Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bio anagaah 2018

Mongolia

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Bio anagaah 2018

 1. 1. “Био анагаах судлаач” мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтанд элсэгчдийн мэдлэг шалгах сорилууд Сорилын хариу: 1-E, 2-C, 3-A, 4-E, 5-B, 6-E, 7-E, 8-A, 9-C, 10-E, 11-A, 12-D,13-C,14-C, 1-E,16-A, 17-A, 18-D, 19- D, 20-D, 21-C, 22-E, 23-B, 24-D, 25-C, 26-C, 28-D, 29-D, 30-C, 31-B, 32-B, 33-B, 34-D,35-D, 36-B, 37-C, 38-A, 39-B, 40-D, 41-B, 42-A, 43-D, 44-B,45-C, 46-D, 47-D, 48-E, 49-C, 50-A, 51-A, 52-D, 53-A, 54-A, 55-C, 56-A, 57-B, 58-B, 59-A, 60-C, 61-C, 62-A, 63-A, 64-C, 65-A, 66-E, 67-A, 68-E, 70-D, 71-C, 72-E, 73-D, 74-E, 75-E,76-E, 77-A, 78-D, 79-E, 80-E, 81-D, 82-B, 83-C, 84-E, 85-A, 86- A, 87-D, 89-A, 90-D, 91-A, 92-A, 93-A, 94-A, 95-B, 96-A, 97-A, 98-E, 99-D, 100-A Нэг: Нэг хариулттай сорил /А хэлбэрийн сорил/ Аль зөвийг нь сонгож хариулна Хоёр: Олон хариулттай сорил /К хэлбэрийн сорил/ A. 1,2,3 B.1,2,3,4 C.2,4 D.4 E. Бүгд зөв Гурав: Асуулт хариулт хосолсон сорил. Бүлэг асуулт бүрт тохирох хариуг бүлэг хариултаас сонгоно. /В хэлбэрийн сорил/ Дөрөв: Шалтгаан хамаарлын сорилд заагдсан өгөгдлүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн уялдаа хамаарлыг тодорхойлно /E хэлбэрийн сорил/ I Баталгаа II Баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт Зөв Зөв Зөв А Зөв Зөв Буруу В Зөв Буруу Буруу С Буруу Зөв Буруу D Буруу Буруу Буруу E 1. Лабораторитой харилцдаг тасаг нэгж, харилцагч нарыг нэрлэнэ үү? 1. Амбулаторийн эмч 2. Тасгийн эмч 3. Сувилагч 4. Үйлчлүүлэгч 5. Үйлчлүүлэгчийн ар гэр 2. Үйлчлүүлэгч шинжилгээ өгөхөөс татгалзах эрхтэй юу? 1. Үгүй 2. Тийм 3. Лабораторийн эмчтэй зөвлөлдөх 4. Яаралтай тохиолдолд өвчтөнөөс зөвшөөрөл авах боломжгүй нөхцөлд өвчтөний эрүүл мэндийн төлөө шинжилгээг авна 5. Эмчлэгч эмчээс зөвшөөрөл авна 3. Шинжилгээний хариуг хэн авах эрхтэй вэ? 1. Эмчлэгч эмч 2. Үйлчлүүлэгч 3. Үйлчлүүлэгчийн төлөөлөх иргэн 4. Эмнэлгийн удирдлага 5. Хариу авахыг хүссэн хүн бүр 4. Шинжилгээний хариуны нууцлалыг хэн сахих ёстой вэ? 1. Лабораторийн эмч 2. Лаборант 3. Эмчлэгч эмч 4. Сувилагч 5. Эмнэлгийн бүх ажилчид
 2. 2. 5. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтад аль нь орох вэ? 1. Шинжилгээ хийсний дараа гараа угаах 2. Пипетикийг амаараа сорохгүй байх 3. Лабораторид хоол идэхгүй байх 4. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх 5. Лабораторийн амралтын өрөөнд амрах 6. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмд аль нь орох вэ? 1. Шинжилгээг заавар, протоколын дагуу хийх 2. Лабораторийн ширээний тавцанг 96% этилын стиртээр ариутгах 3. Лабораторийн шалыг хуурай байлгах, хальтарч унахаас сэргийлэх 4. Аюулгүй ажиллагааны зааварыг лабораторийн бүх ажилчид уншиж танилцсан байх 5. Аюултай хортой урвалж, уусмалтай харьцах зааврыг боловсруулсан байх 7. