Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interactive e leraning_vec2

การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และคลาวด์เลิร์นนิง

๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) รุ่นที่ ๒
ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี

ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

คณะวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด
อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
อาจารย์ นิพนธ์ สุขวิลัย
อาจารย์ สมพร บุญริน
อาจารย์ การญ์พิชชา กชกานน

Interactive e leraning_vec2

 1. 1. A Day Made of Glass
 2. 2. สิงคโปร์ 6.56Mbps ^ 5.25Mbps ไทย 3.92Mbps ^ 3.31Mbps มาเลเซีย 2.72Mbps ^ 2.02Mbps อินโดนิเซีย 1.52Mbps ^ 0.72Mbps http://www.akamai.com/stateoftheinternet/index.html
 3. 3. U-Class Korea´s Ubiquitous learning environment
 4. 4. e-Society e-Education e-Industry e-Commerce e-Government Human Resource Development Information Infrastructure and Industry Knowledge Management and Organization
 5. 5. 2020 Stronger Economy Social Equality Environmental Friendly Smart Agriculture Smart Services Smart Environment (ICT for Green & Green IT) Smart Health Smart Learning Smart Government ICT Human Resources and ICT Competent Workforce ICT Infrastructure ICT Industry
 6. 6. ICT2020: National ICT Policy 2011-2020
 7. 7. 21st Century Student Outcomes & Support Systems The Partnership for 21st Century Skills http://www.p21.org
 8. 8. การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ สอนน้อย เรียนมาก ก้าวข้ามสาระวิชา ผู้เรียนบอกว่าอยากเรียนอะไร ร่วมมือ > แข่งขัน เรียนเป็นทีม > เฉพาะคน เรียนโดยลงมือทา : PBL (Project-Based Learning) ประเมินแนวใหม่ : ไม่เน้นถูก-ผิด ประเมินทีม ข้อสอบไม่เป็นความลับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๖
 9. 9. Jonathan Bergmann & Aaron Sams. (2010). The flipped classroom. ศึกษาเนื้อหาที่บ้าน ใช้สื่อออนไลน์เข้าช่วย ทาการบ้าน กิจกรรมที่ห้องเรียน เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 10. 10. Flipped VS Traditional
 11. 11. What is e-Learning? “The use of digital technologies and media to deliver, support and enhance teaching, learning, assessment and evaluation is the use of information and communication technologies in delivering learning and training” (AECT, 2007)
 12. 12. What is e-Learning? Online Learning / Training Web Based Learning / Training (WBL/WBT) Computer Based Learning / Training (CBL/CTB) Web Based Instruction (WBI) use of information and communication technologies in delivering learning and training.
 13. 13. Framework e-Learning ( Badrul Khan, 1999 )
 14. 14. e-Learning P3 Model (Badrul Khan, 2004)
 15. 15. The CAPEODL Model Comprehensive Approach to Program Evaluation in Open and Distributed Learning
 16. 16. Instructional System Design Evaluation Analysis Design Development Implementation
 17. 17. การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analysis) 1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) 2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์InputUnit CPU Memory Output Unit Mouse Microphone Joystick Scanner KeyboardDigitalCamera ALU CU Main Memory Secondary Memory RAM ROM FloppyDisk Hard Disk CDROM DVDROM Tape Monitor Printer Plotter Speaker Projector
 18. 18. 3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา (Content Network Chart) 2 Input Unit 3 DigitalCamera4 5 6 7 8 9 10 Keyboard Mouse Scanner Joystick Microphone 13 15 14 ALU CU 29 30 Output Unit 3731 32 33 35 36 34 Monitor Printer Speaker Plotter Projector Floppy Disk Hard Disk 17 19 23 18 22 20 21 24 25 26 27 28 Main Memory Secondary Memory Ram Rom CD Rom DVD Rom Tape 12 16 CPU Memory 11 การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analysis)
 19. 19. การออกแบบบทเรียน (Design) 4. กาหนดกลวิธีการนาเสนอและวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation Plan And Behavior Objective) 5. สร้างแผนภูมิการนาเสนอในแต่ละหน่วย (Module Presentation Chart)
 20. 20. Gagne’ s Nine Events of Instruction
 21. 21. การพัฒนาบทเรียน(Development) 6. เขียนรายละเอียดเนื้ อหา (Script Development) 7. จัดทาลาดับเนื้ อหา (Story Board Development) 8. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา (Content Correctness) 9. สร้างแบบทดสอบส่วนต่างๆ
 22. 22. Interaction Learner  Learner Learner  Content Content  Content Teacher  Content Teacher  Teacher Teacher  Learner
 23. 23. 10. เลือกโปรแกรมในการจัดทาบทเรียน 11. จัดเตรียมสื่อที่จาเป็นต้องใช้ประกอบในแต่ละ เฟรมของการนาเสนอ 12. สร้างบทเรียนโดยนาทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วมา สร้าง ตามที่ได้ออกแบบไว้ การนาไปใช้งาน (Implementation)
