Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oishi

123,860 views

Published on

MBA Case Study : S

 • Login to see the comments

Oishi

 1. 1. Welcome To Oishi
 2. 2. ประวัติความเป็นมาของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น สไตล์บุฟเฟต์ตลอดทั้งวันแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ OISHI” หรือ “โออิชิ” ที่สุขุมวิท 55 ( ซอยทองหล่อ ) ซึ่งสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทั้งรูปแบบการให้บริการและราคา โดยคำนึงถึงความสดใหม่และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทำให้ได้รับกระแสตอบรับอย่างสูงจากผู้บริโภค ส่งผลให้ชื่อ “โออิชิ” มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยม และความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยอย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี 2543 ได้จัดตั้ง บริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จำกัด
 3. 3. ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ( ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) “ บริษัทฯ” ) กิจการร้านอาหารได้เริ่มขยายสาขาออกไปในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแสความนิยม และความต้องการของลูกค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ จึงได้เปิดร้านอาหารประเภทดังกล่าว ภายใต้ชื่อร้านค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า ดังสามารถลำดับพัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน ( ต่อ )
 4. 4. <ul><ul><li>เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ </li></ul></ul>วิสัยทัศน์ : VISION
 5. 5. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และรองประธากรรมการบริหาร นายตัน ภาสกรนที กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 6. 6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ 7S’s Model เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างภายในขององค์กร ซึ่งมองในภาพของจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ตามหลักการและทฤษฏีของ McKinney โดยมีปัจจัยต่างๆ 7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนี้ วิเคราะห์ธุรกิจบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน )
 7. 7. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการปรับโครงสร้างขององค์กร ทำให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง โดยในโครงสร้างองค์กรมีการระบุถึงส่วนงาน การแบ่งสายงาน การร่วมมือกันในการทำงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร Strategy
 8. 8. <ul><li>บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการขยายงาน ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บริษัทโครงสรางมีที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการและสายงานการผลิต หรือตามหนาที่ของงานประสานงาน ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว </li></ul>Structure
 9. 9. System บริษัทมีระบบการปฏิบัติงาน การจัดระบบการทํางาน ที่มีความสําคัญยิ่งอาทิ ระบบการผลิต ระบบบัญชี / การเงิน ระบบการจัดารคลังสินค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตาม / ประเมินผล โดยมีการนำระบบสารสนเทศ ERP มาใช้ในองค์กร
 10. 10. Staff ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ( Human Resource ) มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย กําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกสรรหา และจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสม มีการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานตามความสามารถ competency
 11. 11. Skill คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของบริษัทที่สะท้อนศักยภาพของพนักงานออกมาในรูปของทักษะฝีมือในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะผ่านการอบรมและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องโดยเป็นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในด้านของกระบวนการทำงาน ทำให้บริษัทที่มีพนักงานมีทักษะ จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ลดในเรื่องของเสีย และช่วยประหยัดงบประมาณได้
 12. 12. Style บริษัทมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบแผนพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานของผูบริหารเป็นองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในบริษัท บริษัทมีรูปแบบในการทำงาน โดยบริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงพร้อมกับความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานในทุกระดับชั้นที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจในการทำงาน ซึ่งแต่ละคนมีจุดยืนร่วมกันในการกำหนดทิศทางของบริษัท
 13. 13. Shared values บริษัทมีการกำหนดคานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกัน โดยพนักงานบริษัทที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และหลักปฏิบัติไดถูกยอมรับทั่วทั้งบริษัท
 14. 14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST P = Political ( การเมือง ) ปัจจุบันภายในประเทศเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการเมือง อีกทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมาด้วย
 15. 15. E = Economic ( เศรษฐกิจ ) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและเสียเปรียบคู่แข่งเรื่องต้นทุน ความสามารถในการบริโภคของผู้บริโภคจึงลดลง การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ราคาน้ำมันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันในระยะเวลาที่เหลือของปีต่อเนื่องถึงในปีหน้ายังมีแนวโน้มผันผวนและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้เนื่องจากความต้องการใช้เติบโตเร็วกว่ากำลังการผลิตของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อการส่งออกในแง่ของต้นทุนการผลิตและการขนส่งทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น
 16. 16. S = social Cultural ( สังคมและวัฒนธรรม ) ในปัจจุบันสินค้าอาหารสำเร็จรูปมีอัตราการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความนิยมบริโภคที่ต้องการความสวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นซึ่งเกิดผลกระทบมาจากภาวะวิกฤตจากโลกร้อน
 17. 17. T = Technological ( เทคโนโลยี ) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีการพัฒนาให้ทันสมัย และยังมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีราคาต้นทุนที่ต่ำลง การเกิดคู่แข็งขันรายใหม่มีความเป็นไปได้สูง
 18. 18. บทสรุป CASE STUDY
 19. 19. จากข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นเนื่องจากแบรนด์สินค้ามีชื่อเสียงควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพ 2. บริษัทได้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน และได้มีการขยายกิจการโดยเพิ่มความหลายกลายของร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคและลูกค้าประจำมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
 20. 20. 3. บริษัทได้วิเคราะห์กลุ่มลุกค้าเป้าหมายอีกทั้งสินค้ามีความครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และได้มีการติดตามความเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการ ให้ตามมาตราฐานอย่างสม่ำเสมอ 4. บริษัทได้มีการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ โดยการสร้างอำนาจต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อรักษาต้นทุนและผลประกอบการของบริษัท
 21. 21. 5. บริษัทได้มีการทดลองผลิตเพื่อจำหน่ายในร้านอาหารของโออิชิที่มีมากถึง 80 สาขาทั่วกรุงเทพต่อมาบริษัทได้มีการการจายสินค้าออกสู่ต่างจักหวัดให้กระจายไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ

×