Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson 6 understanding you enemy 00

787 views

Published on

 • Login to see the comments

Lesson 6 understanding you enemy 00

 1. 1. Pre Encounter 6 KILALANIN NATIN ANG ATING KAAWAY
 2. 2. Captures 8th title in 8 divisions
 3. 3. “v3Kung may talukbong pa ang Mabuting Balitang ipinahahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. v4Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng Mabuting Balita tungkol sa kaningningan ni Cristo na siyang larawan ng Diyos.” (2 Corinthians 4:3-4)
 4. 4.  Katulad ng organisasyon at Strateheya ng militar. Ang Organisasyon at Ugali ni Satanas Sapagkat ang kalaban nati'y hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga maykapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito---ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Efeso 6:12
 5. 5.  Madaraya o Malilinlang (Gen. 3:1) Ang Organisasyon at Ugali ni Satanas Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsa'y tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?"
 6. 6.  Mapanira (Isa. 14:16) Ang Organisasyon at Ugali ni Satanas Pagmamasdan ka ng mga patay At kanilang itatanong: 'Hindi ba ito ang nagpayanig sa lupa, Ang nagbagsak ng mga kaharian?
 7. 7.  Mapanukso (Matt. 4:5-7) Ang Organisasyon at Ugali ni Satanas v5Pagkatapos ay dinala siya ng diyablo sa banal na lunsod at inilagay siya sa taluktok ng templo, v6at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, 'Siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo,' at 'Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato.' " v7Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, 'Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos.' "
 8. 8.  Akusador (Pah. 12:10) Ang Organisasyon at Ugali ni Satanas At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayo'y dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang Cristo, sapagkat itinapon na ang tagapag-paratang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos, araw at gabi.
 9. 9.  Nagkukunwaring Anghel ng kaliwanagan (2 Cor. 11:14) Ang Organisasyon at Ugali ni Satanas At hindi nakapagtataka! Sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag.
 10. 10. Si Satanas ay HINATULAN na  “Sinabi ni Jesus, "Pumarito ako sa sanlibutang ito para sa paghatol” (John 9:39)  When Jesus was on earth, His presence tormented the demons. (Mark 1:24-25)
 11. 11. Gamitin ang ating kapanyarihan at Gapusin si Satanas v5Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagdiriwang ay magsaya't mag-awitan. v6Papuri sa ating Diyos, ipahayag nang malakas, hawak-hawak ang espadang dobleng-talim at matalas, ” (Awit 149:5-6)  The double-edged sword is the Word used to execute judgment to bind principalities!
 12. 12. "Sinasabi ninyong mabuti ang punongkahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punongkahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno.” (Matt. 12:33)  When evil leaves, God replaces it with life in Jesus Christ  A person who has His life should produce fruit that includes: integrity, justice and truth MABUHAY NG MAY INTEGRIDAD
 13. 13. “Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. v35Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso.” (Matt. 12:34b-35)  Your words express what’s in your heart WATCH YOUR WORDS
 14. 14. “Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.” (Ephesians 6:13) KANSELAHIN LAHAT NG ARGUMENTO LABAN SA’YO
 15. 15. 1. Magkaroon ng pagnanasa sa tunay na kalayaan (Matt. 11:28) Paghahanda sa Kalayaan Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
 16. 16. 2. Alamin ang pinagmumulan ng Pagkaalipin. (Ps. 139:23-24) Paghahanda sa Kalayaan v23 O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais; v24 kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid, sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid.
 17. 17. 3. Pagsisihan at Talikuran ang kasalanan (Lk. 13:3) Paghahanda sa Kalayaan Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.
 18. 18. 4. Magkaroon ng Pananampalataya (Heb. 11:6) Paghahanda sa Kalayaan Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa kanya.
 19. 19. 5. Panghawakan ang Katotohanan. (Jn. 8:31-32, 36) Paghahanda sa Kalayaan v31"Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko; v32makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo."v36Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng Anak.
 20. 20. 6. Manalangin at Mag-ayuno. (Matt. 17:21) Paghahanda sa Kalayaan Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno."
 21. 21. 1. Magkaroon ng pagnanasa sa tunay na kalayaan (Matt. 11:28) 2. Alamin ang pinagmumulan ng Pagkaalipin. (Ps. 139:23-24) 3. Pagsisihan at Talikuran ang kasalanan (Lk. 13:3) 4. Magkaroon ng Pananampalataya (Heb. 11:6) 5. Panghawakan ang Katotohanan (Jn. 8:31-32, 36) 6. Manalangin at Mag-ayuno (Matt. 17:21) Paghahanda sa Kalayaan

×