Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
USAID Linkages for Small and Medium Enterprises
MODULE 1
Phân tích và xác định các
định hướng chiến lược
phát triển BSO
Ph...
2
2
Mục tiêu Hội thảo
Giúp học viên:
• Phát triển tư duy Chiến lược và ứng dụng tư duy chiến lược trong
việc xây dựng chiế...
3
4
4
I. Quản trị chiến lược và chiến lược
1. Một số thuật ngữ và khái niệm
5
QUY TRÌNH QUẢN TRỊ
6
6
2. Tư duy chiến lược
• Tư duy chiến lược bao hàm việc có một tầm nhìn dài
hạn và nhìn thấy một bức tranh tổng thể, bao...
7
Tính Mục tiêu
Tính
Tổng thể
Tính đột
phá
Tính giả
thiết
Tính Tương
lai
TƯ DUY
CHIẾN LƯỢC
Các đặc điểm chính của tư duy c...
8
Đặc điểm của tư duy chiến lược
• Tính tổng thể: Nhìn “cả khu rừng” hơn là “từng cây”,
nhìn mối quan hệ tác động qua lại ...
9
9
3. Quản trị chiến lược
• Quản trị/quản lý chiến lược: một tập hợp các quyết
định và hành động được sử dụng nhằm thiết ...
10
Một số vấn đề về quản lý chiến lược ở Việt nam
• Thiếu tính trọng tâm và ưu tiên (muốn làm mọi thứ!)
• Chiến lược hướng...
11
Qúa trình “làm” chiến lược
Quá trình xây dựng
Chiến lược
Bản
chiến lược
Quá trình thực hiện
Chiến lược
Tâm huyết, Kiên ...
12
13
Phân tích tổ chức và xây dựng chiến lược
Phân tích Sứ mệnh
Phân tích môi trường:
- Môi trường chung
- Môi trường ngành
...
14
4. Chiến lược
“Bước đầu tiên trong quản trị chiến lược là việc xác định một
chiến lược có tính rõ ràng, đó là một kế ho...
15
Chiến lược
“Chiến lược là quá trình xây dựng và phát triển lợi thế so
sánh bền vững thông qua việc xác định vị thế của ...
Chiến lược cần có sự thay đổi theo thời gian để thích
ứng với bối cảnh bên ngoài, nhưng phải hợp thể bởi các
yếu tố:
- Xác...
17
A/C CÓ ĐIỂM MẠNH THIẾT LẬP
CHIẾN LƯỢC HAY THỰC THI
CHIẾN LƯỢC?
18
18
II. Phân tích và xác định các định hướng chiến
lược phát triển BSOs
1. Sứ mệnh và đánh giá hiện trạng sứ mệnh
19
20
Sứ mệnh của tổ chức
• Sứ mệnh (Mission) là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức
thường thể hiện sứ mệnh của mình bằng ...
21
21
Ví dụ về Sứ mệnh của một Hiệp hội
• Sứ mệnh
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa XXX là một tổ chức xã hội nghề nghiệp h...
22
22
Ví dụ về Sứ mệnh của công ty
23
24
25
26
27
Các vấn đề thường thấy liên quan đến sứ
mệnh...
• Hoàn toàn không có tuyên bố sứ mệnh
• Sứ mệnh không được mọi người hi...
SỨ MỆNH CỦA BẢN THÂN TÔI!
28
29
29
II. Phân tích và xác định các định hướng chiến
lược phát triển BSOs
2. Phân tích môi trường
• Phân tích môi trường b...
30
Phân tích môi trường bên ngoài
Ø Môi trường tổng quát:
ü Bối cảnh quốc tế
ü Bối cảnh công nghệ
ü Bối cảnh văn hoá – xã ...
31
Biểu phân tích ảnh hưởng
của môi trường chung/bên ngoài
Yếu tố pháp luật/
chính trị
Tác động
gián tiếp
Tác động
trực ti...
Slide No. 32
CÔNG CỤ RÀ SOÁT
Ø Ma trận Rà soát Môi trường hoạt động chung của BSO
Slide No. 33
CÔNG CỤ RÀ SOÁT
Ø Ma trận phạm vi và mức độ tham gia
Các hoạt
động/nhóm HĐ
của BSO
Các tổ chức liên quan đến ...
34
Phân tích ma trận
• Xác định các hoạt động còn thiếu, các hoạt động
quá tập trung/trùng lắp.
• Xác định các cơ hội cải ...
