Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ขอต้อนรับเข้าสู่
กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ในปี  พ . ศ  2492  คุณพ่ออำพล  -  คุณแม่จรีพร  เทพผดุงพร  สองสามีภรรยาชาวสวนย่านฝั่งธน
" ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อุดมมะพร้าว “
มาถึงวันนี้
 
สำนักงานใหญ่ - ท่าเตียน
ผลิตภัณฑ์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
กะทิชาวเกาะ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
วุ้นมะพร้าวชาวเกาะ
น้องใหม่ล่าสุด น้ำมะพร้าว 100 %
วิสัยทัศน์ : VISION เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพ
พันธกิจ : MISSION <ul><li>สร้างนวัตกรรมใหม่ ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>เพื่อความได้เปรียบทางการแข่ง...
วิเคราะห์ธุรกิจบริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ 7S’s Model เป็นเครื่...
Strategy บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทให้ความสำคัญ...
Structure บริษัทมีการดูแล กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการกำห...
System บริษัทมีระบบการปฏิบัติงาน การจัดระบบการทํางาน ที่มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบการผลิต ระบบบัญชี / การเงิน ระบบการจั...
Staff ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพ...
Skill คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของบริษัทที่สะท้อนศักยภาพของพนักงานออกมาในรูปของทักษะฝีมือในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัททุกคน...
Style บริษัทมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบแผนพฤติกรรม การปฏิบัติงานของผูบริหารเป็นองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของบริษัท บริษ...
Shared values บริษัทมีการกำหนดคานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกัน โดยพนักงานบริษัทและไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และ...
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST P = Political (  การเมือง  ) ปัจจุบันภายในประเทศเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองท...
E = Economic (  เศรษฐกิจ ) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและเสียเปรียบคู่แข่งเรื...
S = Social Cultural ( สังคมและวัฒนธรรม ) ในปัจจุบันสินค้าอาหารสำเร็จรูปมีอัตราการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความนิ...
T = Technological ( เทคโนโลยี ) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีการ...
บทสรุป จากข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. บริษัทยังคงมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมอาหารเนื่อ...
3. ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารผลิตภัณฑ์มานาน มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการ นอกจากนี้ยั...
ขอบคุณครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

33,936 views

Published on

MBA Case Study : Ampol Food Processing LTD

 • Login to see the comments

นำเสนอ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

 1. 1. บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ขอต้อนรับเข้าสู่
 2. 2. กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ในปี พ . ศ 2492 คุณพ่ออำพล - คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร สองสามีภรรยาชาวสวนย่านฝั่งธน
 3. 3. &quot; ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมมะพร้าว “
 4. 4. มาถึงวันนี้
 5. 6. สำนักงานใหญ่ - ท่าเตียน
 6. 7. ผลิตภัณฑ์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 7. 8. กะทิชาวเกาะ
 8. 9. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 9. 10. วุ้นมะพร้าวชาวเกาะ
 10. 11. น้องใหม่ล่าสุด น้ำมะพร้าว 100 %
 11. 12. วิสัยทัศน์ : VISION เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพ
 12. 13. พันธกิจ : MISSION <ul><li>สร้างนวัตกรรมใหม่ ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน </li></ul><ul><li>เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย </li></ul><ul><li>เสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดูแล รับผิดชอบต่อสังคม </li></ul><ul><li>ชุมชนและสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 13. 14. วิเคราะห์ธุรกิจบริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ 7S’s Model เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างภายในขององค์กร ซึ่งมองในภาพของจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ตามหลักการและทฤษฏีของ McKinney โดยมีปัจจัยต่างๆ 7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนี้
 14. 15. Strategy บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการปรับโครงสร้างขององค์กร ทำให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง โดยในโครงสร้างองค์กรมีการระบุถึงส่วนงาน การแบ่งสายงาน การร่วมมือกันในการทำงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร
 15. 16. Structure บริษัทมีการดูแล กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะดูแลและบริหารงานให้มีผลการดำเนินงานที่ดี ในขณะเดียวกันบริษัทก็ดูแลติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของแผนงานประจำปี การขยายงาน ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บริษัทโครงสรางมีที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการและสายงานการผลิต หรือตามหนาที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามาทํางานรวมกัน ช่วยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบมีความสะดวกในการติดตอประสานงาน ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
 16. 17. System บริษัทมีระบบการปฏิบัติงาน การจัดระบบการทํางาน ที่มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบการผลิต ระบบบัญชี / การเงิน ระบบการจัดการคลังสินค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตาม / ประเมินผล โดยมีการนำระบบสารสนเทศ ERP มาใช้ในองค์กร
 17. 18. Staff ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ( Human Resource ) มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย กําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกสรรหา และจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสม มีการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานตามความสามารถ competency
 18. 19. Skill คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของบริษัทที่สะท้อนศักยภาพของพนักงานออกมาในรูปของทักษะฝีมือในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะผ่านการอบรมและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องโดยเป็นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในด้านของกระบวนการทำงาน ทำให้บริษัทมีพนักงานมีทักษะ จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และช่วยประหยัดงบประมาณได้
 19. 20. Style บริษัทมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบแผนพฤติกรรม การปฏิบัติงานของผูบริหารเป็นองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของบริษัท บริษัทมีรูปแบบในการทำงานโดยบริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงพร้อมกับความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานในทุกระดับชั้น ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ซึ่งแต่ละคนมีจุดยืนร่วมกันในการกำหนดทิศทางของบริษัท
 20. 21. Shared values บริษัทมีการกำหนดคานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกัน โดยพนักงานบริษัทและไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหาร และหลักปฏิบัติไดถูกยอมรับทั่วทั้งบริษัท
 21. 22. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST P = Political ( การเมือง ) ปัจจุบันภายในประเทศเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการเมือง อีกทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมาด้วย
 22. 23. E = Economic ( เศรษฐกิจ ) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและเสียเปรียบคู่แข่งเรื่องต้นทุน ความสามารถในการบริโภคของผู้บริโภคจึงลดลง การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ทำให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต เนื่องจากความต้องการใช้เติบโตเร็วกว่ากำลังการผลิตของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อการส่งออกในแง่ของต้นทุนการผลิตและการขนส่งทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น
 23. 24. S = Social Cultural ( สังคมและวัฒนธรรม ) ในปัจจุบันสินค้าอาหารสำเร็จรูปมีอัตราการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความนิยมบริโภคที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นซึ่งเกิดผลกระทบมาจากภาวะวิกฤตจากโลกร้อน
 24. 25. T = Technological ( เทคโนโลยี ) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีการพัฒนาให้ทันสมัย และยังมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีราคาต้นทุนที่ต่ำลง การเกิดคู่แข็งขันรายใหม่มีความเป็นไปได้สูง
 25. 26. บทสรุป จากข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. บริษัทยังคงมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ที่ผู้บริโภครู้จักกันมานานกว่า 20 ปี 2. การเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ มีผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อย บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทมีชื่อเสียงมานาน และกฎหมายต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อผู้ประกอบการรายใหม่
 26. 27. 3. ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารผลิตภัณฑ์มานาน มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรในระดับปฏิบัติที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการทำงานจึงทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดมา 4. บริษัทเน้นในเรื่องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
 27. 28. ขอบคุณครับ

×