Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CÔNG TY TNHH SX TM DV MT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRỌNG TÍN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số hợp đồng: 050/15 TT/H...
STT TÊN VẬT TƯ XUẤT XỬ ĐVT SL GHI CHÚ
PHẦN I: XỬ LÝ CẢM QUAN, LÝ HÓA, KIM LOẠI NẶNG VÀ THẨM THẤU NGƯỢC
01 Maùy xöû lyù RO ...
03 Bôm thaønh phaåm CN Italya Caùi 01 1 HP
04 Bôm maùy chính CN Italya Caùi 01 2 HP
05
Heä thoáng khôûi ñoäng töø Haøn
Quo...
- Đợt 1 : Thanh toùan …………………………………….. ngay sau khi kyù hôïp ñoàng.
- Đợt 2 : Thanh toùan
……………………………………………………………………………………...
TRAÀN ÑÌNH LAÄP
TRAÀN ÑÌNH LAÄP
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bang bao gia day chuyen san xuat nuoc tinh khiet dong binh dong chai 2016

217 views

Published on

Bảng báo giá dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng bình đóng chai năm 2016. Hệ thống xử lý nước tinh khiết đóng bình đóng chai

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bang bao gia day chuyen san xuat nuoc tinh khiet dong binh dong chai 2016

  1. 1. CÔNG TY TNHH SX TM DV MT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRỌNG TÍN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số hợp đồng: 050/15 TT/HĐKT HỢP ĐỒNG KINH TẾ - Caên cöù luaät daân söï soá 33/2005/QH ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 14/6/2005 . - Caên cöù Luaät thöông maïi soá 36/2005/QH ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 14/6/2005. - Caên cöù vaøo nhu caàu vaø khaû naêng cuûa 2 beân . Hoâm nay, ngaøy 23 thaùng 07 naêm 2015. Chuùng toâi goàm coù: BÊN A : CÔNG TY TNHH SX-TM-DV- MÔI TRƯỜNG TRỌNG TÍN Ñòa chæ : 118/55 Ñöôøng TTH13 – P. Taân Thôùi Hieäp – Quaän 12 – Tp HCM. Maõ soá thueá : 0312986652 Ñieän thoïai : 097662 5859 – 0938 886 199 Ñaïi dieän : OÂng TRẦN ĐÌNH LẬP - Chöùc vuï: Giaùm Ñoác Website : www.locnuoctrongtin.com Soá taøi khoaûn : 102 010 002 115 634 Taïi : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 9 - TP. Hồ Chí Minh BÊN B : …………………………………………………………………………………………. Ñòa chæ : …………………………………………………………………………………… Ñieän thoïai :……………………………… - Fax :…………………………………………… Maõ soá thueá : ……………………………………………………………………………………. Ñaïi dieän :………………………– Chöùc vuï: ………………………………………………. Sau khi thoûa thuaän hai beân ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàng theo caùc ñieàu khoûan sau: ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Beân A ñoàng yù baùn vaø beân B ñoàng yù mua heä thoáng xöû lyù nöôùc tinh khieát coâng suaát 1000 lít/ giôø vôùi caùc chi tieát nhö sau: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC BẰNG RO CÓ CÔNG SUẤT 1000 LÍT /GIỜ BAO GỒM:
  2. 2. STT TÊN VẬT TƯ XUẤT XỬ ĐVT SL GHI CHÚ PHẦN I: XỬ LÝ CẢM QUAN, LÝ HÓA, KIM LOẠI NẶNG VÀ THẨM THẤU NGƯỢC 01 Maùy xöû lyù RO 4040 USA Cuïm 01 Voû loïc RO 4040 USA Caùi 03 Maøng loïc RO 4040 ( DOW) USA Caùi 03 02 -Coät xöû lyù thoâ, caën baõ. -Ñaàu xaû van 3 ngaõ xuùc röûa. USA Boä 01 (13-54”) baèng Composite 03 -Coät xöû lyù thoâ, muøi, maøu, ñoäc toá. -Ñaàu xaû van ba ngaõ xuùc röûa. USA Boä 01 (13-54”) baèng Composite 04 -Coät xöû lyù laøm meàm nöôùc -Ñaàu xaû van 5 ngaõ xuùc röûa. USA Boä 01 (13-54”) baèng Composite 06 - Haït nhöïa laøm meàm nöôùc (Cation) Thụy Điển Lít 100 07 - Vaät lieäu khöõ Fe Taiwan Bao 02 08 - Haït naâng PH USA Bao 01 09 - Caùt mangan USA Bao 02 09 - Than hoaït tính khöõ muøi maøu VN Bao 02 10 Boä loïc 20 inch sô loïc USA Boä 02 11 Boä loïc 20 inch taïo vò USA Boä 01 12 Boä loïc 20 inch tinh loïc 0.1 micron USA Boä 01 PHẦN II: XỬ LÝ VI SINH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM 01 Boä ñeøn tia cöïc tím Aquapro USA Boä 01 02 Maùy Ozone (tieät truøng & baûo quaûn saûn phaåm) Taiwan Maùy 01 PHẦN III: CÁC THIẾT BỊ TRỢ LỰC 01 Bôm xöû lyù ñaàu nguoàn CN Italya Caùi 01 1 HP 02 Bơm trợ lực CN Italya Caùi 01 ½ HP
