Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Change for the future : New concept and New management tools

395 views

Published on

New concept and New management tools

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Change for the future : New concept and New management tools

  1. 1. การบริหารองคการและการเปลี่ยนแปลง ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2561    การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการจัดการสมัยใหมสูอนาคต ดร.ดนัย เทียนพุฒ สัจธรรมอยางหนึ่งของโลกนี้คือ “การเปลี่ยนแปลง” ไมวาจะเปนชีวิตธุรกิจหรือสิ่งใดๆ ก็ ตามยอมมีการเปลี่ยนแปลงเปนธรรมชาติเสมอ ในเสนเวลาของธุรกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน ผูเขียนลองยอนกลับไปดูขอมูลที่ บันทึกไวมาเปรียบเทียบกับยุคปจจุบันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในบานเราและภูมิภาคนั้นเปน อยางไรซึ่งพบวา โลกธุรกิจในป 2537 (20 ปที่ผานมา) สําหรับบริบทของประเทศไทยและโลก มีสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงใน 4 เรื่องหลักที่พบคือ 1) การปลดคนงานเพื่อสรางกําไร 2) การแขงขันระดับภูมิภาค 3) การแขงขันในระดับประเทศ และ 4) ความตระหนกของผูนําธุรกิจ จึงปรับตัวและเปลี่ยนแปลงธุรกิจ สําหรับโลกธุรกิจยุคดิจิตอล ณ ปจจุบัน ป 2557 พบวามีความแตกตางของการ เปลี่ยนแปลงใน 4 สิ่งดังตอไปนี้คือ 1. การควบรวมกิจการ (M & A) มีสูงมากขึ้น อาทิ - Google เขาซื้อกิจการมือถือ Motorola (เมื่อ 19 เดือนที่ผานมา) เขามาเปนหนวย ธุรกิจใหมและ ป 2557 ก็ขายใหกับ Lenovo ของประเทศจีน - Microsoft เขาซื้อกิจการมือถือ Nokia ซึ่งทศวรรษที่แลวเปนผูนําตลาดโลก จนกระทั่งเสียแชมปใหกับธุรกิจมือถือ Samsung สัญชาติเอเชียจากเกาหลีใต จนตองหาทางออกโดยการ ขายกิจการ 2. Social Network เขามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจใหเขาสูยุคดิจิตอล (Digital age) มีการ ทําตลาดผานโซเชี่ยลเน็ตเวิรค เชน IG (Instragram), Twitter, Line, Youtube. Facebook สูงอยางไมเคย มีมากอน 3. ความสําเร็จของธุรกิจจากกลุมประเทศ BRICs (B=บราซิล, R=รัสเซีย, I=อินเดีย, C= จีน และ S=แอฟริกาใต) ตลาดเกิดใหม (Emerging Market) และเกาหลีใต ดวยโมเดลธุรกิจ (Business Model) แบบใหมและที่ไมเคยมีมากอน เชน Haier Model ใชชนบทของประเทศจีนเปนหองเรียนสําหรับ
  2. 2. การบริหารองคการและการเปลี่ยนแปลง ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2561    การเติบโตในตลาดตางประเทศ โดย "ดึงรายไดจากตางประเทศที่มาจากการเจาะตลาดในประเทศที่ไม สามารถเขาถึงไดกอนหนานี้ และหลังจากนั้นไดเขาไปเชาชองทางการจัดจําหนายและการบริการ เพื่อ ใหบริการคูแขงจากตางชาติ” 4. เครื่องมือและเทคนิคการจัดการสมัยใหม พบวา 1)การสํารวจของ Bain & Company จากผูบริหารธุรกิจทั่วโลกมีความนิยมใชใน 5 เครื่องมือการจัดการ (ในป 2013) ดังนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) การจัดการ ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management: CRM) การสํารวจความผูกพันของ พนักงาน (Employee Engagement