Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul pecutan kecemerlangan akademik bahasa melayu upsr 201

 • Login to see the comments

Modul pecutan kecemerlangan akademik bahasa melayu upsr 201

 1. 1. SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2011 1. Penyelaras: Ehsham bin Mat Hussin Pen. Pengarah Kurikulum (Bahasa) Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kelantan. No. Tel: 0127635418 2. Penasihat: Jemilah binti Ismail GC Bahasa Melayu SK Long Gaffar, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0199192679 3. Ketua Panel: Muhamed Asri bin Ibrahim GC Bahasa Melayu SK Tapang, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139306858 4. Ahli Panel: i. Ab Halim bin Jaafar GC Bahasa Melayu SK Sri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. No. Tel: 0139456967 ii. Wan Mohd Zamri bin Wan Ab. Kadir GC Bahasa Melayu SK SK Sri Tumpat 2, Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0199631189 iii. Yaacob bin Hj Mat Zin GC Bahasa Melayu SK Pulai Chondong, Machang, Kelantan. No. Tel: 0139866504 iv. Mohd Najib bin Zakaria GC Bahasa Melayu SK Tanjong Mas, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139456967 v. Zulkafli bin Mahamad GC Bahasa Melayu SK Bukit Marak, Bachok, Kelantan. No. Tel: 0129813282 vi. Rohani binti Abdullah GC Bahasa Melayu SK Kutan,Tumpat, Kelantan. No. Tel: 0148054241 vii. Nik Zainol Asikin binti Hassan GC Bahasa Melayu SK Kem, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. No. Tel: 0139080171Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 1
 2. 2. MODUL BAHASA MELAYU UPSRPENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman danBahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem bahasa.Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai bentuk teksprosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Panduan tentang teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Pemahaman dan Penulisantelah diberikan bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru dan murid-murid.Panduan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan berkesan. Bagi soalan penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan.Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu KementerianPelajaran Malaysia.OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah membantu murid-murid menulis karangan dengan tersusun. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan.RASIONALDaripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam pembelajarandan pengajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 2
 3. 3. 7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan.Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik danmenguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang ditetapkan.SASARANModul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus kepadacalon-calon UPSR seluruh Kelantan.TEMPOH PERLAKSANAANModul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalahmenjelang UPSR. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU KEFAHAMANTip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata  kata tunggal  kata terbitan  kata majmuk  kata ganda * Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata  kata nama  kata kerja  kata adjektif  kata tugas B. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai. Ayat soalanModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 3
 4. 4. Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat C. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. D. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. Kata asli Bahasa Melayu ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Baca setiap soalan dengan teliti. 5. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. 6. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Jenis soalan ialah; a. Aneka pilihan mudah. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. i. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D b. Aneka pilihan kompleks. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. i. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D 7. Kata tugas dalam soalan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Pilih ayat yang betul. 8. Jawab soalan yang mudah dahulu.Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 4
 5. 5. Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. 2. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. 3. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti. 4. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks. 5. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. 6. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. 7. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas: Bil Kata Tugas Respons yang Diharapkan 1 Apakah Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik 2 Siapakah Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu 3 Bilakah Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa 4 Di manakah Menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ 5 Bagaimanakah langkah/ kejadian 6 Mengapakah Memberi sebab 7 Berapakah Menyatakan kuantiti 8 Manakah Menyatakan pilihan 9 Tuliskan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian 10 Nyatakan lanjut/huraian/sokongan 11 Ulaskan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik 12 Pilih Membuat pilihan jawapan 13 Isikan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih 14 Bezakan perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai 15 Bincangkan aspek 16 Catatkan Merakam sesuatu maklumatModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 5
