Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kriz yönetimi

5,429 views

Published on

 • Login to see the comments

Kriz yönetimi

 1. 1. KRİZ YÖNETİMİ Tehditlerden fırsatlar yaratmak…
 2. 2. Kötülükleri yok edemeyiz ancak iyilikleri artırabiliriz. • Krizler canlı organizmaların ve örgütlerin doğal süreçlerinden biri olarak görülmektedir. Ortak bir amaca yönelik kollektif insan uğraşı olan örgütlerde birçok etmen örgütsel krize neden olabilir. Krize neden olabilecek olumsuzlukları yok etmek mümkün değildir, ancak krize karşı örgütü önceden güçlendirmek mümkündür.
 3. 3. Krizin tanımı • Kriz, beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen çabuk ve acele cevap verilmesini gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek, amaçlarını, hedeflerini, planlarını, stratejilerini ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumudur.
 4. 4. • Kriz ciddi bir hastalık gibidir ve müdahale etmek gerekir. • Krizler kritik ve tehdit edicidir. Bazı krizler uzun süre gün yüzüne çıkmaz bazı krizler ise ansızın ortaya çıkabilir. • Her stresli ortam kriz değildir. • Krizler çözümlenirken tekrar çıkabilir. • Krizler mutlak bir felaket değildir, fırsata çevrilebilir.
 5. 5. 1- Psikolojik bakış 2- Sosyo-politik bakış 3- Teknolojik-yapısal bakış Krize üç farklı bakış:
 6. 6. Psikolojik bakış açısına göre krizler, belirsiz, karmaşık ve duygusallığı yüksek olan olaylardır, ve hem çalışanlar hem de ortaklar krizden fiziksel ve/veya psikolojik olarak etkilenmekte ve zarar görmektedir
 7. 7. Sosyo-politik bakış açısına göre bütün krizler ortak bir paydaya sahiptir, gerçekte yaşanan sosyal yapının bozulduğunu gösterir. Bir skandal, petrol sızıntısı gibi.
 8. 8. Teknolojik-yapısal bakış açısına göre; kriz nedeni yüksek riskli teknolojilere dayanabilir.
 9. 9. Kriz=Belirsizlik
 10. 10. Kriz, işletmeleri sisli bir ortam sokar. Gerilim yaratan bir düzensizlik ve belirsizlik durumu oluşturur. Bu düzensizlik ortamı kriz öncesi dönemde ortaya çıkan belirtilerle başlayıp dengenin yeniden sağlandığı döneme kadar örgüte hakim olur
 11. 11. KRİZİN 3 ANA ÖZELLİĞİ  TEHDİT: Olası kayıpları ifade eder.Bunu, var olan durum ile arzulanan üst hedefler arasındaki farklılık olarak algılamak mümkündür.  ZAMAN: Burada anlatılan ‘zaman baskısı’dır ve mevcut zaman ile karar verilebilecek son an arasındaki farktır.  SÜRPRİZ: Örgütü rahatsız eden beklenmedik ve ani değişimlerdir.
 12. 12. Krize kaynaklık eden iç çevre faktörleri Örgütün çevresel gelişmeleri takip ederken izlediği genel tutum… reaktif proaktif
 13. 13. Mürekkep Balığı Mı Yoksa Sonar Sistemi Mi ?
 14. 14. Rahatsız edilince mürekkep salgılar, daha önce değil
 15. 15. Özellikle reaktif bir tutuma sahip örgütlerde, krize ilişkin öngörme mekanizmalarına yeterince önem verilmemesi, kriz durumuna ilişkin olarak alınan sinyallerin ciddiye alınmaması hatta yönetim tarafından bizzat yok sayılması, gelişmelerin sağlıklı bir biçimde takip edilememesi gibi problemlerle daha sık karşılaşılmakta ve bu nedenle de örgütün krizle karşı karşıya kalma ihtimali güçlenmektedir.