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны хэрэглэлүүдийг нэрлэнэ үү: 1. Аюулгүйн хайрцаг 2. Нүд угаах хэрэгсэл 3. Агааржуулагч 4. Ариутгалын уусмал 5. Хортой, аюултай уусмалыг саармагжуулах цомог 8. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны I зэрэглэлд аль лаборатори нь орох вэ? A. Өвчин үүсгэгчийг судалдаггүй, сургалтын лаборатори B. Өвчин үүсгэгч микроорганизмыг судалдаг ба өвчин үүсгэх боловч хүндрэл өгдөггүй, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга нь тодорхой үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори C. Вирүс болон микобактерыг шинжилдэг лаборатори D. Аюултай, амьсгалын замаар тархах өндөр эрсдэл бүхий үүсгэгчийг шинжидэг лаборатори E. Зөвхөн стафилакоккыг шинжилдэг лаборатори 9. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны III зэрэглэлд аль лаборатори нь орох вэ? A. Өвчин үүсгэгчийг судалдаггүй, сургалтын лаборатори B. Өвчин үүсгэгч микроорганизмыг судалдаг ба өвчин үүсгэх боловч хүндрэл өгдөггүй, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга нь тодорхой үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори C. Вирүс болон микобактерыг шинжилдэг лаборатори D. Аюултай, амьсгалын замаар тархах өндөр эрсдэл бүхий үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори E. Зөвхөн стафилакоккыг шинжилдэг лаборатори 10.Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг ямар лабораторид мөрдөх вэ? 1. Эмнэлзүйн лаборатори 2. Судалгааны лаборатори 3. III зэрэглэлийн лаборатори 4. Молекул биологийн лаборатори 5. Нян судлалын лаборатори 11.Эмнэлзүйн лабораторид ямар зорилгоор шинжилгээ хийдэг вэ? 1. Илрүүлэх 2. Оношлох 3. Хянах 4. Шинжлэх 5. Эмчлэх 12.Лавлагаа утгыг тооцохдоо хамгийн багадаа хэдэн харьцангуй эрүүл үйлчлүүлэгчийг сонгох ёстой вэ? A. 60 B. 40
 3. 3. C. 30 D. 20 E. 10 13.Дотоод хяналтын шинжилгээний хариу хэдэн ±SD хязгаараас гарсан тохиолдолд сэрэмжлүүлэх дохио өгч байна гэдгийг илэрхийлэх вэ? A. ±3SD B. ±1SD C. ±2SD D. ±1SD болон±2SD E. ±2SD болон±3SD 14.Дотоод хяналтын шинжилгээний хариу хэдэн ±SD хязгаараас гарсан тохиолдолд хяналтаас гарсан гэдгийг илэрхийлэх вэ? A. ±1SD B. ±2SD C. ±3SD D. ±1SD болон±2SD E. ±2SD болон±3SD 15.Шинжилгээний хариуны найдвартай байдал гэж юу вэ? A. Чанарын дотоод хяналт B. Чанарын гадаад хяналт C. Зөв байдал D. Давтал чанар E. Зөв байдал ба давтал чанар 16.Гематологийн чанарын дотоод хяналтанд хэдэн түвшингийн хяналтын материал ашигладаг вэ? A. 3 B. 2 C. 1 D. 5 E. 4 17.