Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[DEFCON] Bypassing preboot authentication passwords by instrumenting the BIOS keyboard buffer

2,455 views

Published on

This whitepaper was written for the Defcon 16 conference.

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

[DEFCON] Bypassing preboot authentication passwords by instrumenting the BIOS keyboard buffer

 1. 1. ÝÔ ×× Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô ××ÛÓÖ × Ý Ò×ØÖÙÑ ÒØ Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ´ÔÖ Ø Ð ÐÓÛ Ð Ú Ð ØØ × Ò×Ø Ü ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ×µ ÂÓÒ Ø Ò ÖÓ×× Ö ¹ ÓÒ Ø Ò Ú Þ Ò º ÓÑ ÁÚ Þ Ì ÒÓ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÈÚغ ÄØ º ¸ ÃÓÐ Ø ¸ ÁÒ Ì Û ÐÐ× ØÛ Ò ÖØ Ò Ò Ò ÖÒ Ü ×Ø ÓÒÐÝ Ò ÓÙÖ Ñ Ò ×º Ì Ó Â Ò× Ò ÈÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ×¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÙÐÐ Ö ×ØÖ Øº × Ò ÖÝÔØ ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ×¸ ÔÐ Ý Ý ÖÓÐ Ò ÔÖ Ú ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø ½℄º Ù× ÈÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö× Óѹ ÑÓÒÐÝ Ñ ÛÖÓÒ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÓÙØ Ø ÒÒ Ö ÛÓÖ Ò × Ó Ø ÁÇË ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× Ö ×ÔÓÒ× Ð ÓÖ Ò Ð Ò Ý Ó Ö ÒÔÙظ Ø Ý ØÝÔ ÐÐݽ Ù× Ø ÁÇË ÈÁ Û Ø ÓÙØ Ù× Ò ÓÖ ÒØ Ð Þ Ò Ø ÁÇË ÒØ ÖÒ Ð Ý¹ Ó Ö Ù Öº Ì Ö ÓÖ ¸ ÒÝ Ù× Ö ÒÔÙØ Ò ÐÙ Ò ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ × Ö Ñ Ò× Ò Ñ ÑÓÖÝ Ø Ú Ò Ô Ý× Ð ÐÓ Ø ÓÒº ÁÒ Ø × ÖØ Ð ¸ Û Ö×Ø ÔÖ × ÒØ Ø Ð Ò ÐÝ× × Ó Ø × Ò Û Ð ×× Ó ÚÙÐÒ Ö Ð ØÝ Ò Ò Ö ÜÔÐÓ Ø× ÓÖ Ï Ò ÓÛ× Ò ÍÒ Ü ÔÐ Ø ÓÖÑ× ÙÒ Ö Ü Ö Ø ØÙÖ ×º ÍÒ¹ Ð ÙÖÖ ÒØ Ñ Ð Ö × Ö Ñ Ò Ø ÜØÖ Ø Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ê Å ¾℄ ¿℄¸ ÓÙÖ ÔÖ Ø Ð Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ó × ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ÒÝ Ô Ý× Ð ×× ØÓ Ø ÓÑÔÙØ Ö ØÓ ÜØÖ Ø ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ × ÖÓÑ Ø Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖݺ ÁÒ × ÓÒ Ô Öظ Û Û ÐÐ ÔÖ × ÒØ ÓÛ Ø × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð ÓÑ Ò Û Ø Ù× Ó Ø ÁÇË ÈÁ Û Ø ÓÙØ Ö ÙÐ Ò Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ò Ð ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö ÓÓØ Û Ø ÓÙØ ÓÒ×ÓÐ ×× Ò ÙÐÐ × ÙÖ ØÝ ÝÔ ×× Ó Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô Ò Ò ØØ Ö × ÒÓÙ ÔÖ Ú Ð × ØÓ ÑÓ Ý Ø ÓÓØÐÓ Öº ÇØ Ö Ö Ð Ø ÛÓÖ Ò ÐÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð ÖÓÑ ÈÍ × ℄¸ Ö Ò Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ø Ò × ØÓ Ö Û Ö ℄ Ò ×Û Ø Ò ÈÍ ÑÓ × ℄º ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÁÒ ÔÖ Ú ÓÙ× ÖØ Ð ℄ Ö Ö Ò ÁÇË Ô ××ÛÓÖ × Ò ÅÇË × ÙÖ Øݸ Û ÔÖ × ÒØ ÓÛ ÁÇË Ô ××ÛÓÖ × ÓÙÐ ÜØÖ Ø ÖÓÑ Ñ ÑÓÖݺ ÁÒ Ø ÔÖ × ÒØ ÖØ Ð ¸ Û Û ÐÐ Ò Ö Ð Þ ÓÙÖ Ö × Ö ØÓ ÒÝ ÔÖ ¹ ÓÓØ Ù¹ Ø ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö Ý Ö×Ø × Ö Ò ÓÛ Ô ××ÛÓÖ Ö Ò ÖÓÙØ Ò × Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÓØÐÓ Ö Ð Ú Ð¸ Ø Ò Ý × Ö Ò ØØ × Ò Ö Ó× ÙÒ Ö ÓØ Ï Ò ÓÛ× Ò ¶Ò Ü ÓÔ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ׸ Ò Ò ÐÐÝ Ý ×ØÙ Ý Ò ½ ÒÒ Ü ÓÖ ÒÓÒ Ü Ù×Ø Ú Ð ×Ø ×Ó ØÛ Ö × ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ Ð º
 2. 2. ÓÛ Ô ××ÛÓÖ ÔÖÓØ Ø ÓÓØÐÓ Ö× Ò Ö ÓÓØ Û Ø ÓÙØ Ô Ý× Ð ×׸ Ð Ò ØÓ ÙÐÐ × ÙÖ ØÝ ÝÔ ×׺ ÁÒ Ø Ö ×Ø Ó Ø × ÖØ Ð ¸ ÓØ ÖÛ × ÜÔÐ ØÐÝ Ñ ÒØ ÓÒ ¸ Ô ××Û¼Ö × Ø Ô ××ÛÓÖ ØÓ Ø Ø Ö Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ¸ Ò Ø ÁÇË Ô ××ÛÓÖ ÓÖ ÓÓØÐÓ Ö³× Ô Òº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒØ ÜØ Ò Û ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó Ø¹ Û Ö × Ö Ü ÙØ ¸ Û Û ÐÐ ×Ø ÖØ Û Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÓÔ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ× ÓÓØ Ò ÙÒ Ö Ü ÓÑÔ Ø Ð Ö Ø ØÙÖ ×º ½º½ Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ×Ø Ñ× ÓÓØ Ò ÍÒ Ö Ø Ü Ö Ø ØÙÖ ¸ Ø ÓÓØ × ÕÙ Ò Ò Ú Ò Ø Óй ÐÓÛ Ò ×Ø Ô× ℄ ℄ Ì ÈÍ ×Ø ÖØ× Ò Ê Ð ÅÓ ½¼℄º ÐÐ × Ñ ÒØ Ö ×Ø Ö Ö × Ø ØÓ ¼¸ × × × Ø ØÓ ¼Ü ¼º ½½℄ ½¾℄º ÉÙÓØ Ò Ø ÁÒØ Ð Ñ ÒÙ Ð ÎÓÐ ¿ ÔØ Ö ¹ Ì ÈÊÇÅ ÓÒ¹ Ø Ò Ò Ø Ò Ø Ð × Ø ÓÒ Ó ÑÙ×Ø ÔÖ × ÒØ Ø Ø × Ö ×׺ Ì ¾ ÈÊÇÅ Ò ÕÙ ×Ø ÓÒ × Ò Ø ÁÇ˺ ÁÇË ÈÇËÌ ´ÈÓÛ Ö ÇÒ Ë Ð Ì ×ص × ´ Ö Û Ö Ò × ÓÖ Ê Å¸ Ù׸ × ×¸ Ø µ Ö Ô Ö ÓÖÑ ½¿℄º Ì ÁÇË ÐÓ ×Ø Ö×Ø ½¾ ÝØ × Ó Ø Å ×Ø Ö ÓÓØ Ê ÓÖ ´ ÓÓع ÐÓ Ö ÓÓØ×ØÖ ÔÔ Ò µ Ø Ö ×× ¼Ü¼¼¼¼ ¼Ü¼ ¼ Ò Ê Å¸ Ò Ô Ö¹ ÓÖÑ× Ö ÙÑÔ ØÓ Ø × ÐÓ Ø ÓÒ¸ Ù× Ò ÒØ ¼Ü½ º Ì ÓÓØ ÐÓ Ö × Ö ×ÔÓÒ× Ð ÓÖ ÓÓØ Ò Ø ÖÒ Ð ´Û Ø ÓÔØ ÓÒ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö׸ ÔÓ×× ÐÝ ÖÒ Ð¸ Ø ºººµº Ì ÖÒ Ð ÓÔ × Ô ÖØ Ó Ø ÁÇË Å Ô ØÓ × ÐÓ Ø ÓÒ ½ ℄ ´¼Ü¼ ¼Ü ¼¼¼¼¹¼Ü¼ ¼Ü ¼½ ÓÖ Ä ÒÙܵ¸ Ô Ö ÓÖÑ× ×ÓÑ Ø ÓÒ Ð Ö ¹ Û Ö Ø Ø ÓÒ Ò ×Û Ø × ØÓ ÈÖÓØ Ø ÑÓ ½ ℄ ½ ℄º ËØ ÖØ Ò ÖÓÑ Ø × ÔÓ Òظ Ò ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× × ÒÓØ ÕÙ Ð Ó ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÒÝÑÓÖ º Ï Ø ÒÛ Ò Ö ÖÓÑ Ø × ÓÓØ Ò × Ñ Ö Ö Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö × Ò Ø Ö ÈÁ× ¾ ÆÓÛ Ý׸ ÁÇË × Ö ÒÓØ Ó ÓÒ ÈÊÇÅ× ÒÝÑÓÖ ¸ ÙØ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ð Ê ¹ ÓÒÐÝ ÆÓÒÚÓÐ Ø Ð Ê Å ½¾℄¸ × Ñ Ð Ö ØÓ ÈÊÇÅ
