Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interactive e leraning

การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์
รุ่นที่ ๑ ๒๓ - ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)
ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ประธานชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษา สอศ.

Interactive e leraning

 1. 1. U-Class Korea´s Ubiquitous learning environment
 2. 2. e-Society e-Education e-Industry e-Commerce e-Government Human Resource Development Information Infrastructure and Industry Knowledge Management and Organization
 3. 3. 2020 Stronger Economy Social Equality Environmental Friendly Smart Agriculture Smart Services Smart Environment (ICT for Green & Green IT) Smart Health Smart Learning Smart Government ICT Human Resources and ICT Competent Workforce ICT Infrastructure ICT Industry
 4. 4. ICT2020: National ICT Policy 2011-2020
 5. 5. 21st Century Student Outcomes & Support Systems The Partnership for 21st Century Skills http://www.p21.org
 6. 6. การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ สอนน้อย เรียนมาก ก้าวข้ามสาระวิชา ผู้เรียนบอกว่าอยากเรียนอะไร ร่วมมือ > แข่งขัน เรียนเป็นทีม > เฉพาะคน เรียนโดยลงมือทํา : PBL (Project-Based Learning) ประเมินแนวใหม่ : ไม่เน้นถูก-ผิด ประเมินทีม ข้อสอบไม่เป็นความลับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๖
 7. 7. Jonathan Bergmann & Aaron Sams. (2010). The flipped classroom. ศึกษาเนื้อหาที่บ้าน ใช้สื่อออนไลน์เข้าช่วย ทําการบ้าน กิจกรรมที่ห้องเรียน เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 8. 8. Flipped VS Traditional
 9. 9. What is e-Learning? “The use of digital technologies and media to deliver, support and enhance teaching, learning, assessment and evaluation is the use of information and communication technologies in delivering learning and training” (AECT, 2007)
 10. 10. What is e-Learning? Online Learning / Training Web Based Learning / Training (WBL/WBT) Computer Based Learning / Training (CBL/CTB) Web Based Instruction (WBI) use of information and communication technologies in delivering learning and training.
 11. 11. Framework e-Learning ( Badrul Khan, 1999 )
 12. 12. e-Learning P3 Model (Badrul Khan, 2004)
 13. 13. The CAPEODL Model Comprehensive Approach to Program Evaluation in Open and Distributed Learning
 14. 14. Instructional System Design Evaluation Analysis Design Development Implementation
 15. 15. การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analysis) 1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) 2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์InputUnit CPU Memory Output Unit Mouse Microphone Joystick Scanner KeyboardDigitalCamera ALU CU Main Memory Secondary Memory RAM ROM FloppyDisk Hard Disk CDROM DVDROM Tape Monitor Printer Plotter Speaker Projector
 16. 16. 3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา (Content Network Chart) 2 Input Unit 3 DigitalCamera4 5 6 7 8 9 10 Keyboard Mouse Scanner Joystick Microphone 13 15 14 ALU CU 29 30 Output Unit 3731 32 33 35 36 34 Monitor Printer Speaker Plotter Projector Floppy Disk Hard Disk 17 19 23 18 22 20 21 24 25 26 27 28 Main Memory Secondary Memory Ram Rom CD Rom DVD Rom Tape 12 16 CPU Memory 11 การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analysis)
 17. 17. การออกแบบบทเรียน (Design) 4. กําหนดกลวิธีการนําเสนอและวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation Plan And Behavior Objective) 5. สร้างแผนภูมิการนําเสนอในแต่ละหน่วย (Module Presentation Chart)
 18. 18. Gagne’ s Nine Events of Instruction
 19. 19. การพัฒนาบทเรียน(Development) 6. เขียนรายละเอียดเนื้ อหา (Script Development) 7. จัดทําลําดับเนื้ อหา (Story Board Development) 8. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา (Content Correctness) 9. สร้างแบบทดสอบส่วนต่างๆ
 20. 20. Interaction Learner  Learner Learner  Content Content  Content Teacher  Content Teacher  Teacher Teacher  Learner
 21. 21. 10. เลือกโปรแกรมในการจัดทําบทเรียน 11. จัดเตรียมสื่อที่จําเป็นต้องใช้ประกอบในแต่ละ เฟรมของการนําเสนอ 12. สร้างบทเรียนโดยนําทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วมา สร้าง ตามที่ได้ออกแบบไว้ การนําไปใช้งาน (Implementation)
 22. 22. การประเมินผล (Evaluation) 13. ตรวจสอบคุณภาพของ e-Learning 14. ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 15. ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ(E1/E2) 16. จัดทําคู่มือการใช้งาน (User Manual)