Тогтвортой байдал гэж юуг хэлэх вэ? A. Удаан хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэх, хэмжилтийн нөхцөл өөрчлөгдөхөд тэсвэртэй эсэх, сорьцын матрикс нөлөөнд тэсвэртэй эсэх зэрэг нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. B. Богино хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэх, нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. C. Богино хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэхийг үнэлдэг ойлголтыг хэлнэ. D. Удаан хугацааны турш лабораторид хэмжилтийн утгыг үнэлдэг нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. E. Богино хугацааны турш лабораторид сорьцын матрикс нөлөөнд тэсвэртэй холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. 18.Тогтвортой байдлыг үнэлэхэд юу юуг анхаарах ёстой вэ? A. Дотоод хяналт, багаж тоног төхөөрөмж, гадаад хяналт B. Урт хугацааны хяналт, ажилтан, лаборатори C. Лаборатори, хүний нөөц, дотоод хяналт D. Лаборатори, ажилтан, багаж тоног төхөөрөмж, лаборатори хоорондын давтал чанар, урвалж E. Багаж тоног төхөөрөмж, лаборатори хоорондын давтал чанар, урвалжийн хугацаа 19.Гематологийн шинжилгээний RDW ихэссэн хариу гарах нь ...... илэрснийг илтгэнэ. A. Улаан эсийн ихсэлт B. Улаан эсийн эзээлхүүний ихсэлт
 4. 4. C. Нэг улаан эсэд оногдох Hb ихсэлт D. Анизоцитоз E. Пойкилоцитоз 20.Дараах хуруу шилнүүдийн аль нь ийлдэс тусгаарлагч гель агуулдаг вэ? A. Хөх B. Саарал C. Ягаан D. Шар E. Улаан 21.Аль сорилоор экссудат, транссудатыг ялгах вэ? A. Тимолын сорил B. Пандийн сорил C. Ривальтын сорил D. Грегерсений урвал E. Сулемат сорил 22.Тархи нугасны шингэнийг шинжлэхдээ аль сорилыг хэрэглэдэг вэ? A. Зимницкийн сорил B. Ривальтын сорил C. Нечипоренкийн сорил D. Амбуржийн сорил E. Пандийн сорил 23.Тархи нугасны шингэнд уураг тодорхойлоход ямар урвалжийг ашиглах вэ? A. Биурет B. Ларионовын урвалж C. Пунцовый С D. Бромkрезол ногоон E. Гимзийн урвалж 24.Доорхи эмгэгүүдийн аль нь тархи нугасны шингэнд уургийн хэмжээ ихэссэнтэй холбоогүй вэ? A. Бактерийн менингит B. Склероз C. Цус харвалт D. Хордлогот бахуу E. Вирүс болон бактерийн шалтгаант менингит 25.Баасны шинжилгээнд сорьц бэлтгэхэд анхаарах шаардлагыг нэрлэнэ үү? A. Баасны сорьц цуглуулахад шээсны хольц хамаарахгүй B. Паразитны бүтцийг өөрчлөхгүйн тулд хөлдөөнө C. Шингэн хэлбэрийн баас нь амеба илрүүлхэд илүү тохиромжтой D. Баасыг 72 цаг тасалгааны хэмд хадгалж болно E. Баасанд далд цус илрүүлэхэд хоолны дэглэм барих шаардлагагүй 26.Улаан эсийн тунах хурд хуурамчаар бага гарах шалтгаанд аль нь орохгүй вэ? A. Хэмжигчийг хазгай байрлуулах B. Цус бүлэгнэх C. Сорьцын хэмжээ хэт бага байх D. Сорьцыг 24 цаг байлгах E. Тасалгааны хэм 25оС-ээс их байх 27.Ферментийг биохимийн шинжилгээний аппаратны ямар горим сонгож уншуулдаг вэ? A. Standard mode B. Point to point mode C. Kinetic mode D. Two point mode E. Multipoint mode 28.Ялтас эсийг тоолоход ямар микроскоп хамгийн тохиромжтой вэ?