 3. 3. ½º¾ ÈÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÈÁ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ò Û Ø Û Ú × Ò ÔÖ Ú ÓÙ×Ðݸ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó Ø¹ Û Ö Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø ÁÇË Ø× Ð ´ º º Ù× Ö ÁÇË Ô ××¹ ÛÓÖ µ ÓÖ ÑÓ×Ø ÔÖÓ Ðݸ ÓÖ Ó Ú ÓÙ× ÔÓÖØ Ð ØÝ Ö ×ÓÒ׸ Ò Ø ÓÓع ÐÓ Ö ´Ð ÐÓ» ÖÙ ¸ Î ×Ø ³× ØÐÓ Ö ½ ℄¸ ÓÖ Ú ÖØÙ ÐÐÝ ÒÝ ÓØ Ö ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö Û Ø ÓÖ Û Ø ÓÙØ ÙÐÐ × Ò ÖÝÔØ ÓÒ Ô Ð Ø ×µº Ë Ò Ø Ö × ÒÓ ÖÒ Ð Ò Ñ ÑÓÖÝ Û Ò Ø × ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö × ÖÙÒ Ò Ê Å¸ Ø ÓÒÐÝ ÈÁ Ú Ð Ð ØÓ Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ó ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö × Ø ÁÇË ÈÁº Ì × ×Ó ØÛ Ö Ñ Ø ÓÖ Ñ Ø ÒÓØ ×ÓÑ Ò Ó Ò ÖÝÔØ ÓÒ ØÓ Ø × ×¸ ÙØ Ø Û ÐÐ ×ÙÖ ÐÝ Ò ¿ ØÓ × Ø Ù× Ö ÓÖ Ô ××ÛÓÖ Ø Ú Ò ÑÓÑ ÒØ º À Ò ¸ Û Û ÐÐ ÒÓÛ Ø Ð ÓÛ Ø ÁÇË ÑÔÐ Ñ ÒØ× Ö Ò Ý×ØÖÓ × ÖÓÑ Ø Ý Ó Ö ººº ½º¿ ÁÒØÖÓ Ù Ò Ø ÚÙÐÒ Ö Ð ØÝ ÒÒ Ö ÛÓÖ Ò × Ó ÁÇË ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ¼Ü½ Ò ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ý×Ø Ö × × Ì ÁÇË ÈÁ Ó Ö× ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ¼Ü½ ½ ℄ ØÓ Ö ØÖ Ú Ý×ØÖÓ × ÖÓÑ Ø Ý Ó Ö º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÙÒ Ø ÓÒ× ¼Ü¼½ × ´ Ò Ö ×µ Ý × Ò ÔÖ ×× Ò ÙÒ Ø ÓÒ ¼Ü¼¼ Ö × Ø × Ý×ØÖÓ ¸ Ö ØÙÖÒ¹ Ò Ø Ë ÁÁ Ó Ó Ø Ý×ØÖÓ Ò Ø Ä Ö ×Ø Ö Ò Ø× × Ò Ó ´Ö Ý ÁÒØ ¼Ü¼ ¹ º º ÁÊɽ ½ ℄ ¹ ÖÓÑ Ø Ý Ó Ö Ò ÔÐ ÒØÓ Ø Ù Öº Ì × Ñ Ò ×Ñ ÐÐÓÛ× Ø Ù× Ó ÜØ Ò Ý×ØÖÓ ×¸ º º ÐØ·Ë Ø·Ã Ý×ØÖÓ µ Ò Ø À Ö ×Ø Öº Ï Ò Ú Ö Ý Ø Ø ÓÓØÐÓ Ö× Ð Ð ÐÓ ØÙ ÐÐÝ Ù× Ø Ó× ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× ØÓ Ö ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø Ù× Ö ¾¼℄ ÙÖ ½º º ½º Ã Ý Ó Ö Ö Ò ÖÓÙØ Ò Ò Ð ÐÓ ´ Ð × ÓÒ ºË Ø Ò ÖÓÑ Ð ÐÓ ¾¾º µº ÙØ ÓÛ × Ø × Ñ Ò ×Ñ Ñ ÔÓ×× Ð Ò× Ø ÁÇË Ø× Ð Ø ÓÓØ Ø Ñ ¸ Ö Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ø ÁÇË Ø Ö × Ö Ø Ø ÐÓ Ø ÓÒ ¼Ü¼¼ ¼ ¼Ü¼¼¼¼ Ò Ê Åº Ì Ý Ó Ö ÓÒØ Ò× Ò Ñ ¿ ÇØ Ö ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó × ×Ù × Ù× ØÓ Ò׸ ×Ñ ÖØ Ö × ÓÖ ÓÑ ØÖÝ Ö ÓÙØ Ó Ø × ÓÔ Ó Ø × Ô Ô Öº
 4. 4. ¼ ¾ ¾½℄ Ñ ÖÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ØÓ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ × Ò ÓÖ Ý×ØÖÓ × ÔÖ ×× ÓÖ Ö Ð × ¸ Ò Ö Ð Ø Ñ ¸ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó Ø ÛÓÖ ÐÓ Ó Ø Ñ Ò Èͺ Ú ÖÝ Ø Ñ Ý×ØÖÓ × ÔÖ ×× ÓÖ Ö Ð × ¸ Ø × Ñ ÖÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ö × Ò × × Ò Ó ØÓ × ÓÒ Ñ ÖÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ´ÈÁ ¾ ¾¾℄µ ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÑÓØ Ö Ó Ö º Ì × Ñ ÖÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ÙÒ × Ø ØÛÓ Ý×ØÖÓ × × ÒØ Û Ò ÔÖ ×× Ò Ò Ö Ð × Ò Ý Ò × Ò × ÙÒ ÕÙ × Ò Ó ØÓ Ø Ý Ó Ö ÒØ ÖÖÙÔØ × ÖÚ ÖÓÙØ Ò ´ º º Ø ÁËÊ Ó ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ¼Ü¼ ¸ ÓÖ Ô Ý× Ð ÁÊÉ ¼Ü¼½µº Ì Ý Ó Ö ÁËÊ ÙÔ Ø × Ö Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö Ø Ø ÓÓØ Ø Ñ Ø ÐÓ Ø ÓÒ ¼Ü ¼ ¼Ü¼¼ ¾¿℄ ÁÇË Ø Ö ÓÖ Ò ÐÝ ÙÖ ¾º ÁØ ÓÒØ Ò× × Ú Ö Ð Ð × Ö Ð Ø ØÓ Ý Ó Ö × ÙÒ Ø ÓÒ× ¾ ℄ ÙÖ ¿º º ¾º Ã Ý Ó Ö Ò Ð Ò ÓÚ ÖÚ Û ÙÒ Ö Ü ÓÑÔ Ø Ð Ö Ø ØÙÖ ×º Ì ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö × ØÙ ÐÐÝ ÓÙÒ Ø ÐÓ Ø ÓÒ ¼Ü¼¼ ¼ ¼Ü¼¼½ º ÁØ × ¿¾ ÝØ × ÐÓÒ º Ë Ò Ý×ØÖÓ × Ó ÓÒ ØÛÓ ÝØ × ´Ø Ö×Ø ÓÒ ÓÖ Ø× Ë ÁÁ Ó ¸ Ø × ÓÒ ÓÒ ÓÖ Ø× ÁÇË × Ò Ó µ¸ Ø Ò Ò Ð ÙÔ ØÓ ½ Ý×ØÖÓ × º Ì ÔÓ ÒØ Ö× ÐÓ Ø Ø ¼Ü¼¼ ¼ ¼Ü¼¼½ Ò ¼Ü¼¼ ¼ ¼Ü¼¼½ Ô ØÖ Ó ÓÛ Ñ ÒÝ Ý× Ö ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÖ × ÒØ Ò× Ø Ù Ö¸ Ò ÓÛ Ñ ÒÝ Ú ÒÖ ×Ó Ö Ø Ö ÓÖ ¸ Ù× Ö ÒØ Ö× Ø Ô ××ÛÓÖ ³Ô ××ÛÓÖ ³¸ ØÙ ÐÐݸ Ø ÒØ Ö Ý × Ó ÓÒ × Ò Ð ÝØ ¸ ×Ó Ø Ý Ó Ö Ñ Ý ÓÒØ Ò Ø ÑÓÖ Ø Ò ½ Ý×ØÖÓ ×º
 5. 5. º ¿º Ð Ñ ÒØ× Ó Ø ÁÇË Ø Ö Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ý Ó Ö Ò Ð Ò º Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÛÓÙÐ Ó Ø ÖÓÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ø × ØÛ Ò Ý×ØÖÓ × ÙÖ º º º ÈÓ ÒØ Ö× ÚÓÐÙØ ÓÒ Û Ð ÒØ Ö Ò Ý×ØÖÓ × ´Ù× Ò Ø Ý Ó Ö ºººµº Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø × Ñ Ò ×Ñ × Ø Ø Ø × Ù Ö × ÒÓØ Ù× Ø Ö Ý × Ò ÕÙ Ö Ú ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ¼Ü½ ¸ ÙÒ Ø ÓÒ ¼Ü¼¼ ½ ℄¸ Û Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ñ Ý ××ÙÑ Ø ×¸ ÓÒÐÝ Ø ÔÓ ÒØ Ö ØÓ Ø Ò ÜØ Ý × ÙÔ Ø ÙÖ º ½º Î Ö Ý Ò Ø Ö × ÚÙÐÒ Ö Ð ØÝ Ò ÁÇË È ××ÛÓÖ Ò ÖÓÙØ Ò ÌÓ ÑÓÒ×ØÖ Ø Ø Ø Ø Ø ÑÓ×Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö× Û ÐÐ ÒÓØ Û Ö Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ Ð Ø³× Ú Ö Ý ÓÛ Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ó Ø ÁÇË Ú ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ø Ù× Ö ÁÇË Ô ××ÛÓÖ ØÙÖ Ò× Ø ÁÇË × Ñ ÑÓÖÝ
 6. 6. º º ÈÓ ÒØ Ö× ÚÓÐÙØ ÓÒ Û Ð Ö Ò Ý×ØÖÓ × ´Ù× Ò ÒØ ¼Ü½ µº Ø× Ð º ÌÓ Ó ×Ó¸ Û Û ÐÐ Ò ×Ñ ÐÐ ½ ÝØ × ÁÇË × ÐÐ Ó ´ ÒÒ Ü Ë ÐÐ Ó ºË µ ØÓ ×× Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ú Ö Ð Ö ×× Ò ¸ Ò Ê Ð ÅÓ ¸ Ò ×ÔÐ Ý Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ñ ÑÓÖÝ Ø ÐÓ Ø ÓÒ ¼Ü¼¼ ¼ ¼Ü¼¼½ º Ë Ò Ø × × ÐÐ Ó ÒÒÓØ ÖÙÒ ÖÓÑ ÔÖÓØ Ø ÑÓ ¸ Û Û ÐÐ Ö Ø ×Ñ ÐÐ ÍË ÓÓØÐÓ Ö ØÓ ÐÓ Ò ÖÙÒ Ø Ø ÓÓØ Ø Ñ Ò Ö Ð ÑÓ ´ ÒÒ Ü ËÔÐÓ ØÇËºË µ ÙÖ º º º ÇÙÖ × ÑÔÐ ÓÓØÐÓ Ö ÖÙÒÒ Ò Ø ½ × ÐÐ Ó Ò Ö Ð ÑÓ Ò Ö Ú Ð Ò Ø Ó× Ô ××ÛÓÖ º ×Û Ò× ¸Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ó Ø ÁÇË Ø× Ð Ð Ø ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ù× Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ø Ö Ù× º Ç Ú ÓÙ×Ðݸ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ó ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö × ÛÓÒ³Ø ÑÙ ÑÓÖ Û Ö Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñººº Á Ñ Ù× Ò Ò ÁÒØ Ð ÁÇ˸ Ú Ö× ÓÒ È ½¼Åº º¼¼ ¼º¾¼¼ º¼ ½¼º½ ´¼ »½¼»¾¼¼ µº