 6. 6. 8. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar, lawan, seerti dan sebagainya. 9. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata, maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. 10. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang paling tepat dan logik. 11. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISANTip Menjawab Soalan Penulisan UPSRA. Memindahkan Maklumat 1. Bacalah arahan denga teliti. 2. Teliti bahan rangsangan yang diberikan, sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. 3. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumat- maklumat tersurat sahaja. 4. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut, anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. 5. Binalah lima ayat yang lengkap. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. 6. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. 7. Nomborkan setiap ayat yang dibina. 8. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat, penggunaan kata, ejaan, imbuhan dan tanda baca.B. Menulis Karangan 1. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. 2. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. 3. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. 4. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. 5. Pastikan terdapat pendahuluan, isi-isi penting dan penutup pada karangan anda.Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 6
 7. 7. 6. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. 7. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. 8. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. 9. Karangan anda mestilah mempunyai penutup, yakni kesimpulan tentang tajuk. 10. Setelah selesai menulis karangan, semaklah karangan yang tertinggal, contoh yang kurang tepat, kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya.C. Membina ulasan 1. Bacalah arahan soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. 2. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Misalnya, pengajaran, nilai murni, amalan baik, kebaikan, faedah dan sebagainya. 3. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. 4. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. 5. Pastikan ayat-ayat gramatis. 6. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya.Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 7
 8. 8. SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 1 4. Aiman menggunakan __________ joran semasa memancing di tasik itu.Soalan 1 – 19 A sebilah B selarasIsi tempat kosong dengan jawapan yang C sebatangpaling sesuai. D sepuntungSoalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 5. “___________, guru-guru di sekolah ini berdoa agar ___________ berjaya dalam UPSR nanti,” kata guru besar kepada murid- murid tahun enam. A Kita … anda B Saya … kamu C Kami … kalian D Beliau … mereka 6. Bapa mengadakan majlis kenduri1.Pemain bola sepak itu ___________ kesyukuran ___________ menyambut keluar padang kerana mengalami kepulangan abang yang tamat pengajiannya kecederaan dalam pertandingan itu. di luar negara. A dipapah B diusung A bagi C dikandar B pada D dijunjung C sejak D supaya2. Novel “Kasih Ibu” yang ___________ oleh penulis terkenal itu mendapat 7. Nizam menjadi ______________ sambutan hangat di pasaran. apabila terpaksa menggantikan Sazuan A dibuat secara tiba-tiba sebagai pengacara majlis. B dicetak C digubah A bidan terjun D dikarang B batu loncatan C ayam tambatan3. Puan Halimah berasa cemas kerana D tulang belakang anak perempuannya masih belum pulang ____________ hari sudah senja. Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah. A jikalau B malahan C sehingga D sedangkanSoalan 4 berdasarkan gambar di bawah. 8. Amin __________ nota ringkas berpandukan petikan yang terdapat dalam buku teks. A menulis B mencatat C mengarang D melukis 9. Beberapa orang ___________ tahun akhir di universiti itu terlibat dalam program khidmat masyarakat yang diadakan di Kampung Berkat.Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 8
 9. 9. A senimanB sasterawanC mahasiswiD olahragawati10. Encik Yazid ___________ sebuahcalet di Pantai Seri Tujuh untuk bercutibersama keluarganya pada mingguhadapan.A membeli 13. Amalina menerima hadiahB membayar ___________ Pegawai Pelajaran DaerahC menempah kerana menjadi johan dalam pertandinganD mengambil bercerita. A dariSoalan 11 berdasarkan gambar di bawah. B kepada C dengan D daripada 14. Azli dibenarkan oleh ibunya untuk bermain di padang. _________, dia dikehendaki menyiapkan kerja sekolahnya terlebih dahulu. A Selepas itu B Sebelum itu C Selain itu D Seharusnya11. Kamal sedang berlatih___________ 15. Guru-guru menasihati kami supayagambar pemandangan untuk menyertai rajin membaca buku untuk menambahkanpertandingan yang akan diadakan pada pengetahuan. Jangan jadi sepertiminggu hadapan. __________.A melukis A Katak di bawah tempurungB menekap B Embun di hujung rumputC menghias C Melukut di tepi gantangD mengecap D Kerbau dicucuk hidungSoalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 16. Setiap pagi, Encik Masron ____________ kasut kulitnya sehingga berkilat sebelum ke pejabat. A mengesat B mengecat C mengelap D menggilap Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.12. Pak Samad meletakkan dua BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA _________ rotan di sudut rumahnya. A laras B berkas C batang D lingkarSoalan 13 berdasarkan gambar di bawah. 17. Para penonton ___________ ketika hendak memasuki stadium bagiModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 9
 10. 10. menyaksikan perlawanan akhir I Kerja yang sukar itu menjadi senang jika pertandingan bola sepak. dilakukan secara bergotong- royong. A berasak-asak II Amir berasa senang hati berkawan B berlegar-legar dengan Adib kerana dia seorang yang C berkejar-kejar baik. D bertindih-tindih III Kehidupan Mak Bidah sekeluarga menjadi senang semenjak anaknya18. Osman sentiasa mengingati mendapat pekerjaan yang baik. pesanan ibunya agar makan IV Kita mesti senang kepada kawan baik dengan __________, lebih-lebih kita. lagi ketika berada dalam majlis A I dan II jamuan. B II dan IV A cepat C I, II dan III B tertib D I, III dan IV C lembut D gelojoh 23.I Pada musim hujan, paras air sungai akan meningkat.Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah II Tukang kebun itu paras pokok bunga agar kelihatan cantik. III Jangan menilai seseorang berdasarkan rupa paras sahaja. IV Pada musim sejuk yang melampau, suhu berada di bawah paras beku. A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 24. Mengapakah Mak Cik Senah19. Pak Cik Yusof sedang __________ merungut- rungut sejak semalam?papan untuk dijadikan lantai rumah. Pilih jawapan yang sesuai bagiA memahat ayat tanya di atas.B mengukir A Kami tidak tahu sejak bila Mak CikC mengetam Senah merungut.D menggerudi B Mak Cik Senah akan merungut kerana kambingnya hilang.20. Hujah yang disampaikan oleh pihak C Ya, Mak Cik Senah merungut-pencadang dalam perbahasan itu sangat rungut kerana kambingnya hilangbernas. semalam. D Mak Cik Senah merungut-rungutPerkataan seerti bagi bernas ialah sejak semalam kerana kambingnyaA tetap hilang.B berisiC penuh 25. Gempa bumi itu menyebabkanD berguna kemusnahan tempat tinggal dan beribu-ribu nyawa terkorban.21. Syahirah berasa gelisah kerana Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat dibapanya belum tiba. atas. A Di manakah gempa bumi ituPerkataan berlawan bagi gelisah ialah berlaku?A yakin B Bagaimanakah gempa bumi ituB sedih berlaku?C berani C Apakah kesan daripada gempaD tenang bumi itu? D Siapakah yang terkorban akibat gempa bumi itu?22. Pilih ayat-ayat yang menggunakan Soalan 26 – 27perkataan bergaris dengan betul. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayatModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 10
