Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

گذار از پارادایم نو آوری باز و بسته

1,366 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

گذار از پارادایم نو آوری باز و بسته

 1. 1. ‫از‬ ‫گذار‬ ‫نوآوری‬ ‫پارادایم‬ ‫بسته‬ ‫به‬ ‫پارادایم‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬
 2. 2. ‫شرکت‬A ‫شرکت‬B
 3. 3. ‫ی‬ ‫پژوهش‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫توسعه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ -‫هزینه‬ ‫مرکز‬-‫سود‬ ‫مرکز‬ -‫کشف‬:‫چرا‬-‫ا‬‫ر‬‫اج‬:‫چگونه‬ -‫سخت‬ ‫بسیار‬‫بینی‬ ‫پیش‬-‫آنها‬ ‫به‬‫رسیده‬‫و‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬ -‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫یزی‬‫ر‬‫برنامه‬-‫آن‬‫تحقیق‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫برنامه‬ ‫تبیین‬ -‫امکانات‬ ‫خلق‬-‫ریسک‬‫کاهش‬ -‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫مسائل‬‫تشخیص‬-‫ها‬ ‫محدودیت‬‫چارچوب‬ ‫در‬‫مسائل‬ ‫حل‬
 4. 4. ‫ل‬‫او‬ ‫عامل‬:‫صنعت‬‫ضعف‬ ‫و‬ ‫ماهر‬‫متحرک‬ ‫کارکنان‬‫افزون‬‫روز‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬‫در‬ ‫دوم‬ ‫عامل‬:‫پذیر‬ ‫خطر‬ ‫سرمایه‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫سوم‬‫عامل‬:‫بزرگ‬‫های‬ ‫شرکت‬‫ی‬ ‫پژوهش‬‫های‬ ‫ایده‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫بیرونی‬‫های‬‫گزینه‬ ‫م‬‫ر‬‫چها‬ ‫عامل‬:‫بیرونی‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫به‬‫رو‬ ‫قابلیت‬ ‫سازمان‬ ‫ی‬ ‫پژوهش‬ ‫فعلی‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫پروزه‬ ‫دانش‬ ‫پایگاه‬ ‫ی‬ ‫پژوهش‬‫های‬ ‫تاسیس‬ ‫تازه‬‫شرکت‬ ‫بیرونی‬ ‫توسعه‬‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫جدید‬‫ار‬‫ز‬‫با‬
 5. 5. ‫الف‬:‫کرد‬‫استخدام‬‫ا‬‫ر‬‫ان‬‫ر‬‫پژوهشگ‬ ‫ترین‬‫شایسته‬ ‫و‬‫بهترین‬‫باید‬. ‫ب‬:‫برت‬‫نیروهای‬‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬،‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬‫جدید‬‫خدمت‬ ‫و‬‫ل‬‫محصو‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫به‬‫ر‬ ‫ورزید‬‫مبادرت‬‫تکنولوژی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقیق‬. ‫ج‬:‫ر‬‫ل‬‫او‬‫رتبه‬‫جدید‬‫ل‬‫محصو‬‫عرضه‬ ‫در‬،‫دهیم‬‫انجام‬‫خودمان‬‫ا‬‫ر‬ ‫توسعه‬‫و‬‫تحقیق‬‫اگر‬‫ا‬ ‫کرد‬‫خواهم‬‫کسب‬. ‫د‬:‫بود‬‫خواهد‬‫رقابت‬‫میدان‬‫پیروز‬،‫کند‬‫عمل‬‫خوب‬‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫که‬‫شرکتی‬. ‫ه‬:‫ف‬‫یک‬ ‫بنگاه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقیق‬‫در‬‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬ ،‫شده‬ ‫ذکر‬‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫عالیت‬ ‫است‬ ‫بنایی‬‫زیر‬. ‫و‬:‫ه‬ ‫ایده‬‫نتوانند‬ ‫رقبا‬ ‫تا‬ ‫کرد‬‫حفاظت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬‫شرکت‬ ‫ی‬‫معنو‬‫مالکیت‬‫از‬ ‫باید‬‫موجود‬‫ای‬ ‫گیرند‬‫بکار‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫در‬. ‫نوآور‬ ‫پارادایم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫ی‬ ‫بسته‬:
 6. 6. ((‫پارادایم‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫گسترش‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬))
 7. 7. ‫پاردای‬ ‫فرضیات‬‫م‬ ‫باز‬ ‫نوآوری‬:
