Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентација за законот за е-отпад

1,573 views

Published on

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Презентација за законот за е-отпад

 1. 1. Министерство за животна средина и просторно планирање Предлог Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема Скопје ноември, 2011 Ленче Ќурчиева L.Kurcieva@moepp.gov,mk
 2. 2. Предлог Закон за управување со ЕО и ОЕО <ul><li>Нациналната програма за усвојување на правото на ЕУ </li></ul><ul><li>Собраниска процедура </li></ul><ul><li>Почеток на примена </li></ul><ul><li>1 јануари 2013 </li></ul>
 3. 3. ЕУ- регулатива <ul><li>Директива за отпадна ел e ктрична и </li></ul><ul><li>ел e ктронска опрема - ОЕЕО </li></ul><ul><li>2002/95/ЕЗ </li></ul><ul><li>Директива за рестрикции за употреба на опсни супстанции во електричната и електронската опрема </li></ul><ul><li>2002/96/ЕЗ </li></ul><ul><li>Друга ЕУ регулатива – подзаконски акти </li></ul>
 4. 4. Национално законодаство <ul><li>Закон за животна средина </li></ul><ul><li>Закон за управување со отпад </li></ul><ul><li>Листа на видови на отпад </li></ul>
 5. 5. ОПСЕГ НА ЗАКОНОТ <ul><li>Скоро сета ЕЕО употребувана од страна на крајните корисници /потрошувачи, вклучувајќи ја и она која е намената за професионална употреба </li></ul><ul><li>- ОЕЕО од домаќинствата и </li></ul><ul><li>- ОЕЕО која не е опрема од домаќинствата </li></ul><ul><li>Исклучоци: електрична и електронска опрема што е саставен дел на друг вид опрема која што не спаѓа во Листита на поткатегории на опрема . </li></ul><ul><li>отпадните печатарски тонери распоредени во Листата на видови на отпад, доколку настануваат како потрошен материјал при користење на печатари и </li></ul><ul><li>електрична и електронска опрема ко ја се корист и како опрема која е наменета за користење во одбраната на земјата, оружје, муниција и воен мат еријал, со исклучок на производи кои не се наменети за конкретни воени цели </li></ul>
 6. 6. Десет категории на производи <ul><li>големи дома ш ни апарати; </li></ul><ul><li>мали дома ш ни апарати ; </li></ul><ul><li>опрема за ИТ и телекомуникација; </li></ul><ul><li>опрема за забавна електроника; </li></ul><ul><li>опрема за осветлување; </li></ul><ul><li>електричен и електронски алат (освен големи непокретни индустриски орудија); </li></ul><ul><li>играчки, опрема за слободно време и спорт; </li></ul><ul><li>медицински апарати (освен апарати који можат да предизвикаат радијација или инфекција); </li></ul><ul><li>инструменти за пратење и надзор и </li></ul><ul><li>аутомати. </li></ul>
 7. 7. Обврзници /производители <ul><li>произведува и продава опрема под своја трговска марка , </li></ul><ul><li>препродава, под своја трговска марка, опрема произведена од страна на друг производител , со тоа што препродавачот не се смета за производител ако марката на изворниот производителот е наведена на опремата, или </li></ul><ul><li>поради вршење на својата дејност увезува опрема заради пуштање на пазар во Република Македонија или извезува опрема надвор од неа . </li></ul><ul><li>Ако опремата не е произведена во Република Македонија,а се пушта на пазар во смисла на алинеа еден два и три на оваа точка , тогаш за производител ќе се смета неговиот застапник во Република Македонија. </li></ul><ul><li>Како производител ќе се смета и правно или физичко кој како краен корисник заради свои потреби увезол опрема без посредник ; </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Регистрација на производител – 31.12. 