 11. 11. yang diberikan. Pilih ayat-ayat yang betul.26. Peperiksaan merupakan sistem yang paling sesuai untuk menilai 29. I Kamal makan lima cucuk sate. pencapaian II Pemandangan di situ nian cantik. murid-murid dalam pelajaran. III Penglihatan datuk saya masih jelas. A Murid-murid perlu menduduki IV Tidak saya yang menconteng peperiksaan untuk menilai dinding itu. pencapaian mereka dalam pelajaran. A I dan III B Pencapaian melalui peperiksaan B II dan IV merupakan cara yang terbaik untuk C I, II dan III menilai pelajaran murid-murid. D I, III dan IV C Peperiksaan merupakan sistem untuk menilai pencapaian murid- 30. I Sempena Hari Bapa, Osman murid dalam pelajaran. menghadiahi bapanya sebatang D Sistem yang terbaik untuk menilai pen. pencapaian murid-murid dalam II Hafizi bercita-cita untuk menjadi pelajaran adalah melalui seorang pelakon yang terkenal. peperiksaan. III Kain rentang yang digantung itu terjatuh bila ditiup angin kencang.27. “Jangan membuang sampah di IV Pemandu yang terkorban dalammerata-rata tempat,” kata pengawas kepada kemalangan itu berasal daripadamurid itu. Johor.A Pengawas melarang murid itu A I dan II membuang sampah di situ. B I dan IIIB Pengawas meminta murid itu C I, III dan IV membuang sampah di tempat lain. D II, III dan IVC Pengawas menegah murid itu membuang sampah di merata-rata tempat. Soalan 31 – 35D Pengawas menyuruh murid itu Baca laporan di bawah, kemudian jawab membuang sampah di merata-rata soalan-soalan yang berikutnya. tempat. Laporan Majlis Sambutan BulanSoalan 28 Kemerdekaan Peringkat Sekolah28. Pilih ayat yang betul. Pada 10 Ogos 2010 yang lalu, Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan telahA Jalan raya di kawasan perumahan mengadakan sambutan Bulan itu bersimpang-siur. Kemerdekaan peringkat sekolah. PihakB Sebuah bom lama telah dijumpai di sekolah telah memberi kepercayaan kepada kawasan semak itu. Kelab Kaunseling untuk mengelolakanC Rosliza mengutusi sepucuk surat majlis tersebut. kepada sahabat penanya. Atur cara majlis dimulakan denganD Sepasukan lanun telah menyerang perhimpunan pada pukul 7.45 pagi di medan kapal di perairan itu. perhimpunan. Semua murid dan guru diberi Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Beberapa buah lagu patriotik dinyanyikan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air. Di samping itu, murid-murid dan guru-guru disajikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pegawai Biro Tatanegara. Pelbagai acara telah disusun sempena sambutan tersebut. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan sayembara puisi kemerdekaanSoalan 29-30Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 11
 12. 12. untuk murid tahap dua. Manakala aktiviti 33. Acara yang boleh disertai oleh melukis dan mewarna Jalur Gemilang pula murid tahap satu dan tahap dua khusus untuk murid tahap satu. Acara ialah persembahan drama bertemakan kemerdekaan terbuka kepada semua murid. A sayembara puisi Tujuan program ini diadakan adalah B melukis dan mewarna untuk mengenang sejarah kemerdekaan C nyanyian lagu patriotik negara, menyemai semangat cinta akan D drama berunsur kemerdekaan negara dan menyahut seruan kerajaan supaya memeriahkan sambutan ini di 34. Semua yang berikut benar tentang peringkat sekolah. petikan kecuali Sebelum acara sambutan berakhir, guru besar telah menyampaikan hadiah A Semua murid menerima hadiah kepada para pemenang bagi setiap aktiviti dalam acara yang dipertandingkan. yang dipertandingkan. Guru besar juga menyampaikan ucapan penghargaan dan B Guru besar merasmikan majlis terima kasih kepada semua guru dan murid penutupan sambutan Bulan yang telah memberikan kerjasama yang Kemerdekaan. tinggi dalam menjayakan majlis tersebut. C Agensi luar dijemput untuk Beliau berharap agar murid-murid dapat memberikan ceramah sempena menghayati dan mempunyai kesedaran sambutan Bulan Kemerdekaan. serta semangat cinta akan negara. D Sambutan Bulan Kemerdekaan Guru besar turut berucap dalam dapat menyemai semangat cinta majlis penutupan sambutan kemerdekaan akan tanah air kepada semua warga yang telah diadakan di dewan sekolah. sekolah. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kelab Kaunseling dan ahli jawatankuasanya 35. Kata penghargaan dalam petikan kerana telah berjaya menganjurkan majlis bermaksud itu dengan lancar. A perhatian B kebanggaan Disediakan oleh, 1 SEPTEMBER 2010. C penghayatan Roselaili D penghormatan .................................................... ( ROSELAILI BINTI IBRAHIM ) Soalan 36 – 40 Setiausaha, Kelab Kaunseling, Baca petikan di bawah, kemudian jawab Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan. soalan-soalan yang berikutnya. Pada cuti persekolahan yang lalu,31. Pihak manakah yang mengelolakan majlis saya telah berpeluang menghadiri dan ini? menyaksikan majlis pelancaran Citrawarna A Guru besar Malaysia 2010 yang diadakan dengan B Pihak sekolah penuh meriah dan berwarna-warni di C Kelab Kaunseling Dataran Putrajaya. Pelancaran pesta D Kementerian Pelajaran tersebut telah disempurnakan oleh Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.32. Apakah tujuan program sambutan Orang ramai mula membanjiri diadakan? Dataran Putrajaya seawal pukul 6.30 petang untuk menyaksikan pelancaran Citrawarna A Merupakan aktiviti tahunan sekolah. 2010. Saya dan keluarga juga tidak B Memupuk semangat cinta akan ketinggalan bersama-sama ribuan tanah air. masyarakat yang berbilang kaum untuk C Mengeratkan hubungan antara guru menyaksikannya. Seramai lebih kurang dengan murid. 50,000 orang termasuk pelancong asing dan D Mencungkil bakat murid dalam tetamu antarabangsa telah hadir aktiviti yang diadakan. memeriahkan acara yang bertemakan “Alam Flora dan Fauna Malaysia” itu. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 12