  3. 3. 03 Bôm thaønh phaåm CN Italya Caùi 01 1 HP 04 Bôm maùy chính CN Italya Caùi 01 2 HP 05 Heä thoáng khôûi ñoäng töø Haøn Quoác Caùi 03 06 Tuû ñieän 300x500x220 VN Caùi 01 07 Ñoàng hoà A Taiwan Caùi 01 08 Ñoàng hoà V Taiwan Caùi 01 09 Ñoàng hoà löu löôïng Taiwan Caùi 02 10 Van chænh löu löôïng Taiwan Caùi 01 11 Daøn khung ñeå caùc thieát bò maùy moùc Vieät Nam Daøn 01 Inox 12 Baêng chuyeàn taûi chieát roùt vaø xuùc bình. Vieät Nam Caùi 01 Inox 13 Heä thoáng chieát roùt ñoùng bình, ñoùng chai nhoû loaïi 350mml, 500mml Vieät Nam Caùi 01 Inox 13 Ñeøn dieät khuaån phoøng. Tieät truøng trong phoøng kính vaø khu vöïc chieát roùt nöôùc ñoùng bình, ñoùng chai Taiwan Boä 01 14 Heä thoáng oáng daãn (Nhöïa Bình Minh) Vieät Nam ĐIỀU II : TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Toång giaù trò hôïp ñoàng cho toøan boä heä thoáng : …………………………………………………………………… ñoàng - (Baèng chöõ: ……………………………………………………………………………………………………………..) - Ñôn giaù treân bao goàm vaän chuyeån ñeán nôi laép ñaët. - Gía trò hôïp ñoàng chöa bao goàm 10% thueá GTGT . ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN. Beân B seõ thanh toaùn cho beân A baèng tieàn maët chia laøm 2 ñôït nhö sau :
  4. 4. - Đợt 1 : Thanh toùan …………………………………….. ngay sau khi kyù hôïp ñoàng. - Đợt 2 : Thanh toùan …………………………………………………………………………………………… coøn laïi sau khi beân A xuaát kho maùy taïi xöôûng. Laép ñaët vaø baøn giao heä thoáng laïi cho beân mua. ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN - Traùch nhieäm beân A: - Cung caáp thieát bò môùi 100% ñaûm baûo tieâu chuaån kyõ thuaät ñuùng Model, chuûng loaïi nhö ñaõ ghi trong ñieàu I. - Chòu traùch nhieäm baûo haønh loãi kyõ thuaät cho moïi khuyeát taät do nhaø saûn xuaát trong voøng 12 thaùng . - Giao haøng ñuùng haïn ( 5-7 ngaøy keå töø ngaøy kyù vaø nhaän tieàn ñôït 1 ), laép ñaët ñuùng kyõ thuaät - Traùch nhieäm beân B: - Chuaån bò cô sôû vaät chaát ñeå nhaän haøng taïi ñòa ñieåm ñaõ thoûa thuaän 2 beân. - Chuaån bò boàn Inox nhö ñaõ thoûa thuaän - Thanh toaùn ñuùng thôøi haïn nhö ñieàu II vaø ñieàu III cuûa hôïp ñoàng. ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG Hai beân cam keát thöïc hieän ñuùng nhö caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng naøy , hôïp ñoàng naøy khoâng ñöôïc huûy ngang. Neáu beân naøo laøm sai beân ñoù phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Trong quaù trình thöïc hieän , neáu gaëp khoù khaên hai beân cuøng thoâng baùo cho nhau ñeå giaûi quyeát treân tinh thaàn hôïp taùc. Tröôøng hôïp coù thay ñoåi noäi dung hai beân phaûi thoâng baùo cho nhau beå bieát tích cöïc phoái hôïp thöông löôïng cuøng giaûi quyeát . Hôïp ñoàng coù hieäu löïc keå töø ngaøy 2 beân cuøng kyù ñeán heát ngaøy 2 beân hoaøn thaønh caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng vaø cuøng nhau laøm bieân baûn thanh lyù. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laøm thaønh 02 (hai) , moãi beân giöõ 01 (moät) coù giaù trò phaùp lyù ngang nhau vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ
  5. 5. TRAÀN ÑÌNH LAÄP
  6. 6. TRAÀN ÑÌNH LAÄP

×