35
Phân tích môi trường bên trong
Ø Năng lực cốt lõi
Ø Yếu tố văn hoá tổ chức
Ø Hoạt động quản trị
Ø Người lao động
36
Phân tích môi trường bên trong – năng lực cốt lõi
Người sử
dụng
Tổ chức
Đầu vào
Sứ mệnh
Đầu ra Tác động
ĐK phù hợp
Hiệu...
Slide No. 37
HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Slide No. 38
Slide No. 39
40
Phân tích lợi thế so sánh
• Nguồn lực:
• Nguồn lực chiến lược:
• Năng lực mũi nhọn:
• Lợi thế so sánh:
– Trong mối quan...
Slide No. 41
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Ø Ma trận về lĩnh vực hoạt động và khả năng thực hiện của
tổ chức
Rất
quan
trọng
§
§
§
§
§...
Slide No. 42
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Ø Ma trận về lĩnh vực hoạt động và khả năng thực hiện của
tổ chức so với các tổ chức khác
...
43
Vị thế thể hiện ở chất lượng hoạt động
• Nguồn lực chiến lược của tổ chức: Là những nguồn lực trực tiếp tạo ra
lợi thế ...
44
Ví dụ về nguồn lực chiến lược,
năng lực mũi nhọn và vị thế so sánh
• Nguồn lực chiến lược của đơn vị là (1) Đội ngũ cán...
45
Tổng hợp kết quả phân tích vào Ma trận SWOT
Công cụ phân tích Tổng hợp các kết luận từ bước phân tích
Rà soát môi trườn...
Các chiến lược và lựa chọn chiến lược
46
Mục tiêu và thứ tự ưu tiên mục tiêu
47
48
49
•Định hướng chiến lược thứ nhất (S1S2S7O4): Tận
dụng uy tín, thương hiệu, hình ảnh hiện có để nắm
bắt nhu cầu kết nối c...
50
•Định hướng chiến lược thứ tư (S4S9T3): Đứng trước thách thức phải thực hiện
tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy địn...
Slide No. 51
Ma trận Phân tích Định hướng
chiến lược
Điểm mạnh/ Điểm yếu
Các phương án chiến lược ban đầu
1 2 3 … Tổng số ...
Slide No. 52
Các cơ hội Các nguy cơ
Các điểm
mạnh
Để nắm lấy cơ hội này, có
thể sử dụng điểm mạnh này
không? nếu có ở mức ...
53
Tầm nhìn phải được chia sẻ
...Và Tầm nhìn phải truyền cảm hứng cho mọi người.
• Tầm nhìn là hình ảnh
về sự thành công, ...
Slide No. 54
CÂY MỤC TIÊU
Slide No. 55
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Phân tích và xác định các định hướng chiến lược cho BSO - TS Châu Đình Linh

Download to read offline

Phân tích và định hướng chiến lược cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Phân tích và xác định các định hướng chiến lược cho BSO - TS Châu Đình Linh

 1. 1. USAID Linkages for Small and Medium Enterprises MODULE 1 Phân tích và xác định các định hướng chiến lược phát triển BSO Photo: USAID LinkSME TS. Châu Đình Linh Sdt: 0988954930 Email: chaudinhlinh@gmail.com
 2. 2. 2 2 Mục tiêu Hội thảo Giúp học viên: • Phát triển tư duy Chiến lược và ứng dụng tư duy chiến lược trong việc xây dựng chiến lược phát triển của BSO; • Nắm được qui trình các bước xây dựng Chiến lược phát triển tổ chức; • Hiểu và thực hành các công cụ phân tích và xây dựng Chiến lược;
 3. 3. 3
 4. 4. 4 4 I. Quản trị chiến lược và chiến lược 1. Một số thuật ngữ và khái niệm
 5. 5. 5 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ
 6. 6. 6 6 2. Tư duy chiến lược • Tư duy chiến lược bao hàm việc có một tầm nhìn dài hạn và nhìn thấy một bức tranh tổng thể, bao gồm cả tổ chức và môi trường cạnh tranh, và làm thế nào để hai yếu tố này tương thích với nhau. • Quan trọng cả tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận. • Hoạch định và tư duy chiến lược có tác động tích cực đến kết quả hoạt động và tài chính của một tổ chức.