 13. 13. Majlis pelancaran bermula pukul 2010 yang dilancarkan itu dikatakan 9.00 malam itu dimulakan dengan istimewa? pertunjukan lampu berwarna-warni yang A Disertai oleh semua kaum. diselang seli dengan alunan muzik yang B Diadakan di Dataran Putrajaya. menggambarkan keindahan alam semula C Dirasmikan oleh Duli Yang Maha jadi dan kepelbagaian budaya di negara ini. Mulia Sultan Kedah. Suasana Dataran Putrajaya D Disiarkan secara langsung ke terang-benderang bermandikan cahaya beberapa buah negara luar. lampu yang berwarna-warni. Ia kemudiannya diserikan dengan 39. Pilih pernyataan yang benar persembahan kebudayaan masyarakat tentang petikan di atas. tempatan, teater dan pertunjukan laser A Persembahan kebudayaan menggunakan teknologi terkini serta aksi disertai oleh semua kaum kecuali lawak oleh badut. peribumi Sabah dan Sarawak. Seramai 1,600 orang peserta terdiri B Pertunjukan laser merupakan acara daripada belia dan beliawanis mengambil kemuncak sambutan majlis bahagian dalam persembahan kebudayaan Citrawarna Malaysia 2010. yang melibatkan pelbagai kaum termasuk C Seramai 50,000 orang pelancong Melayu, Cina, India, Orang Asli, Punjabi, dan tetamu asing telah Portugis dan Siam serta peribumi Sabah menyaksikan pelancaran Citrawarna dan Sarawak. Malaysia 2010. Kemuncak acara pada malam itu D Acara Citrawarna Malaysia 2010 ialah pertunjukan bunga api pelbagai corak berjaya mewujudkan perpaduan dan warna selama lima minit. Orang ramai masyarakat yang berbilang kaum di yang menyaksikan majlis itu amat terhibur negara ini. dengan persembahan kebudayaan yang ditunjukkan oleh para peserta. Upacara 40. Kata julung-julung kali dalam sebegini dapat menyatupadukan petikan bermaksud masyarakat majmuk di negara ini. A kerap kali Pelancaran Citrawarna 2010 pada kali ini B kali terakhir agak istimewa kerana telah disiarkan secara C kali pertama langsung di negara Australia, China, Hong D beberapa kali Kong, Indonesia, Jepun, Macau , New Zealand, Filipina, Singapura dan Taiwan. Majlis pelancaran itu berakhir pada KERTAS SOALAN TAMAT pukul 11.30 malam. Pengalaman ini amat bermakna bagi diri saya dan keluarga kerana julung-julung kali menyaksikan majlis Citrawarna Malaysia 2010 yang diadakan di negara ini.36. Apakah tema Citrawarna Malaysia 2010? A Masyarakat Majmuk Malaysia B Alam Flora dan Fauna Malaysia C Memelihara Flora dan Fauna Malaysia D Keindahan Alam Semula jadi Malaysia37. Bagaimanakah keadaan Dataran Putrajaya sewaktu majlis berlangsung? A riuh-rendah B gelap-gelita C kucar-kacir D gilang-gemilang 38. Mengapakah pelancaran Citrawarna Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 13
 14. 14. SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 2 Soalan 1 – 17 6 Pihak polis melepaskan tujuh Isi tempat kosong dengan jawapan yang __________tembakan ke arah paling sesuai. penceroboh itu. A das C butir Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. B laras D pucuk Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.1 Pada Hari Raya ramai kaum lelaki memakai baju Melayu dan mereka kelihatan amat ______. A cantik C hodoh B tampan D comot 7 Zakuan memancing dengan menggunakan se_______ joran yang baru2 Kura-kura telah kalah dalam pertandingan dibelinya. itu kerana ia bergerak amat ______. A potong C batang A deras C perlahan B buah D kaki B laju D pantas 8 Marlina tidak membuat apa-apa3 Buah cempedak itu sudah _____ kerana keputusan__________untuk telah dimakan ulat. menyokongnya __________membantah A hodoh B layu keputusan itu. B lemau D busuk A atau…dan C sama ada…atau B lalu…bahkan D walhal…inikan pula Soalan 4 berdasarkan Gambar di bawah. 9 kereta, basikal dia tidak mampu memilikinya. A Sama ada…atau B Baik…mahupun C Sedangkan…inikan pula D Jangankan…pun 10 Kata-kata orang yang ____________4 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah, memang senantiasa berubah-ubah. ________dimarahi bapanya kerana A berat mulut bermain hujan. sehingga basah kuyup. B mulut murai A dia C mereka C lidah bercabang B beliau D kalian D banyak mulut5 “Kedatangan ini besar hajatnya,” kata Mak Limah kepada Datuk Temenggung. A saya C patik B hamba D pancar Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 14
 15. 15. Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. C gotong-royong D pontang-panting 18 Rumah setinggan banyak dibina di bandar-bandar akibat penghijrahan penduduk desa ke bandar. Peribahasa yang sesuai ialah A Seperti anjing menyalak bukit B Seperti melukut di tepi gantang C Seperti cendawan tumbuh selepas hujan D Seperti kerbau dicucuk hidung11 Puan Aminah sedang ________ dengan jiran baharunya. 19. Pihak kerajaan bercadang untuk A berbual C berbalah memansuhkan penggunaan buku B bersalam D bertengkar kerja di sekolah rendah. Perkataan seerti bagimemansuhkan12 Kamal bekerja di syarikat itu ______ ialah tahun lalu. A membatalkan A dari C daripada B memusnahkan B sejak D antara C menghabiskan D mengehadkan13 Suhana terkenang ____ orang tuanya yang masih berada di Makkah. Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. A oleh C akan B dengan D tentang Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. 20 Congkak ialah permainan tradisional yang masih dimainkan sehingga kini.14 gasing amat popular di Perkataan berlawan bagi tradisional pantai timur Semenanjung Malaysia. ialah A Pemain C Dimainkan A moden C depan B Permainan D Memainkan B maju D baru15 Aminah sangat tertarik akan anak kecil itu. A cantik C kecantikan B tercantik D mencantikkan16 Muka Hilmi _______ apabila ternampak lembaga hitam itu. A comot-momot B licin-licau C kering-kontang 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan D pucat-lesi perkataan bergaris dengan betul. I Orang yang keras kepala macam17 Harun bermain _____ untuk Ramdan itu memang patut dipulaukan. mengalahkan pemain yang hebat itu. II Menurut kata orang tua-tua, A tungkus-lumus kawasan ini agak keras. B mati-matian Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 15