 16. 16. Yunuslar, başlarında bulunan "melon" (kavun) adındaki özel bir organdan sıklığı saniyede 200 bin titreşime ulaşan ses dalgaları yollar. Bu canlı, kafasını hareket ettirerek dalgaları istediği tarafa doğru yönlendirebilir. Yayılan ses dalgaları katı bir cisme çarptığında yansıyarak yunusa geri döner. Balığın ağzının alt tarafı alıcı görevi görür. Alınan dalgalar önce iç kulağa, oradan da beyne gönderilir. Bu veriler oldukça hızlı olarak yorumlanır. Bu yorumlama sayesinde son derece hassas ve kesin bilgiler elde edilir. Yunus, bu sayede ses dalgasının çarptığı objenin hareket yönünü, hızını ve büyüklüğünü ayrıntılarıyla belirleyebilir.
 17. 17. Kriz durumuna düşmek istemeyen örgütlerin çevresel gelişmeleri izlemeye yönelik proaktif bir tutum geliştirmeleri uygun olmakta yani; gelişim ve değişimleri yakından izlemeleri, örgüt yapısını bunlara uygun biçimde değiştirip geliştirebilecek plan ve programlar üretmeleri, krize ilişkin olarak alınan uyarı ve sinyalleri görmezden gelme ya da inkar etme yerine bunları dikkate alan bir yapı içinde hareket etmeleri önerilmektedir.
 18. 18. Kriz türleri ABD’de yer alan Kriz Yönetimi Enstitüsü (ICM) krizleri dört kategoride ele almaktadır. - Doğal afetlerin yol açtığı krizler - Mekanik problemlerin oluşturduğu krizler - İnsan hatalarından kaynaklanan krizler - Yönetimsel kararların/kararsızlıkların yol açtığı krizler
 19. 19. Krizin Olası Nedenleri Örgütün içinde ve dışında oluşabilecek durumlar örgütlerin gelişimini etkiler ve krizle karşılaşmalarına neden olur. Krize neden olan etmenler örgütsel ve örgüt dışında oluşabilecek nedenler olmak üzere 2 temel grupta incelenebilir.
 20. 20. • Örgütsel nedenler: - Örgütsel yapı - Örgüt kültürü - Örgüt iklimi - Yöneticilerin yetersizliği - Bilgi eksikliği - Eksiklikleri gizleme/saklama eğilimi
 21. 21. • Örgüt dışı nedenler - Doğal felaketler - Ekonomik belirsizlikler - Teknolojik değişimler - Hukuki düzenlemeler - Sosyo-kültürel etmenler
 22. 22. KRİZ SÜRECİ Krizin başlangıcından sonuna kadar geçen süreye birden fazla aşamayla ifade edebiliriz. Bu aşamalar bazen birbirinden kesin noktalarla ayrılmaz yada bazen aşamaların aynı anda gerçekleşmesi mümkün olabilir.
 23. 23. Kriz Süreci 3’e Ayrılır Kriz Uyarılarının Algılanması Ve Hareketsizlik Kriz Dönemi Çözülme Dönemi
 24. 24. Krizlerin olası sonuçları • Krizler örgütsel ve yönetsel birtakım sonuçlar doğurmaktadır. Kriz dönemlerinde yaygın olarak görülen yanlışlardan birisi yöneticilerin otoriteyi merkezileştirmeleri ve kurmaylarına daha az danışmalarıdır. Bu durum örgütte işi yapanlar ile karar alanların birbirlerinden uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. Bu durum krizden çıkmak bir yana yeni krizlere öncülük etmektedir.
 25. 25. Kriz sonucunda örgütlerde; - Karar alma süreci uzar - Çatışmalar görülür - Üst yöneticiler otoriterleşir - Zaman sıkıntısı ve baskı sonucu çalışanlar üzerindeki stres artar - İletişimin kalitesi düşer
 26. 26. KRİZ YÖNETİMİ
 27. 27. • Kriz yönetimi krize girmeyecek bir yapı kurmakla başlamaktadır. • Kriz yönetimi, bir yöneticinin muhtemel tehlike durumlarında kendi amaçlarını kabul edebilir bir maliyetle karşılamaya çalışma sürecidir. • Kriz durumlarında etkili bir yönetim, işletmenin kayıp ve kazançlarının büyüklüğüyle yakından ilişkilidir. İşletmenin karşı karşıya kaldığı fırsat ve tehlikeler, kriz yönetiminde belirleyici rol oynar.
