Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Zuvlumj д
Zuvlumj д
Loading in …3
×
1 of 17

01

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

01

 1. 1. Guerilla буюуYour Name Дайчин маркетинг Marbles
 2. 2. Агуулга • Guerilla маркетинг гэж юу вэ? • Guerilla маркетингийн зарчмууд • Guerilla marketing хэлбэрүүд • Кейсүүд
 3. 3. Guerilla маркетинг гэж юу вэ? • Уламжлалт болсон зардал ихтэй зар сурталчилгаанаас татгалзаж, хэний ч урьд нь хийж байгаагүй шинэлэг, өвөрмөц тэгсэн мөртөө хямд төсөр аргаар бүтээгдэхүүнийг сурталчилж таниулах арга хэрэгсэл юм.
 4. 4. Guerilla маркетингийн зарчмууд Хамгийн гол нь юу хэлэх вэ? Хэрэглэгчдийн -Зүрхэнд/to heart/ хүрэх үү? -Тархинд/to mind/ хүрэх үү? гэдэг нь ХАМГИЙН ЧУХАЛ.
 5. 5. Guerilla marketing principles Õ¿÷ýý àëäààã¿é ñàéí ðåêëàìûã áàéíãà õýðýãëý. Õ¿ì¿¿ñ ðåêëàìíààñ óéäòàë íèëýýí õóãàöàà øààðäàãääàã
 6. 6. Guerilla marketing principles Àìæèëòòàé áîëñîí ñàíààã äàâò.
 7. 7. Guerilla marketing principles Õ¿ì¿¿ñò õàðüöóóëàõ áîëîìæèéã îëãî. “Èéì áàéñàí – òèéì áîëãî” ãýõ ìàÿãààð ðåêëàìäàõ íü íºëºº ñàéòàé àðãà áîëíî. Íýãýíò òîäîðõîé ¿íýí ç¿éëèéã áàòëàõààñàà áèòãèé è÷. Áàðààãàà õýòð¿¿ëýí äºâèéëãºæ á¿¿ ìàãò.
 8. 8. Guerilla маркетингийн мэдээллийн зохиомж хэлбэр • Нотолгоо • Харьцуулалт • Асуудлыг шийдэх • Шог • Амьдралын хэсэг Spokesperson • Өдөөн хатгах • Алмайруулах • Цочоох
 9. 9. In Case • Харьцуулалт
 10. 10. In Case • Нотолгоо
 11. 11. In Case • Асуудлыг шийдэх
 12. 12. In case • Шог
 13. 13. In Case • Амьдралын нэг хэсэг
 14. 14. In Case • Өдөөн хатгах
 15. 15. In Case • Алмайруулах
 16. 16. In Case • Цочоох
 17. 17. Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл Your Name www.google.com/guerillamarketing Marbles Written by G.Suvd-Erdene

×