 7. 7. ½º È ××ÛÓÖ × Ò Ò Ø Ø × ÔÓ Òظ Ö ÙÐ Ö Ö Ñ Ý × Ï Ø ÔÔ Ò× Ø Ù× Ö × ØÓ ØÝÔ ØÛÓ Ô ××ÛÓÖ × ÓÖ Ø ÓÓØÐÓ Ö ÐÓ × Ò ØÖ Ò× Ö× ÓÒØÖÓÐ ØÓ Ø ÖÒ Ð Ì × × Ô Ö ØÐÝ Ú Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ × Ò Ø × ×ÓÐÙØ ÐÝ ÔÓ×× Ð ØÓ ÔÖÓØ Ø ÓÑÔÙØ Ö Û Ø ¸ ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ ÓØ ÁÇË Ô ××ÛÓÖ Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÓØÐÓ Ö¸ ÓÖ Ú Ò ØÓ Ò ÓÓØÐÓ Ö׺ Ù× Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö × ÖÓØ Ø Ú Ù Ö¸ Ð ÜÔÐ Ò Ò ÙÖ ¸ Ø Ù× Ö ÒØ Ö× ÑÙÐØ ÔÐ ÒÔÙØ ÙÖ Ò Ø ÓÓØ × ÕÙ Ò ¸ Ø Ý×ØÖÓ × Û ÐÐ × ÑÔÐÝ ÓÒ Ø Ø Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ´× Ô Ö Ø Ý ¼Ü½ Ö Ø Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÖÖ Ö ØÙÖÒ Ý×ØÖÓ µº ÈÖ Ø ÐÐݸ Ø Ñ Ò× Ø Ø Û Ò Ö ØÖ Ú ÑÙÐØ ÔÐ Ô ××ÛÓÖ × ÓÖ ÓÑÑ Ò × Ò Ø Ú ÖÝ × Ñ Û Ý Û ÛÓÙÐ Ö ØÖ Ú × Ò Ð Ô ××ÛÓÖ º ÆÓÛ Ø Ø Û Ú ØØ Ö ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ó Ø ÚÙÐÒ Ö Ð Øݸ Ð Ø³× ÑÓÚ ØÓ ØÙ Ð ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÙÒ Ö Å ÖÓ×Ó Ø Ï Ò ÓÛ׸ Ò Ø Ò ÙÒ Ö ¶Ò Ü ÔÐ Ø ÓÖÑ׺ ¾ Ê ØÖ Ú Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô ××ÛÓÖ × ÙÒ Ö Ï Ò ÓÛ× Ï Ò ÓÛ× ´ ÖÓÑ Ï Ò ÓÛ× ØÓ Î ×Ø µ × ÖÙÒÒ Ò ¸ Ð Ú ÖÝ ÑÓ ÖÒ Ç˸ ÙÒ Ö ÈÖÓØ Ø ÅÓ ØÓ Ò Ð Ô Ò ¸× Ñ ÒØ Ø ÓÒ¸ Ò ÑÙÐØ Ø × Ò º ÁØ × Ø Ö ÓÖ ÑÔÓ×× Ð ØÓ ×× Ô Ý× Ð Ö ×× × Ö ØÐÝ Û Û ÒØ ØÓ Ø ×× ØÓ Ñ ÑÓÖÝ ÐÓ Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ù× Ú ÖØÙ Ð Ö ×× Ò Ò ÓÒÐÝ Ø Å ÑÓÖÝ Å Ò Ñ ÒØ ÍÒ Ø ¾ ℄ Û ÐÐ Ð ØÓ ØÖ Ò×Ð Ø Ø ÒØÓ Ô Ý× Ð Ö ×× Û Û Û ÐÐ ÒÓØ Ú Ò ÒÓÛººº ÌÓ Ö ÙÑÚ ÒØ ÔÖÓØ Ø ÓÒ× Ó ÈÖÓØ Ø ÅÓ Ò × Ñ ÒØ Ø ÓÒ¸ Ö×Ø ×ØÖ Ø Ý ÓÙÐ ØÓ ×Û Ø Ø ÇË ØÓ Ê Ð ÅÓ º Ì × ÛÓÙÐ Ö ¹ ÕÙ Ö ÑÓ Ý Ò Ø Ú ÐÙ Ó ÓÒØÖÓÐ Ö ×Ø Ö Ö¼¸ Ò Ö ÕÙ Ö Ö Ò ¼ ÔÖ Ú Ð × ½½℄º ÁØ ÓÙÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ × ÖÒ Ð Ö Ú Ö¸ ÙØ ÛÓÙÐ ÐÝ ÒÓÒ ÔÓÖØ Ð ÖÓ×× Ú Ö× ÓÒ× Ó Ø Ï Ò ÓÛ× ÖÒ Ð¸ ÔÐÙ× Ø ÛÓÙÐ Ö ÕÙ Ö ×Ô Ð ÔÖ Ú Ð ×º Ò ÓØ Ö ×ØÖ Ø Ý¸ ØÓ × Ð × Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò ×× Ø ÙÐÐ Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ò Ö ÓÖ Ú Ò ÛÖ Ø ÑÓ ÛÓÙÐ ØÓ ×Û Ø ØÓ ËÝ×Ø Ñ Å Ò¹ Ñ ÒØ ÅÓ ØÓ ÖÙÒ ÓÙÖ × ÐÐ Ó Ò ½ Ø× ÑÓ º ËÙ Ò ØØ × Ò ÔÖÓÚ ØÓ ÔÖ Ø Ð¸ ××ÙÑ Ò Ø ØØ Ö × ÖÓÓØ ÔÖ Ú Ð ×¸ ÙÒ Ö ÇÔ Ò Ë ℄º ÙØ ØÙ ÐÐݸ ÐÐ Û Ò × ×Ñ ÐÐ × ÐÐ ÐÐÓÛ Ò Ù× ØÓ ×× Ø Ö×Ø Û ÐÓ ÝØ × Ó Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ò Ö ÑÓ ¸ Ò ÓÔØ ÓÒ ÐÐÝ ØÓ Ó Û Ö Û ÐÐ× ØÓ ÁÇË ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× ØÓ ×ÔÐ Ý Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Öº ÓÖØÙÒ Ø ÐÐݸ Ø Å˹ ÇË ÓÑÔ Ø Ð ØÝ ÑÓ Ó Å ¹ ÖÓ×Ó Ø Ï Ò ÓÛ× ÔÖÓÚ × Ù×Ø Ø Ø Ø Ø × Ú ÒØ Ó ÁÒØ Ð ÈÍ³× Î ÅÓ ½½℄¸ ØÓ ÐÐÓÛ ½ Ø× ÔÖÓ Ö Ñ× Ü ÙØ ÓÒ ÙÒ Ö Ö Ò ¿º ËÓÑ ÔÖ Ú Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð Ö Û ×× ØÓ × × Ú ÁÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× ¼Ü½¿ Û ÐÐ
 8. 8. × Ð ¸ ÙØ Û Ú ×× ØÓ ÁÒØ ¼Ü½¼ Ò Ú Ò Å˹ ÇË³× ÁÒØ ¼Ü¾½ Û Ø ÓÙØ Ö ×ØÖ Ø ÓÒ׺ Ò × Ò Ø × ÑÓ Ù× × Ê Ð Ö ×× Ò Ò Ð¹ ÐÓÛ× ×× ØÓ Ø Ö×Ø ½ Å Ó Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ò Ö ÑÓ ½¼℄¸ Û Ò ÖÙÒ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ½ ÁÇË × ÐÐ Ó ´Ë ÐÐ Ó ºËµ Û Ø ÓÙØ ÒÝ ÑÓ ¹ Ø ÓÒº ÁØ × Ö ÐÐÝ Ù×Ø Ñ ØØ Ö Ó ÓÑÔ Ð Ò Ø Ó Ò ÔÐ Ò Ø Ò Ð Û Ø Ò ÜØ ÒØ ÓÒ º ÇÅ ¸ Ø Ö Ú Ö Ý Ò Ø Ø Ø × Ð Ò ¸ Ò ÖÙÒ ÓÙÖ Ò ÖÝ ÙÖ º º º ËÙ ×× ÙÐ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ï Ò ÓÛ× ¾¼¼¿º Ì Ò Ø× Ó Ø × Ñ Ø Ó Ö Ó Ú ÓÙ× Ø × ÔÓÖØ Ð ÖÓ×× Ú ÖÝ Ú Ö× ÓÒ Ó Ï Ò ÓÛ× ÖÓÑ ØÓ Î ×Ø º Ò ÑÓÖ ÑÔÓÖØ ÒØÐݸ Ø × Ü¹ ÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ö ÕÙ Ö × ÒÓ ×Ô Ð ÔÖ Ú Ð ×º ÆÓØ Ðݸ Å ÖÓ×Ó Ø Î ×Ø ÍÐØ Ñ Ø Ø ÓÒ Û Ø ØÐÓ Ö³× × Ò ÖÝÔØ ÓÒ Ò ÌÈÅ Ò¹ Ð × ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ Ø × ØØ º ¿ Ê ØÖ Ú Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô ××ÛÓÖ × ÙÒ Ö ¶Ò Ü Ê ØÖ Ú Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÖÓÑ Ï Ò ÓÛ× Û × ÕÙ Ø ×Ý Ù× Ø× Å˹ ÇË ÑÙÐ Ø ÓÒ ÛÖ ÔÔ Ö ÖÓÙÒ Î ÑÓ Ð Ø Ù× ×× Ø Ö×Ø Ñ ÝØ Ó Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ò Ö ÑÓ Û Ø ÓÙØ Ö ×ØÖ Ø ÓÒ׺ ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø Ö × ÒÓ ×Ù Ö Ð ÑÓ · Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ö × ÐÐ ÙÒ Ö ÑÓ×Ø ÍÒ Ü ×º Î ÖØÙ Ð Ñ Ò × Ò ÑÙÐ ØÓÖ× ÖÙÒÒ Ò ÖÓÑ Ù× Ö¹ Ð Ò ÑÙÐ Ø Ø ÁÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× ÒØ Ö Ðݸ Ò Û ÐÐ ÒÓØ ÐÐÓÛ Ù× ØÓ Ö ØÖ Ú ØÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Öº ÁÒ Ø¸ ÙÒ Ö Ä ÒÙܸ Ø Ö × Ð Ö Öݸ ÐÖÑ ¾ ℄ ´Ä ÒÙÜ Ê Ð ÅÓ ÁÒ¹ Ø Ö µ¸ Û × Ñ Ö ÐÝ ÛÖ ÔÔ Ö ÖÓÙÒ ×Ý× ÐÐ ½½¿ ×Ý× ÚÑ ÓÐ º ººº × Ò Û Ö ÒÓØ Ö ÐÐÝ Ù× Ò ½ Ø× È͸ ÙØ ÑÙÐ Ø Ò Ø ÓÚ Ö ¿¾ Ø× Ö Ø ØÙÖ º Ï Ö Ö Ù× Ò Ö Ò Ú Ö× ÓÒ Ó Ï Ò ÓÛ× Ë ÖÚ Ö ¾¼¼¿ ËȾ ÒØÖ ÔÖ × Ø ÓÒº ØÙ ÐÐݸ Ù× Ó Ø ÑÔ Ö Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ½ Ø× ÈÍ׸ Ø Ö × ÓÒ ÝØ ØÓ Ò ØÓ Ñ Ø ÛÓÖ ÙÒ Ö Ø Ö Ð ½ Ø× ÑÓ Ó Ø ØÙ Ð Å˹ ÇË Ò Ï Ò ÓÛ× ¸ ×Ó Ø Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ö ØÙ ÐÐÝ ÔÓ ÒØ× ØÓ Ø × Ö ÐÓ Ø ÓÒº
 9. 9. ××ÙÑ Ò Û Ú ÁÇÈÄ´¿µ ¹ º º ÖÓÓØ ÔÖ Ú Ð × Ò ÔÖ Ø ¸ ÙÒÐ ×× Û Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ Ó Ü ÙØ ÓÒ Ù Ò × ÖÚ Û Ó × Ò Ö ÒØ ÁÇÈÄ´¿µ¸ Ð ÓÖ ¹¸ Ý ÐÐ Ò Ø Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ×Ô Ý Ò Ø Ú ÐÙ × Ó ÒÔÙØ Ö ×Ø Ö× Ò ÐÐ Ò Ø × ×Ý× Ðи Û Ò¸ ÖÓÑ Ù× ÖÐ Ò ¸ Ú Ø ÖÒ Ð ×Û Ø ØÓ Î ÑÓ ¸ ××Ù Ò Ö ØÖ ÖÝ ÁÇË ÁÒØ ÖÖÙÔØ Ò ÔÖ × ÒØ Ù× Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ø ÓÖÑ Ó Ø × Ñ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º ÙØ Û Ó ÒÓØ Ú Ö ×× ØÓ Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ò Ö Ð ÑÓ Ø ÖÓÙ Ø × Ñ Ø Ó ¸ ×Ó Û Û ÐÐ ÒÓØ Ð ØÓ Ö Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ×Ó × ÐÝ ººº ÙÖ º º º Ä ÒÙÜ Ê Ð ÅÓ ÁÒØ Ö ´ÐÖÑ µ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ØÓ Î ×Ý× ÐÐ × Ò Ò ÐÖÑ º º Ì Ø Ò × ¸ Ø Ö Ö ÓØ Ö Û Ý× ØÓ ×× Ñ ÑÓÖÝ ÙÒ Ö ÍÒ Ü ØÓ ÝÔ ×× × Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓØ Ø ÓÒ× Ò Ö Ö ØÖ ÖÝ Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ ÐÓ Ø ÓÒ׺ Ï Û ÐÐ Ö×Ø Ó Ù× ÓÒ Ù× ÖÐ Ò ØØ × Ò ÔÖ × ÒØ Ò Ö ØØ ÑÓÒ ×Ø ÍÒ Ü ÔÐ Ø ÓÖÑ× ÖÓÑ Ù× ÖÐ Ò Û Ø ÖÓÓØ ÔÖ Ú Ð ×¸ Ò × ÓÒ ÐÝ ÑÓÒ×ØÖ Ø Ò ØØ ÖÓÑ Ã ÖÒ Ð Ä Ò Ò Ø ÓÖÑ Ó Ä ÒÙÜ Ã ÖÒ Ð ÅÓ ÙÐ º ÁØ Ñ Ý ÒÓÒ Ø Ð ×× ÔÓ×× Ð ØÓ Ù× Ø ÐÖÑ Ð Ö ÖÝ Ò ÐÐÓÛ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× ØÓ ÓÔÝ Ø ÁÇË Ø Ö ØÓ Ò ÓØ Ö ÔÐ Ò Ñ ÑÓÖݺ ÇÖ Ö ØÖ Ú Ô ÖØ× Ó Ñ ÑÓÖÝ Ò ÑÓ Ö ×Ø Ö׸ × Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ô Ý× Ð Ñ ÑÓÖÝ Ú Ø ÒÔÙØ Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö Ø ÒØÓ Ø × Ø ×ØÖÙ ØÙÖ × ÐÐÓÛ ººº