 7. 7. 7 Tính Mục tiêu Tính Tổng thể Tính đột phá Tính giả thiết Tính Tương lai TƯ DUY CHIẾN LƯỢC Các đặc điểm chính của tư duy chiến lược
 8. 8. 8 Đặc điểm của tư duy chiến lược • Tính tổng thể: Nhìn “cả khu rừng” hơn là “từng cây”, nhìn mối quan hệ tác động qua lại hơn là từng vấn đề riêng lẻ, và nhìn sự vật ở trạng thái “động” hơn là một bức tranh “tĩnh”.. • Tính mục tiêu (lựa chọn và chủ động): Chiến lược liên quan tới lựa chọn chủ động. • Tính tương lai: Tư duy chiến lược hướng tới tương lai, bắt đầu từ viễn cảnh tương lai. • Tính giả thiết: Xây dựng một số giả thiết (kịch bản) về tương lai và kiểm định những giả thiết đó. • Tính đột phá: Sáng tạo, khác biệt.
 9. 9. 9 9 3. Quản trị chiến lược • Quản trị/quản lý chiến lược: một tập hợp các quyết định và hành động được sử dụng nhằm thiết kế và triển khai các chiến lược hướng đến việc tạo nên một lợi thế cạnh tranh vượt trội trong sự tương thích giữa tổ chức và môi trường để đạt mục tiêu của tổ chức. • Quá trình quản trị chiến lược: (gồm ba giai đoạn): – Thiết lập chiến lược, – Thực hiện chiến lược – Đánh giá chiến lược
 10. 10. 10 Một số vấn đề về quản lý chiến lược ở Việt nam • Thiếu tính trọng tâm và ưu tiên (muốn làm mọi thứ!) • Chiến lược hướng nhiều vào “sửa sai trong quá khứ” để chuẩn bị cho tương lai • Sự khác biệt giữa “văn bản chiến lược” và “chiến lược của người lãnh đạo” • Thiếu vai trò thiết kế (tổ chức, bộ máy, chính sách...) để thực hiện chiến lược
 11. 11. 11 Qúa trình “làm” chiến lược Quá trình xây dựng Chiến lược Bản chiến lược Quá trình thực hiện Chiến lược Tâm huyết, Kiên quyết khôn ngoan, năng động Tầm nhìn, sáng tạo, thoáng, Nhiều nguồn TT, Lựa chọn, và Đồng tình
 12. 12. 12
 13. 13. 13 Phân tích tổ chức và xây dựng chiến lược Phân tích Sứ mệnh Phân tích môi trường: - Môi trường chung - Môi trường ngành Đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động của BSO Phân tích vị thế so sánh Tổng hợp Phân tích Ma trận SWOT Tầm nhìn chiến lược Các mục tiêu chiến lược
 14. 14. 14 4. Chiến lược “Bước đầu tiên trong quản trị chiến lược là việc xác định một chiến lược có tính rõ ràng, đó là một kế hoạch hành động mô tả việc phân bổ các nguồn lực và hoạt động để ứng phó với môi trường, đạt được lợi thế hoạt động/cạnh tranh, và hoàn thành các mục tiêu của tổ chức” • Chiến lược ?
 15. 15. 15 Chiến lược “Chiến lược là quá trình xây dựng và phát triển lợi thế so sánh bền vững thông qua việc xác định vị thế của tổ chức (trong mối quan hệ với các tổ chức khác) cũng như việc phát triển và sử dụng các nguồn lực chiến lược một cách hiệu quả” Các đặc tính của chiến lược: – Chiến lược hướng tới việc xác định vị thế của tổ chức – Chiến lược đòi hỏi phải lựa chọn – Chiến lược đòi hỏi sự nhất quán – Chiến lược gắn liền với việc phát hiện, sử dụng và phát triển các nguồn lực
 16. 16. Chiến lược cần có sự thay đổi theo thời gian để thích ứng với bối cảnh bên ngoài, nhưng phải hợp thể bởi các yếu tố: - Xác định đúng “khách hàng” mục tiêu - Tập trung vào năng lực cốt lõi - Thúc đẩy sự hợp lực - Tạo nên giá trị 16
 17. 17. 17 A/C CÓ ĐIỂM MẠNH THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC HAY THỰC THI CHIẾN LƯỢC?
 18. 18. 18 18 II. Phân tích và xác định các định hướng chiến lược phát triển BSOs 1. Sứ mệnh và đánh giá hiện trạng sứ mệnh
 19. 19. 19
 20. 20. 20 Sứ mệnh của tổ chức • Sứ mệnh (Mission) là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức thường thể hiện sứ mệnh của mình bằng một "tuyên bố sứ mệnh" ngắn gọn, súc tích, giải thích “tổ chức đó tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn tại’. • Tuyên bố sứ mệnh của tổ chức cần đưa ra thông tin để trả lời cho 3 câu hỏi sau: – 1. Mục tiêu của tổ chức là gì? – 2. Tổ chức sẽ làm gì và phục vụ ai ? (lĩnh vực hoạt động, và đối tượng phục vụ của tổ chức) – 3. Những nguyên tắc và giá trị nào là kim chỉ nam cho các hoạt động của tổ chức?
