Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biznesi i Vogel dhe i Mesem

3,385 views

Published on

Ligjerata nga lenda Biznesi i vogel dhe i mesem, pergaditje per provim, Universiteti Iliria

Published in: Education
 • Login to see the comments

Biznesi i Vogel dhe i Mesem

 1. 1. Ermon Cervadiku BIZNESI I VOGEL DHE I MESEM 3/2012015 �.- ·. ,f2/[���[JIM)(;fr c�z;17ii5,,, ··,,- ·.i ;,. . -· . . • fa definoni biznesin e vogel • ta kuptoni rendesine e biznesit te vogel • t'i percaktoni fusheveprimet kryesore te bizneseve te vogla • t'i numeroni perparesite dhe dobesite e biznesit te vogel • t'i numeroni faktoret qe ndikoine formimin dhe ekzistimin e bizneseve te vogla • t'i identifikoni problemet me te cilet bal/afaqohet biznesi i vogel • t'i beni dallimet midis biznesit te vogel dhe biznesit te madh • t'i dini lcarakteristikat e pronareve te bizneseve te vogla 3120/2015 Karabteri i biznesit te vogel Universiteti ILIRIA 3/20/2015
 2. 2. 20.0J.2015 QASJE PER FILLIMIN E BIZNESIT TE VOGEL QELLIMET E ORES T'i din/ arsyet per lillimin e blznesit te ri Ta sqaronl esencen e ble,jes se blznesll ekzislues Ta kuplonl permbajljen e vlereslmll le blznesil T'i numeronl perpareslle dhe dobeslte e bier/es es biznesit ekzislues Ta sqaronl esencen e lhemellmlt le blznesit le ri Ta shpjegonl proceduren per lhemellmin e biz:nesil te ri T'i dini faktorel qe ndikojne ne vendimln per zgjedhjen e /okacionil l/20/2015 Pyetje para nisjes se biznesit Qasjctkryco,cpcrtcni,njcbi,11c, J/W/'l!JIS
 3. 3. Kyc;Ja ne biznes te vogel Blznes/ fam/ljor, 9 Fronshlza, 3 3f2Dn015 Sl20fl011 '�'. ,.. �-.�-�--�·· ··'
 4. 4. .. ARSYET PER MOSNISJEN E BIZNESIT PERSONAL Prl!j�em,in,.,nitNdt1IM1r �j�Ji@�-� :·,X 1j•t.·-·�.,-....... ., ,.,, ___ ,,c., "-" f>n.fer<ih«t ti shfrlr/tJit ·- t.X rM,ip!rih,ttJ>UO� • s'C �rt:lku<1l1tM·111•<A1 - �� tl("'ll'"'h"�·hllp,,llhu>< m:" �.,.,.,.....,��--- �>:,_; � J ' .;· · ARSYE • PYSOHAlE � ARSYET E FllllMIT Tl BIZNESIT PERSONAL 10 J/20/2015 BLERJA E NDERMARRJES EKZBSTUESE 3r2Dn015 3/20/2015 12 3
 5. 5. 3120/2015 Blznesl i ...J.rl..........l 1-------tP,iJ�;J�;,i;ef: �-i>f;�c,}��;,��;;:�! 15 THEMELIMI I NDERMARRJES SE RE Procedura efllllmlttii blznesltteri l/20/2015 14 16 :monoL5 3/20/2015 4
 6. 6. 3/20/2015 3/201201:'i FAKTORET E LOKACIONIT PRODHil'vII OSE SHERBIMI JUAJ 16 17 5
 7. 7. 3/20/2015 BIZNESI FAMILJAR Lideret e vertete: 20.0).2015
 8. 8. Biznesi lamiljar: numra dhe lakte 60%-98% i i bimesil ne le Aiilhl! boll!n e ekonomse se Ne total prej 37% Te 500 korwanlve le FORTUNE jane biznese )�'ff;,:i:;111[��'[�:�j;]j];}!f��;�[f;i�il�����o tg��:r:r�-�1itfi��1?2fi:I1Nurni i bizneseve ne pronesl re .J93es ne SHBA eshle Nurrti i bizneseve ne pronl!sl fe famljes ne SHBA me le ordhura me te medho se 25 milione 20.03.2015 17 milione Dlsa nga blzneset me te medha famlljare ne botii 20.03.201$ 10 3/20/2015 ...CIKLI JETESOR I BF - MODELI TREDIMENSIONAL 3
 9. 9. Perolasioinstitvcionale: familJa dhe biznesi '1@'{C·. ..NonnatfamllJare ' ate blxno,lt" Pjesemarresit ne biznesin familjar •As10 punihuar, 01 pronori • Ti punisuar, por Jo edhe pronarit •Ti punisucr, por Jo odhe prono,i •Ti punihuar dhe prona,ii •TO punesuar dhe pronar6 •Jo ti punihuor, porJane pronorii 20.03.2015 14 3/20/2015 ., 4
 10. 10. KULTURA NE BIZNESIN FAMILJAR lO.OJ.lOU 17 I I ! 20.0l.20S HYRESE" ' ' Sukcesori njoftohet me gjuhen e blznesit, te punesuarit dhe mjedisin ., HYRJAE siJKCESORIT ., FUNksr6NALi('S.: i:lllilks'10NALEi'.j;fapiRllArf I Sukcesori punon me orar te plote Sukcesori merr pozicion menaxherial - pozicione para se tei ne te gjitha funksionet '. .jomenaxherlale··· behetkryetar. >, ;,-;':,:"";1!"':..:��1i.",:::H:-..·.·! 20.0l.201S SUKCESION I HERSHEM Sukcesori behet "de jure" kryetar SUI(CESION I PJEKUR Sukcesori behet "de facto" krye�ar TRANSFERIMI I SUl<SESSHEM NE BIZNESIN FAMILJAR 20.0J.2015 3/20/2015 19 20 5