 10. 10. ¿º½ Ò Ö Ù× ÖÐ Ò ÜÔÐÓ Ø× Ò×Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô ××ÛÓÖ × ÙÒ Ö ¶Ò Ü ËÓÐ Ö ×¸ ¶ Ë Ò ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÔÖÓÚ ×Ô Ð Ú ØÓ ×× Ô Ý×¹ Ð Ñ ÑÓÖÝ Ö ØÐݸ Ø Ð ×Ø Ò Ö ÑÓ ½¼ Ø Ö Ø Ö Ú » Ú»Ñ Ñº Ë Ò Ø × Ö ÐÐÝ Ñ ÔÔ Ò Ó Ø Ô Ý× Ð Ê Å Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ ÐÐ Û Ò ØÓ Ó × ØÓ ÓÔ Ò » Ú»Ñ Ñ Ò Ö ÑÓ ¸ ÑÑ Ô´µ Ø× Ö×Ø Ô Ò Ö ØÖ Ú Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ×Ø Öع Ò ÖÓÑ Ö ×× ¼Ü¼ ½ ÙÖ º º º ÈÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ Ð Ú » Ú»Ñ Ñ ÙÒ Ö ¶Ò ܺ ÁÒ × Ñ Ð Ö Û Ý¸ Û ÓÙÐ Ö ØÖ Ú Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÖÓÑ Ø Ö¹ Ò Ð Ñ ÑÓÖÝ Ø× Ð ¸ ÖÓÑ Ù× ÖÐ Ò ¸ Ù× Ò Ø Ö Ø Ö Ú » Ú» Ñ Ñ½½ ÙÖ ½¼º º ½¼º ÈÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ Ð Ú » Ú» Ñ Ñ ÙÒ Ö ÆÍ»Ä ÒÙܺ Ò ÐÐݸ Û ÓÙÐ Ö ØÖ Ú Ø × Ñ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ô× Ù Ó Ð ×Ý×¹ Ø Ñ »ÔÖÓ »ÔÖÓ » ÓÖ × Ú Ð Ð ½¾ º Ì × Ð ÔÖ × ÒØ× Ø × Ñ Ò¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ × » Ú» Ñ Ñ¸ Ø ÖÒ Ð Ñ ÑÓÖÝ ´Û Û ÒÓÛ ÓÒØ Ò× ÓÔÝ Ó Ø ÁÇË Ø Ö ÖÓÑ Ô Ö Ö Ô ½µ¸ ÙØ × Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ÓÖ Ð º ÁØ × Ö ÐÐÝ Ù×Ø Ñ ØØ Ö Ó Ò Ò Ø Ö Ø Ó × Ø Ò Ø ÓÖ Ð ´¼Ü½ ½ µ ÙÖ ½½º Ú ÒØÙ ÐÐݸ Û Ñ Ò ØÓ ÜØÖ Ø Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÖÓÑ Ù× ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÍÒ Ü Ò Ò Ö Û Ýº Ï Ó ØÓÓÐ × ÓÒ Ø Ó× ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ´ ÒÒ Ü Ò Ö ºÙÒ Üº×ÔÐÓ Øº µ ÙÖ ½¾º ½¼ ÍÒ Ö ÇÔ Ò Ë ¸ Ø × Ú × Ò Ö ÓÒÐÝ ÑÓ Ú Ò ÓÖ ÖÓÓظ × ÙÖ Ð Ú Ð × × Ø ØÓ × ÙÖ ÑÓ ¾ ℄º ½½ Ì × ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ÖÙÒ ÙÒ Ö Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ú Ö× ÓÒ ¾º º¾¾¸ Ö ×× × Û ÐÐ Ö ÑÓÒ ×Ø ¶Ò Ü ÚÓÙÖ× Ù× Ø ÖÒ Ð × ÒÓØ ÑÑ ÔÔ ØØ × Ñ Ö ×׺ ½¾ ÁØ × Ò Ð Ý ÙÐØ ÓÒ ÑÓ×Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺
 11. 11. º ½½º ÈÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ Ð Ú »ÔÖÓ » ÓÖ ÙÒ Ö ¶Ò ܺ º ½¾º ÇÙÖ Ò Ö Ù× ÖÐ Ò ÜÔÐÓ Ø ÖÙÒÒ Ò ÙÒ Ö ¶Ò ܺ Ì × ÜÔÐÓ Ø × Ö ÐÐÝ Ò Ö Ø ÛÓÖ × ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò×Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ×½¿ ¸ ÙØ Ð×Ó ÑÓÒ ×Ø Ú ÖØÙ ÐÐÝ ÒÝ ÍÒ Ü½ ÖÙÒ¹ Ò Ò ÙÒ Ö Ü ´Ø Ö × ÒÓ ÁÇË ÓØ ÖÛ × µ Ò ÔÖÓÚ Ò ÓÒ ÓÖ Ø ÓØ Ö Ó Ø ÓÚ Ñ ÒØ ÓÒ Ú Ö Ú Ö× ÓÖ Ø »ÔÖÓ Ô× Ù Ó Ð ×Ý×¹ Ø Ñ½ º ÇÒ ÓÚ Ö Ù× Ö Ð Ò ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ ØØ ÑÔØ ØÓ Ö ØÖ Ú ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ × ÖÓÑ Ø ÖÒ Ðº ¿º¾ ÓÒ ØØ Ö Û Ý Ö ØÖ Ú Ò Ô ××ÛÓÖ × ÖÓÑ ÖÒ Ð Ð Ò ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ Ó Ù× ÓÒ ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÒÐݸ ÖÓÑ ÖÒ Ð Ð Ò × ÓÔ º Ä Ø³× Ö×Ø Ó ÐÐ Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÁÇË Ã Ý Ó Ö Ù Ö × ÔÖ × ÒØ Ò Ñ Ñ¹ ÓÖÝ Ø ÐÓ Ø ÓÒ ¼Ü ¼¼¼¼ ½ ½ ÙÖ ½¿º Ï Ú Ó Ò ÜÔÐÓ Ø Ò Ø ÓÖÑ Ó Ä ÒÙÜ Ã ÖÒ Ð ÅÓ ÙÐ ´ ÒÒ Ü ×ÔÐÓ Øº µ Û Û ÐÐ Ò Û ÒØÖÝ ØÓ Ø »ÔÖÓ Ô× Ù Ó Ð ×Ý×Ø Ñ Ò ×ÔÐ Ý ÒÝ Ô ××ÛÓÖ ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÙÖ ½ º ½¿ ÒÒ Ü º ½ Ì ×Ø ÙÒ Ö Ö Ë º¿¸ ÇÔ Ò Ë º¼¸ ÇÔ ÒËÓÐ Ö × º½½ Ò × Ú Ö Ð ÆÍ»Ä ÒÙÜ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ò ÐÙ Ò ÒØÓÓ ¾¼¼ Ò Í ÙÒØÙ ÙØ×ݺ ½ Ú Ò × ÙÖ ÖÒ Ð× Ö Ò Ý Ø × ÙÖ ØÝ Ô Ø ÖÓÑ Ö× ÙÖ ØÝ ¾ ℄ ÙÔ ØÓ Ò Ò ÐÙ Ò Ú Ö× ÓÒ ¾º½º½¼ ´ ÙÖÖ Òص Ö ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ Ø × ØØ ×º ½ À Ö ¸ Û Ö Ö ÑÓØ ÐÝ Ù Ò ¾º º½ Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð ÖÙÒÒ Ò ÙÒ Ö ÒØÓÓ ¾¼¼ Ò× ÎÑÛ Ö ÏÓÖ ×Ø Ø ÓÒ º¼ Ù× Ò ÙÒ Ö Í ÙÒØÙ ¾ ℄º
 12. 12. º ½¿º ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÖÒ Ð Ù Ò Ö Ú Ð× ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ ×º º ½ º ÇÙÖ Ä ÒÙÜ Ã ÖÒ Ð ÅÓ ÙÐ ÜÔÐÓ Ø Ò Ð ÓÒØ Ò Ò ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ × ÙÒ Ö »ÔÖÓ º ÆÓÛ Ø Ø Û ÒÓÛ ÓÛ ØÓ Ö ØÖ Ú ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ × ÖÓÑ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö × ÙÒ Ö ÓØ Ï Ò ÓÛ× Ò ¶Ò Ü ÓÔ Ö Ø Ò ×Ý×¹ Ø Ñ׸ Û Û ÐÐ ÔÖ × ÒØ ÓÛ ØÓ Ù× Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð ØÓ Ö ÓÓØ Ø ÓÑÔÙØ Ö¸ ØÓ Ú ÙÐÐ × ÙÖ ØÝ ÝÔ ×× Ó Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ò× º Ê ÓÓØ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÔÖÓØ Ø Û Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô ××ÛÓÖ ¸ Û Ø ÓÙØ ÓÒ×ÓÐ ×× Ê ÓÓØ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò ÐÔ ÙÐ ØÓ Ò ØØ Ö Ò Ð Ö Ö Ò Ó × Ò Ö Ó׸ Ò Ø ØÓ ÓÓØ Ò ÓØ Ö ¹ÔÓ×× ÐÝ Û Ö¹ ÇË Ó×Ø ÓÒ Ø × Ñ ÓÑÔÙØ Ö Ú ÑÙÐØ ¹ ÓÓØ ÓÓØÐÓ Ö Ð ÆÍ ÖÙ ÓÖ Ä ÐÓ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÜØ Ò × ÓÒØÖÓÐ ÓÚ Ö Ø Ñ Ò ¸ ØÓ Ô ×× ×Ô Ð ÖÒ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö× ØÓ Ø ÇË Ø ÓÓØ Ø Ñ ½ ¸ ØÓ ÐÓ ÑÓ ÖÒ Ð Ñ ¸ ÓÖ ÒÝ ÓØ Ö ØØ × Ò Ö Ó ¾ ℄ ¿¼℄ººº ÚÒ Ò ØØ Ö × Ð ØÓ Ö ØÖ Ú Ø Ô ××ÛÓÖ ØÓ ÔÖ ¹ ÓÓØ Ù¹ Ø ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×׸ Û ÐÐ Ð ØÓ Ö ÓÓØ Ø ÓÑÔÙØ Ö Ï ÐÐ Ð ØÓ Ó Ø Û Ø ÓÙØ Ô Ý× Ð ×× ØÓ Ø ÓÒ×ÓÐ Ò ÚÒ Ð ØÓ Ö ÓÓØ Ø Û Ø ÓÙØ ÒÓÛ Ò Ø Ô ××ÛÓÖ Ò ×ÓÑ × × Ì Ó× Ö Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ× Û Û ÐÐ ØÖÝ ØÓ Ò×Û Ö Ò Ø × × Ø ÓÒº ½ Ð Ö ÓÓØ Ò ÆÍ»Ä ÒÙÜ Ò × Ò Ð ÑÓ Ý ÔÔ Ò Ò ³ Ò Ø » Ò»× ³ ÓÖ ×Ù ØÓ Ø ÖÙ ÓÑÑ Ò Ð Ò º