 21. 21. 21 21 Ví dụ về Sứ mệnh của một Hiệp hội • Sứ mệnh Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa XXX là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động với nguyên tắc tôn trọng, đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, sẽ luôn đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thành viên của tỉnh thông qua việc phát triển các dịch vụ kinh doanh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp • Như vậy, tuyên bố sứ mệnh nói trên đã đề cập những thông tin sau: – Mục đích: đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thành viên – Lĩnh vực hoạt động dự định: phát triển các dịch vụ kinh doanh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp – Khách hàng dự định: doanh nghiệp thành viên – Giá trị: tôn trọng, đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm và thông tin
 22. 22. 22 22 Ví dụ về Sứ mệnh của công ty
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27 Các vấn đề thường thấy liên quan đến sứ mệnh... • Hoàn toàn không có tuyên bố sứ mệnh • Sứ mệnh không được mọi người hiểu và ủng hộ • Sứ mệnh không rõ ràng, hoặc không được truyền đạt rõ ràng tới mọi cá nhân trong tổ chức, không thể hiện rõ phương hướng hoạt động của tổ chức • Đồng nhất bản “Chức năng nhiệm vụ“ với “Sứ mệnh“ • Các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể mâu thuẫn với sứ mệnh, hoặc đi chệch hướng đề ra trong sứ mệnh.
 28. 28. SỨ MỆNH CỦA BẢN THÂN TÔI! 28
 29. 29. 29 29 II. Phân tích và xác định các định hướng chiến lược phát triển BSOs 2. Phân tích môi trường • Phân tích môi trường bên ngoài à đánh giá được thách thức (T) và cơ hội (O) • Phân tích môi trường bên trong à đánh gía được điểm mạnh (S) và điểm yếu (W) Cơ cấu Hệ thống Phong cách nhà quản lý Văn hóa tổ chức Động lực làm việc Chiến lược Đầu vào Sứ mệnh Đầu ra TỔ CHỨC
 30. 30. 30 Phân tích môi trường bên ngoài Ø Môi trường tổng quát: ü Bối cảnh quốc tế ü Bối cảnh công nghệ ü Bối cảnh văn hoá – xã hội ü Bối cảnh kinh tế ü Bối cảnh chính trị - pháp luật ü Bối cảnh tự nhiên Ø Môi trường công việc: ü “khách hàng” ü Tổ chức hoạt động tương tự/cạnh tranh ü Nhà cung cấp đầu vào ü Thị trường lao động
 31. 31. 31 Biểu phân tích ảnh hưởng của môi trường chung/bên ngoài Yếu tố pháp luật/ chính trị Tác động gián tiếp Tác động trực tiếp Cung cấp Nhu cầu Cạnh tranh/hợp tác Quan sát/Kết luận:
 32. 32. Slide No. 32 CÔNG CỤ RÀ SOÁT Ø Ma trận Rà soát Môi trường hoạt động chung của BSO
 33. 33. Slide No. 33 CÔNG CỤ RÀ SOÁT Ø Ma trận phạm vi và mức độ tham gia Các hoạt động/nhóm HĐ của BSO Các tổ chức liên quan đến hoạt động của BSO BSO ... 1. ... Kết luận/Nhận định:
 34. 34. 34 Phân tích ma trận • Xác định các hoạt động còn thiếu, các hoạt động quá tập trung/trùng lắp. • Xác định các cơ hội cải tiến, phối hợp và cộng tác giữa các tổ chức • Đâu là cơ hội và nguy cơ đối với BSO đang được phân tích
 35. 35. 35 Phân tích môi trường bên trong Ø Năng lực cốt lõi Ø Yếu tố văn hoá tổ chức Ø Hoạt động quản trị Ø Người lao động
 36. 36. 36 Phân tích môi trường bên trong – năng lực cốt lõi Người sử dụng Tổ chức Đầu vào Sứ mệnh Đầu ra Tác động ĐK phù hợp Hiệu quả Đầu ra phù hợp Hiệu suất Sự bền vững Sự linh hoạt Sự chính thống Môi trường bên ngoài tổ chức
 37. 37. Slide No. 37 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
 38. 38. Slide No. 38
 39. 39. Slide No. 39
 40. 40. 40 Phân tích lợi thế so sánh • Nguồn lực: • Nguồn lực chiến lược: • Năng lực mũi nhọn: • Lợi thế so sánh: – Trong mối quan hệ với nhu cầu – Và so sánh với các tổ chức khác