 28. 28. Kriz yönetimi, birden çok safhadan oluşan karmaşık bir süreçtir. Kriz yönetimi, örgütün krize karşı hazırlıklı olmasını sağlar. Kriz yönetimi ilkeleri stratejik yönetimin ilkeleriyle benzerdir. Kriz yönetimi, yönetimin bir türüdür. Kriz yönetimi, krizin en az kayıp ve zararla atlatılmasını sağlar. Kriz yönetimi, örgüte bir takım ek maliyetleri yükler.
 29. 29. • Krizle karşı karşıya kalan kurumlar beş yaklaşıma göre kriz sürecini atlatmaya çalışırlar. 1. Kriz durumu ile ilgili hiçbir şey söylememek. 2. En az düzeyde konuşmak ve olayın duyulmasını engellemeye çalışmak. • 3. En az düzeyde konuşmanın yanı sıra gizlilik kurallarına, politikasına ve duyarlılığına uygun davranmak. • 4. Kriz durumunu oluşturan suçu veya olayı reddetmek. • 5. Suçu başkalarına aktarmak veya onlarla paylaşmak
 30. 30. Kriz yönetiminin tarihçesi Kriz kavramı oldukça eski bir kavramdır, kökeni sosyal bilimlere dayanmamaktadır. İlk olarak Hipokrates ve Thukydides tarafından tıbbi ve askeri olayları karakterize etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu anlamda kriz yasamla ölüm, zaferle yenilgi arasında kararın verildiği dönüm noktası anlamında kullanılmıştır.
 31. 31. • Sanayi devrimi öncesi Avrupa’da görülen ilk büyük kriz; 1600’lu yıllarda oluşan büyük fiyat artışları, ücret ve maaşlardaki hızlı artışlar, toprak sahiplerinin rant tutarlarını anormal şekilde artırmaları ve merkezi idarelerin gittikçe azalan yönetsel otoriteleri seklinde gündeme gelmiştir.
 32. 32. Günümüzdeki anlamıyla kriz yönetimi 21. yüzyılın başlarında ortaya konmuştur. Buna göre örgütlerin çevreyle sürekli etkileşim halinde, belirsiz ve diğer örgütlerle karşılıklı bağımlılık halinde olduğu varsayımları krizlerin gelip geçici bir durum değil süreklilik arz ettiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
 33. 33. Kriz yönetiminin amacı • Günümüzde işletmeler daha bilinçli ve daha tedbirli olmalarına karşın kriz yaşama olasılıkları yüksektir. Bu yüzden kriz yönetimi başlı başına bir disiplin olarak görünmektedir. Gerçekte tam olarak önlem alma kriz yönetiminin amacı değildir, bununla beraber etkili kriz yönetiminin örgütü daha hızlı eski haline getirdiği ve krizlerden daha etkili sonuçlar çıkarmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.
 34. 34. • Kriz yönetimi, muhtemel kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin alınarak, değerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması sürecidir. Kriz yönetiminin temel amacı örgütü kriz durumuna karsı hazırlamaktır.
 35. 35. Kriz yönetimi; - Başarılı bir çözüme ulaşmak için hangi stratejilerin seçilip uygulanacağına karar vermek ve bu kararların nasıl verileceğini bilmektir. - Örgütün yaşamını tehdit eden olaylara karşı tedbirler hazırlama sürecini içermektedir. - Kriz olarak nitelendirilen durumu ortadan kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler topluluğudur.
 36. 36. Kriz yönetimi, - Olası tehlike durumlarında yöneticinin örgütün amaçlarını kontrol edebilir bir maliyetle karşılaması sürecidir. - Örgütün en az maliyetle denge durumuna dönme çabası olarak görülmektedir.
 37. 37. ÖRGÜTLERİN KRİZE HAZIRLIKLI OLMA DÜZEYLERİ Krize Yatkın Olmak Krize Duyarlı Olmak (Doğal Faktörler ve İK krizleri) Krize Kısmen Hazırlıklı Olmak (Sınırlı sayıda işin durması) Krize Dayanıklı Olmak (Tam önleme davranışı geliştirememiş)
 38. 38. KRİZ EVRELERİ TURNER’e GÖRE KRİZİN 6 EVRESİ
 39. 39. Kuluçka dönemi; Aslında bu evrede gelmekte olan kriz bazı sinyaller göndermektedir ve üst yönetimin bunlara duyarlı olması gerekmektedir. Bunlardan dolayı kriz sinyallerinin yakalanabilmesi için örgütte değişik sinyaller alabilen çeşitli erken uyarı sistemlerinin kurulması ve işletilmesi gerekmektedir.