 13. 13. ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Ó Ù× Ü ÐÙ× Ú ÐÝ ÓÒ ØØ × Ò×Ø ÓÓØÐÓ Ö׺ Ì Ò Ö Ð Ñ Ø Ó ÓÐÓ × × Ö Ò ÔØ ØÓ ÁÇË Ô ××ÛÓÖ × Ð ¹ Û × ¸ ÙØ Ø Ý Ö ÕÙ Ö ×ÓÑ Ö ÑÓÙÒØ ¹ Ö ÒÓÒ ØÖ Ú Ð Ö ÑÓÙÒØ ¹ Ó Ö Ú Ö× Ò Ò Ö Ò ¿½℄ Ò Ô Ø Ò ¿¼℄ ÓÒ Ø ÁÇË × ÊÇÅ Ò Ö Ø Ö ÓÖ ØÓÓ Ú Ò ÓÖ ×Ô ØÓ ÓÖ Ò Ø × ÖØ Ð º ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ¸ Û Ð×Ó ××ÙÑ Ø ØØ Ö × Ö ÒØ ÒÓÙ ÔÖ Ú Ð × ØÓ ÑÓ Ý Ø ÓÓØÐÓ Öº º½ Ê ÑÓØ ÐÝ Ö ÓÓØ Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓØ Ø Ñ Ò Û Ø ÓÙØ × Ò ÖÝÔØ ÓÒ Ú × ÑÔÐ Ô Ø Ò Ó Ø ÓÓØÐÓ Ö Á Ø Ô ××ÛÓÖ × Ø ÓÓØ Ø Ñ × ÒÓØ Ù× ØÓ ÖÝÔØ ÒÝ ÔÓÖØ ÓÒ ½ Ó Ø Ö × ¸ Ø Ò ÝÔ ×× Ò Ø ÓÓØÐÓ Ö ÔÖÓØ Ø ÓÒ × Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×Ý Ò ØØ Ö Û Ø ÖÓÓØ ÔÖ Ú Ð × Ò × ÑÔÐÝ Ö ÔÐ Ø ÙÖÖ ÒØ ÓÓØÐÓ Ö Û Ø Ò Û ÓÒ ¸ Ö ÓÒ ÙÖ Ø Ú ÖÝ × Ñ ÓÓØÐÓ Ö Û Ø ¹ ÓÙØ Ô ××ÛÓÖ ¸ ÓÖ ÒÓ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð × ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ø Ð ×Ý×Ø Ñ Ò Ø ÓÓØÐÓ Ö × Ö ÐÐÝ Ù×ØÓѸ Ô Ø Ø Ô ××ÛÓÖ Ò ÖÓÙØ Ò Ò Ø ÓÓØÐÓ Ö Ø× Ð ººº ÁØ × ÓÖ Ò×Ø Ò ÕÙ Ø ×Ý ØÓ Ô Ø Ð ÐÓ ×Ó Ø Ø Ø ÓÓØ× Û Ø ÓÙØ Ø Ñ¹ ÓÙظ Û Ø ÓÙØ Ú Ö Ý Ò Ø ×ÙÑ× Ó Ø× ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð ×¸ ÓÖ Û Ø ÓÙØ ÔÖÓÑÔØ Ò Ô ××ÛÓÖ º ÁÒ ÙÖ ½ ¸ Û Ú Ô Ø Ð ÐÓ ×Ó Ø Ø Ø Ò¹ ½ ×Ø ÐÐ× Ò Û ÓÓØÐÓ Ö¸ Û Ø ÓÙØ ÑÓ Ý Ò Ø× ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð × ¸ ØÓ ÓÓØ Ø Ö×Ø Ú Ð ÖÒ Ð Ú Ð Ð ÑÑ ØÐݸ Û Ø ÓÙØ × Ò ÓÖ Ô ××ÛÓÖ º ÓÖ ÑÓÖ Ø Ð× ÓÒ Ô Ø Ò ÓÓØÐÓ Ö׸ Ø ÖØ Ð À Ò ÖÙ ÓÖ ÙÒ Ò ÔÖÓ Ø ¾ ℄ Ý ÓÓÐÉ Ò ××Ù ¿ Ó È Ö Ñ Þ Ò × ÓÓ ×Ø ÖØ Ò ÔÓ Òغ ÁÒ Ø × × ÑÔÐ × ¸ ÒÓÛÐ Ó Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô ××ÛÓÖ × ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ¸ × Ò Ø Û ÓÐ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ × Ñ × ÝÔ ×× Ø Ò × ØÓ Ø Ô Ø º Ä Ø Ù× Ø Ö ÓÖ ÒÓÛ Ó Ù× ÓÒ Ø Ð ×× ØÖ Ú Ð × Ó Ò ÝÔØ Ô ÖØ Ø ÓÒ׺ºº º¾ Ê ÑÓØ ÐÝ Ö ÓÓØ Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓØ Ø Ñ Ò ÛØ ÙÐÐÝ Ò ÖÝÔØ ×Ý×Ø Ñ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ú Ý Ó Ö ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ñ Ð ØØ ÁÒ × Ø ÓÓØÐÓ Ö Ù× × Ø Ô ××ÛÓÖ ØÓ ÖÝÔØ Ø × ×¸ × ÑÔÐ Ô Ø Ò Ó Ø Ô ××ÛÓÖ ÖÓÙØ Ò Û ÐÐ ÒÓØ ×Ù Ø ØØ Ö Ö ÐÐÝ ¾¼ Ò × ØÓ Ú Ø ÓÓØÐÓ Ö ÖÝÔØ Ø ×Ý×Ø Ñ Ô ÖØ Ø ÓÒ º ½ ººº Ð Ò ÓÓØÐÓ Ö× Ð ÖÙ ÓÖ Ä ÐÓº ½ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø » ÓÓØ»ºÑ Ô Ð ¸ ÓÒØ Ò Ò Ø Ñ Ø Ó Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ø ÓÓØ Ø Ñ º ¾¼ ÇÒ ÓÙÐ Ð×Ó¸ ÕÙ Ø Ò Ð ÒØÐݸ ØÖÝ ØÓ Ö ØÖ Ú Ø ÖÝÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ý Ö Ú Ö× Ò Ò Ö Ò Ø ÓÓØÐÓ Ö Ò ØØ ÑÔØ ØÓ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÝÔØ ÓÒ ÖÓÙØ Ò Ø Ò × ÓÛÒ Ù×ØÓÑ ÓÓØÐÓ Öººº
 14. 14. º½ º È Ø Ð ÐÓ Ö ÓÓØ Ò Û Ø ÓÙØ ÔÖÓÑÔØ Ò ÓÖ Ô ××ÛÓÖ º Á Ø ÓÓØÐÓ Ö Ó ×Ò³Ø Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö × ÑÔØÝ ÓÖ × Ò ÓÖ Ô ××ÛÓÖ ¸ Ø ÓÙÐ ÐÐ Ý Ò ØØ Ö ×Ó Ø Ø Û Ò Ø ÓÓØÐÓ Ö ØÙ ÐÐÝ ÐÐ× ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ¼Ü½ ØÓ Ö ØÖ Ú Ý׸ Ø ÁÇË Ø× Ð Ø ØØ Ö Û × × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ØÝÔ Ò Ô ××ÛÓÖ ÖÓÑ Ø ÓÒ×ÓÐ º ÌÓ ÐÐ Ø Ý Ó Ö Ù Ö ÓÖ Ø ÓÓØÐÓ Ö Ø× Ð ØÖ × ØÓ ÐÐ Ò¹ Ø ÖÖÙÔØ ÓÒ ¼Ü½ ¸ Û Û ÐÐ Ò ØÓ Ò× ÖØ ÓÙÖ ÓÛÒ ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö ÓÖ Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ ¸ ÐÐ Ø Ù Ö Ò ×ÓÑ Û Ý¸ Ò Ø Ò ØÖ Ò× Ö Ü ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ÓÖ Ò Ð ÓÓØÐÓ Öº ÁÒ Ø Ð Þ Ò Ø Ý Ó Ö Ù Ö ÓÙÐ ÓÒ Ý ÛÖ Ø Ò Ö ØÐÝ ØÓ Ø × Ù Ö ÐÓ Ø Ø ¼Ü ¼ ¼Ü½ Ò Ø Ò ÙÔ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ö× ØÓ Ø Ò ÜØ Ò Ð Ø ×Ø Ö Ø Ö× Ø ÐÓ Ø ÓÒ× ¼Ü ¼ ½ Ò ¼Ü ¼ ½ º ÙØ Ò×Ø Ó ÛÖ Ø Ò Ö ØÐÝ ØÓ Ø ÁÇË Ø Ö ¸ Ø Ö × ÑÓÖ Ð ÒØ Û Ý ØÓ Ò Ð Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ñ ÖÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ö× ´ÈÁ µ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ººº Ï Ú Ñ ÒØ ÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ Ø Ø Ø Ý Ó Ö Ò Ø ÑÓØ Ö Ó Ö ÓØ ÓÒØ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ð ÁÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒØÖÓÐÐ Ö× ´ÈÁ ×µ¸ Ø Ø Ò ¾½ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ØÐÝ Ú Á»Ç ÔÓÖØ× ¼Ü ¼ Ò ¼Ü º Ý ÖØ ÐÐÝ ÓÖ Ò Ø ¼ ¾ ¾½℄ Ñ ÖÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ØÓ × Ò × Ò Ó × ØÓ Ø ¾ ¾¾℄ Ñ ÖÓ ÓÒ¹ ØÖÓÐÐ Ö¸ Û Ò ÑÙÐ Ø Ø Ø Ó ÔÖ ×× Ò Ò Ö Ð × Ò Ý ÓÒ Ø Ý Ó Ö ÙÖ ½ º ¾½ Ï Û ÐÐ ÒÓØ Ø Ð Ø Ø Ò Ð ØÝ ÒÚÓÐÚ Ò Ø × ØÖ Ò Ø × Ô Ô Ö¸ ÙØ Ø ÒØ Ö ×Ø Ö Ö Ò ÒÓØ Ø Ø Ì ÖØ Ó ×× Ñ ÐÝ ¾¿℄¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔØ Ö ¾¼ × ÑÙ×Ø Ö Ö Ö Ò ÓÒ Ø Ø ØÓÔ º
 15. 15. º½ º à Ý×ØÖÓ ÑÙÐ Ø ÓÒ Ú ¼ ¾ Ò ¾ Ñ ÖÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ö× ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º Ì ØØ ÖÓ Ñ Ô ØÓ Ò×Ø ÐÐ Ø ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ö ÓÖ ¹ Ú ÒØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ô× ÙÖ ½ º º ½ º ÊÓ Ñ Ô ØÓ Ò×Ø ÐÐ ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö ÓÒ Ø × º ÇÒ Ò×Ø ÐÐ Ò ÔÐ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÓÓØÐÓ Ö¸ Ø ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö Ò × ØÓ ÐÐ Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÓÖ Ö ×ØÓÖ Ò Ø ÓÐ Å Ê ¾¾ Ò × ÑÙÐ Ø Ò ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ¼Ü½ ØÓ Ö ×Ø ÖØ Ø ÓÓØ×ØÖ Ô Ò ÔÖÓ ×׺ ¾¾ Ï ÓÙÐ ØØ ÑÔØ ØÓ ××Ù Ò ØÙ Ð ÒØ ¼Ü½ ¸ ÙØ Ê Ð ÖÓÛÒ Ö ÔÓÖØ Ø Ø ×ÓÑ ÒÓÒ ×Ø Ò Ö ¹ ÓÑÔÐ ÒØ ÁÇË × ÑÓ Ý Ø Ê Å Û Ò Ø × ÒØ ÖÖÙÔØ × ÐÐ º ÈÐÙ× Û Û ÒØ ÓÙÖ ÜÔÐÓ Ø ØÓ ÛÓÖ Ò×Ø Ú ÖØÙ Ð Ñ Ò ×¸ Û Ó× Ú ÓÖ ÙÖ Ò ¼Ü½ × ÒÓØ ÒÓÛÒº
