Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Una mica de tot marc m

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Una mica de tot marc m

 1. 1. MARC MARTINMARC MARTINORTEGA 6èORTEGA 6è
 2. 2. POBLACIÓ I TERRENYPOBLACIÓ I TERRENYÀfrica tÀfrica téé una població d’uns 1.300 milionsuna població d’uns 1.300 milionsd’habitants, amb un terreny de 30 milionsd’habitants, amb un terreny de 30 milionsde kilde kilòòmetres quadrats, elmetres quadrats, elss qqual són 33ual són 33persones per kilpersones per kilòòmetre quadrat.metre quadrat.
 3. 3. COSTUMS I TRADICIONSCOSTUMS I TRADICIONSUna de les costums/tradicions d’ÀfricaUna de les costums/tradicions d’Àfrica ééssvenerar els ancestres realitzant unesvenerar els ancestres realitzant unescerceriimmòònies de sacrificis d’animals.nies de sacrificis d’animals.Un costum tradicional a la cultura africanaés el de la lobola , on el nuvi paga el pare de lanúvia per tal de compensar la "pèrdua" de lafilla de lhome. Tradicionalment, lobola esva pagar en el bestiar, una mercaderiavalorada en moltes cultures africanes, peròavui en dia moltes parelles modernes lobolal’han de pagar en efectiu.
 4. 4. MÚSICAMÚSICACal destacar la relació existent amb altres continents.Cal destacar la relació existent amb altres continents.La música del nord dÀfrica i algunes zones de la regióLa música del nord dÀfrica i algunes zones de la regiódel Sàhara tenen més connexió amb la música dedel Sàhara tenen més connexió amb la música delEuropa Central que amb la de la regió subsahariana.lEuropa Central que amb la de la regió subsahariana.Daltra banda, un altre fet destacable és que la música iDaltra banda, un altre fet destacable és que la música ila dansa dels negres que van ser portats com a esclaus ala dansa dels negres que van ser portats com a esclaus aAmèrica, com la música del Carib i lAmèrica llatina, deAmèrica, com la música del Carib i lAmèrica llatina, dela que han sorgit estils com la rumba i la la que han sorgit estils com la rumba i la salsasalsa, o la, o lamúsica afroamericana dels EUA, es fonamenta enmúsica afroamericana dels EUA, es fonamenta endiverses tradicions africanes.diverses tradicions africanes.
 5. 5. PERSONATGES IMPORTANTSPERSONATGES IMPORTANTSEl rei El rei Mohammed VIMohammed VI va néixer a Rabat, Marroc, va néixer a Rabat, Marroc,el 21 dagost de 1963, el fill gran del rei Hassanel 21 dagost de 1963, el fill gran del rei HassanII i la seva dona Lalla Latifa Hammou,II i la seva dona Lalla Latifa Hammou,dorigen berber. Mohammed VI va accedir aldorigen berber. Mohammed VI va accedir altron del Marroc el 23 de juliol de 1999. En eltron del Marroc el 23 de juliol de 1999. En elseu primer discurs a través de laseu primer discurs a través de latelevisió, va prometre acabar amb latelevisió, va prometre acabar amb lapobresa i la corrupció, creantpobresa i la corrupció, creantocupació i garantint el Complimentocupació i garantint el Complimentdels Drets Humans.dels Drets Humans.
 6. 6. JOCS PANAFRICANSJOCS PANAFRICANS  Els jocs panafricans són com els jocs olimpics, peròEls jocs panafricans són com els jocs olimpics, peròde l’Àfrica. Aquests són els esports què esde l’Àfrica. Aquests són els esports què espractiquen:practiquen:Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Volei platja, Boxa,Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Volei platja, Boxa,Piragüisme, Escacs, Ciclisme, Futbol, Handbol,Piragüisme, Escacs, Ciclisme, Futbol, Handbol,Judo, Karate, Netball, Vela, Natació, Tennis taula,Judo, Karate, Netball, Vela, Natació, Tennis taula,Taekwondo, Tennis, Triatló i Voleibol.Taekwondo, Tennis, Triatló i Voleibol.
 7. 7. PLATS TÍPICSPLATS TÍPICSPer menjar tindriem un Bazeen de Libia,Per menjar tindriem un Bazeen de Libia,què és massa dordi amb salsa dequè és massa dordi amb salsa detomàquet, ous, patates i xai, i de postrestomàquet, ous, patates i xai, i de postresun Sfenj d’Àfrica del Nord, què sónun Sfenj d’Àfrica del Nord, què sóndonuts cuinats en oli remullats a la mel odonuts cuinats en oli remullats a la mel oempolvorant-los amb sucre.empolvorant-los amb sucre.
 8. 8. IDIOMESIDIOMESEls idiomes que més és parlen sónEls idiomes que més és parlen sónl’afrikáans, l’àrab, l’angll’afrikáans, l’àrab, l’anglèès, els, elfrancfrancèès, el pors, el porttugués, l’espanyol iugués, l’espanyol iel suajili.el suajili.
 9. 9. TRIBUSTRIBUSLes deu tribus més destacades són els:Les deu tribus més destacades són els:Mursi:Mursi:Pokot:Pokot:Dinka:Dinka:Nuba:Nuba:Himba:Himba:Samburu Moran:Samburu Moran:Turkana:Turkana:Zulú:Zulú:Bosquimano:Bosquimano:Tuaregs:Tuaregs:
 10. 10. VESTIMENTAVESTIMENTAEls himba no porten roba, a part dun bàsicEls himba no porten roba, a part dun bàsic““taparrabos”, però usen gran quantitattaparrabos”, però usen gran quantitatdornaments a lestil de collarets i braçalets.dornaments a lestil de collarets i braçalets.Els himba unten el seu cos amb una substànciaEls himba unten el seu cos amb una substànciafeta barrejant ocre, mantega i herbes, la qualfeta barrejant ocre, mantega i herbes, la qualels dóna a la seva pell un característic colorels dóna a la seva pell un característic colorvermellós.vermellós.
 11. 11. FOTOSFOTOS
 12. 12. Espero que usEspero que ushagi agradathagi agradat

×