Users being followed by Монголын ЭМ-ийн мэдээлэл, судалгаа, Пиар төв