 16. 16. º ½ º ÊÓ Ñ Ô ÓÖ Ø ÖÓ Ù ÁÒÚ × Ð Å Ò ÓÓØÐÓ Ö ÙÖ Ò Ø ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ñ Ð ØØ º ¾¿ Ì ÇË Ò Ô Ò ÒØ Ó Ó ÓÙÖ ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö¸ ÐÐ ÁÒÚ × Ð Å Ò ¸ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø × ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ñ Ð ØØ Ò ÓÙÒ ÓÒ ÒÒ Ü º Ï Ð×Ó ÔÖÓÚ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÛ ØÓ Ò×Ø ÐÐ Ø × ÓÓØÐÓ Ö ÙÒ Ö ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò ÒÒ Ü º ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ØØ ¸ Ð Ø³× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ò Ö Ó Ò ØØ Ö × Ó Ø Ò ÖÓÓØ ×× ØÓ ÆÍ»Ä ÒÙÜ ÓÑÔÙØ Ö ÖÙÒÒ Ò Í ÙÒØÙº Ì × ÓÑÔÙØ Ö × × ÓÒ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ×Ø Ñ¸ Ï Ò ÓÛ× È ÈÖÓ ×¹ × ÓÒ Ð ËȾ¸ Ò×Ø ÐÐ ÓÒ Ø× ÓÛÒ Ö Ú ¸ ÙÐÐÝ Ò ÖÝÔØ Ù× Ò × ÖÝÔ¹ ØÓÖ Ú Ö× ÓÒ ¼º¾º ´Ð Ø ×صº ÓØ Ø ÆÍ»Ä ÒÙÜ Ò Ø Ï Ò ÓÛ× ÇÔ¹ Ö Ø Ò ËÝ×Ø Ñ× Ö ÐÓ Ú ÓÑÑÓÒ ÖÙ ´Ú Ö× ÓÒ ¼º µ ÓÓع ÐÓ Ö¸ ÔÖÓØ Ø Û Ø Ò Å Ô ××ÛÓÖ × º Ì ØØ Ö ÒÒÓØ × Ñ¹ ÔÐÝ ÑÓÙÒØ Ø Ï Ò ÓÛ× Ô ÖØ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÑÔÖÓÑ × ÆÍ»Ä ÒÙܸ Ù× Ó Ø Ë Ò ÖÝÔØ ÓÒ Ð Ý Ö Ý × ÖÝÔØÓÖº ÙØ × Ò ¾ × ÒÓÛÐ Ó ÓØ Ô ××ÛÓÖ × ¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ØÓØÓ Ò Ø Ø ¸ Ø Ø¹ Ø Ö × ÒÓÒ Ø Ð ×× ØÓ ÝÔ ×× ÓØ Ø ÖÙ Ò Ø × ÖÝÔ¹ ØÓÖ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÖÓÙØ Ò × ØÓ Ø Ø Ï Ò ÓÛ× ÇË ÓÓØ º Ë Ò Ø Ö Ö Ö ÐÐÝ ØÛÓ Ô ××ÛÓÖ × ØÓ ÒØ Ö Ò ÖÓÛ¸ Ø ØØ Ö Û ÐÐ Ò ØÓ Ù× Ø Ô ××ÛÓÖ Ò Ò Ø Ò ÕÙ ÒØÖÓ Ù ÖÐ Öº Ä Ø³× Ø Ð Ø Ø × ÕÙ Ò Ó Ý×ØÖÓ × ØÓ ÒØ Ö ÙÔÓÒ Ö ÓÓØ Ù× ÖÙ × ÓÒ ÙÖ ØÓ ÓÓØ × Ð ÒØÐÝ Û Ø ÓÙØ ×ÔÐ Ý Ò Ø Ñ ÒÙ ØÓ Ø Ù× Ö Ò Ö×Ø ÔÐ ¸ Ø ØØ Ö Ö×Ø Ò × ØÓ × ÑÙÐ Ø Ò × Ô Ý×ØÖÓ ØÓ Ø ×× ØÓ Ø ÖÙ Ñ ÒÙº À Û ÐÐ Ø Ò × Ð Ø Ø × Ö ÇË Ý ÑÙÐ Ø Ò Ø ÙÔ Ý ÓÖ ÓÛÒ Ý Ò Ø Ò Ø ÒØ Ö Ýº Ø Ø × Ø Ñ ¸ ÖÙ Û ÐÐ ÔÖÓÑÔØ ÓÖ Ø× Ô ××ÛÓÖ Ø ØØ Ö Ò × ØÓ × ÑÙÐ Ø Ø Ø Ó ÒØ Ö Ò Ø ÖÙ Ô ××ÛÓÖ ¸ ØÓØÓ¸ Ò Ø Ò ¾¿ Ì × ØØ × ÒÚÓÐÚ × Ý×ØÖÓ × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ý ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ø ¼ ¾ ÈÁ Ñ Ò× Ø Ý Ó Ö º À Ò ¸ Ö ÑÓÚ Ò Ø Ý Ó Ö Û ÐÐ Ñ Ø ÜÔÐÓ Ø Ðººº Ø × × Û Ý Û ÐÐ Ø ÁÒÚ × Ð Å Ò Ò ÒÓØ ÁÒÚ × Ð Ý Ó Ö ÓÖ Ò×Ø Ò µ ¾ ÈÓ×× ÐÝ Ø Ò × ØÓ Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ý×Ø Ö × × ØØ × Ö Ò Ø Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø × Ô Ô Öººº
 17. 17. ÔÖ ×× Ø ÒØ Ö Ýº Ò ÐÐݸ × ÖÝÔØÓÖ³× ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ö ÕÙ ×Ø Ø× Ô ××ÛÓÖ ¸ Ø Ø ¸ ÓÐÐÓÛ Ý Ò Ð ÒØ Ö Ý×ØÖÓ º ××ÙÑ Ò Ï Ò ÓÛ× × Ø Ö×Ø ÇÔ Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Ò Ø ÖÙ Ñ ÒÙ¸ Ø Û ÓÐ Ý×ØÖÓ × ÕÙ Ò ØÓ × ÑÙÐ Ø Ý Ø ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö Ø ÓÓØØ Ñ × Ø Ö ÓÖ × Ô ℄ ÒØ Ö℄ Ø℄ Ó℄ Ø℄ Ó℄ ÒØ Ö℄ Ø℄ ℄ Ø℄ ℄ ÒØ Ö℄º ÁÒÚ × Ð Å Ò × Ð ØÓ Ò Ø Ð Þ Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ØÓ × ÑÙ¹ Ð Ø Ø × ÓÑÔÐ Ü Ý Ó Ö × ÕÙ Ò ÓÖ ØÖ Ò× Ö Ò ÓÒØÖÓÐ ØÓ ÖÙ º Ì Ò×Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ó ÁÒÚ × Ð Å Ò Û Ø Ø Ò Û Ô ××ÛÓÖ × ÕÙ Ò × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò ÙÖ ½ º º½ º ÓÒ ÙÖ Ò ÁÒÚ × Ð Å Ò ØÓ ÐÐ Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Û Ø ÓÑÔÐ Ü Ô ××ÛÓÖ × ÕÙ Ò ÙÔÓÒ Ö ÓÓغ ÓÖ Ø Ï Ò ÓÛ× ×ÔÐ × × Ö Ò Ò ÐÐÝ ÔÔ Ö׸ Ò Ó × ÖÚ ØÓÖ ÐÓÓ Ò Ø Ø × Ö Ò Ó Ø ÓÑÔÙØ Ö ÛÓÙÐ × ×ÓÑ Ø Ò Ð ÙÖ ¾¼ Û Ö Ø Ö×Ø Ô ××ÛÓÖ ÒØ Ö ÐÓÛ Ø ÖÙ Ñ ÒÙ × Ø ÖÙ ÓÒ ¸ Û Ð Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ × Ø ÓÒ Ó × ÖÝÔØÓÖº Ì Ñ Ò Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó Ø × Ñ Ò ×Ñ × Ø × Þ Ó Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö¸ Û × ÓÒÐÝ ¿¾ ÝØ × ÐÓÒ º Ë Ò ÑÓ×Ø Ý× ¹ Ô ÖØ ÖÓÑ × Ú¹ Ö Ð ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö× Ð Ø ÒØ Ö Ý¸ Ó ÓÒ ÓÒÐÝ ÓÒ ÝØ ¹ Ö Ó ÓÚ Ö ØÛÓ ÝØ ×¸ Ò ØØ Ö Ò ÓÒØÖÙ Ø × ÕÙ Ò Ó ÓÙØ ½ Ý×ØÖÓ × ÓÒÐݺ ÁÒ ÔÖ Ø ¸ Ø × Ñ Ò× Ø Ø Ø × ÖÝÔØÓÖ³× Ô ××¹ ÛÓÖ × ÐÓÒ Ö Ø Ò ½ Ö Ø Ö׸ Ø Ò Ø ØØ Û ÐРк Ò ÐÐݸ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö Ó ×Ò³Ø Ò Ø Ð Þ Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÓÖ Ù× ¸ Ø Ò ØÖ ÒØÓ Ö Ò Ö ØÖ ÖÝ ÒÔÙظ ÔÔ Ö ÒØÐÝ ÓÑ Ò ÖÓÑ Ø ÓÒ×ÓÐ ¸ ÙØ Ò Ö Ð ØÝ Ö Ø Ý ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ñ Ð Ð ÓÙÖ ÁÒÚ × Ð Å Ò ¸ Ò×Ø ÐÐ Ý Ò ØØ Ö Û Ø ÒÓÙ ÔÖ Ú Ð × ØÓ ÑÓ Ý Ø Å Ê¸ ÙØ Û Ø ÓÙØ ÓÒ×ÓÐ ×׺
 18. 18. º ¾¼º Ì ÁÒÚ × Ð Å Ò ÝÔ ×× Ò ÓØ ÖÙ Ò × ÖÝÔØÓÖ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ× Ý × ÑÙÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ý Ó Ö × ÕÙ Ò Ú Ô ××ÛÓÖ Ò Ò º ÅØ ØÒ Ø ÚÙÐÒ Ö ÐØ × ÁÒ ÒÙØ× Ðи Û Ú × ÓÛ ÓÛ ÒÓØ Ò Ø Ð Þ Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÓÖ Ù× ¸ ÓÖ ÒÓØ Ð Ö Ò Ø Ø Ö Ù× Ð ØÓ ÔÓØ ÒØ Ð ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ׺ Ì Ö Ö Ö ÐÐÝ ØÛÓ ÔÓØ ÒØ Ð ÚÙÐÒ Ö ¹ Ð Ø × Û Ò ØÓ Ö ×× Ò Ø Ð Þ Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ñ ÑÓÖÝ ÓÖ Ø ÓÓØÐÓ Ö Ù× × Ø¸ Ò Ð Ò Ø ÁÇË Ø Ö Ò Ø Ö ÐÓ Ø ÓÒ× Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ø× Ð ´¿¾ ÝØ × ÐÓÒ ¸ Ø Ö ×× ¼Ü ¼ ¼Ü½ µ¸ Ò Ø ØÛÓ ××Ó Ø ÔÓ ÒØ Ö× Ø Ö ×× × ¼Ü ¼ ½ Ò ¼Ü ¼ ¼Ü½ ´ØÓ ÚÓ ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð Ö Ö Ò Ø Ô ××ÛÓÖ Ð Ò Ø µ Ø Ö Ù× º Ï Ò Ø Ò Ó ØÛÓ Û Ý× ØÓ × Ò Ø Þ Ø ÁÇË Ø Ö Ø Ö Ö Ò Ù× Ö ÒÔÙغ Ì Ö×Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ð Ö Ò Ø Ö Ð Ú ÒØ Ñ ÑÓÖÝ Ö × ¹ Ø Ö Ù× Ò Ø ÓÓØÐÓ Ö Ø× Ð º Ì × ÓÒ ÓÒ × ØÓ Ð Ö Ø Ó× × Ñ Ö × Ø ÓÓØ Ø Ñ Ò Ø ÖÒ Ðº ÆÓÒ Ó Ø ×Ù ×Ø Ü × Ô Ö Ø Û Ð Ö Ø Ö Ø Ø Ö Ø ÓÓØÐÓ Ö × ÓÑÔÐ Ø ×Ø × ¸ Ò ÓÖ Ø ÖÒ Ð × ÐÓ ¸Ø Ò ÒÝ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÖÓÙØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ÒØ ÖÐ ×Ø ×Ø ×Ó ¾ Ø ÖÒ Ð Ø× Ð Û ÐÐ ×Ø ÐÐ ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ × Ð º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Û Ð Ö Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò Ø ÖÒ Ð¸ Ø Ò ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö ÐÓ Ø Ö Ø ØÙ Ð ÓÓØÐÓ Ö ´ÓÖ ÁÇË ÖÓÙØ Ò µ¸ ÙØ ¾ ÓÖ Ø ÖÒ Ð¸ ÓÙÐ ×Ø ÐÐ Ö ØÖ Ú Ø Ô ××ÛÓÖ × ÖÓÑ Ñ ÑÓÖÝ º Ï ¾ Ð ØÙÜÓÒ »×Ù×Ô Ò ¾ ÖÒ Ø ÓÒ ØÓ × ÖÒ Ð Ô Ø º ¾ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø Ö × Ö ÓÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ØØ Ò Ø Üººº
 19. 19. ÔÖÓÚ Ô ÖØ Ð Ü ÓÖ ÆÍ»Ä ÒÙÜ Ü ´ ××ÙÑ Ò ¿ »½ Ù× Ö¹ Ð Ò » ÖÒ Ð Ò ×ÔРص ¾º ÖÒ Ð× ÒÝÛ Ý¸ Ø Ø Û ÐÐ Þ ÖÓ ÓÙØ Ø Ø Ö Ñ ÑÓÖÝ Ö × Ñ ÒØ ÓÒ ÖÐ Ö ÙÖ ¾½º º ¾½º ËÙ ×Ø Ä ÒÙÜ Ã ÖÒ Ð ÅÓ ÙÐ ØÓ × Ò Ø Þ Ø ÁÇË Ø Ö º Ä Û × ¸ Ò Ø Ð Þ Ò ´ÓÖ Ð Ò Ò µ Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ò Ø× ÔÓ ÒØ Ö× Ø ÓÓØÐÓ Ö Ð Ú Ð × Ñ ØØ Ö Ó Ò Û Ð Ò × Ó ½ ×× Ñ ÐÝ ÙÖ ¾¾º º ¾¾º ËÙ ×Ø ÓÓØÐÓ Ö ÖÓÙØ Ò ØÓ × Ò Ø Þ Ø ÁÇË Ø Ö º