 8. 8. ‫بر‬ ‫پا‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مجموعه‬ ‫مبنای‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫و‬ ‫لوسنت‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫بل‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫مجموعه‬: ‫باعث‬ ‫است‬‫ممکن‬‫حرکت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫شود‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬‫شده‬ ‫خلق‬ ‫شوند‬‫عرضه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬. ‫تکنولوژ‬‫خروج‬ ، ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫این‬‫ی‬ ‫تحقیقات‬ ‫های‬‫مایشگاه‬‫ز‬‫آ‬ ‫از‬‫ی‬ ‫کند‬ ‫می‬‫تسریع‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫شرکت‬. ‫پذ‬‫خطر‬ ‫سرمایه‬‫از‬ ‫استفاده‬‫یر‬ ‫فرصتی‬ ‫لوسنت‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫فر‬ ‫بل‬ ‫های‬ ‫مایشگاه‬‫ز‬‫آ‬ ‫برای‬‫اهم‬ ‫ر‬ ‫خود‬‫تکنولوژی‬ ‫تا‬‫د‬‫ز‬‫سا‬‫می‬‫ا‬ ‫مورد‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫در‬ ‫دهد‬‫قرار‬ ‫مایش‬‫ز‬‫آ‬..
 9. 9. ‫نوآو‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫آوري‬ ‫نو‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫اصول‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬‫ري‬ ‫باز‬ ‫بسته‬ ‫نوآوري‬ ‫اصول‬‫باز‬ ‫نواوري‬ ‫اصول‬ ‫کنند‬‫مي‬ ‫کار‬ ‫ما‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫هستند‬‫متخصص‬ ‫خود‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هوشمندي‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫کن‬‫کار‬ ‫شرکت‬ ‫بیرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫هوشمند‬ ‫اد‬‫ر‬‫ف‬ ‫با‬ ‫بتوانيم‬ ‫بايد‬ ‫کنند‬‫نمي‬ ‫کار‬ ‫ما‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫هوشمند‬ ‫ا‬‫ر‬‫اف‬ ‫همه‬‫يم‬ ‫اس‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کرده،توسعه‬‫کشف‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫خودمان‬ ‫بايد‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقيق‬ ‫از‬ ‫سود‬‫کسب‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫تفاده‬ ‫دهيم‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫کند‬‫خلق‬ ‫زيادي‬ ‫ارزش‬ ‫تواند‬‫مي‬ ‫شرکت‬ ‫بیرون‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫تحقيق‬.‫کس‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫داخلي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬‫سود‬‫ب‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بيشتر‬. ‫کنيم‬ ‫عرضه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫زودتر‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫توانيم‬ ‫کنيم،مي‬ ‫کشف‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫نيازهاي‬‫خودمان‬ ‫اگر‬‫کنيم‬ ‫ي‬‫گذار‬ ‫سرمايه‬‫آن‬ ‫روي‬‫خودمان‬ ‫حتما‬ ‫نيست‬ ‫الزم‬‫تحقيقات‬ ‫نتيجه‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫سود‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫است‬ ‫،برنده‬ ‫کند‬ ‫عرضه‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫ابه‬‫ر‬ ‫نواوري‬‫ل‬‫محصو‬ ‫زودتر‬ ‫که‬ ‫شرکتي‬.‫باشد‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫سريع‬ ‫عرضه‬ ‫از‬‫مفيدتر‬ ‫است‬ ‫،ممکن‬ ‫بهتر‬‫کار‬ ‫و‬‫کسب‬‫مدل‬ ‫ايجاد‬ ‫ک‬ ‫ي‬‫بردار‬ ‫بهره‬‫ما‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬‫از‬ ‫نتوانند‬ ‫رقبا‬ ‫تا‬ ‫کنيم‬‫حفاظت‬ ‫خود‬‫ي‬‫معنو‬ ‫مالکيت‬ ‫از‬‫بايد‬‫نند‬ ‫خر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سايرين‬‫ي‬‫معنو‬ ‫کالکيت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫ايمان‬‫ر‬‫ب‬ ‫بايد‬ ‫ما‬‫ي‬‫معنو‬ ‫مالکيت‬ ‫از‬ ‫ديگر‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫کرده‬‫ي‬‫يدار‬ ‫دهيم‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫خودمان‬ ‫کار‬ ‫و‬‫کسب‬‫مدل‬ ‫در‬.