 40. 40. Belirme anı; krizin kaçınılmaz olarak karar vericilerin dikkatini çektiği evredir. Karar vericiler, krizin bir kuluçka dönemi yaşamış olduğunu ancak, henüz algılanabilir hale geldiğini fark ederler.
 41. 41. Şayet örgütün erken uyarı sistemleri kriz sinyallerini yakalamışsa kriz önleme ve korunma mekanizmaları harekete geçirilir, kriz planları devreye sokulur, üst yönetim bu doğrultuda hareket etmeye başlar, kriz yönetim ekibi şekillendirilir.
 42. 42. Ancak bazı durumlarda söz konusu tüm şartlar yerine getirildiği halde örgüt, kriz durumundan çıkamayabilir. Dolayısıyla yöneticilerin, krizin seyrini sürekli takip etmesi ve gerekli önlemleri almaya devam etmesi gerekmektedir.
 43. 43. Hücum safhası; krizin doğrudan etkilerinin örgüt çalışanlarının bir çoğu tarafından tamamen anlaşılır hale geldiği evredir. Kriz önlenememiştir, saklanamaz, göz ardı edilemez bir şekilde örgütü ve çevresini etkiler duruma gelmiştir.
 44. 44. Kurtarma safhası; durumun acilen yeniden tanımlandığı, böylece krizin en önemli özelliklerinin belirlenip kurtarma işleminin başladığı evredir. Bu evrede kriz yönetim ekibi güncel bilgiyle krizi idare etmeye, kriz planlarını uygulamaya devam ederek krizin yarattığı olumsuz etkileri gidermeye çalışmaktadır.
 45. 45. Yeniden yapılanma safhası; krizin etkileriyle başa çıktıktan sonra önceden kabul edilmiş inançlar, normlar, prosedürler ve hareket kurallarının, örgütün gelecek krizlerle baş etme yeteneğini geliştirmek üzere gözden geçirildiği evredir.
 46. 46. Kurumların krize hazır olmasının sağlanması • Kriz yönetimi, krizden önce başlayarak örgütün rehabilete edilip denge durumuna getirilmesi ve yeni krizlere karşı tedbir alınmasını içeren geniş kapsamlı bir süreçtir. Kriz öncesinde kurumları tamamen krize hazır hale getirmek olanaksızdır. Ancak bir takım yöntemler kullanılarak krizin etkileri azaltılabilir. • Olası krizlere karşı alternatif senaryolar oluşturmak • Senaryolara dayalı olarak kriz yönetim eylem planları geliştirmek • Aynı sektördeki diğer kurumlarla benchmarking (kıyaslama) yapmak
 47. 47. Kriz yönetimi ve İnsan kaynakları yönetimi • Kriz esnasında çalışanların büyük bir kısmı işlerini ya da çalıştıkları pozisyonları kaybetme tehlikesiyle karşılaşır. • Yöneticilerin kriz anında en sık başvurdukları yöntemlerden ikisi, örgütsel harcamaları azaltarak küçülme ve personel çıkarmadır. • Oysa modern örgüt teorilerinde her çalışanın örgüte doğrudan sağladığı katkıların ötesinde fayda sağladığı belirtilmektedir.
 48. 48. • Kriz esnasında çalışanlara karşı açık bir iletişim dili kullanma ve mevcut sorumlulukları paylaşma yoluna gidilmelidir. Her çalışan örgütsel belleği bir parçası konumunda olduğundan işten çıkartma en son tercihe dilecek yol olmalıdır.
 49. 49. Kriz yönetimi ve çatışma yönetimi • Kriz dönemlerinde gerilimli bir iklim örgütü kuşatır. Kriz dönemlerinde örgütlerde bireyler arası- gruplar arası ve bölümler arası çatışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. • Örgütlerde çatışma yaratıcılığın ve gelişmenin bir kaynağı olarak görülmelidir. Ancak sürekli çatışma ve karşılıklı engellemelere varan fikir ayrılıkları örgütü zayıflatacaktır.