 20. 20. Ï Ð Ú Ø Ø Ò Ø Ð Þ Ò Ò Ð Ò Ò × ÓÙÐ ÓÒ Ò Ø ×Ó ØÛ Ö Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö¸ Ò Ø Ø ÁÇË Ø× Ð ¸ Ø ÓÓØÐÓ Ö ÓÖ Ø ÖÒ Ðº Ì ÓÓØ Ò × ÕÙ Ò Ò Ü Ö Ø ØÙÖ ¹ Ò ×ØÖ ØÐÝ ÑÓÒÓÔÖÓ ×׸ Ø × × Ø × ×Ø Û Ý ØÓ ÚÓ Ö ÓÒ Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ü Ò ÒÝ ÔÓØ ÒØ Ð ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ñ Ð ¸ Ð Ø × Ô Ø Ò Ó Ø Ò Ø Ð Þ Ò ÓÖ Ð Ò Ò ÖÓÙØ Ò ¸ Ò×Ø Û Û Ö ÒÓØ Û Ö Ó ÒÝ ÔÓ×× Ð Ò Ø Ú Üº ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ÁÒ Ø ÔÖ × ÒØ Ô Ô Ö¸ Û Ú Ø Ð Ò Û Ð ×× Ó ÚÙÐÒ Ö Ð ØÝ ¹ Ø Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö × Ñ ÒÝ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ÒÓØ Û Ö Ó Ø ÒÒ Ö ÛÓÖ Ò × Ó Ø ÁÇË ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× Ø Ý Ù× Ò Ø Ö ÔÖÓ Ù Ø׸ Û Ò Ð Ø Ñ ØÓ ÛÖÓÒ ÐÝ ××ÙÑ Ø ÁÇË Ò Ð × Ø Ý Ó Ö Ò × ÙÖ Û Ý Ý Ø× Ð º ÁÒ Ø¸ Û Ú Ö×ØÐÝ × ÓÛÒ Ø Ø Ñ ÒÝ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó Ø¹ Û Ö × Ó ÒÓØ Ð Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö Ø Ö ÔÖÓÑÔØ Ò Ø Ù× Ö ÓÖ Ô ××ÛÓÖ ¸ Û Ð × ØÓ ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ Ð ØØ ×º Ï ÜÔÓ× Ò ØØ × Ò Ö Ó Ö ×ÙÐØ Ò Ò ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ Ð ØÓ ÐÓ Ð ÙÒÔÖ Ú Ð Ù× Ö ÙÒ Ö ÒÝ Ú Ö× ÓÒ Ó Å ÖÓ×Ó Ø Ï Ò ÓÛ׺ À Ú ÐÙ ÔÖÓØ Ø Ú ×Ó ØÛ Ö ×¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ú Ö× ÓÒ Ó Å ÖÓ×Ó Ø ØÐÓ Ö Ù× Ò Ø Ð Ø ×Ø ÌÈÅ Ø ÒÓÐÓ Ý × Ô Û Ø Å ÖÓ×Ó Ø Î ×Ø ÍÐØ Ñ Ø Ø ÓÒ Ö ÒÓÛÒ ØÓ ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ Ø × ØØ º ÇØ Ö ÓÑÑ Ö Ð Ò ÓÔ Ò ×ÓÙÖ ×Ó ØÛ Ö ×¸ Ò ÐÙ Ò ÁÇË ÊÇÅ× Ú ÕÙ ÐÐÝ Ò ÔÖÓÚ ÚÙÐÒ Ö Ð º Ï Ú Ð Û × × ÓÛÒ Ø Ø Ø × Ð ×× Ó ØØ × ÔÖ Ø Ð ÙÒ Ö ¶Ò Ü ´ ÆÍ»Ä ÒÙܸ ¶ Ë Ò ËÓÐ Ö × Ù× ÖÐ Ò ÜÔÐÓ Ø Ó × Ú Ò ÔÖÓÚ ¸ × Û ÐÐ × ÖÒ Ð Ð Ò Ä ÒÙÜ ÜÔÐÓ Øµ ××ÙÑ Ò Ø Ø¹ Ø Ö × ÒÓÙ ÔÖ Ú Ð ×¸ ØÝÔ ÐÐÝ ÖÓÓغ Ë ÓÒ Ðݸ Û Ú × ÓÛÒ Ø Ø ÒÓØ Ò Ø Ð Þ Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö ÐÐÓÛ× Ò ØØ Ö Û Ø ÒÓÙ ÔÖ Ú Ð × ØÓ ÛÖ Ø ØÓ Ø Å ×Ø Ö ÓÓØ Ê ÓÖ ÙØ Û Ø ÓÙØ ÓÒ×ÓÐ ×× ØÓ Ö ÑÓØ ÐÝ Ö ÓÓØ ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ Ò¹ Ø Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ÔÖÓØ Ø ÓÑÔÙØ Ö Ò ØÓ Ô ×× Ù×ØÓÑ Ô Ö Ñ Ø Ö× ØÓ Ø ÓÓØÐÓ Ö¸ Ö ×ÙÐØ Ò Ò ÔÖ Ú Ð × × Ð Ø ÓÒ ÓÖ ÙÖØ Ö Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ Ó ÓØ Ö ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ×Ø Ñ× Ó×Ø ÓÒ Ø × Ñ ÓÑÔÙØ Öº Ì × ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ñ Ð ØØ ÙÐÐÝ ÑÙÐ Ø × Ù× Ö ØÝÔ Ò ÓÒ Ý Ó Ö ¸ Ú Ò ÙÐÐ × Ò ÖÝÔØ ÓÒ × Ò Ð ¸ Ý ÐÐ Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö¸ Ø Ò × ØÓ ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö¸ ÓÖ Ø ÓÓØÐÓ Ö ØØ ÑÔØ× ØÓ Ö ØÖ Ú Ù× Ö ÒÔÙغ ÖÓÑ ÓÓØÐÓ Ö³× Ô Ö×Ô Ø Ú ¸ Ø Ö × ÒÓ Û Ý ØÓ Ø ÐÐ Ø Ø × ÓÑ Ò ÖÓÑ ÖÓ Ù ÓÓØÐÓ Ö ÓÖ ÖÓÑ ÒÙ Ò Ý Ó Ö º Ý ÓÑ Ò Ò Ø ØÛÓ ØØ ×¸ Û Ú ÑÓÒ×ØÖ Ø ÔÖ Ø Ð ÙÐÐ × ÙÖ Øݹ ÝÔ ×× ØØ × Ò Ö Ó Ò×Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ×Ó ØÛ Ö ×º Ò ÐÐݸ Û Ú ×Ù ×Ø Ô ÖØ Ð Ü ×¸ Ø ÓÓØÐÓ Ö Ò ÖÒ Ð Ð Ú¹ Ð׺ Ì Ó× Ô Ø × Ö ÕÙ Ø ÑÔ Ö Ø × Ò Ø Ý Ð Ø Ò×ÙÖ Ò Ø ØÓÑ ØÝ Ó Ø Ú Ö ÓÙ× Ù Ö Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð Þ Ò Ò Ö Ò ÓÖ Ö Ò Ò Ð Ò Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Öº Ì Ö ÓÖ ¸ Ú Ò Ø
 21. 21. ÖÐÝ ÓÓØ×ØÖ Ô Ò ÔÖÓ ×× × ×ÙÔÔÓ× ØÓ ÑÓÒÓÔÖÓ ×׸ ÓÓØÐÓ Ö Ò Ø Ñ Ð ØØ Ò ×Ø ÐÐ ØØ ÑÔØ Ò ØØ Ö × Ö Ý ØÓ Ò× ÖØ × Ó ÙÖ Ò Ø ÒÓÖÑ Ð Ü ÙØ ÓÒ Ó Ø ØÙ Ð ÓÓØÐÓ Ö ´ ¹ Ø Ö Ù Ö × Ò Ò Ø Ð Þ ¸ ÙØ ÓÖ Ý×ØÖÓ × Ú Ò Ö µ¸ ÓÖ Ö Ø Ø Ö Ø ´ÓÒ Ø Ù Ö × ÐÐ ¸ ÙØ ÓÖ Ø × Ð Ø Ö Ð Ò µº Ï Ð Ú Ø × ××Ù ÒÒÓØ Ö ×× Ý ×Ó ØÛ Ö ÓÒÐÝ Ñ Ò× Ò ÛÓÙÐ Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ Ð ÒØ Ö ØÝ × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÁÇË Ð Ú Ð ØÓ Ò×ÙÖ Ø Å ×Ø Ö ÓÓØ Ê ÓÖ × ÒÓØ Ò Ø ÑÔ Ö Û Ø º Ø ÓÒ ÐÐݸ Û Ú Ð Ñ Ø Ø × ÓÔ Ó Ø × Ô Ô Ö ØÓ Ô ××ÛÓÖ × ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ Û Ø ÓÙØ Ô Ý× Ð ×× ×ÓÐ Ðݺ ÓÑ Ø¹ Ö ×¸ Ù× ¹ØÓ Ò× ÓÖ ÒÝ ÓØ Ö ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ò× Ñ Ý Ð×Ó ÔÖÓÚ ÒØ ¹ Ð Ð Ó Ö Û Ø Ø ÑÔÓÖ ÖÝ Ù Ö× Û Ò Ö ØÖ Ú Ò ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø Ù× Öº Ì Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÔØ ØÓ Ö ØÖ Ú Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ô Ý× ¹ Ð Ñ ÑÓÖÝ ÓÙÐ Ð×Ó Ù× ØÓ ØØ ÓØ Ö ×Ó ØÛ Ö × Ø Ò ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ ×º Á Ø ØØ Ö Ð×Ó Ú ØÓ Ø Ô Ý× Ð ×× ØÓ Ø ÓÑÔÙØ Ö¸ Ø Ò Ø ÁÇË Ý Ó Ö Ù Ö³× ÓÒØ ÒØ Ò ×Ø ÐÐ Ö ØÖ Ú Ý ÓØ Ö ØØ Ú ØÓÖ× Ð Ê Å Ö Ñ Ò Ò ¿℄ ÓÖ Ö Û Ö Ù× × ℄º
 22. 22. ÒÒ Ü ÆÓÒ Ü Ù×Ø Ú Ð ×Ø Ó ×Ó ØÛ Ö × ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ ÔÐ Ò Ø ÜØ Ô ××ÛÓÖ Ð ÎÙÐÒ Ö Ð ×Ó ØÛ Ö × ÁÇË Ô ××ÛÓÖ × Û Ö ÁÇË ÅÓ ÙÐ Ö º ¼Ô ¿¾℄ ÁÒ×Ý ÁÇË Î½ ¼ ¿¿℄ ÁÒØ Ð ÓÖÔ È ½¼Åº º¼¼ ¼º¾¼¼ º¼ ½¼º½ ´¼ »½¼»¾¼¼ µ À ÛÐ ØØ¹È Ö ÌÌ Î Öº º¼ ´½½»¾¾»¾¼¼ µ Ä ÒÓÚÓ Ì ÏÏ Ú¾º¼ ´½¼»½¿»¾¼¼ µ ÙÐÐ × Ò ÖÝÔØ ÓÒ Û Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô Ð Ø × ØÐÓ ÖÛØ ÌÈÅ Ò Ô ××ÛÓÖ × ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð ÙÒ¹ Ö Å ÖÓ×Ó Ø Î ×Ø ÍÐØ Ñ Ø Ø ÓÒ ÌÖÙ ÖÝÔØ º¼ ÓÖ Ï Ò ÓÛ× × ÖÝÔØÓÖ ¼º¾º ÓÖ Ï Ò ÓÛ× ´Ð Ø ×ص Ë Ù ËØ Ö ÖÚ ÖÝÔØ ÈÐÙ× È Ú¿º ´Ð Ø ×ص ÓÓØ ÐÓ Ö Ô ××ÛÓÖ × ÖÙ ´ ÆÍ ÊÍ ¼º µ ´Ð Ø ×Ø Î˵ Ð ÐÓ Ú Ö× ÓÒ ¾¾º º½ ´ ÙÖÖ ÒØ ÙÒ Ö Å Ò ÖÚ ¾¼¼ µ ÇØ Ö ËÓ ØÛ Ö × ËÓ ØÛ Ö ×Ù×Ô Ò ¾ ´ÒÓÛ ØÙÜÓÒ µ¸ Ä ÒÙÜ Ã ÖÒ Ð È Ø ´Û Ø ×Ø Ú Ö× ÓÒ ×Ù×Ô Ò ¾¹¾º¾º½ Û Ø ¾º º½ ÖÒ Ðµ
 23. 23. ÆÓÒ ÚÙÐÒ Ö Ð ×Ó ØÛ Ö × ÁÇË È ××ÛÓÖ × À ÛÐ ØØ¹È Ö º¾¼ ´¼ »½ »¾¼¼ µ À ÛÐ ØØ¹È Ö º¼ ´¼ »½ »¾¼¼ µ È ÓÒ Ü ÁÇË Î Ö× ÓÒ º¼ ¸ »¿»¾¼¼ È Ó Ò Ü Ì ÒÓÐÓ × ÄÌ Ê¼¾¾¼É¼ ´¾ ¹¼ ¹¾¼¼ µ ÙÐÐ × Ò ÖÝÔØ ÓÒ Û Ø ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô Ð Ø × Ë Ù Ö º ¼ ÓÖ Ï Ò ÓÛ× È È × ØÓÔ ÈÖÓ ×× ÓÒ Ð º ÓÖ Ï Ò ÓÛ× ´ÌÖ Ð Î Ö× ÓÒµ
