Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carrot~saragioti

428 views

Published on

Εργασία για το καρότο

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Carrot~saragioti

 1. 1. ΚΑΡΟΣΟ
 2. 2. ΓΕΝΙΚΑ Σο καρότο ι καρώτο είναι φυτό μονοετζσ ι διετζσ και ανικει ςτο γζνοσ Δαύκος (Daucus) τθσ οικογζνειασ των ΢ελινοειδϊν. Η ρίηα του είναι ςαρκϊδθσ με κωνικό μακρφ ςχιμα και χρϊμα πορτοκαλί, κίτρινο ι λευκό ανάλογα με τθν ποικιλία. Καλλιεργείται για τθ ςαρκϊδθ ρίηα του ςε όλεσ τισ Εφκρατεσ περιοχζσ, κυρίωσ το χειμϊνα με ιδανικι κερμοκραςία τουσ 15–18 βακμοφσ. Σο καρότο τρϊγεται ωμό είτε ςκζτο, είτε ςε ςαλάτεσ (κυρίωσ ςυνοδεφοντασ το λάχανο), ι ςαν τουρςί ι μαγειρεμζνο.
 3. 3. Η Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΟΣΟΤ • Σο καρότο ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν κεντρικι Αςία. Χιλιάδεσ χρόνια πριν ςτθν περιοχι του ςθμερινοφ Αφγανιςτάν καλλιεργικθκαν τα πρϊτα καρότα, τα οποία μοιάηαν με τα ςθμερινά μόνο ςτο ςχιμα, το χρωμα τουσ ιταν μωβ ενϊ το πορτοκαλί καρότο που τρϊμε όλοι ςιμερα είναι προιόν ςυνδιαςτικισ καλλιζργειασ του μωβ καρότου τθσ Κεντρικισ Αςίασ και του καρότου με άςπρο ι λευκό χρϊμα που ιδθ υπιρχε ςτθν Δυτικι Ευρϊπθ. Οι αρχαίοι τιμοφςαν ιδιαίτερα το καρότο, όχι μόνο για τθν νοςτιμιά του αλλά και για τισ πολφτιμεσ ιδιότθτεσ του ςαν φαρμακευτικό προιόν. ΢τθν αρχαία Ελλάδα το ονομά του ιταν ΢ταφυλίνοσ και το ζχουν ςυμπεριλάβει ςε ςυγγραμματά τουσ για τα φαρμακευτικά φυτά πολλοί γιατροί και επιςτιμονεσ τθσ αρχαιότθτασ όπωσ ο Ιπποκράτθσ και ο Διοςκουρίδθσ.
 4. 4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ • Καλφτερεσ κερμοκραςίεσ για τθν ανάπτυξθ του κεωροφνται 15-20 βακμϊν Κελςίου. • Προτιμά τα βακιά εδάφθ, καλά ςτραγγιςμζνα, τα αμμοπθλϊδθ και τα πλοφςια ςε οργανικι ουςία. Σο ζδαφοσ πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από ςβόλουσ και πζτρεσ. Σο κατάλλθλο pH είναι 6- 6,5, ελαφρά όξινθ αντίδραςθ. • Η βαςικι λίπανςθ με τα κφρια ςτοιχεία άηωτο, φϊςφορο και κάλιο, εφαρμόηεται καλά πριν τθ ςπορά και ενςωματϊνονται ςτο ζδαφοσ. • Σο καρότο ςπζρνεται κατά τθ διάρκεια ςχεδόν όλου του χρόνου, ςε περιοχζσ κερμζσ με ιπιο χειμϊνα ενϊ ςε ψυχρζσ περιοχζσ τθν άνοιξθ. • Η ςπορά γίνεται ςε γραμμζσ και ακολουκεί πότιςμα και ελαφρά ςυμπίεςθ του ςπόρου ζτςι ϊςτε να γίνεται καλφτερθ επαφι του ςπόρου με το ζδαφοσ. Σο φφτρωμα