Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creativity Lego เอก

203 views

Published on

สรุปการเรียนรู้

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Creativity Lego เอก

  1. 1. Mind Map การเขียน Mind Map เป็นการกาหนดและ แตกขั้นตอนแผนงานออกมาได้ ว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง และ ทา ตามขั้นตอนต่างๆทแี่ตกออกมานั้น แผนผังการทาระบบขนส่ง ในครั้งนี้มี ทั้งหมด 4 สถานี คือ 1.รับลูกบอล ลงรถลาเลียง ตามเส้นไปส่งลง สถานี ที่ 2.ลาเลียงลูกบอลขึ้นใน แนวดิ่งโดยใช้ลิฟ และลาเลียงด้วยรางจากลิฟไปยัง 3.เครื่องยิงลูกบอลให้ลอยไปในอากาศ ลงใน 4.จุด คัดแยกสี
  2. 2. แผนงาน นาแผนจาก Mind Map มาทาตารางแผนงาน และกาหนดชิ้นงานว่าจะมีอะไรบ้าง
  3. 3. ผลงานกลุ่ม
  4. 4. THANK YOU

×