 24. 24. ÒÒ Ü Ë ÐÐ Ó ºË ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ë ÐÐ Ó ºË ℄ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÂÓÒ Ø Ò ÖÓ×× Ö »» ÓÒ Ø Ò Ú Þ Ò º ÓÑ Ò Ö Þ Ò Ñ Ðº ÓÑ ½ × ÐÐ Ó ¸ ÁÇË ÈÁ ÓÒÐÝ Ù× Ñ Ø Ò ÔÐ Ø ÓÖÑ ÖÙÒ ÙÒ Ö Ú ÖØÙ Ð ÓÖ Ö Ð ÑÓ ººº ÓÑÔ Ð Ò Ò ×Ñ ¹ Ò º»Ë ÐÐ Ó ºË ¹Ó Ë ÐÐ Ó º ÇÅ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ü¿¼ Ü Ü ¼ Ü ¼ Ü Ü Ü ¼ ܽ Ü Ü Ü¿¼ Ü Ü ½ ܽ¼ Ü¿ Ü Ü¼ Ü¿¼ Ü Ü¿ ܾ¼ Ü ¾ ܼ Ü¿ Ü Ü ¾ ܼ¾ Ü ¼ ܾ¼ Ü ¿ Ü Ü¼¾ Ü Ü ½ Ü ¼ Ü Ü¼¿ Ü¿¼ Ü Ü Ü½¼ Ü Ü¼¾ Ü Ü ¾ Ü Ü½¼ Ü Ü Ü¼ Ü ¿ ܼ Ü ½ ܼ½ Ü Ü½¼ Ü Ü Ü ¾ Ü ¾ Ü¿¼ Ü Ü ¼ Ü Ü Ü¾½ ÓÖ ½¼¼ × Ø ÓÒ ºØ ÜØ ×Ø ÖØ ÜÓÖ ¸ ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü ¼ ¼Ü ¼ ¼Ü½ Ý Ó Ö Ù Ö Ö ×× ÑÓÚ ×¸ Ü ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü½ ÑÓÚ × ¸ Ü ÜÓÖ ¸ ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü½¼ Ð ÐÓÓÔ ÑÓÚ Ü¸ × × ℄ ÜÓÖ ¸ ÑÔ Ð¸ ¼Ü¾¼ Ô ÓÔÝ Ò ÑÔ Ð¸ ¼Ü Ô ÓÔÝ Ò ¾
 25. 25. Ô ÓÔÝ Ò ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü¾¼ Ô ÓÔÝ Ò ¾ × ¸ ÝØ ·¼Ü¾ Ê ÔÐ Ø × Ð Ò Ý × ¸ ÝÓÙ ÔÐ Ò ØÓ Ù× Ø ÙÒ Ö Å˹ Ó× Ù ØÓ ÑÔ Ö Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ½ Ö ÙÒ Ö Û Ò ÓÛ׺ ÔÙ× × ÔÙ× Ü ÔÙ× Ü ÑÓÚ ¸ ¼Ü¼¿ ÜÓÖ ¸ ÒØ ¼Ü½¼ ÑÓÚ ¸ ¼Ü¼¾ Ò Ð ÒØ ¼Ü½¼ ÔÓÔ Ü ÑÓÚ ¸ ¼ ÑÓÚ Ð¸ ¼ ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü¼½ ÒØ ¼Ü½¼ ÔÓÔ Ü ÔÓÔ × ÐÓÓÔ Ð ÐÓÓÔ ¹¹¹¹¹ Ì ÖÑ Ò Ø × Û ÐÐ × Û Òººº ÜÓÖ ¸ ÒØ ¼Ü½ ÒØ ¼Ü½ Ç
 26. 26. ÒÒ Ü ËÔÐÓ Ø¹ÇËºË ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ËÔÐÓ Ø¹ÇËºË ℄¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ë ÑÔÐ ÓÓØ×ØÖ Ô ØÓ Ø ×Ø ÓÙÖ ÁÇË × ÐÐ Ó Ò Ú Ö Ý Ø Ø Ô ××ÛÓÖ × Ò Ð Ò ÔÐ Ò Ø ÜØ ÙÒ Ö Ê Ä ÅÇ º »» ÂÓÒ Ø Ò ÖÓ×× Ö ÓÒ Ø Ò Ú Þ Ò º ÓÑ Ò Ö Þ Ò Ñ Ðº ÓÑ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÓÑÔ Ð Ò Ò Ù× Ò ËÔÐÓ Ø ÇË ℄ Ì ÔÙÖÔÓ× Ó Ø × Ó × ØÓ Ö Ø ÓÓØ Ð Ù× × Ñ ÈÓ Ø Ø Û ÐÐ Ö ØÖ Ú ÔÖ ¹ ÓÓØ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ô ××ÛÓÖ × ÖÓÑ ÁÇË Ñ ÑÓÖÝ Ò Ê Ð ÑÓ Û Ò ÓÓØ º À Ö ¸ Á ××ÙÑ ÝÓÙÖ Ù× × × ÐÓ Ø ÓÒ » Ú»× Í× × ¹Ð ØÓ Ø ÝÓÙÖ Ù× Ú Ò Ñ Ò ÑÓ Ý Ø Ó× ÓÑÑ Ò × ØÓ Ñ Ø ÝÓÙÖ ÓÛÒ Ú Ò Ñ º ÓÑÔ Ð Ò ÖÓÓØ Ð ÓÜ » ÓÑ » ÓÒ Ø Ò»×ÔÐÓ Ø¹Ó× Ò ×Ñ ¹ Ò ×ÔÐÓ ØÓ׺ ×Ñ ¹Ó ×ÔÐÓ ØÓ׺ Ñ Î Ö Ý Ò Ø ÓÓØ Ð Ñ × Ó ÖÓÓØ Ð ÓÜ » ÓÑ » ÓÒ Ø Ò»×ÔÐÓ Ø¹Ó× Ð ×ÔÐÓ ØÓ׺ Ñ Ü ÓÓØ × ØÓÖ¸ Ó Ó × Ø ¼Ü¿ ¸ Ç Å¹Á ËÔÐÓ ØÇË ¸ × ØÓÖ×» ÐÙ×Ø Ö ¸ ÖÓÓØ ÒØÖ × ½¾¸ × ØÓÖ× ¿¾ ´ÚÓÐÙÑ × ¿¾ Å µ ¸ Å × Ö ÔØÓÖ ¼Ü ¸ × ØÓÖ×» Ì ¿¾¸ × ¸ × Ö Ð ÒÙÑ Ö ¼Ü ¼¼¼¼½¸ Ð Ð Ò Ö Þ Ò ℄ ¸ Ì ´½ ص ÖÓÓØ Ð ÓÜ » ÓÑ » ÓÒ Ø Ò»×ÔÐÓ Ø¹Ó× ÁÒ×Ø ÐÐ Ò ÖÓÓØ Ð ÓÜ » ÓÑ » ÓÒ Ø Ò»×ÔÐÓ Ø¹Ó× Ø ×ÔÐÓ ØÓ׺ Ñ » Ú»× ÖÓÓØ Ð ÓÜ » ÓÑ » ÓÒ Ø Ò»×ÔÐÓ Ø¹Ó× Ê ÓÓØ Ò ÖÓÓØ Ð ÓÜ » ÓÑ » ÓÒ Ø Ò»×ÔÐÓ Ø¹Ó× Ö ÓÓØ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
 27. 27. ÓÖ ¼Ü ¼¼ ØÓ ÐÓ Ø Ê Å Ö ×× ¼¼¼¼ ¼¼ × Ø ÓÒ ºØ ÜØ ×Ø ÖØ ÑÔ × ÓÖØ Ö Ð×Ø ÖØ ÙÑÔ ÓÚ Ö Ø ÓÓØ Ö ÓÖ ³× Ø ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ö Ø ÓÓØ Ö ÓÖ Û Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÑ ØÖÝ Ø º ÓÖ Ù× ÓÓØ × ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÖÁÆ̽¿ Ð ¼À ¼¼¼¾ ¹ ¼ À ÓÖ ÁÆ̽¿ À ¾ Ê ÖÇ Å ³ËÔÐÓ ØÇ˳ ¼¼¼¿ ¹ Ç Å Ò Ñ ² ÇË Ú Ö× ÓÒ Ö ÈË Ï ½¾ ¼¼¼ ¹ ÝØ ×»× ØÓÖ ÖËÈ ¼¼¼ ¹ Ë ØÓÖ×» ÐÙ×Ø Ö ÖÊ × ÓÙÒØ Ï ½ ¼¼¼ ¹ Ê × ÖÚ ´ ÓÓص × ØÓÖ× Ö Ì× ¾ ¼¼½¼ ¹ Ì ÓÔ × ÖÊÓÓØ ÒØÖ × Ï ¾¼¼À ¼¼½½ ¹ ÊÓÓØ Ö ØÓÖÝ ÒØÖ × ÖË ØÓÖ ÓÙÒØ Ï ¿¾ ¼¼½¿ ¹ Ë ØÓÖ× Ò ÚÓÐÙÑ ¸ ¿¾Å ÖÅ ¼Ü ¼¼½ ¹ Å × Ö ÔØÓÖ ÖËÈ Ï ¿¾ ¼¼½ ¹ Ë ØÓÖ× Ô Ö Ì ÖËÈÀ Ï ¿¾ ¼¼½ ¹ Ë ØÓÖ× Ô Ö ØÖ ÖÀÈ Ï ¼¼½ ¹ ÆÙÑ Ö Ó À × ÖÀ Ò ¼ ¼¼½ ¹ À Ò × ØÓÖ× ÖË ØÓÖ× ¼ ¼¼¾¼ ¹ ÌÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó × ØÓÖ× ¼ ¼¼¾ ¹ È Ý× Ð Ö Ú ÒÓº ¼ ¼¼¾ ¹ Ê × ÖÚ ´ Ì¿¾µ ¾ À ¼¼¾ ¹ ÜØ Ò ÓÓØ Ö ÓÖ × ÖË Ö ÐÆÙÑ ¼Ü ¼¼¼¼½ ¼¼¾ ¹ ÎÓÐÙÑ × Ö Ð ÒÙÑ Ö ÖÄ Ð ³ Ò Ö Þ Ò ℄³ ¼¼¾ ¹ ÎÓÐÙÑ Ð Ð ´½½ Ö×µ Ö ËÁ ³ ̽ ³ ¼¼¿ ¹ Ð ËÝ×Ø Ñ Á ´ Ö×µ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ö Ð×Ø ÖØ ÑÓÚ Ü¸ ¼Ü½¿¼½ ÁÇË ÛÖ Ø ×ØÖ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÑÓÚ Ü¸ ¼Ü¼ ÛÖ Ø Ò ÙÖÖ ÒØ Ô ÑÓÚ Ü¸ ½¾¾ ÜÓÖ Ü¸ Ü ×Ø ÖØ Ò ÙÔÔ Ö Ð Ø ÓÖÒ Ö ÑÓÚ Ô¸ Ö Ø×ØÖ Ò ÒØ ¼Ü½¼ ÑÓÚ Ü¸ ÑÓÚ Ü¸ ÜÓÖ Ü¸ Ü ÑÓÚ ¸ ×Ñ×Û Ü Î Ö Ý Û Ö Ò Ö Ð ´ÓÖ Ú µ ÑÓ ººº
 28. 28. Ø ×Ø Ð¸½ Ý Ò È Ø Ó Ê¼ Ò Ö Ö Ð Û Ö Ò Ú ÑÓ ººº ÑÓÚ Ü¸ ¼Ü½¿¼½ ÑÓÚ Ü¸ ÑÓÚ Ô¸ Ú ×ØÖ Ò ÒØ ¼Ü½¼ ÑÔ Ò Ö Ö ÓÓØ Ö Ð Û Ö Ò Ö Ð ÑÓ ººº ÑÓÚ Ü¸ ¼Ü½¿¼½ ÑÓÚ Ü¸ ÑÓÚ Ô¸ Ö Ð×ØÖ Ò ÒØ ¼Ü½¼ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ËØ ÖØ Ó ÁÇË × ÐÐ Ó ℄¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ÜÓÖ ¸ ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü ¼ ¼Ü ¼ ¼Ü½ Ý Ó Ö Ù Ö Ö ×× ÑÓÚ ×¸ Ü ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü½ ÑÓÚ × ¸ Ü ÑÓÚ Ü¸ ¼Ü½¼ Ð ÐÓÓÔ ÑÓÚ Ü¸ × × ℄ ÜÓÖ ¸ ÑÔ Ð¸ ¼Ü¾¼ Ô ÓÔÝ Ò ÑÔ Ð¸ ¼Ü Ô ÓÔÝ Ò ¾ Ô ÓÔÝ Ò ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü¾¼ Ô ÓÔÝ Ò ¾ × ¸ ÝØ ·¼Ü¾ Ê ÔÐ Ø × Ð Ò Ý × ¸ ÝÓÙ ÔÐ Ò ØÓ Ù× Ø ÙÒ Ö Å˹ Ó× Ù ØÓ ÑÔ Ö Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ½ Ö ÙÒ Ö ÚÑ º ÔÙ× × ÔÙ× Ü ÔÙ× Ü ÑÓÚ ¸ ¼Ü¼¿ ÜÓÖ ¸ ÒØ ¼Ü½¼
 29. 29. ÑÓÚ ¸ ¼Ü¼¾ Ò Ð ÒØ ¼Ü½¼ ÔÓÔ Ü ÑÓÚ ¸ ¼ ÑÓÚ Ð¸ ¼ ÑÓÚ Ð¸ ¼Ü¼½ ÒØ ¼Ü½¼ ÔÓÔ Ü ÔÓÔ × ÐÓÓÔ Ð ÐÓÓÔ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ò Ó ÁÇË × ÐÐ Ó ℄¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Ö ÓÓØ ÑÓÚ Ü¸ ¼Ü½¿¼½ ÑÓÚ Ü¸ ÑÓÚ Ü¸ ¾ ÜÓÖ Ü¸ Ü ÑÓÚ ¸ ½½ ÑÓÚ Ô¸ Ý ×ØÖ Ò ÒØ ¼Ü½¼ ÜÓÖ Ü¸ Ü Û Ø ÓÖ Ý ØÓ ÔÖ ×× ÒØ ¼Ü½ ÑÔ ¼Ü ¼Ü¼ Ö ÓÓØ Ú ×ØÖ Ò ³¹¹ ÓÖ Ò ØÓ Ö¼¸ ÝÓÙ Ö Ò Ú ÑÓ ´ ÉÙ ØØ Ò ººº³¸½¿¸½¼ Ö Ð×ØÖ Ò ³¹¹ ÓÖ Ò ØÓ Ö¼¸ ÝÓÙ Ö Ò Ö Ð ÑÓ ¸ Ó ³¸½¼¸½¿ ³³¸½¿¸½¼ ³¹¹ È ××ÛÓÖ ´ Òݵ × ³¸½¼¸½¿ ³³¸½¿¸½¼ Ö Ø×ØÖ Ò ³ ËÔÐÓ Ø ÇË Ê Ð ÑÓ ÁÇË Ý×Ø Ö × × ÈÓ ℄³¸½¿¸½¼ ³³¸½¼¸½¿ ³ »» ÂÓÒ Ø Ò ÖÓ×× Ö ¹ ÓÒ Ø Ò Ú Þ Ò º Óѳ¸½¼¸½¿ ³ »» Ò Ö Þ Ò Ñ Ðº Óѳ¸½¿¸½¼ ³³¸½¿¸½¼ Ý ×ØÖ Ò ³¹¹ ÈÖ ×× ÒÝ Ý ØÓ Ö ÓÓس¸½¼¸½¿ Ø Ñ × ½¾¹´°¹°°µ¹¾ ¼ ÏÖ Ø ÓÓØ × Ò ØÙÖ Ø Û ¼Ü¼ Ö ×× ´ ½¾ ¹ ¾µ ÝØ ×
 30. 30. Ç

×