20 13 година. </li></ul><ul><li>УЗС- Потврда за упис во регистар. </li></ul><ul><li>Означување за ЕЕО пуштена на пазар по 01 Јануари 2013 со : </li></ul><ul><li>Ознака за обврската за одделно собирање, односно забрана за предавање како мешан комунален отпад); </li></ul><ul><li>на опремата,пакувањето, упатство за употреба или гарантен лист. </li></ul><ul><li>Ознака/податок за производителот и податок кога е пуштени на пазар </li></ul><ul><li>Информирање на крајните корисници и за расположливите системи/местата за повраток и собирање како и за ефектите на штетните супстанции содржани во призводите врз здравјето на луѓето и животната средина </li></ul><ul><li>во или кон упатаствот за употреба , продажно место. </li></ul><ul><li>Информирање на операторите за олеснување на расклопување и повторна употреба и местата каде се наоѓаат штетните супстанции. </li></ul><ul><li>прирачник , интернет услуга или електронска форма </li></ul>ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
 9. 9. ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ <ul><li>Забрана за употреба на олово, жива, кадмиум, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PHB ) или полибромирани дифенилетри (PCH) ; </li></ul><ul><li>изјава за сообразност. </li></ul><ul><li>(од 1 до 7 и категоријата 10 електричните светилки и други извори наменети за осветлување во дома ќ инствата ) </li></ul>
 10. 10. ОДГОВОРНОСТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ <ul><li>Да обезбедат одделно собирање,транспорт, складирање, третман и преработка на ОЕЕО од крајните корисници и </li></ul><ul><li>цели за собирање како и и целите за преработка ; </li></ul><ul><li>Идивидуално постапување или </li></ul><ul><li>Колективно постапување по пат на пренсеување на оврските со скучување на договор со правно лице (колективен постапувач) </li></ul><ul><li>Краен рок за здружување во колективен постапувач или за регистрација на самостоен постапувач 31декември 2014 година. </li></ul>
 11. 11. Колективно постапување <ul><li>Колективен постапувач може да постапува со отпадн ата опрема за сметка на производителите доколку има обезбедено договори за преземање на обврски за постапување со отпадн а опрема со производители кои заедно пуштаат на пазар во Република Македонија најмалку 20 % но не повеќе од 51% количините на опремата од која настанува отпадна опрема од дома ќ инствата од целокупната годишна количините во предходната година и/или најмалку 5 % од количината на опремата од која настанува отпадната опрема која не е отпадна опрема од дома ќ инствата од целокупната годишна количина во предходната година и да поседува дозвола. </li></ul>
 12. 12. Постапување со ОЕЕ <ul><li>Собирањето,транспортот, складирањето, третманот, рециклирањето и друг начин на преработка, и отстранувањето на остататоците од прерабатка на отпадн а опрема , колективниот постапувач може да ги довери само на правни и физички лица кои поседуваат соодветни дозволи за постапување со отпад согласно Законот за управување со отпад и/или Законот за животна средина, и тоа да го вршат на начин и во услови како што се пропишани со закон и во објекти и капацитет кои ги исполнуваат законски пропишаните услови. </li></ul>
 13. 13. Услови за добивање на дозвола <ul><li>1) име/назив и седиштето на правното лице; </li></ul><ul><li>2) статут на колективн иот п остапувач ; </li></ul><ul><li>3) временски период за кој се бара дозволата; </li></ul><ul><li>4) категории на отпадна опрема за која обезбедува постапување; </li></ul><ul><li>5) список со назив, адреса, дејност, потврда за регистрација , број на деловниот субјект и даночен број на производителите во чие име и за чија сметка ќе постапува со отпадн ата опрема ; </li></ul><ul><li>6) доказ дека, во моментот на поднесувањето на барањето, има склучено договори за преземање на обврски за постапување со отпадна опрема од правни и физички лица кои се регистрирани согласно член 13 на овој закон и кои заедно пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија најмалку 5% односно 3% од количините на опремата согласно категориите на опрема за кои бараат дозвола во претходната година, и начинот на кој планира во рок од една година, од денот на добивањето на дозволата, да го исполни условот ( од 20% односно 