Surveys) การเทียบเคียงวัด (Benchmarking) และการจัดการกล ยุทธอยางสมดุล (BSC) 2)ธุรกิจตองการเครื่องมือการจัดการในอนาคต อาทิ - กลยุทธที่เนนทัศนภาพ (Scenario based strategy) เปนการวิเคราะหทัศนภาพ จากสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอธุรกิจ ดวยวิธีการใหม เชน VUCA analysis เพื่อใหไดทั้งสิ่งที่ แนนอนและไมแนนอน หลังจากนั้นคอยสังเคราะหใหไดเมทริกซทัศนภาพ 2x2 (4 ภาพ) แลวจึงมา พิจารณาถึงกลยุทธใหมของธุรกิจ - นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) และนัวตกรรมฝาทะลวง (Disruptive Innovation) คือการจัดทําโมเดลธุรกิจใหมซึ่ง มีหลายวิธีแตนาสนใจนํากลยุทธนวัตกรรมฝา ทะลวงมาใช โดยมุงไปสูกลุมลูกคาที่ยักษใหญของอุตสาหกรรมไมสนใจ และกลุมลูกคาที่ไมเคยเปนลูกคา มากอน หรือการเปนเหมือนโจรสลัดฉายเดี่ยวไมรวมกับธุรกิจใด - CSR 2.0 การที่ธุรกิจรับผิดชอบตอสังคมเปนสิ่งที่นาชื่นชม แตมีแนวโนมเปน โมเดลใหมที่เขาไปสราง “ผูประกอบการเชิงสังคม (Social Entrepreneurs)” หรือ “ธุรกิจเชิงสังคม (Social Enterprises)” อยางยั่งยืน - สงครามการแยงชิงคนเกงพิเศษ (The War for Talent) เพื่อเขามาสรางธุรกิจให แตกตางไปจากเดิมและคนเกงพิเศษนี้มีอยูทั่วโลก กับการเรียนรูบนความทาทาย (Challenge based Learning: CBL) ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูใหมที่พัฒนามาจากบริษัท Apple ในยุคของสตีฟ จอบส
  3. 3. การบริหารองคการและการเปลี่ยนแปลง ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2561    ดังนั้น ในปจจุบันผูเขียน บรรยาย เรื่องแนวคิดและการจัดการสมัยใหม ในทามกลาง การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนทางธุรกิจใหกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถาบันพระปกเกลาสําหรับหลักสูตรธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และสถาบันการศึกษาอีกหลายๆ แหง ผูเขียนไดสังเคราะหทั้งแนวคิดและการจัดการสมัยใหม ตามที่เลามาขางตนและสรุปเพิ่มเติมไดเปนดังภาพตอไปนี้ รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการจัดการสมัยใหมสูอนาคต ผูบริหารธุรกิจถาจะเขาใจแนวคิดและการจัดการสมัยใหมไดดี จําเปนตองยอนเพื่อความ เขาใจตามลําดับดังนี้ 1. การจัดการเปนเรื่องของการปฏิบัติ (Management as Practice) ดรักเกอรไดอธิบายเรื่องนี้ไวตั้งแตป 1954 วา ....การจัดการคือ งาน (Tasks) คือ วินัย (Discipline) และการจัดการยังเปนเรื่องคน ความสําเร็จทุกๆ อยางเปนความสําเร็จของผูจัดการ โดยสรุป การจัดการเปนการปฏิบัติมากกวาวิทยาศาสตรหรือวิชาขีพ แมวาจะมี
  4. 4. การบริหารองคการและการเปลี่ยนแปลง ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2561    องคประกอบของทั้ง 2 อยาง และในป 2011 Mintzberg กลาววา การจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลป (ศิลปในไอเดีย และบูรณาการ) ฝมือ (ทําใหเกิดการเชื่อมโยง การสรางประสบการณที่จับตองได) ศาสตร (ทําใหมีลําดับ ผานความเปนระบบในการวิเคราะหความรู) 2. ทฤษฎีของธุรกิจ (The Theory of The Business) ดรักเกอรกลาววา มีขอตกลงเบื้องตนซึ่งองคกรไดสรางขึ้นมาและเปนสิ่งที่ธุรกิจดําเนินอยู