 16. 16. III Kuih itu agak keras kerana telah terlebih tepung. Soalan 25 – 26 IV Rempuhan keras Jebat telah Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat mencederakan Tuah. A I dan II yang diberikan. B I, II, dan IV 25 “Ilmu pengetahuan amat penting C I, III, dan IV untuk memajukan bangsa dan D I, II, III, dan IV negara kita,”kata Perdana Menteri. A Perdana Menteri mengumumkan22 I Sepakan kencang Baharum telah bahawa ilmu pengetahuan sangat menggegar jaring buat kedua kalinya. penting kepada bangsa dan negara. II Ali suka bercakap kencang dengan B Perdana Menteri menyatakan orang tuanya. bahawa bangsa dan negara yang maju III Angin kencang diramalkan akan perlu mendapat ilmu pengetahuan. terus bertiup sehingga esok. C Perdana Menteri menyatakan IV Hafiz mengikat tali kasutnya dengan bahawa ilmu pengetahuan sangat kencang. penting untuk memajukan bangsa dan A I dan III C II dan IV negara. B II dan III D III dan IV D Perdana Menteri memberitahu bahawa negara dan ilmu pengetahuan23 Siapakah yang akan mengetuai tidak dapat dipisahkan. rombongan itu? Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat 26 “Nani, tolong saya edarkan buku latihan tanya di atas. ini kepada rakan-rakan sekelas kamu,” A Rombongan itu akan disertai oleh kata Cikgu Raziah. dua puluh orang murid. A Cikgu Raziah menolong Nani B Ketua rombongan itu dilantik mengedarkan buku latihan kepada oleh guru besar. rakan-rakan sekelasnya. C Dua orang guru akan mengiringi B Cikgu Raziah meminta pertolongan rombongan itu. Nani untuk mengedarkan buku latihan D Nama ketua rombongan itu tidak kepada rakan-rakan sekelasnya. diberitahu kepada saya. C Cikgu Raziah mengedarkan buku latihan kepada rakan-rakan sekelasnya24 Bagi melahirkan masyarakat dengan bantuan Nani. penyayang, pihak pemerintah D Cikgu Raziah menerangkan kepada hendaklah mendidik rakyat Nani bahawa buku latihan itu akan mengamalkan nilai-nilai diedarkan kepada rakan-rakan kemanusiaan sejagat. sekelasnya. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Soalan 27 Pilih ayat yang betul. A. Abu berasal daripada Perak. B. Rumah itu tercantik. A Bagaimanakah melahirkan C. Meja makan itu terpanjang. masyarakat penyayang? D. Ali meletakkan begnya di sudut bilik itu. B Mengapakah perlu mewujudkan masyarakat penyayang? Soalan 28-30 C Bilakah rakyat perlu Pilih ayat-ayat yang betul. mengamalkan nilai-nilai 28 I Datuk tidak suka makan mi segera. kemanusiaan sejagat? II Bayaran perubatan di klinik swasta D Siapakah yang patut mengamalkan nilai-nilai mahal sungguh. kemanusiaan sejagat? III Suasana malam itu sunyi sepi. Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 16
 17. 17. IV Para-para belia digalakkan menyertai daripada tentera Jepun. Kini, Bakhtiar pasukan sukarela. menjadi seorang yang kasar dan bengis. A I, II, dan III C I, II, dan IV B I, III, dan IV D II, III, dan IV Bakhtiar menjadi orang penting Jepun. Sesiapa yang tidak mengikut arahan29 I Cili sos itu rasanya pedas. akan dibelasah olehnya. Dosa yang II Ketiga-tiga anaknya menetap di dilakukannya cukup banyak. Dia pernah Kuantan. memukul seorang ibu tua sehingga mati dan III Setiap peserta pertandingan itu dicampakkan ke dalam sungai. diberi kemeja-T. IV Setengah murid nakal suka Kini, Bakhtiar sudah tua. Dia amat ponteng sekolah. menyesal dengan apa yang pernah A I dan II C II dan IV dilakukan pada masa pemerintahan Jepun B II dan III D III dan IV dahulu. Dia bertekad untuk memohon maaf daripada semua orang, terutama sekali keluarga yang pernah dikasarinya. Dia 30 I Dia menceritakan pengalamannya mengisytiharkan permohonan maaf itu ketika berada di situ. melalui akhbar. Dia mengharapkan dengan cara ini segala dosanya akan diampunkan. II Di zaman sains dan teknologi, tenaga kerja tidak diperlukan lagi. Semasa membersihkan kebun di III Sri Maju Kedai Roti sudah ditutup. belakang rumahnya, kaki Bakhtiar telah IV Bersenam dapat menyihatkan tubuh dipatuk oleh seekor ular berbisa. Bakhtiar badan. dibawa ke hospital untuk mendapatkan A I dan II C I, II, dan III rawatan kecemasan. Bisa ular telah B I dan IV D I, II, dan IV merebak. Doktor menyatakan kaki Bakhtiar mesti dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. Bakhtiar reda dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. Dia menganggap kejadian itu merupakan pembalasan Tuhan ke atas dirinya. 31. Mengapakah Bakhtiar suka mengampu pihak Jepun? A. berkhidmat kepada negara B. menghancurkan pihak jepun C. berbakti kepada kampungnya Soalan 31 – 35 D. mendapat imbuhan daripada Baca petikan di bawah, kemudian jawab pihak Jepun soalan-soalan yang berikutnya. 32.Bagaimanakah cara-cara Bakhtiar Pada zaman pemerintahan Jepun di memohon maaf daripada orang Tanah Melayu, terdapat seorang pemuda ramai? yang bernama Bakhtiar. Dia suka A. bercakap melalui radio mengampu pihak Jepun untuk kepentingan B. menyesali perbuatannya dirinya. Dia sekarang menjadi orang C. pengisytiharan melalui akhbar kepercayaan pihak Jepun. Sebelum itu, D. berjumpa setiap keluarga yang Bakhtiar merupakan seorang yang lemah pernah dikasari. lembut dan berbudi bahasa. Selepas ibu bapanya meninggal dunia, dia tidak ada 33.Apakah dosa-dosa besar yang pernah tempat bergantung. Lama-kelamaan dilakukan oleh Bakhtiar? Bakhtiar menjadi seorang yang lupakan diri. A. mengkhianati bangsa Tambahan lagi, dia mendapat imbuhan Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 17