 50. 50. Kriz yönetimi ve değişim yönetimi Krizin şiddeti ve süresi arttıkça özellikle yöneticilerin bilişsel performansları düşer ve bu nedenle örgütün iç ve dış değişimlere uyum sağama kapasitesi zayıflar. Krizin ortaya koyduğu belirsizlik durumu karar almayı ve değişime yönelik tepkileri zorlaştırmaktadır.
 51. 51. Kriz yönetimi ve zaman yönetimi • Kriz dönemlerinde bütün çalışanlar zamanlarının çoğunu ortaya çıkan yeni sorunları bastırmak için harcar ve asıl görevlerinin ve önceliklerinin neler olduğunu düşünemeyecek duruma gelirler. • Her çalışan kendi zamanını kullanmaktadır ancak yöneticiler çalışanların ve örgütün bütününün zamanını da etkili kullanmak zorundadır.
 52. 52. Drucker’a göre kriz zamanlarında örgütlerin acil olan işlerini belirlemeleri ve gereksiz işlem adımlarından kaçınmaları gerekmektedir. Kriz örgütlerde insan ve zaman sermayesini olumsuz etkilemektedir. Zaman, kriz gibi gerilimli süreçlerde daha hızlı aktığından çalışanlardan daha fazla fedakarlık beklenmektedir.
 53. 53. Kriz yönetimi ve bilgi yönetimi • Birçok örgütsel krizin temelinde bilgi eksikliği ya da yanlış bilgilendirme yer almaktadır. • Etkili bilgi yönetiminin olduğu kurumlarda kriz anında alternatif çözüm yollarının belirlenmesine yönelik bilgi sağlanması daha rahat olacaktır.
 54. 54. Örnek olay 1 • JetBlue Havayolları’nın operasyonel çöküşü (2007) • Kriz: ABD merkezli havayolu JetBlue, fırtına dolayısıyla 5 günde 1000 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Jetblue nasıl cevap Verdi: Şirketin CEO’su David Neelman hava durumunu suçlama yoluna gitmedi. JetBlue müşterilerine yönelik içten bir özür mektubu yazdı, haklarının ne olduğunu anlattı ve etkilenen müşterilere şirketin her türlü desteği vereceğini açıkladı. • Sonuç: Bu açıklamayı yaklaşık bir hafta bekledikten sonra alan müşteriler oldukça kızgındı. Ancak açıklamanın içtenliği ve netliği öfkenin dozunu azalttı. İlerleyen haftalarda Neelman bir çok TV kanalında, internette ve her türlü mecrayı kullanarak özrünü yineledi. Bir kere bile, ‘bizim hatamız yok’ demedi… İtibar konusunda hasar alınsa da en azından belli bir çerçeve çerisinde tutu.
 55. 55. Örnek olay 2 • Cadbury’nin Kurtlu çikolataları (2003) • Kriz: Hindistan’ın başkenti Mumbai’de ortaya çıkan kurtlu çikolatalar, ülkenin gıda otoritesi tarafından şiddetle eleştirildi. Şirketin en yakın üretim tesisindeki çikolata stokuna el konuldu. Cadbury nasıl cevap Verdi: Şirket oldukça yavaş davrandı. Öncelikle üretim tesislerinde böyle bir böceklenme olamayacağını belirten bir duyuru yayınladı, ancak Gıda Otoritesi’nin aynı fikirde olmadığı açıklaması ortalığı karıştırdı. Medya bu fikir ayrılığını sevdi ve şirketle ilgili olumsuz haberler silsilesi başladığında şirket tamamen saldırıya açıktı. Sonunda Cadbury reklamlarını kaldırdı ve eğitici bir PR kampanyasına girişti. Hedeflerinde çikolata satan bayiler vardı. Basın bültenleri kullanılarak üretim ve depolama konularında alınan tedbirler konusunda medya sürekli olarak bilgilendirildi. Ayrıca yeni makineler ithal edildi ve çikolataların paketleri değiştirildi. Şirket, 4 ay sonra daha agresif bir biçimde reklam kampanyasına başladı. Bu arada medya ile ilişkiler yavaş da olsa gelişiyordu. • Sonuç: Cadbury’nin Hindistan’daki satışları negatif haberlerin etkisiyle yüzde 30 azaldı. Ancak zamanla toparlanma başladı. 8 hafta içinde yeni paketleme ve reklam kampanyasının etkisiyle satışlar kriz öncesi seviyelere çıktı. Şirket 8 ay sonra tüketici güveninin kriz öncesi düzeye döndüğünü açıkladı. Cadbury Hindistan çikolata pazarındaki lider konumunu sürdürüyor.