5%) ; </li></ul><ul><li>7) доказ дека има склучено договор со најмалку еден овластен собирач на овој закон; </li></ul><ul><li>8) доказ дека има склучено најмалку еден договор со правно лице или физичко лице за собирање и транспорт на отпад и/или за привремено складирање, договор со правно лице за третман, и /или договор со правно лице за преработка или рециклирање на отпадн а опрема кое поседува соодветни дозволи согласно Законот за управување со отпадот и/или Законот за животна средина или на нив еквивалентна дозвола кога правното лице за третман, преработка или рециклирање е во странство, и </li></ul><ul><li>9) програма за постапување со отпадн а опрема . </li></ul><ul><li>Дозволата се издава за период од пет години . </li></ul><ul><li>Дозволата може да се издаде за постапување со повеќе категории на опрема или за само одделни категории согласно доставеното барање. </li></ul>
 14. 14. Колективно постапување
 15. 15. Цели за одделно собирање предложени периоди <ul><li>До 31 декември 20 20 година мора одделно да се собери 4 кг. по жител годишно ОЕЕО од домаќинствата </li></ul><ul><li>постапно со преоден период (временско одложување : </li></ul><ul><li>за 201 5 година - најмалку о,5 килограми по жител ; </li></ul>
 16. 16. Цели за преработка <ul><li>до 3 1 декември 20 20 год . стапките на удели при повторна употреба, рециклирање и преработката на отпадна опрема , </li></ul><ul><li>големи дома ш ни апарати и аутомати. најмалку: </li></ul><ul><li>80 % преработка и </li></ul><ul><li>75 % повторна употреба и рециклирање на делови те , материја лот и на супстанциите на отпадната опремеа ; </li></ul><ul><li>мали дома ш ни апарати , опрема за осветлување , електричен и електронски алат играчки и опрема за слободно време и спорт и инструменти за пратење и надзор најмалку: </li></ul><ul><li>70 % преработка и </li></ul><ul><li>5 О% повторна употреба и рециклирање на делови те , материја лот и на супстанциите на отпадната опрема, и </li></ul><ul><li>категориите опрема за ИТ и телекомуникација опрема за забавна електроника најмалку : </li></ul><ul><li>75 % преработка и </li></ul><ul><li>65 % повторна употреба и рециклирање на делови те , материја лот и на супстанциите на отпадната опрема . </li></ul><ul><li>на опрема за осветлување , најмалку 80 % повторна употреба и рециклирање на делови те , материјал от и на супстанциите. </li></ul><ul><li>Преоден период - 2015 година </li></ul>
 17. 17. Финасирање <ul><li>Производителите се одговорни за трошоците за собирање и прерботка на ОЕЕО од домаќинствата еднаква на делот кој одговара на неговата годишна количината на опрема ко ја што ја пуштил на пазар во Република Македонија. </li></ul><ul><li>Трошоците што ги сноси производителот за постапување со отпадната опрема не се прикажуваат одделно при продажбата на нова опрема . </li></ul>
 18. 18. Финансирање на заостанат отпад <ul><li>За опремата која што е пуштена на пазар до 1 јануари 201 3 година (заостанат отпад), трошоците за постапување со отпадна опрема од домаќинствата , пропорционално ги сносат сите производители сразмерно на делот кој одговара на неговата годишна количина на опрема која што ја пуштил на пазар во Република Македонија во однос на количината за која се одговорни сите производители кои пуштиле на пазарот во Република Македонија опрема во истата година. </li></ul><ul><li>За опремата која е пуштена на пазар до 01 јануари 201 3 година, трошоците за постапување со отпадната опрема (заостанат отпад) која што не е отпадна опрема од домаќинствата ги сносат производителот и крајниот корисник. </li></ul><ul><li>склучува договор за финасирање на постапувањето со отпадната опрема која не е отпадна опрема од домаќинствата со крајниот корисник. </li></ul><ul><li>Исклучоци: </li></ul><ul><li>Прикажување на трошоци за постапување за категоријата на големи домашни апарати можат да се прикажат при продажба на нова опрема до 31 декември 201 8 година , за останатите категории можат да се прикажат при продажба на нова опрема до 31 декември 201 7 година . </li></ul>