 18. 18. B. mengampu pihak Jepun menangi ialah larian 100 C. memukul seorang ibu tua meter, 200 meter dan 4 kali D. menjadi seorang penderhaka 100 meter. Selain itu, saya menjadi johan34.Perkataan mengisytiharkan perseorangan dalam membawa maksud... pertandingan badminton A. mengotakan peringkat sekolah, daerah B. menjelaskan dan negeri. C. menerbitkan Pemberita : Bagaimana perasaan D. mengumumkan awak setelah terpilih sebagai olahragawan35.Mengapakah kaki Bakhtiar terpaksa sekolah? dipotong? Harun : Tentulah saya gembira. A. Kaki Bakhtiar telah busuk Pemberita : Apakah harapan awak B. Untuk membuang bisa ular kepada rakan-rakan yang C. Untuk membalas perbuatannya lain? D. Doktor memang tidak menyukai Harun : Saya mengharapkan Bakhtiar rakan-rakan supaya menceburi bidang sukan.Baca petikan di bawah, kemudian jawab Sukan sangat penting untuksoalan-soalan berikutnya. kesihatan kita. Jangan lupa, pelajaran jangan diabaikan.Pemberita : Selamat pagi saudara. Pemberita : Terima kasih kerana sudiHarun : Selamat pagi. ditemuramah.Pemberita : Boleh saya temuramah Harun : Terima kasih. saudara.Harun : Boleh. Apa salahnya. Saya sudi menjawab semua soalan asalkan tidak terlalu peribadi.Pemberita : Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara kerana terpilih sebagai 36.Pada pendapat kamu, dengan pihak olahragawan sekolah pada manakah pemberita bertugas? tahun ini. A. PolisHarun : Terima kasih. Apakah B. Akhbar soalan yang hendak C. Sekolah dikemukakan? D. MajlisPemberita : Siapakah yang memberi Sukan Daerah dorongan kepada saudara sehingga berjaya digelar 37.Apakah yang ingin diketahui oleh olahragawan sekolah? pemberita daripada Harun?Harun : Sebenarnya saya mula A. Perasaannya berjinak-jinak dan berminat B. Penglibatannya di sekolah dalam bidang sukan sejak C. Latar belakang kejayaannya dari kecil lagi. Orang yang D. Hadiah yang diperolehinya paling banyak memberi dorongan kepada saya 38.Apakah acara yang dimenangi dalam ialah ibu bapa saya. Selain olahraga? itu, guru-guru dan rakan- A. Acara 100 meter rakan saya juga banyak B. Acara 400 meter memberi semangat kepada C. Acara lompat tinggi saya untuk berjaya. D. Acara 4 kali 200 meterPemberita : Apakah jenis sukan yang awak ceburi?Harun : Saya banyak memenangi hadiah dalam acara olahraga. Acara yang sayaModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 18
 19. 19. maksud... A. Pujian B. Suruhan C. Galakan D. Sogokan KERTAS SOALAN TAMAT39.Pernyataan berikut adalah tidak benar... A. Terpilih sebagai olahragawan sekolah B. Harun menjuarai permainan badminton C. Penglibatannya dalam sukan kerana dipaksa D. Mengharapkan rakan-rakan terlibat dalam sukan40.Perkataan dorongan membawa SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 3Soalan 1 hingga Soalan 16.Isi tempat kosong dalam ayat-ayat dibawah dengan jawapan yang palingsesuai.Soalan 1 berdasar Gambar 1 Gambar 1 1 Adik bongsu saya yang berusia empat bulan baru belajar __________________ A merangkakModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 19
 20. 20. B meniarap C mengiring D mengesot2 “Bagaimanakah__________membahagikan masa antarabelajar dan bersukan,” tanya Nurul kepadaUmairah. A saya B anda C kalian Gambar 3 D awak 5 Cikgu Azrin menunjukkan cara-cara3 “_______________ jangan lengah- _____________sabun untuk dijadikanlengahkan kerja yang cikgu beri tadi.” kata sekuntum bunga.Cikgu Amin kepada murid-muridnya. A mengukir A Sila B meraut B Harap C memahat C Tolong D mengetam D Minta Soalan 6 berdasarkan Gambar 4Soalan 4 berdasarkan Gambar 2 Gambar 4 Gambar 2 6 Cikgu Amirul berdiri di __________Amar4 Beberapa __________pokok pandan sambil memujuknya supaya berhentitumbuh subur di belakang rumah nenek. menangis. A kelompok A dekat B jambangan B antara C rumpun C depan D karangan D belakangSoalan 5 berdasarkan Gambar 3 Soalan 7 berdasarkan Gambar 5Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 20
 21. 21. Gambar 7. Gambar 5 9 Seekor anak ikan paus ditemui mati _____________ di Pantai Seri Tujuh.7 Pak Cik Sharul sedang mengambil___________ daripada kotak alat A terhamparpertukangan. B terkapar C terdampar A pepahat D terpapar B sesiku C penukul D pelantak Soalan 10 berdasarkan Gambar 8Soalan 8 berdasarkan Gambar 6 Gambar 6 Gambar 88 Sebelum ke sekolah Syahmi akan 10 Pak Latif _____________ kelapa yang____________lencana sekolah pada diminta oleh pelanggannya.bajunya. A mengupas A menyemat B menarah B menampal C memarut C meletak D memerah D melekat 11 Afif meminati bidang seni,Soalan 9 berdasarkan Gambar 7 ______________abangnya yang cenderung dalam bidang kejuruteraan. A selain ituModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 21
 22. 22. B pendek kata 17 Para pengusaha kilang diarah supaya C seperti dengan melakukan proses pembuangan sisa D berbeza dengan kilang secara terancang.12 ________________ terbang pulang kesarang apabila hari menjelang senja. A peralihan B pemansuhan A Beburung C pemusnahan B Lelabah D pelupusan C Rerama D Kekunang Soalan 18 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan13 Bangunan Kasturi dibina indah oleh bergaris.____________ tempatan denganbercirikan senibina 18 Hujan lebat yang turun sejak awal pagi Melayu. tadi masih belum lagi berhenti hingga kini. A juruhias A perlahan B jurubina B gerimis C jurusolek C ringan D juruteknik D sedikit14 Jazmin belajar bersungguh-sungguh Soalan 19 berdasarkan Gambar 9__________________mencapai cita-citanyamenjadi doktor. A sampai B dalam C akan D demi15. Umar mengikat _______________matakali di penghujung tali jorannya. A sebentuk B segelung C seutas D sebilah Gambar 9Soalan 16. 19 Peribahasa yang sesuai atau berkaitan dengan sikap kanak-kanak dalam gambarPilih peribahasa yang paling sesuai ialahuntuk diisikan ke dalam tempat kosong ______________________dalam ayat di bawah. A putih tulang16 Alia __________________ kerana B ringan tulangdapat menjawab dengan tepat semua C bekas tangansoalan Kuiz Sains itu. D campur tangan A alah biasa tegal biasa Soalan 20 berdasarkan Gambar 10 B bijak bagai pendeta Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan C cepat macam kilat yang diberikan D betul macam bendulSoalan 17.Pilih perkataan seerti bagi perkataan Mari sayabergaris. tunjukkanModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 22