 24. 24. การประเมินผล (Evaluation) 13. ตรวจสอบคุณภาพของ e-Learning 14. ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 15. ทาการทดสอบหาประสิทธิภาพ(E1/E2) 16. จัดทาคู่มือการใช้งาน (User Manual)
 25. 25. Learning Strategies Collaborative /Co-operative Blended Learning Inquiry Learning Problem-based Learning Project-based Learning Research-based Learning Nine Events of Instruction
 26. 26. Learning Skills Critical Thinking Creative Thinking Logical Thinking Problem Solving Creative Problem Solving System Thinking
 27. 27. นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ผลผลิตทางการคิด คุณลักษณะ ผู้เรียน สื่อ เทคนิค การสอน Problem-based Learning Project-based Learning Brain-based Learning Inquiry-based Learning Game-based Learning Edutrainment Constructivist e-Learning m-Learning u-Learning VR OLE Social Media/Network e-Portfolio Cognitive Tools Synchronous / Asynchronous tools Critical Thinking Creative Thinking Problem Solving Creative Problem Solving Analytical thinking Systematic Thinking Strategic thinking Learning Style Cognitive Style
 28. 28. Blended Learning WBI F2FBL ความยืดหยุ่น การติดต่อสื่อสาร แหล่งสารสนเทศ การเรียนตามความสามารถของผู้เรียน รูปแบบมัลติมีเดีย ทักษะทางเทคโนโลยี ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน การชี้ นาอย่างใกล้ชิด (Oliver,2006; Taradi and Pokrajac, 2005) Face to Face + Online Learning
 29. 29. Driscoll, 2002; Johnson, McHugo, and Hall, 2006; Taraddi and Pokrajac, 2005; Singh, 2003;Thorne,2003; Rovai and Jordan, 2004) การเรียนรู้ที่ท้าทาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้อย่างมีความหมาย การเรียนที่กระฉับกระเฉง สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ความพึงพอใจในการเรียน Blended Learning WBI F2FBL
 30. 30. Blended Learning web-based / CD-based course text book articles pre-recorded classes assignments and projects Synchronous interaction Asynchronous interaction text chat, audio & video conferencing electronic whiteboards, file sharing e-mails discussion forums lectures presentations workshops conference tutoring
 31. 31. m-Learning
 32. 32. u-Learning
 33. 33. Social Media http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012
 34. 34. http://www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013/
 35. 35. Youtube http://www.youtube.com/
 36. 36. Slideshare http://www.slideshare.net/drpanita
 37. 37. Edmodo http://www.edmodo.com/
 38. 38. Edmodo http://www.edmodo.com/
 39. 39. Khanacademy http://www.khanacademy.org/
 40. 40. Khanacademy http://www.khanacademy.org/
 41. 41. Application: Podcast
 42. 42. Application: Webcast
 43. 43. Application: Skype
 44. 44. Second Life
 45. 45. Second Life
 46. 46. Weblog
 47. 47. Social Media: Facebook http://www.facebook.com
 48. 48. Social Media: Twitter Twitter.com
 49. 49. e-Book
 50. 50. http://www.bigbluebutton.org
 51. 51. http://202.29.13.53/Live_Broadcast.html (เครื่องส่ง) http://202.29.13.53/Live_Subscriber.html (เครื่องรับ)
 52. 52. http://mahara.org
 53. 53. http://drupal.org http://www.cmssociety.com
 54. 54. www.joomla.org
 55. 55. http://wordpress.org
 56. 56. Wikipedia
 57. 57. http://itredux.com/2009/10/11/defining-cloud-computing-for-business-users (Capital Expenditures)
 58. 58. http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 59. 59. Simple Move to Cloud Services ขอบคุณรูปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 60. 60. http://moodle.org
 61. 61. 2008 Google-O'Reilly Open Source Award Winners >> Best Education
 62. 62. Oxford University Moscow Institute of Physics and Technology
 63. 63. M Modular O Object O Oriented D Dynamic L Learning E Environment
 64. 64. Integration to Online Services ขอบคุณรูปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 65. 65. Knowledge Implementation Confirmation Persuasion Decision
 66. 66. (Rogers, 1995) Knowledge Persuasion Decision Implementation Confirmation Adoption Rejection Characteristics of the decision making unit Software Information How-To Knowledge Principles Knowledge Perceived characteristic of the innovation Continued adoption Continued rejection Later adoption Discontinuance Communication Channels
 67. 67. http://e-trainingvec.org
 68. 68. http://www.innobpcd.net
 69. 69. http://e-learning.vec.go.th/elearningvec
 70. 70. http://e-trainingvec.org
 71. 71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สานักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com http://www.facebook.com/drpanitaw

×