 10. 10. ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫فرآیند‬ ‫داده‬ ‫بدست‬ ‫برتر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫است‬: ‫بنیادی‬ ‫نوآوری‬‫به‬‫مربوط‬‫های‬‫فرصت‬ ‫کشف‬ ‫نوآور‬‫مشتریان‬‫و‬‫شرکاء‬ ‫اهی‬‫ر‬‫هم‬ ‫به‬ ‫پردازی‬‫ایده‬ ‫یابنده‬‫ظهور‬ ‫های‬ ‫اتژی‬‫ر‬‫است‬ ‫گرفتن‬‫نظر‬‫در‬ ‫با‬‫مناسب‬ ‫ایده‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬‫ها‬ ‫ایده‬ ‫غربالگری‬. ‫نوآور‬‫مشتریان‬ ‫همکاری‬ ‫با‬‫سریع‬ ‫سازی‬‫مفهوم‬ ‫اولیه‬‫عرضه‬ ‫اولیه‬ ‫مشتریان‬ ‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫اساس‬ ‫بر‬‫الزم‬ ‫بهبودهای‬ ‫اعمال‬ ‫خاص‬ ‫ارهای‬‫ز‬‫با‬‫در‬‫جدید‬ ‫کاربردهای‬‫خلق‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫بالقوه‬‫مشتریان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ثانویه‬‫عرضه‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬‫ل‬‫محصو‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تدریجی‬‫نوآوری‬ ‫ل‬‫او‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬
 11. 11. •‫ب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬‫رتر‬ ‫کن‬ ‫دنبال‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شده‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬، ‫ند‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫های‬ ‫توصیه‬: •‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫در‬‫چه‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬‫های‬‫شرکت‬ ‫در‬‫چه‬ ،‫املللی‬ ‫بین‬‫های‬‫فعالیت‬ ‫در‬‫که‬‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫بین‬‫از‬ ‫باید‬‫شرکت‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫و‬ ‫بنیانگذار‬‫گروه‬‫ک‬‫ی‬‫داشته‬ ‫زیادی‬‫تجربه‬، ‫وچک‬‫باشند‬. •‫مال‬‫منابع‬ ‫تا‬‫شود‬ ‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬‫بزرگتر‬،‫است‬ ‫پذیر‬‫امکان‬ ‫ان‬‫ر‬‫بنیانگذا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫که‬‫آنجا‬ ‫تا‬‫کار‬‫شروع‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬‫شرکت‬ ‫اندازه‬‫شود‬‫می‬ ‫توصیه‬، ‫ی‬‫میز‬ ‫به‬‫تجربی‬‫و‬ ‫تکنیکی‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫شرکت‬‫اختیار‬ ‫در‬‫کافی‬‫ان‬ ‫بگیرند‬. •‫عادی‬‫کنندگان‬‫مصرف‬ ‫تا‬ ‫اتولید‬‫ر‬‫صنعتی‬ ‫های‬‫واحد‬ ‫نیاز‬‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫کنید‬‫سعی‬ ‫بیشتر‬ •‫بز‬‫ی‬‫مشتر‬‫چند‬ ‫استاندارد‬‫غیر‬‫نیازهای‬‫زندانی‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫کند‬‫سعی‬‫و‬ ‫باشید‬‫داشته‬‫اختیار‬ ‫در‬‫اتکا‬ ‫قابل‬‫و‬ ‫ل‬‫قبو‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬‫کاملی‬‫فهرست‬‫رگ‬‫نکند‬. •‫بکند‬‫املللی‬ ‫بین‬‫های‬‫فروش‬ ‫درگیر‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫ل‬‫او‬‫روز‬‫همان‬ ‫از‬‫شرکت‬. •‫کرد‬‫کمی‬ ‫بتوان‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫بعد‬ ‫از‬‫هم‬‫و‬ ‫حجم‬‫بعد‬ ‫از‬‫هم‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫که‬‫گیرید‬ ‫بکار‬‫ا‬‫ر‬ ‫کاری‬‫و‬ ‫کسب‬‫مدل‬. •‫باشید‬‫نداشته‬‫واهمه‬ ‫املللی‬ ‫بین‬‫فروش‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫نیاز‬‫مورد‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫از‬. •‫باشد‬‫توسعه‬‫و‬‫تحقیق‬‫متمرکز‬ ‫و‬‫مستمر‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫دنبال‬‫به‬‫همواره‬. •‫باشد‬‫داشته‬‫نزولی‬‫روند‬‫همواره‬‫جدید‬‫ل‬‫محصو‬ ‫ایجاد‬‫معامالتی‬ ‫هزینه‬‫کنید‬‫تالش‬. •‫نمایید‬‫شناسایی‬ ، ‫کنندگان‬‫توزیع‬‫طریق‬ ‫از‬‫فروش‬ ‫با‬‫مقایسه‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬‫مستقیم‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬‫ضعف‬ ‫و‬‫قوت‬ ‫نقاط‬. •‫کنید‬‫ی‬‫گیر‬‫تصمیم‬‫آن‬‫خصوص‬ ‫در‬‫و‬ ‫کرده‬‫رصد‬‫ا‬‫ر‬‫جدید‬ ‫رقبای‬‫ورود‬ ‫تا‬‫باشید‬‫آماده‬ ‫همواره‬. •‫اردهد‬‫ر‬‫ق‬ ‫توجه‬‫مورد‬ ‫ا‬‫ر‬‫پذیر‬‫خطر‬‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫بویژه‬‫و‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بیرون‬‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫اهمیت‬ ‫و‬‫ها‬ ‫هزینه‬.
 12. 12. ‫با‬ ‫سپ‬ ‫اس‬

×