 56. 56. Örnek olay 3 Toyota’nın geri çağırma fiyaskosu (2010) • Kriz: Japon otomotiv devi Toyota’nın gaz pedalındaki arıza dolayısıyla ölümlü kazalardan sorumlu tutulması ve 9 milyona yakın aracını geri çağırması şirket tarihinin en büyük krizlerinden birinin başlangıcı oldu. Şirket öncelikle problemin neden kaynaklandığını bulamadı ve PR ekipleri ile medya saldırısını engellemeye çalıştı. Üst yönetimin krizin ilk evrelerinde ortalıkta görünmemesi krizin üzerine benzin döktü. Toyota sonbahara kadar şikâyetler karşısında milyonlarca araç kullanıcısına ‘paspasları araçlardan çıkarın’ tavsiyesi yapmakla yetindi. Şirketin yavaş davranmasının bedelleri ise çok ağır oldu. Krizin ilk aşamasını yönetmede korkunç biçimde başarısız olan şirketin hala finansal başarısını sürdürmesi ise bu vakayı ilginç kılıyor. Şirket, garanti sürelerini uzattı, pazarlama kampanyalarını etkin biçimde kullandı ve müşterilerin emniyetine gösterdiği önemi konusunda ikna edici olmak için çalışmalara girişti. Devam eden aylarda şirketin reklamları çok daha içten hale geldi. Amaç şirketin sorunu çözmek içinde dike olduğunu göstermekti. • Sonuç: Toyota markası dayanıklılığını yıllarca oluşturduğu pozitif bir itibarla yeniden göstermeyi başardı… Ancak bedeli çok ağır oldu. Şirket milyonlarca dolarlık davalarla karşı karşıya kaldı ve ondan daha kötüsü küresel arenada büyük bir itibar kaybına uğradı. Şirket sürecin en başında konuya hakim olup özür dileseydi ve gerekeni yaptıklarını hissettirebilseydi bu krizin bedeli bu kadar ağır ödenmezdi.
 57. 57. Örnek olay 4 Johnson & Johnson siyanürlü Tylenol kapsüller (1982) • Kriz: ABD’nin Chicago kentinde İçine ölümcül bir zehir olan siyanür konulmuş ağrı kesici Tylenol kapsülleri 7 kişinin ölümüne yol açtı. Katil bulunamadı. J&J nasıl karşıladı: Kuruluş paniği önlemek ve mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde elde ettikleri bilgiyi kamuoyuna duyurmak için medyaya ihtiyaçları olduğunu fark etti. Bu yüzden Johnson & Johnson, derhal kapılarını medyaya açtı. Tüm adımlarının açık ve şeffaf olmasını sağladı. Halkın sağlığını ilk sıraya koydu. Siyanürlü ürün kendi üretimleri olmadığı halde, 100 milyon dolar değerindeki 31 milyon şişeyi anında piyasadan çekti. Chicago Polisi, FBI ve Ulusal İlaç Dairesi FDA ile katilin yakalanmasını konusunda sıkı işbirliği yaptı ve 100 bin dolar ödül koydu. Krizin ardından 2.5$ indirimli ve kilitli kapaklı Tylenol’lar yeniden piyasaya sürüldü. • Sonuç: Dünya çapındaki halkla ilişkiler derslerinde okutulan bir strateji ile şirket en iyi kriz yönetimlerinden bitine imza attı. Bugün Johnson & Johnson markasının insanlarda uyandırdığı güven duygusunun arkasında etkili bir kriz yönetimi anlayışı önemli bir yer tutmaktadır.