 23. 23. 26 Sejak kita berusia tujuh tahun, ibu bapa telah menghantar kita ke sekolah. A Ibu bapa telah tujuh tahun menghantar kita ke sekolah. B Kita berumur tujuh tahun sejak ibu Gambar 10 bapa menghantar kita ke sekolah. C Ibu bapa telah menghantar kita ke20 A Boleh tunjukkan saya jalan kesungai? sekolah sejak umur kita tujuh tahun. B Awak hendak ke mana? D Kita telah dihantar ke sekolah oleh C Ke manakah awak hendak pergi? ibu bapa selama tujuh tahun. D Bagaimanakah cara saya hendak pergi memancing? 27 “ Murid-murid yang berminat untuk menyertai lawatan hendaklah melengkapkan borang ini, ” kata Cikgu Firzanah. A Cikgu Firzanah memaklumkan kepada murid-murid.Soalan 21 hingga soalan 25 B Murid-murid yang berminatPilih ayat betul memberitahu Cikgu Firzanah supaya melengkapkan borang penyertaan21 A Oh, cantiknya lukisan awak! lawatan. B Eh, saya terlupa membawa wang! C Cikgu Firzanah memaklumkan C Wah, usaha kita akhirnya berjaya kepada murid-murid yang berminat juga! untuk menyertai lawatan supaya D Hai, itu pun rumah Amin! melengkapkan borang yang diberi. D Cikgu Firzanah berminat22 A Baik benar sekali keluarga awak. memberitahu murid-muridnya supaya B Nenek makan amat lambat benar. melengkapkan borang penyertaan C Besar nian rumah orang kaya itu. lawatan. D Jet itu meluncur amat laju sekali. Soalan 2823 A Daripada Anislah berita itu saya Pilih ayat-ayat yang menggunakan dengar. perkataan bergaris dengan betul. B Kembalikan beg ini pada pemiliknya. C Pulanglah kepada jalan yang benar. 28 I Haikal menuntut hutangnya daripada D Carilah buku itu sampai dapat . Afifi. II Kakak sedang menuntut di Universiti24 A Mengapalah dia menangis pagi tadi? Putra Malaysia. B Apatah punca kekalahan pasukan III Sabrina menuntut basikalnya ke kita? bawah pokok. C Manatah agaknya saya letakkan IV Abang hendak menuntut wayang kunci rumah saya. gambar di bandar. D Silalah serah diri kerana awak sudah dikepung. A I dan II B I dan IV25 A Ayah sudah membeli sebuah rumah C II dan III yang lebih selesa untuk keluarga kami. D III dan IV B Saya hendak menasihatinya, tetapi dia tidak peduli. C Datuk Rosli mengiringi para tetamu Soalan 29 dan Soalan 30 yang telah pulang ke pintu. Pilih ayat-ayat yang betul. D Awak akan menjawab soalan dengan berhati-hati. 29 I Salimah sungguh bosan dengan sikap Tina yang suka menunjuk-Soalan 26 dan soalan 27 nunjuk.Pilih ayat yang sama maksud dengan II Jam loceng berdering ituayat yang diberikan. mengejutkan Syaza dari tidurnya. III Danial makan sungguh sedikit padaModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 23
 24. 24. masa rehat. tradisional dalam kalangan murid-murid IV Salman mengadu yang dia rasa sekolah. sungguh tidak selesa apabla memakai kasut itu. Daftarlah segera. Bagi urusan pendaftaran dan pembayaran, sila hubungi Encik Shukri A I dan III bin Jamil di bilik urus setia pertandingan B I dan IV Sekolah Kebangsaan Sri Melur. C II dan III D II dan IV 31 Siapakah yang menganjurkan pertandingan Sepak Raga Ratus?30 I Sungguhpun hujan renyai-renyai penonton tetap tidak berganjak. A En. Shukri bin Jamil II Penempatan pendatang haram itu B Pejabat Daerah Klang akan dirobohkan tidak lama lagi. C Murid-murid Tahun 6 III Penghijrahan segolongan belia-belia D PIBG Sekolah Kebangsaan Sri ke bandar menyebabkan banyak Melur tanah di desa terbiar. 32 Berikut adalah syarat pertandingan IV Mereka suka sangat membuang kecuali masa di kompleks beli-belah. A Satu pasukan terdiri daripada 12 A I, II dan III orang B I, II dan IV B Tarikh tutup penyertaan tujuh hari C I, III dan IV sebelum perlawanan D II, III dan IV C Pertandingan dijalankan secara kalah matiSoalan 31 hingga 35 D Peserta boleh berpakaian sukanBaca iklan di bawah, kemudian jawabsoalan-soalan berikutnya. 33 Berikut adalah tujuan pertandingan Sepak Raga Ratus diadakan, kecualiSatu pertandingan Sepak Raga Ratus akandiadakan pada 17 Jun 2011. Pertandingan A mencungkil bakat muridini buat julung kalinya dianjurkan oleh PIBG B mengisi masa lapang muridSekolah Kebangsaan Sri Melur, Klang. C mempopularkan permainanPertandingan ini terbuka kepada semua tradisionalmurid bawah 12 tahun di Daerah Klang. D mengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah Daerah KlangSYARAT-SYARAT PERTANDINGAN A) Satu pasukan terdiri daripada 10 34 Perkataan julung di dalam petikan orang peserta dan dua peserta bermaksud simpanan. B) Pertandingan akan dibuat secara A awal kalah mati. B asal C) Setiap peserta mestilah berpakaian C pertama sukan yang sesuai. D permulaan D) Tarikh tutup penyertaan, dua minggu sebelum tarikh perlawanan. 35 Berikut adalah pasukan yang layak E) Yuran Pendaftaran sebanyak RM 20 menyertai pertandingan, kecuali untuk satu pasukan A pasukan murid Tahun 6 yang terdiriHADIAH daripada lelaki dan perempuanTempat pertama : RM 250 dan piala B pasukan murid Tahun 5 dari sekolahTempat kedua : RM 200 dan piala yang berdekatanTempat ketiga : RM 150 dan piala C pasukan gabungan murid-muridTempat keempat : piala Tahun 6 dalam Daerah Klang D pasukan yang mendaftar pada hariTujuan pertandingan ini adalah untuk Pertandinganmengeratkan hubungan antara sekolah-sekolah dalam Daerah Klang, mencungkilbakat murid dan mempopularkan permainanModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 24
 25. 25. 36 Sejak bilakah permainan badminton telah mula terkenal di England dan Perancis?Soalan 36 hingga Soalan 40 A awal tahun 1400Baca petikan di bawah dan jawab soalan- B pada tahun 1877soalan berikutnya. C semenjak tahun 60-an D tahun 1920-an Permainan badminton dipercayaibermula pada awal abad ke-14. Permainan 37 Siapakah yang telah memperkenalkanini begitu popular di England dan Perancis. permainan badminton di negara kita?Namun begitu, permainan ini tidakmempunyai gelanggang dan jaring. Pemain- A tentera Britishpemainnya hanya melambung bulu tangkis B anak-anak Sidikseperti permainan sepak raga bulatan. C Persatuan Badminton Malaya D Persatuan Badminton England Pada tahun 1877, undang-undangbadminton yang pertama telah digubal olehpegawai tentera British, Colonel H.Q. 38 Apakah sumbangan H.Q. Shelby dalamShelby. Seterusnya, pada tahun 1893, sukan badminton?Persatuan Badminton England telahditubuhkan. Berikutan itu, undang- A Memperkenalkan Pertandingan Allundangnya telah diperkemas. Daripada Englandmelambung bulu tangkis, permainan itu B Menubuhkan Persatuan Badmintonberubah kepada permainan gelanggang Englandyang diminati ramai pada masa kini. C Menggubal undang-undang badminton yang pertama Pertandingan All England telah D Mengubah peraturan permainandiperkenalkan pada tahun pada tahun 1902, badmintonPiala Thomas pada tahun 1949 dan PialaUrber untuk wanita pada tahun 1956. 39 Apakah maksud frasa mendapat tempat di hati rakyat? Askar-askar British yang yangbertugas di Malaya pada tahun 1920-an dan A Menyediakan tempat bermain1930-an telah memperkenalkan permainan badminton.ini kepada penduduk tempatan. Permainan B Menarik minat orang ramai.ini terus mendapat tempat di hati rakyat C Permainan yang mudah dipelajari.tempatan. Akhirnya, pada tahun 1934 D Minat menjadi ahli PersatuanPersatuan Badminton Malaya telah Badminton.ditubuhkan. Kehebatan Malaysia dalam sukanini telah bermula semenjak tahun 60-an lagidengan kemunculan pemain-pemain unggulseperti Punch Gunalan, Ng Boon Bee danTan Aik Kwang yang menjulang PialaThomas pada tahun 1967. Kemunculanpemain-pemain anak-anak Sidik pada tahun80-an juga menjadikan Malaysia sebagaijaguh badminton dunia yang diseganiapabila mereka sekali lagi membawa pulangPiala Thomas ke tanah air pada Tahun1991.( Petikan daripada Majalah Kuntum ) 40 Pernyataan yang manakah benar mengenai petikan?Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 25