 41. 41. Slide No. 41 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Ø Ma trận về lĩnh vực hoạt động và khả năng thực hiện của tổ chức Rất quan trọng § § § § § § Ít quan trọng § § § § § § Khó có khả năng thực hiện Dễ thực hiện
 42. 42. Slide No. 42 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Ø Ma trận về lĩnh vực hoạt động và khả năng thực hiện của tổ chức so với các tổ chức khác Rất quan trọng § § § § § § Ít quan trọng § § § § § § Khó có khả năng thực hiện tốt hơn đơn vị khác Có nhiều khả năng thực hiện tốt hơn đơn vị khác
 43. 43. 43 Vị thế thể hiện ở chất lượng hoạt động • Nguồn lực chiến lược của tổ chức: Là những nguồn lực trực tiếp tạo ra lợi thế của tổ chức so với các tổ chức khác. – Nguồn lực có mang lại lợi thế cho tổ chức? – Lợi thế mang lại tồn tại bao lâu? – Khan hiếm không? Có dễ bị copy không? – Dễ thay thế bằng nguồn lực khác không? – Thực sự tốt hơn nguồn lực tương tự của các tổ chức khác không? – Có tạo ra giá trị cho đối tượng phục vụ (khách hàng) của tổ chức? • Năng lực mũi nhọn của tổ chức: Là thể thống nhất các kiến thức và kỹ năng được kết hợp theo cách độc đáo để tạo ra giá trị cho “khách hàng” và cho tổ chức. Như vậy, năng lực mũi nhọn: – Không phải đơn thuần là một kỹ năng đơn giản nào – Không phải là sản phẩm hay các chức năng đơn thuần • Vị thế so sánh của tổ chức: Như định nghĩa ở trên, là sự “nổi trội” của tổ chức về một (hay một số) khía cạnh nào đó và được “khách hàng” thừa nhận.
 44. 44. 44 Ví dụ về nguồn lực chiến lược, năng lực mũi nhọn và vị thế so sánh • Nguồn lực chiến lược của đơn vị là (1) Đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản của Viện và (2) Cơ sở vật chất kỹ thuật tốt bao gồm hệ thống phòng thí nghiệm và văn phòng ở các vị trí rất thuận tiện. • Với các nguồn lực chiến lược này, Viện sẽ nỗ lực để tạo ra Năng lực mũi nhọn là “Khả năng phối hợp và liên kết các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ [để….] • Năng lực mũi nhọn được kỳ vọng là sẽ tạo ra Vị thế so sánh cho đơn vị trong việc “Đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với thực tế ở Việt nam”
 45. 45. 45 Tổng hợp kết quả phân tích vào Ma trận SWOT Công cụ phân tích Tổng hợp các kết luận từ bước phân tích Rà soát môi trường chung CƠ HỘI (+) NGUY CƠ (-) Phân tích môi trường ngành Phân tích lợi thế so sánh Phân tích sứ mệnh ĐIỂM MẠNH (+) ĐIỂM YẾU (-) Đánh giá sơ bộ hoạt động của tổ chức …
 46. 46. Các chiến lược và lựa chọn chiến lược 46 Mục tiêu và thứ tự ưu tiên mục tiêu
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49 •Định hướng chiến lược thứ nhất (S1S2S7O4): Tận dụng uy tín, thương hiệu, hình ảnh hiện có để nắm bắt nhu cầu kết nối cao giữa Ngân hàng và doanh nghiệp thông qua củng cố, tăng cường vai trò cầu nối của HHNHVN (với cơ quan quản lý nhà nước, TCHV, hiệp hội ngành nghề có liên quan...) •Định hướng chiến lược thứ hai (W3T3): Là một tổ chức phi chính phủ nhưng HHNH phải tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước. Đây được coi là một đe dọa của HHNHVN. Tuy vậy, HHNHVN có điểm điểm yếu là nguồn tài chính hạn chế (do tỷ lệ đóng phí của các TCHV giảm). Điều này đòi hỏi Hiệp hội phải tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, thành lập các Ban chuyên môn, huy động toàn hệ thống ngân hàng, các chuyên gia kinh tế tham gia hoạt động của HHNHVN. •Định hướng chiến lược thứ ba (S2S3S4O3): Tận dụng điểm mạnh là có uy tín, hình ảnh, thành viên của các tổ chức thế giới, có mối quan hệ với các Hiệp hội ngân hàng quốc tế để tận dụng cơ hội được đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật thông qua việc củng cố, nâng cao hình ảnh của HHNHVN đối với các TCHV.