 5. 5. A. Электрон B. Бараан талбайт C. Гэрлийн D. Фаз контраст E. Флюрисценц 29.Ялтас эсийн P-LCR үзүүлэлтийн тайлбар нь: A. Ялтас эсийн дундаж эзэлхүүн B. Эсийн жин болон нягтын харьцаа C. Гадны биеттэй наалдах чадвар D. Том ялтас эсийн эзлэх хувь E. Ялтас эсийн тархалтын хэмжээ 30.Улаан эсийн дундаж эзэлхүүний (MCV) хэвийн хэмжээг заана уу A. 2-4 фл B. 200-400 фл C. 80-100 фл D. 11-14 фл E. 30-40 фл 31.Гемолиз гэж юу вэ? A. Улаан эсийн бөөгнөрөл B. Улаан эс задарснаас эсийн доторхи агуулагдахуун сийвэнлүү гарах C. Бүлэн үүсэх D. Ялтас эсийн наалдац E. Цусны сахар багасах 32. EDTA-тай хуруу шилнээс ялгаж авсан цусны шингэн хэсгийг нэрлэнэ үү? A. Ийлдэс B. Сийвэн C. Бүхэл цус D. Тромбоцитын масс E. Эритроцитын масс 33.Бүлэгнэлтийн шинжилгээнд цусыг авахдаа ямар антикоагулянт хэрэглэх вэ? A. Оксалат аммони B. Цитрат натри C. Гепарин D. ЭДТА E. Хлорт натри 34.Шээсний ерөнхий шинжилгээнд яагаад өглөөний хамгийн эхний шээсийг шинжилдэг вэ? A. Өдрийн шээсний хамгийн шингэн хэсэг ба шээсэндэх химийн нэгдлүүд туузан оношлуурын илрүүлэх хязгаараас гарахгүй B. Давсганд бактер байдаггүй учир ямар нэг бактерийн нөлөө орохгүй C. Өвчтөн шөнийн турш ортостатик байрлалд байдаг учир уураг хамгийн сайн илэрдэг D. Өдрийн шээсний хамгийн өтгөн хэсэг байдаг учир шээсний өөрчлөлтүүд илүү тод илэрнэ. E. Өглөө хангалттай шээс байдаг 35.Шээсний өнгийг ямар нэгдэл бүрдүүлдэг вэ? A. Билирубин B. Меланин C. Каротене D. Урохром E. Меланин болон уробилиноген 36.Эмнэлзүйн лабораторийн чанар болон чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлагыг тусгасан олон улсын стандартыг нэрлэнэ үү? A. ISO 72100
 6. 6. B. ISO 15189 C. ISO 16380 D. ISO стандарт байхгүй E. ISO 24500 37.Шээсний шинжилгээнд нитрит гарах нь шээсэнд юу байгааг зах вэ? A. Цагаан эс B. Улаан эс C. Бактер D. Мөөг E. Уураг 38.Шээсийг тасалгааны хэмд удаан хугацаагаар тавихад ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. Бактер олшрох B. Глюкозын хэмжээ ихсэх C. Шээс хүчиллэг болно D. Албумин задарна E. Улаан эс задарна 39. Нечипоренкийн сорилоор аль шээсийг шинжилдэг вэ? A. Өлөн шээс B. Өглөөний эхний шээсний дунд хэсгийн шээс C. Өдрийн 12 цагийн шээс D. Хоногийн шээс E. Шөнийн шээс 40.Аюулгүй ажиллагааны 2-р зэргийн лаборатори нь микро организмыг шинжлэх ба тухайн микроорганизм нь A. Микроорганизм нь эрүүл хүнд өвчин үүсгэдэггүй B. Хурц, маш хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгддэг C. Хурц, маш хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгдэх боломжгүй D. Хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгдэх боломжтой E. Микроорганизм нь эрүүл хүнд өвчин үүсгэдэг, эмчлэгдэх боломжгүй 41.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааг хангах үйлдлийг заана уу? 1. Хог хаягдлыг ялган хаях 2. Бээлий өмсөх 3. Гарыг ойр ойрхон угаах 4. Хамгаалалтын хувцас өмсөх 5. Өндөг цоологчийг ариутган хэрэглэх 42.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны удирдамжийн зорилго нь: 1. Өвчтөнг хамгаалах 2. Лабораторийн ажилтныг хамгаалах 3. Эмнэлгийн бусад ажилтныг хамгаалах 4. Шаардлагатай бичиг баримт хөтлөх 5. Хууль тогтоомж биелүүлэх 43.Аль нь эмнэлгийн дотоод халдвараас сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй, үндсэн ажилбар вэ? 1. Үйлчлүүлэгчийн тасагт орохдоо амны хаалт, бээлий өмсөх 2. Халдварт өвчтэй хүмүүсийг тусгаарлах 3. Лабораторийн нөмрөг өмсөх 4. Үйлчлүүлэгчтэй харьцах бүрдээ гараа угаах 5. Халдвар бүхий сорьцийг ялгах 44.Хог хаягдлыг хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Энгийн хог хаягдал 2. Халдвартай хог хаягдал 3. Эмийн хог хаягдал 4. Эсэд хөнөөлтэй хог хаягдал
