Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mladen kojuharov

405 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mladen kojuharov

 1. 1. Име: Младен Йорданов КожухаровДлъжност: УчителУчилище: ПГСС “Боруш”с. Крушето, общ. Горна Оряховица, обл. Велико ТърновоПортфолиоПортфолио
 2. 2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛЯСфера на работа: ОбразованиеТрудов стаж:•Общ – 16 години•Учителски - 9 годиниОбразование:•ТВМ – гр. Ловеч•ВСИ – гр. Пловдив – Агрономство -полевъдство
 3. 3. КВАЛИФИКАЦИИВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”-професионална квалификация• Учител по биология• Учител по професионална подготовка
 4. 4. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕУчителят обучава и възпитава, спазвайкиморалните и етичните ценности набългарския учител през годините, правата надетето, да се стреми да мотивира младитехора за учене, работа в екип, развитие иусъвършенстване на личностните ииндивидуални способности и интереси. Даработи за изпълнение на учебните програмии планове на МОМН, РИО и училището.
 5. 5. НАСТОЯЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ• Учител• Преподавател по теория и практика -професионална подготовка• Класен ръководител
 6. 6. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ• ПТУ „Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново• СПТУ „Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново• ПГСС ”Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
 7. 7. ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ• Български език• Руски език
 8. 8. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ• Работа в екип• Организационни• Социални - добри контакти с ученици,родители/настойници, обществениинституции• Компютърни – базови и специфични
 9. 9. ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ• Изработване на табла за различни събития итеми• Работа с групи ученици – новости вселскостопанската техника, нововъведенияв животновъдството и растениевъдството• Растителна защита
 10. 10. П Р И Л О Ж Е Н И Я

×