 58. 58. Kaynaklar • Koçel, T. (2014). İşletme yöneticiliği. Beta: İstanbul. • Tutar, H. (2011). Kriz ve stres yönetimi. Seçkin : Ankara. • Vergiliel-Tüz, M. (2014). Kriz yönetimi: Uygulama için temel adımlar. Nobel: Ankara.
 59. 59. Değerlendirme Soruları 1-Aşağıdaki kriz türlerinden hangisi, örgütlerin sosyal çevrelerinde ortaya çıkan başarısızlıkları temsil eder? A)Hükümet krizleri B)Endüstriyel kazalar C)Rekabetin hızlanması D)Terörizm E)Örgütsel bozukluk 2- Aşağıdakilerden hangisi krizin işletmeler üzerinde yol açtığı olumsuz durumlardan biri değildir? A)Genel olarak bir gerilim ve çatışmanın yaşanması B)Çalışanların yaratıcılıklarının artması C)Kararlardaki merkezi eğilimin artması D)Zaman baskısının artması ve stresin yoğun biçimde yaşanması E)Çalışanların moral ve motivasyonlarındaki düşüşler 3- Kriz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Krizin tekrar olmasını önlemek tümüyle mümkündür. B)Kriz bir karmaşadır. C)Kriz genel olarak normal düzeni bozan acil bir durumdur. D)Krizler kurumların kendi sistemlerindeki yetersizlikten kaynaklanabilir. E)Yoğun değişim ortamında yaşayan işletmelerin krizlere her an hazır olmaları gerekir. 4-Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin "kriz dönemi öncesi" yaptığı çalışmalardan biri değildir? A)Kriz ekibi oluşturmak B)Tahmini senaryolar üzerinde çalışmak C)İletişim listeleri hazırlamak D)Yeni fırsatları değerlendirmek E)Kriz sözcüsü belirlemek
 60. 60. 5-Aşağıdakilerden hangisi yeni medyada kriz döneminde yapılması gerekenlerden biri değildir? A)Yayılım kanalları tespit edilmeli B)Şeffaf olunmalı C)Bütünleşik çalışılmalı D)Zaman yaratılmalı E)Diyaloga sadece avantajlı durumlarda girilmeli 6. Aşağıdakilerden hangisi kriz durumundaki bir kurum için geçerli değildir? A) Kriz, kurum tarafından beklenen zamanda meydana gelir. B) Kriz, kurumun itibarını sarsar. C) Krizin çözümlenmesi için süre çok sınırlıdır. D) Kriz, kurumun tüm sistemlerini etkiler. E) Kriz, insanların kuruma inançlarını, güvenlerini sarsar. 7-Aşağıdakilerden hangisi kriz iyi yönetildiğinde ortaya çıkacak sorunlardan biri değildir? A)Kurumların çevresel değişimlere uyum yeteneklerinin gelişmesi B)Örgütsel sorunların açığa çıkarılması C)Yöneticilerin zor koşullara hazırlanması D)Yeni stratejilerin belirlenmesi E)Çatışmaların sona ermesi
 61. 61. 8Aşağıdakilerden hangisi krizin başlıca özelliklerinden biri değildir? A)Krizlerin etkilerini gösterme süreleri farklıdır B)Örgüt üzerinde stres yaratan her duruma kriz denir C)Krizlerde tehlike ve fırsatlar iç içedir D)Kriz olağandışı bir durumdur E)Krizlerde problemleri teşhis etme ve karar alma için zaman kısıtlıdır 9. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminde liderlerin krizle ilgili sinyallerin alınmasında sahip olması gereken liderlik yeteneklerinden biridir ? A) Baskı altında cesur kararlar almak B) Örgütsel esnekliği desteklemek C) Çalışanlar arasında sevilen biri olmak D) Farklı bakış açılarını değerlendirmek E) Risk almak 10.Aşağıdakilerden hangisi kriz sürecinde olumsuz tavırlara neden olan tehditler, riskler ve ciddi kayıp korkusu sonucu işletmede ortaya çıkan etkilerden biridir? A)Standart kuralların sayısının artması B)Sıkı ve yakın denetim C)Problem çözme sürecinde katılaşma D)Çalışanlara yetki devri E)Daha fazla karar alma sorumluluğu

×