 50. 50. 50 •Định hướng chiến lược thứ tư (S4S9T3): Đứng trước thách thức phải thực hiện tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước, HHNHVN cần tận dụng điểm mạnh là tạp chí đã được cấp mã số chuẩn quốc tế do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp (ISSN 1859-2805) và có mối quan hệ với các HHNH thế giới để liên kết với các ngân hàng, các học giả nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng các bài viết trong tạp chí của Hiệp hội, cung cấp, tuyên truyền các hoạt động của ngân hàng, thậm chí thực hiện các hoạt động PR, quảng cáo cho ngân hàng có nhu cầu trong khuôn khổ pháp luật quy định. •Định hướng chiến lược thứ năm (W6T1): Trước sự hiện diện ngày một tăng của các TCTD nước ngoài làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường, nhất là thị trường tín dụng, HHNHVN cần cải thiện điểm yếu là mối quan hệ giữa các TCHV và Hiệp hội còn lỏng lẻo bằng việc củng cố các hoạt động theo các nhóm chuyên sâu về nghiệp vụ, bên cạnh Hội Thẻ (được thành lập vào năm 1996 đến nay có 41 TCHV, trong đó có 9 thành viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ V), tiếp tục phát triển Câu lạc bộ pháp chế (được thành lập vào đầu năm 2013 và hiện có 42 thành viên). Khi mối quan hệ giữa HHNHVN và các TCHV được củng cổ, phát triển, sức ép của các TCTD nước ngoài trên thị trường sẽ được giảm bớt. Bên cạnh đó, cũng giúp HHNHVN tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ chế chính sách cho các TCHV, bám sát hoạt động của các TCHV để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Kết hợp chặt chẽ, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan đối với hoạt động của HHNH. •Định hướng chiến lược thứ sáu (W4T1): Trước đe dọa là sự hiện diện ngày một tăng của các TCTD nước ngoài đã làm gia tăng cạnh tranh trong việc mở rộng thị trường, nhất là thị phần tín dụng, ảnh hướng trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của nhiều TCHV, HHNHVN cần cải thiện năng lực lõi quan trọng là nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của cơ quan thường trực, trợ giúp đắc lực cho các hội viên, có khả năng cung cấp các tư vấn chuyên nghiệp cho hội viên trong các dự án hợp tác của các ngân hàng.
 51. 51. Slide No. 51 Ma trận Phân tích Định hướng chiến lược Điểm mạnh/ Điểm yếu Các phương án chiến lược ban đầu 1 2 3 … Tổng số điểm (hàng ngang) Điểm mạnh 1. ++ 2. + …. Tổng số điểm (theo cột) Điểm yếu 1. 2. … Tổng số điểm (theo cột) Chênh lệch điểm giữa điểm mạnh và điểm yếu
 52. 52. Slide No. 52 Các cơ hội Các nguy cơ Các điểm mạnh Để nắm lấy cơ hội này, có thể sử dụng điểm mạnh này không? nếu có ở mức độ cao hay thấp? Để giảm mối nguy cơ này, có thể sử dụng điểm mạnh này không? nếu có ở mức độ cao hay thấp? Các điểm yếu Để nắm lấy cơ hội này, có cần phải xoá bỏ điểm yếu này không? nếu có mức độ cao hay thấp? Để giảm mối nguy cơ này, có cần phải xoá bỏ điểm yếu này không? nếu có mức độ cao hay thấp?
 53. 53. 53 Tầm nhìn phải được chia sẻ ...Và Tầm nhìn phải truyền cảm hứng cho mọi người. • Tầm nhìn là hình ảnh về sự thành công, là ước mơ, và ước mơ này tạo động lực cho tổ chức phát triển • Tầm nhìn trả lời câu hỏi: khi thành công tổ chức của chúng ta sẽ như thế nào?
 54. 54. Slide No. 54 CÂY MỤC TIÊU
 55. 55. Slide No. 55 CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Phân tích và định hướng chiến lược cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Views

Total views

68

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×