γίνεται μζςα ςε 8- 10 μζρεσ. • Η ςυχνότθτα του ποτίςματοσ και θ ποςότθτα του νεροφ επθρεάηονται από τθν εποχι καλλιζργειασ, από τθ κατάςταςθ του εδάφουσ και από το ςτάδιο ανάπτυξθσ των φυτϊν. • Η καταςτροφι των ηιηανίων γίνεται με ςκαλίςματα και βοτανίςματα αλλά και με τθν εφαρμογι προφυτρωτικϊν ι μεταφυτρωτικϊν ηιηανιοκτόνων. • Η επιφανειακι λίπανςθ εφαρμόηεται τον Φεβρουάριο ι Μάρτιο, ανάλογα και με τθ κατάςταςθ των φυτϊν. Μπορεί να δοκεί ςε δφο δόςεισ, θ πρϊτθ εφαρμόηεται τζλοσ Ιανουαρίου- αρχζσ Φεβρουαρίου και θ δεφτερθ τζλοσ Φεβρουαρίου- αρχζσ Μαρτίου. • Φρζςκα νωπά καρότα, ςυγκομίηονται μετά από 3- 6 μινεσ και αφοφ ζχουν αποκτιςει διάμετρο 2,5-3,5 cm. Σα φυτά εκριηϊνονται με τα χζρια με τράβθγμα από τα φφλλα, αφοφ προθγθκεί πότιςμα.
 5. 5. ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΑ • Βιταμίνθ Α • Βιταμίνθ Κ • Βιταμίνθ C • Β1 • Β2 • Β6 • Β-καροτίνθ • ΢ίδθροσ • Μαγγάνιο • Κάλιο • Χαλκόσ • Νιαςίνθ
 6. 6. ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ • Προςταςία του δζρματοσ απο τθν αρνθτικι επίδραςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ . • Θετικι ςυμβολι ζναντι των καρδιαγγειακϊν πακιςεων , τθσ υπζρταςθσ, των λοιμϊξεων του ανοςοποιθτικοφ και ςτθ νόςο του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ και τθσ νεφροπάκειασ. • Η βιταμίνθ Α προςτατεφει το ςυκϊτι απομακρφνοντασ τα λίπθ και τθ χολθςτερόλθ . • Προςτατεφει τον ανκρϊπινο οργανιςμό απο το καρκίνο του αναπνευςτικοφ . • Προςτατεφει τον μυϊκό ιςτό. • Η κατανάλωςθ καρότου με μζτρο ρυκμίηει τθν ομαλι ζκκριςθ ςακχάρου ςτο αίμα και το φιλτράριςμα τουσ γίνεται με τακτικό ρυκμό .
 7. 7. ΠΡΟΪΟΝΣΑ • Γλυκό του κουταλιοφ • Μαρμελάδα • Μακαρόνια • Κριτςίνια και κουλουράκια • Χυμόσ • ΢υμπλθρϊματα διατροφισ • Αντθλιακά
 8. 8. ΚΕΪΚ ΚΑΡΟΣΟΤ ΥΛΙΚΑ • 4 αυγά χωριςμζνα • 4 φλ. τριμμζνο καρότο • 2 φλ. αλεφρι απ • 2 φλ. Ζάχαρθ • 1 φλ. χοντροτριμμζνο καρφδι • 1 φλ. ςταφίδεσ μουλιαςμζνεσ και αλευρωμζνεσ • 1 φλ. Αραβοςιτζλαιο • 2 κουταλάκια μπζικιν • 1 βανίλια ΕΚΤΕΛΕΣΗ • Χτυπάμε τ’ αςπράδια ςε μαρζγκα. • Χτυπάμε ςτο μίξερ τουσ κρόκουσ με τθ ηάχαρθ πολφ καλά και προςκζτουμε το αραβοςιτζλαιο, το αλεφρι και το μπζικιν. • Προςεκτικά και με κουτάλα προςκζτουμε το καρότο, τα καρφδια, τισ ςταφίδεσ και τθν μαρζγκα. Αδειάηουμε ςε μεγάλθ φόρμα του κζικ και ψινουμε ςτουσ 175 βακμοφσ για 1 ϊρα.
 9. 9. ΢ΑΡΑΓΙΩΣΗ ΑΜΑΛΙΑ ΓΣ2

×