 23. 23. Learning Strategies Collaborative /Co-operative Blended Learning Inquiry Learning Problem-based Learning Project-based Learning Research-based Learning Nine Events of Instruction
 24. 24. Learning Skills Critical Thinking Creative Thinking Logical Thinking Problem Solving Creative Problem Solving System Thinking
 25. 25. นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ผลผลิตทางการคิด คุณลักษณะ ผู้เรียน สื่อ เทคนิค การสอน Problem-based Learning Project-based Learning Brain-based Learning Inquiry-based Learning Game-based Learning Edutrainment Constructivist e-Learning m-Learning u-Learning VR OLE Social Media/Network e-Portfolio Cognitive Tools Synchronous / Asynchronous tools Critical Thinking Creative Thinking Problem Solving Creative Problem Solving Analytical thinking Systematic Thinking Strategic thinking Learning Style Cognitive Style
 26. 26. Blended Learning WBI F2FBL ความยืดหยุ่น การติดต่อสื่อสาร แหล่งสารสนเทศ การเรียนตามความสามารถของผู้เรียน รูปแบบมัลติมีเดีย ทักษะทางเทคโนโลยี ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน การชี้ นําอย่างใกล้ชิด (Oliver,2006; Taradi and Pokrajac, 2005) Face to Face + Online Learning
 27. 27. Driscoll, 2002; Johnson, McHugo, and Hall, 2006; Taraddi and Pokrajac, 2005; Singh, 2003;Thorne,2003; Rovai and Jordan, 2004) การเรียนรู้ที่ท้าทาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้อย่างมีความหมาย การเรียนที่กระฉับกระเฉง สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ความพึงพอใจในการเรียน Blended Learning WBI F2FBL
 28. 28. Blended Learning web-based / CD-based course text book articles pre-recorded classes assignments and projects Synchronous interaction Asynchronous interaction text chat, audio & video conferencing electronic whiteboards, file sharing e-mails discussion forums lectures presentations workshops conference tutoring
 29. 29. m-Learning
 30. 30. u-Learning
 31. 31. Social Media http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012
 32. 32. http://www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013/
 33. 33. Youtube http://www.youtube.com/
 34. 34. Slideshare http://www.slideshare.net/drpanita
 35. 35. Edmodo http://www.edmodo.com/
 36. 36. Edmodo http://www.edmodo.com/
 37. 37. Khanacademy http://www.khanacademy.org/
 38. 38. Khanacademy http://www.khanacademy.org/
 39. 39. Application: Podcast
 40. 40. Application: Webcast
 41. 41. Application: Skype
 42. 42. Second Life
 43. 43. Second Life
 44. 44. Weblog
 45. 45. Social Media: Facebook http://www.facebook.com
 46. 46. Social Media: Twitter Twitter.com
 47. 47. e-Book
 48. 48. http://www.bigbluebutton.org
 49. 49. http://202.29.13.53/Live_Broadcast.html (เครื่องส่ง) http://202.29.13.53/Live_Subscriber.html (เครื่องรับ)
 50. 50. http://mahara.org
 51. 51. http://drupal.org http://www.cmssociety.com
 52. 52. www.joomla.org
 53. 53. http://wordpress.org
 54. 54. Wikipedia
 55. 55. http://itredux.com/2009/10/11/defining-cloud-computing-for-business-users (Capital Expenditures)
 56. 56. http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 57. 57. Simple Move to Cloud Services ขอบคุณรูปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 58. 58. http://moodle.org
 59. 59. 2008 Google-O'Reilly Open Source Award Winners >> Best Education
 60. 60. Oxford University Moscow Institute of Physics and Technology
 61. 61. M Modular O Object O Oriented D Dynamic L Learning E Environment
 62. 62. Integration to Online Services ขอบคุณรูปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 63. 63. Knowledge Implementation Confirmation Persuasion Decision
 64. 64. (Rogers, 1995) Knowledge Persuasion Decision Implementation Confirmation Adoption Rejection Characteristics of the decision making unit Software Information How-To Knowledge Principles Knowledge Perceived characteristic of the innovation Continued adoption Continued rejection Later adoption Discontinuance Communication Channels
 65. 65. http://e-trainingvec.org
 66. 66. http://www.innobpcd.net
 67. 67. http://e-learning.vec.go.th/elearningvec
 68. 68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com http://www.facebook.com/drpanitaw

×