 26. 26. A Permainan badminton diasaskan oleh tentera British. B Permainan badminton dimainkan dengan menyepak dulu tangkis. C Permainan badminton diperkenalkan di Malaysia pada tahun 60-an. D Negara kita telah memenangi Piala Thomas sebanyak dua kali. KERTAS SOALAN TAMAT SOALAN PECUTAN AKADEMIK UPSR SET 4Soalan 1 hingga Soalan 20 2. Keringat yang _______ dahinyaIsi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah telah dilap dengan sapu tangan.dengan jawapan yang paling sesuai. A basahiSoalan 1 berdasarkan Gambar 1 B dibasahi C membasahi D dibasah Soalan 3 berdasarkan Gambar 2 Gambar 11. Kerajaan akan membina ________ untuk mengatasi kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. A jejantas Gambar 2 B jejambat C lebuh raya 3. Pelayan restoran itu _______ D jalan rentas membawa sedulang makanan yang dipesan oleh pelanggan.Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 26
 27. 27. B surat kuasa A menatang C sampul surat B memikul D surat sumpah C mengelek D menjunjung Soalan 7 berdasarkan Gambar 5Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 3 Gambar 5 Gambar 3 7. Alia makan ________ anggur4. Air yang disimpan di dalam sambil membaca __________ novel.________ itu sejuk dan dipercayaiberkhasiat untuk diminum. A sebiji … senaskhah B sebiji … sebuah A buli-buli C segugus…sebuah B labu-labu D sejambak … sehelai C dekak-dekak D pasu-pasu Soalan 8 berdasarkan Gambar 65. Hasil kraf tangan itu telah banyakdiusahakan _________ kaum wanita. A bagi B dari C pada D olehSoalan 6 berdasarkan Gambar 4 Gambar 6 8. Pemain itu berjaya ________ bola itu hingga membolosi gawang pasukan Johor. A menangkap B menendang C mengelecek D membawa Gambar 4 9. “Silakan tuan hamba, berehat di teratak _______ ini,” pelawa Bentan6. Ayah saya menyara kami kepada Demang.sekeluarga dengan menjual_______________ . A awak B hamba A surat khabar C patikModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 27
 28. 28. D kalian B segelintir C setengah10. Guru Besar ________ tahniah D setiap kepada pemain pasukan bola sepak yang telah berjaya menjuarai kejohanan MSSD. Soalan 16 berdasarkan Gambar 7 A mengucapkan B mengatakan C melafazkan D menyuarakan11. Apa _______ yang dihajati oleh Puan Ani pasti akan dituruti oleh suaminya. A kah B jua Gambar 7 C tah D pun 16. Pak Samad memikul ________ pisang emas untuk dijual di12. Datuk saya masih aktif dalam gerainya. kegiatan amal _________ telah meletakkan jawatannya sebagai A sesisir pegawai kerajaan. B sesikat C setangkai A lalu D setandan B ketika C meskipun 17. Harga kain songket tenunan tangan D malahan itu adalah ________ dan tidak boleh ditawar lagi.13. Berkat kegigihan berlatih pada setiap hari, ___________ pasukan A harga mati badminton negara berjaya B harga diri merangkul kejuaraan dalam satu C dalam tangan pertandingan baru-baru ini. D buah tangan A walau bagaimanapun Soalan 18 B bagaimanapun Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang C walaupun bergaris. D akhirnya 18. Penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak itu berasak-14. Ahli pengakap itu tidak dapat asak merempuh pagar stadium. meneruskan pendakian hingga ke ________ Gunung Kinabalu kerana A menyerbu hujan turun dengan lebat. B melanggar C menolak A atas D menyerang B hujung C puncak D tepi Soalan 1915. Pihak polis menasihati Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan ________pengguna jalan raya yang bergaris. supaya mematuhi peraturan lalu lintas. 19. Tikar mengkuang yang baru dibeli oleh ibu dari kedai masih tergulung A kebanyakan di ruang tamu. A terbukaModul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 28
 29. 29. B terhampar C terlipat D tertutupSoalan 20Pilih peribahasa yang paling sesuai berdasarkan ayat di bawah.20. Perniagaan yang diusahakan oleh Rahimi itu terbengkalai kerana sikapnya yang tidak bersungguh- Gambar 8 sungguh. 22. A Hai, Ramli! Kamu dari mana? A hangat-hangat tahi ayam B Ke manakah tujuan kamu? B genggam bara api biar sampai C Bilakah kamu hendak pulang? jadi arang D Mengapakah kamu ke kedai? C indah khabar dari rupa D pukat berlabuh ikan tak dapat Soalan 23 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanyaSoalan 21 yang diberi.Pilih ayat yang betul 23. Tentulah Alina, kerana dulu dia21. A Eh, sudah masak rupa-rupanya pernah menjadi juara bowling. buah rambutan itu! B Wah, ambillah buku kamu ini! A Apakah yang dimenangi oleh Alina? Nanti basah pula. B Mengapakah Alina lebih handal bermain C Cis, malang sungguh nasib anak- bowling? anak Puan Maria! C Di manakah Alina menjadi juara bowling? D Aduh, tinggalkan saya di tepi D Antara Alina dan Siti, siapa yang lebih jalan ini! handal? Soalan 24 dan Soalan 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. 24. “Bersabarlah, Murni. Ini semua dugaan Tuhan,” kata Pak Taha. A Pak Taha mengatakan ini semua dugaan Tuhan. B Pak Taha mengingatkan Murni supaya bersabar menghadapi dugaan Tuhan. C Murni menasihati Pak Taha bersabar dalam menghadapi dugaan Tuhan. D Pak Taha memaksa Murni supaya bersabar menghadapi dugaan. 25. Mereka menyuruh kami menceritakan perkara yang telah berlaku itu berulang-ulang kali. A Berulang-ulang kali kami disuruh olehSoalan 22 berdasarkan Gambar 8 mereka menceritakan perkara yang telah berlaku itu.Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan B Cerita tentang mereka melakukanyang diberikan. perkara itu telah kami suruh berulang- ulang kali. Aku dari C Mereka disuruh bercerita perkara yang kedai buku telah berlaku itu kepada kami berulang-Modul Pecutan Kecemerlangan Akademik UPSR JPN Kelantan 29

×