 19. 19. Обврски на производители Водење евиденција <ul><li>Производителот, е должен да води евиденцијата од 1 јануари 201 4 година за </li></ul><ul><li>за количините по категорија и вид на опрема ко ја ја пушти на пазар во Република Македонија во текот на една календарска година во пишана и електронска форма на посебен образец и до 31 март во тековната година за предходната година да го известува: </li></ul><ul><li>стручниот орган кога не обезбедува постапување со отпадна опрема за што го плаќа надоместокот; </li></ul><ul><li>колективниот постапувач кога постапувањето со отпадна опрема го доверил на истиот; </li></ul><ul><li>стручниот орган кога е регистриран како самостоен постапувач, или </li></ul><ul><li>стручниот орган кога е мал производител. </li></ul><ul><li>Првото известување го доставува најдоцна до 31 март 201 5 година за 2014 година. </li></ul>
 20. 20. Обврски на производител Годишни извештаи <ul><li>Колективниот постапувач е долж ен , најдоцна до 31 март во тековната година, до стручниот орган да доставува годишен извештај за постапувањето со отпадн а та опрема од страна на производителите во чие име и за чија сметка е одговорен за правилно постапување со отпадн а та опрема за претходната година, на образец кој особено содржи податоци за: </li></ul><ul><li>количината по категорији и вид на опрема та што е пуштен а на пазарот во Република Македонија; </li></ul><ul><li>количината по категорија и вид на отпадн а опрема ко ја е собран а ; </li></ul><ul><li>количината по категории на отпадн а опрема ко ја е предадена за третман; </li></ul><ul><li>количината на отпадн а опрема по категории ко ја е преработена, повторно употребена, и/или рециклиран а или на друг начин преработена и </li></ul><ul><li>количината и проценти на остварување на целите за собирање и целите за преработка ; </li></ul><ul><li>Самостојниот постапувач е должен годишниот извештај да го доставува за отпадн а опрема ко ја што самиот за прв пат ја пуштил на пазар во Република Македонија. </li></ul><ul><li>Првиот годишен извештај е должен да го достави до 31 март 2016 година за 2015 година. </li></ul>
 21. 21. Градоначалник <ul><li>да овласти собирач на отпадна опрема од домаќинствата; </li></ul><ul><li>да определи и да организира места/локации за одвоено собирање на отпадн а опрема во собирни центри на целото подрачјето на општината, </li></ul><ul><li>За постигнување на цели за собирање колективниот постапувач и/или самостојнот постапувач го организираат редовното преземање на отпадн а опрема од домаќинствата како посебно собрана фракција на комунален отпад со склучување на договор со оваластениот собирач . </li></ul>
 22. 22. Економски инструмети <ul><li>Надоместоци за управување со отпадна опрема; </li></ul><ul><li>1 јануари 2015 година. </li></ul><ul><li>Ослободување од плаќањена надоместокот: </li></ul><ul><li>(колективен постапувач,самостоен постапувач, мал производител). </li></ul><ul><li>Мал производителкој пуштил годишно на пазар или увезол во Република Македонија помалку или еднакво на 1000 кг електрична опрема помалку или еднакво на 50 кг електронска опрема на годишно ниво се смета за мал производител. </li></ul>
 23. 23. Користење на надоместокот <ul><li>Програмата за управување со отпадн а опрема , реализацијата ќе се врши </li></ul><ul><li>годишна програма за финансирање </li></ul><ul><li>Доделувањето на средствата од се врши по пат на јавен конкурс </li></ul>
 24. 24. Инспекциски надзор <ul><li>Државен инспекторат за животна средина; </li></ul><ul><li>Државен пазарен инспекторат и </li></ul><ul><li>Овластени инспектори за животна средина и комунални инспектори на општините. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Благодарам на вниманието! </li></ul>

×