Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

فیبرومیالژی چیست

551 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

فیبرومیالژی چیست

  1. 1. ‫چیست‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫فیبرومیالژی‬Fibromyalgia.‫است‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫بدن‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫آن‬ ‫مشخصه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیماری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مزمن‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫فیبرومیالژی‬‫مفصل‬‫میکند‬ ‫گرفتار‬ ‫را‬.‫احساس‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غیروخیم‬ ‫اما‬ ‫مزمن‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ،‫باشد‬ ‫کشیده‬ ‫طول‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫کم‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫درد‬‫شود‬. ‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬‫شود‬2‫تا‬4.‫هستند‬ ‫مبتال‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫درصد‬09‫هستند‬ ‫زن‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مبتالیان‬ ‫درصد‬. ‫تشخیصی‬ ‫تست‬ ‫هیچ‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫برای‬ ‫خونی‬ ‫آزمایش‬ ‫یا‬ ‫رادیوگرافی‬ ‫مانند‬ ‫قطعی‬ ‫بیماری‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫عالئم‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫پزشکان‬ ‫برای‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫تشخیص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشابهت‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫باشد‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬. ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آمریکا‬ ‫روماتولوژی‬ ‫متخصصان‬ ‫کالج‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫راهنما‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬. ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫کمر‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫در‬ ،‫بدن‬ ‫چپ‬ ‫طرف‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫طرف‬ ‫هم‬ ‫درد‬ ‫این‬ :‫مزمن‬ ‫منتشر‬ ‫درد‬‫کند‬. ‫کم‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫احساس‬11‫تا‬11( ‫احتمالی‬ ‫حساس‬ ‫نقطه‬0‫و‬ ‫بدن‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تای‬0‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫تای‬ ‫آ‬ ‫فشار‬ ‫هنگام‬ )‫بدن‬‫آنها‬ ‫بر‬ ‫مالیم‬ ‫وردن‬. ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫پزشک‬‫بدهد‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫تشخیص‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ها‬. ‫هستند‬ ‫اینها‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ ‫ترین‬ ‫شایع‬: ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫دیگر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روزی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫بدن‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دردی‬. ‫ر‬ ‫بر‬ ‫حساس‬ ‫نقطه‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫وجود‬‫هستند‬ ‫دردناک‬ ‫مالیم‬ ‫لمس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫وی‬. ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫نیست‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫عالئم‬ ‫کامل‬ ‫فهرست‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫عالئمی‬ .‫کند‬ ‫اختالل‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫روزمره‬ ‫کارکردن‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫عالئم‬. ‫فیبرو‬ ‫کلمه‬ ‫سه‬ ‫اختالط‬ ‫از‬ ‫فیبرومیالژی‬Fibro (‫تاندو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همبندی‬ ‫بافت‬ ‫معنی‬ ‫به‬‫می‬ ‫و‬ )‫میسازد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رباط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ن‬My (‫به‬ ‫الژیا‬ ‫و‬ )‫است‬ ‫عضله‬ ‫معنی‬Algia (‫تاندون‬ ‫و‬ ‫عضالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دردی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫لغوی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ )‫است‬ ‫درد‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫تاندون‬ ‫و‬ ‫عضله‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫منشا‬ ‫میرسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫حس‬ ‫ها‬ ‫تاندون‬ ‫و‬ ‫عضالت‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫عصبی‬. ‫چیست‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫علت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫دچار‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫بیماران‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ .‫نیست‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫علت‬ ‫نوروترانسمیترها‬Neurotransmitters‫م‬ ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫در‬‫نوسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خاصی‬ ‫شیمیایی‬ ‫موارد‬ ‫نوروترانسمیترها‬ .‫یشوند‬ ‫دارند‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اعصاب‬. ‫سروتونین‬ ‫بنام‬ ‫نوروترانسمیتر‬ ‫یک‬ ‫مقدار‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫در‬Serotonin‫مغری‬ ‫مایع‬ ‫در‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫همچنن‬ .‫میشود‬ ‫کم‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫نخاعی‬Cerebrospinal fluid‫(ما‬ ‫خود‬‫مغر‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫نخاع‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫اطراف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مایعی‬ ‫نخاعی‬ ‫مغزی‬ ‫یع‬ ‫پی‬ ‫ماده‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باالتری‬ ‫مقادیر‬ )‫هستند‬ ‫ور‬ ‫غوطه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نخاع‬ ‫و‬Substance P‫انتقال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫ماده‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫است‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫پیام‬.
  2. 2. ‫فیبرومی‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫افراد‬ ‫میرسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ‫معمول‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حساسیت‬ ‫میرسد‬ ‫مغزشان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دردی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫به‬ ‫الژی‬ ‫میکند‬ ‫درد‬ ‫ایجاد‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمیشود‬ ‫درد‬ ‫موجب‬ ‫معمولی‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فشارهایی‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بطوریکه‬ ‫بوده‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫شایعتر‬ ‫برایر‬ ‫هفت‬ ‫زنان‬ ‫در‬ .‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫مردم‬ ‫درصد‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫بیملری‬19‫در‬‫صد‬ ‫سنین‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خانمها‬ ‫از‬ ‫بیماران‬55-25‫میشود‬ ‫دیده‬. ‫چیست‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫احساس‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫بیماری‬ ‫عالمت‬ ‫مهمترین‬ ‫است‬ ‫بدن‬ ‫مناطق‬ ‫از‬. ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫درد‬‫در‬ ‫بیماران‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫احساس‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫گردن‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫احساس‬ ‫بیشترین‬ .‫میکنند‬ ‫درد‬ ‫احساس‬ ‫بدنشان‬ ‫همه‬ ‫است‬. ‫بعضی‬ ‫درد‬ ‫شدت‬ .‫است‬ ‫شدید‬ ‫سوزشی‬ ‫احساس‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫بصورت‬ ‫درد‬ ‫دچار‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫روزهایی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫روزها‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫روزها‬ ‫ه‬ ‫درد‬ ‫شدت‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫است‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫استرس‬‫سرما‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫مچنین‬ ‫از‬ ‫برخاستن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫صبح‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیمار‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫بدنی‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ ‫بدنش‬ ‫در‬ ‫خواب‬. ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫متعدی‬ ‫نقاط‬ ‫وجود‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫میشود‬ ‫درد‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫نقاط‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حساس‬ ‫فشار‬ ‫نقاط‬Tender point‫یا‬Trigger point‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫نقاط‬ ‫این‬ .‫میگویند‬ ‫و‬ ‫گردن‬ ‫پشت‬‫مهره‬ ‫ستون‬‫زانو‬ ‫و‬ ‫آرنج‬ ،‫لگن‬ ،‫سینه‬ ‫قفسه‬ ،‫ها‬ ‫شانه‬ ، ‫هستند‬. ‫دهنده‬ ‫آزار‬ ‫بیمار‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫بیماری‬ ‫دیگر‬ ‫عالمت‬ ‫تر‬‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شدید‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫باشد‬09‫دیده‬ ‫بیماران‬ ‫درصد‬ ‫آرامش‬ ‫موجب‬ ‫خواب‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫میشود‬ ‫ایجاد‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اختالالتی‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫علل‬ ‫از‬ .‫میشود‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫خواب‬ ‫عمق‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫فرد‬. ‫دارند‬ ‫سبکی‬ ‫خواب‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کم‬ ‫خواب‬ ‫عمق‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫در‬‫احساس‬ ‫شادابی‬ ‫بجای‬ ‫برمیخیزد‬ ‫خواب‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫بیمار‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫را‬ ‫شب‬ ‫طول‬ ‫کل‬ ‫اینکه‬ ‫مثل‬ ،‫میکند‬ ‫خستگی‬. ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫تمرکز‬ ‫قدرت‬ ‫بیمار‬ ‫میشود‬ ‫موجب‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫عصر‬ ‫و‬ ‫بد‬ ‫ها‬ ‫صبح‬ ‫بیماران‬ ‫بسیاری‬ ‫حال‬ ‫افسردگ‬ ‫دچار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیمار‬ .‫بدهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬‫باشد‬ ‫اضطراب‬ ‫یا‬ ‫ی‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫عالئم‬ ‫سردرد‬ ‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫کردن‬ ‫ادرار‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫شکم‬ ‫نفخ‬ ‫و‬ ‫یبوست‬ ‫گاهی‬ ،‫اسهال‬ ،‫شکم‬ ‫درد‬ ‫شامل‬ ‫عالئمی‬ ‫با‬ "‫پذیر‬ ‫تحریک‬ ‫روده‬ ‫"سندروم‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بیمار‬ ‫عالئم‬ ‫برور‬ 20‫به‬ ‫مبتال‬ ‫بیماران‬ ‫درصد‬‫بیقرار‬ ‫"پای‬ ‫بیماری‬ ‫دچار‬ ‫فیبرومیالژی‬" Restless leg syndrome‫هستند‬. ‫خانمها‬ ‫در‬ ‫دردناک‬ ‫ماهانه‬ ‫عادات‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫انگشتان‬ ‫در‬ ‫گزگز‬ ‫احساس‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫شدت‬ ‫های‬ ‫محل‬

×