 7. 7. 5. Дахин боловсруулах хог хаягдал 45.Эмнэлгийн хог хаягдал ялгах уутанд тавигдах ерөнхий шаардлага аль нь вэ? 1. Өнгө үзэмжтэй 2. Бат бөх 3. Хар өнгөтэй 4. Тусгай тэмдэглэгээтэй байх 5. Улаан өнгөтэй 46.Цэрийг шинжлэхийн тулд хэдийд авах нь зүйтэй вэ? 1. Өглөөний цай уусны дараа 2. Унтахын өмнө 3. Өдрийн 12 цагт 4. Өглөө өлөн үед 5. Орой 18 цагт 47.Цэрийг ямар саванд авч лабораторид шинжлүүлэхээр өгөх вэ? 1. Угааж цэвэрлэсэн шил 2. Ариутгасан, таггүй шил 3. Вакуум шил 4. Ариутгасан тагтай шил 5. Лонх 48.Гематологийн лабораторийн үүрэг нь: 1. Цусны өвчний талаархи эмчийн таамаглалыг батлах 2. Онош тогтоох болон батлах 3. Үгүйсгэх 4. Урьдчилан сэргийлэх 5. Эмчилгээний үр дүнг хянах 49.Гематологийн анализаторыг цагаан эсийг ялган тоолж буй байдлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Цагаан эсийг 2 ангилдаг 2. Цагаан эсийг 3 ангилдаг 3. Цагаан эсийг 4 ангилдаг 4. Цагаан эсийг 5 ангилдаг 5. Цагаан эсийг 6 ангилдаг 50. Гистограм дээр ямар эсүүд дүрслэгддэг вэ? 1. Улаан эс 2. Ялтас эс 3. Цагаан эс 4. Савхан бөөмт нейтрофил 5. Тасархай бөөмт нейтрофил 51.Цагаан эсийн гистограм дээр ямар эсүүд дүрслэгддэг вэ? 1. Лимфоцит 2. Эозинофил, базофил, моноцит (Дунд эс-Middle cell) 3. Нейтрофил 4. Савхан бөөмт нейтрофил 5. Тасархай бөөмт нейтрофил 52.Анализатораар цагаан эсийн тоо ямар байвал цусыг шингэлэн дахин шинжлэх шаардлагатай вэ? 1. 10х109/л 2. 20х109/л 3. 30х109/л 4. # # # # # 5. 40х109/л
 8. 8. 53.Улаан эсийн тооцооллын үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? 1. MCV 2. MCH 3. MCHC 4. MPV 5. HCT 54.Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний үзүүлэлт аль нь вэ? 1. RBC 2. PLT 3. RDW 4. Keton 5. LDH 55.Цагаан эсийг үйл ажиллагаагаар нь дараах байдлаар хувааж болно. Үүнд: 1. Мөхлөгт бус 2. Фагоцит 3. Мөхлөгт 4. Иммуноцит 5. Нейтрофил болон бусад эсүүд 56.Гемолиз үүсэх шалтгаан: 1. Жижиг, нарийн зүүгээр цус авах 2. Хуруу шилийг сэгсрэх 3. Спирт хатаагүй үед хатгалт хийх 4. Хоол идсэний дараа сорьцыг авах 5. Идэвхитэй дасгал хөдөлгөөн 1. 57.Шинжилгээний өмнөх үед алдаа гарахаас сэргийлэхийн тулд шинжлүүлэгчид анхаарвал зохих зүйлсийг дурдана уу 1. Шинжлүүлэгчийн хооллолт 2. Шинжлүүлэгчийн биеийн байрлал 3. Шинжилгээ авах материал 4. Шинжлүүлэгчид ажилбарын тухай мэдээлэл өгсөн эсэх 5. Шинжлүүлэгч сайн унтаж амарсан эсэх 58.Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээний үндсэн үзүүлэлт аль нь вэ? 1. PT 2. APTT 3. TT 4. Fbn 5. D-dimer 59.Скаттерграм дээр эсүүдийг бүлэглэн дүрслэх үндэс нь дараах онцлог шинжтэй холбоотой. 1. Эсийн хэмжээ 2. Эсийн бөөм, мөхлөгийн байдал 3. Эсийн ДНХ, РНХ агууламж 4. Эсийн хэлбэр 5. Эсийн тоо 60.Гистограмын бүрдэл дүрслэгдэх үндэс нь 1. Эсийн хэлбэр 2. Эсийн тоо 3. Эсийн бөөм 4. Эсийн эзэлхүүний хэмжээ 5. Эсийн мөхлөг 61.Чанарын дотоод хяналтыг аргаар нь юу юу гэж ангилдаг вэ?