แมวาอาจจะยังไมสอดคลองความเปนจริง ขอตกลงเบื้องตนนี้ปรับพฤติกรรมของทุกองคกร กําหนดอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ อะไรที่องคกรจะทําและอะไรที่จะไมทํา และนิยามวาอะไรคือสิ่งที่องคกรควรพิจารณาวาเปนผลลัพธที่มี ความหมาย ขอตกลงเบื้องตนนี้เกี่ยวกับตลาด เปนการวิเคราะหลูกคา คูแขงขัน ยังเปนทั้งคุณคาและ พฤติกรรมขององคกร และเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีความเปนพลวัต เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดออนของบริษัท ขอตกลงเบื้องตนนี้เกี่ยวกับการที่บริษัทไดทุมเทไป สิ่งนี้คืออะไรที่ฉัน (ดรักเกอร) เรียกวา “ทฤษฎีธุรกิจของบริษัท” ทุกๆ องคกร ไมวาจะเปนธุรกิจหรือไมก็ตาม จะมีทฤษฎีของธุรกิจ หากทฤษฎีนี้แมนตรง หมายถึงวา มีความชัดเจน ยืนหยัดและมีจุดมุงจะทําใหบริษัทมีพลังอํานาจที่ไมธรรมดาจริงๆ ทฤษฎีของธุรกิจยังอธิบายความสําเร็จของบริษัทที่ผานมาและความทาทายที่เคยเผชิญมา ดวยของธุรกิจ ขณะที่ในทฤษฎีของธุรกิจมีขอตกลงเบื้องตนอยู 3 ประการคือ 1) มีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมขององคกร อาทิ สังคมและโครงสราง องคกร ตลาด ลูกคาและเทคโนโลยี สิ่งนี้นิยามวา อะไรคือสิ่งที่องคกรคาดหวังวาสามารถจายได 2) มีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับ ภารกิจโดยเฉพาะขององคกร สิ่งนี้นิยามวา องคกรมีความตั้งใจอยางไรในการทําสิ่งที่แตกตางในสังคมและผลลัพธอะไร เปนสิ่งที่มีความหมาย
  5. 5. การบริหารองคการและการเปลี่ยนแปลง ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2561    3) มีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับ ความสามารถหลัก (Core Competencies) ที่จําเปนตอ การบรรลุความสําเร็จตามภารกิจขององคกร สิ่งนี้นิยามวา ขอบเขตไหนที่องคกรตองทําใหดีเลิศ เพื่อที่จะบรรลุภารกิจ 3. นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) Chesbrough ไดพูดถึง นวัตกรรมการจัดการในอนาคตอันใกลนี้จะมีอยู 3 เรื่องดวยกันคือ 1) การจัดการนวัตกรรมจะกลายเปนสิ่งที่มีความรวมมือกันมากขึ้น เชน ชุมชนของผูที่มี ความสนใจรวมชวยกันเพื่อสรางนวัตกรรมใหม ทั้งกวาง ลึกและมีคุณภาพ โดยเฉพาะการดึงลูกคา ปจจุบันและลูกคามีศักยภาพดีมาเปนพันธมิตรใน “กระบวนการนวัตกรรม” ของบริษัท 2) นวัตกรรมโมเดลธุรกิจจะกลายเปนสิ่งสําคัญเทาๆ กับนวัตกรรมเทคโนโลยี เนื่องจาก บริษัทระดับโลกจาก BRICs ประสบความสําเร็จในการเขาสูตลาดเศรษฐกิจระดับสูงอยางประเทศตะวันตก ดวยโมเดลธุรกิจใหมและแตกตาง 3) เราตองการมากๆ ทั้งศาสตรและศิลปของนวัตกรรมในเศรษฐกิจที่นําดวยบริการ โดย ใหการยอมรับวา ลูกคาคือหัวใจของนวัตกรรมบริการ การมีนวัตกรรมในบริการตองการยุทธวิธีที่แตกตาง กันมากกวานวัตกรรมในผลิตภัณฑ และการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหมเพื่อเปลี่ยนลูกคาไปสูวิธีการใหม และประเด็นอื่นๆ ไดอธิบายไวในการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปจจุบันป 2557 โดยทั้งหมดนี้ทําใหเห็นไดชัดเจนขึ้นสําหรับ ธุรกิจและฝายการตลาดที่จะหยิบใช เครื่องมือ การจัดการสมัยใหมใดสูอนาคต ทั้งในระยะสั้น ปานกลางและระยะยาวเพื่อใหธุรกิจเหนือการแขงขัน

×