 11. 11. Faktoret qe veproJne kunder planlfiklmit fe sukceslonll * Perparesite dhe dobesite e BF Vettt' aniHaftit· e familjcs Janfi pronarl!, menaxherti t� biZncsit dhe fitfmi · trasht!:gohet nij gjcneraU!n e ardhshme. Pi.milsiml.i ·antitarlivc te familjes donU U! thotij· pun�simi i' njertizve, te ciUH Jariti· tti interesuar .me . shUme pl!r suksesin e ndtirmarrjos. Biz.nesi famlljar. pi:fraqct. ptirfitlm jo vct�m ptsr familjen por edhe ptJr tcre :shoqerinE!. NjB: biznes ofron· mundisi puntisimi per nJeri!z qi! kane vlera dhe- aftCsl ptir t'u marr me biznes, Ptirmiri!simi 'i relacioncvc ·mo konsumatortit ntip�rmjet kontakteve familjare si ·dhe stabilitcti afatojaU:L i•; · �izne'sl.f�muJ�i-.,;J,/{ t{-jetfi·:�:ffk;·K ;Pl£r h'.. �hu'!1i f .�}p{oble��)t; t;��hda ;'.' fa.mllj��.:.: ; ' ::·�heloZl,.n'ef'VQzl!i�b'r�·tngt!, etj.""J�nH 'ahumHf, t/�:,)Ui �l!�' 'fa!tct ��,ndj�lljat: fa�.ilJ�[!l · lluk '.� i·,:.....,11dlrhyJn6nl blzncs,.,, ,/' �·� ,./·, . ;· �·-:,1'., )�/�/·>,.t >,:"' ·:::):· .,'-:·• • �AMenaxhertif e,blznes:Ove'.familjari{o kant! .· tti Jiiridi!:tti:mo_S) p'Un��()jOt f tamiljart! te� ;�: cilijt' karij . -mungc&li. t't! ::�ttt!Sl',(0.-.,Klta'·· ·.:..;; ·-ramllja'rti �·po - sbj' _ lllt.lnc;f '.,� 1 1<0Qt!pt1rdOi-in ;::'. '.·�::�:i"tf:1Jfi!'.:"::{�f1�-:;,:};;l:�u··;'.. _: .,.kiye: tti bhmE!sit-- iluk�JTIUri"d. ta �pl'arlojnij 1-.'..( fa�tin. ·q�;: k'Ohii��ht'a ·1� -.-.dvCi)d�sohen :�;< ·� n{la nd�njti :anbird'.tfett!r}l 'familjes,:1 ·cm ,., ,�!1df?stiiA do.!l!.sjelt.dl,;ka in_fiino�ative,:'.:.:'.�- �· /P:�··' :/�?f·.;�.· -. ·�::�::�l:/':�,_.r:��t�··�-��;.: 20.03.2015 22 3/20/2015 6
 12. 12. • • . • ransbira& bimesi i vogel ·m·• (• .,..·.·_...' . ·..;_·_,.> . ; ·a·.ti#. • .� J i_ • . ' . . . ... 20.03.2015 Qellimet e ores • Definimi i franshizes • Kuptimi i termave franshizor dhe franshizant • Njohja me tipet kryesore te franshizes • Shpjegimi i procesit te selektimit te franshizes O Njohja me perparesite e franshizes • Njohja me dobesite e franshizes 20.03.2015 Definimi I franshizes Fmmi1i;r,1 pii!m,im: 1!91mt:ii W k1;ir1tr,�kturji� I;I.//Hii!l I�·� iii/es pmmirl i b/;um:1,lt dfatrib1.mn .-..�f;. S,;;nof ,omdhimin mt: mwn'r:ii UJ n,lt,rmr, n�;,ifrmjt:t dilr:n-eva. 20.03.2015 "Franshi'.za poroqet lrrijimin e ropmt@ve formate' ne rm�t{ te pr,;ma,it te produktit, sllerbimit apo proeosit <ihr; pronarit tii biznosit tij vog<if, tiJ cilit I mundesohet nisja e bizneslt nen emrln e dllene 11ernjep@riudhe tiJ caktuarlrohore. " 3/20/2015 1
 13. 13. Llojet kryesore te franshizave 20.03.2015 13 PROCESI I SELEKTIMIT TE FRANSHIZES 20.03.201!1 ERE Lloje tjera te franshizes Fran,hlza e konvertuar Fran,h/10 e komblnuar Fran,h/10 me n]e n}i!<I Franshlza me ,humi! nji!,J Dallimetne mes franshizes se re dhe te etabluar ne treg �'ffi'I!!',-9!! EETABLUAR •• 20.03.2015 3/20/2015 4
 14. 14. Top 10 PEnv1r1N 2012 lnvutlmltobl :ZO.OJ,2015 MITET BRETH FRANSHIZES 19 10.0J.lOIS Shembuj nga 20.03.201 SJ COMPANY MP,pF.�(Jfl!lA 3/20/2015 20 5
 15. 15. 20.03.2015 PLANIFIKIMI DHE HARTIMI I PLANIT TE BIZNESIT Rezultatet nga terreni 27% QELLIMET E ORES 20.03.1015 Rezultatet nga terreni I Nukendjenltii · arsyuhmue duhettii kenlnJipl1nbl1nur [ 44" t. 20.03.2015 . ,:,//'.ci f," Nt1kkflnlnloh�tidh�: · aftes1tlmfaftU�1hnu;: 'pir1a'ih,ru111'1t& vet •• >2di<·' ·+(/ :.,. 3/20/2015 :L

×