 9. 9. 1. Өвчтөний хэмжигдсэн хадгалагдсан сорьцыг хэрэглэх 2. Өвчтөний хэмжигдсэн сорьцыг хэрэглэх 3. Ямар ч хамаагүй хяналтын сорьц хэрэглэх 4. Үр дүн нь тодорхой сорьц хяналтын сорьц хэрэглэх 5. Хяналтын уусмалыг өнжөөд уншуулах 62.Эмнэлзүйн лабораторид шинжилгээний чанарын дотоод хяналтаар хянаж болох ажилбаруудыг заана уу? 1. Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг 2. Урвалж бодис шинжилгээний чанар хангаж байгааг 3. Шинжилгээ стандарт ажиллагааны зааврын дагуу хийгдэж буйг 4. Лаборатори хоорондын харьцуулалтыг 5. Биоаюулгүйн хэвийн ажиллагааг 63.Чанарын дотоод хяналтыг хэзээ хийх ёстой вэ? 1. Өдөр бүрийн шинжилгээ эхлэхийн өмнө 2. Аппаратанд шинээр тохируулга хийх бүрд 3. Шинэ программ оруулсны дараа 4. Шинжилгээний төгсгөлд 5. Сард нэг удаа 64.Аль нь дотоод хяналтын зорилгод нийцэх вэ? 1. Хэмжилтийн дүнгийн тархалт 2. Хувь хүний дүнгийн хяналт 3. Хазайлтыг удирдах 4. Хэмжилтийн алдааны хяналт 5. Итгэмжлэлийн нарийвчлалыг үнэлэх 65.Аль нь дотоод хяналтын зорилгод нийцэх вэ? 1. Лаборатори хоорондын хэлбэлзэл 2. Алдааг хянах 3. Удирдан чиглүүлэх 4. Хэмжилтийн дүнгийн тархалт 5. Хазайлт удирдах 66.Хэмжилтийн алдааг хянахад хяналтын сорьц хэрэглэхэд дараах ойлголтуудаас аль нь орох вэ? 1. Өдөр доторх алдааны хөдлөл зүйн хяналт 2. Өдөр хооронд алдаагүй үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 3. Өдөр хоорондын алдаатай үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 4. Явцын хэвийлтийн хяналт 5. Өдөр хоорондын алдаатай болон алдаагүй үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 67.Үйлчлүүлэгчийн шинжилгээний хариуг хэрхэн нягтлан хянах вэ? 1. Хэт өөрчлөлттэй хариу гарсан тохиолдолд 2. Хамаарлыг шалгах 3. Өмнөх хариуг шалгах, харьцуулах 4. Хазайлтыг шалгах 5. Хянах шаардлагагүй 68.Шинжилгээний үйл явцын хэмжилтийн өмнө, хэмжилтийн дараа шинжилгээний шинжилгээний хариуны үнэн зөв байдал өөрчлөгдөхөд хүргэдэг хүчин зүйлүүдийг сонгоно уу? 1. Сорьц авах үеийн байрлал, сорьц авах сав, гемолиз болох 2. Сорьцыг дамжуулах, центрифугт тунгаах 3. Шинжилгээний өмнөх үе шатанд сорьцыг алдаатай ялгах, буруу дугаарлах, урвалж бэлтгэх үеийн алдаа 4. Сорьц авах үеийн алдаа 5. Сорьцыг хуваарилан тасалж авах, сорьцыг хадгалах үед задрах 69.Эрүүл хүний шинжилгээний хариунд шинжилгээний бэлтгэл хангаагүйгээс нөлөөлж
 10. 10. болох хүчин зүйлсийг сонгоно уу? 1. Нас, хүйс 2. Өдрийн хэмнэл 3. Хоол ундны хэрэглээ 4. Дасгал хөдөлгөөн 5. Физиологийн хүчин зүйлс 70.Билирубиныг ямар аргаар тодорхойлдог вэ? 1. Энзимийн арга 2. Кинетик арга 3. Физикийн арга 4. Жаффын арга 5. Нэг үет арга 71.Шээсний хүчлийг ямар аргаар тодорхойлдогийг доорх аргуудаас сонгоно уу? 1. Кинетик арга 2. Энзимийн арга 3. Жаффын арга 4. Химийн арга 5. Нэг үет арга 72.Липопротейныг дотор нь юу гэж ангилдаг вэ? 1. Aполипопротей 2. Хиломикрон 3. Маш бага нягтралтай липопротейн 4. Дунд зэргийн нягтралтай липопротейн 5. Бага нягтралтай липопротейн 73.Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад алдаа заасан тохиолдолд ямар материал ашиглаж засварлах вэ? 1. Стадарт ажиллагааны заавар 2. Биоаюулгүйн журам 3. Шинжилгээний хөтлөл зүйн тэмдэглэл 4. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын гарын авлага 5. Тоног төхөөрөмжийн бүртгэл 74.Шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавараас авах мэдээллүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Тухайн шинжилгээнийн нэр 2. Урвалын зарчим 3. Урвалжийн хадгалах болон тогтвортой байдал 4. Шинжилгээний үзүүлэлтэд нөлөөлөх хөндлөнгийн нөлөө 5. Ажилбар 75.Шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавар дах шаардлагатай мэдээлэл аль нь вэ? 1. Үйлдвэрлэгчийн нэр 2. Чанарын хяналтын харьцуулалт 3. Хадгалалтын горим 4. Ном зүй 5. Сорьцын төрөл 76.Элэгний үйл ажиллагааны алдагдлын үед дараах үзүүлэлтүүдээс алийг нь үнэлэх вэ? 1. Нийт билирубин 2. Холбоот билирубин 3. Холбоот бус билирубин 4. Альфафетопротейн 5. Aльбумин 77.Ийлдсийн кальциг хянаж байдаг үүрэгтэй үзүүлэлтийг сонгоно уу? 1. Паратгормон 2. Витамин Д 3. Кальцитонин
 11. 11. 4. Кортизол 5. кали 78.Үл бүлэгнүүлэгчгүй хуруу шилэнд авсан цуснаас ялгасан цусны шингэн хэсэг аль вэ? 1. Бүхэл цус 2. Сийвэн 3. Шүүдэс 4. Ийлдэс 5. Иктерик ийлдэс 79.Шинжилгээний хариу буруу гарахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг сонгоно уу? 1. Шинжилгээг гүйцэтгэж буй мэргэжилтний чадвар 2. Шинжилгээний бэлтгэл хэрхэн хангасан эсэх 3. Сорьцыг зөв цуглуулсан эсэх 4. Шинжилгээг авсан хуруу шилний дараалал 5. Анализаторын шинжилгээнд бэлтгэсэн байдал 80.Шинжилгээний хариунд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг сонгоно уу? 1. Стресс хүчин зүйл 2. Дасгал хөдөлгөөн 3. Хоногийн хэмнэл 4. Шинжилгээг авсан байрлал 5. Физиологийн стресс 81. Бөглөөний өнгөөр антикоагулянтийг онооно уу? A Шар 1 Гель B Ягаан 2 Гепарин C Улаан 3 ЭДТА D Цэнхэр 4 Цитрат натри E Ногоон 5 Хоосон A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D5 E4 C. A4 B2 C3 D1 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A3 B1 C2 D4 E5 82. Шинжилгээний нэрийг үзүүлэлттэй онооно уу? A Шээсний ерөнхий шинжилгээ 1 Лейкоцитоз B Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2 Гематури C Коагулограмм 3 Протромбин D Биохими 4 Гипоальбуминеми E Ривальт эерэг 5 Экссудат A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A4 B2 C3 D1 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A3 B1 C2 D4 E5 83. Шээсний ерөнхий болон нэмэлт шинжилгээнд гарах өөрчлөлтийг онооно уу? A Шээсний туузан оношлуур 1 Цагаан эс 3000 B Шээсний тунадас 2 Уробилиниген C Нечипоренкийн сорил 3 3,1 гр уураг
 12. 12. D Хоногийн шээсэнд уураг илрүүлэх 4 Бортгон хучуур эс E Зимницкийн сорил 5 Хувийн жин, шээсний хэмжээ A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A2 B4 C1 D3 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A3 B1 C2 D4 E5 84. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг онооно уу? A Тромбоцит 1 MCV B Гематокрит 2 WBC C Цагаан эс 3 MCH D Улаан эсийн дундаж эзлэхүүн 4 PLT E Нэг улаан эсэд ноогдох гемоглобин 5 HCT A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A2 B4 C1 D3 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A4 B5 C2 D1 E3 85. Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг онооно уу? A Протромбин 1 INR B Олон улсын хэвшүүлсэн харьцаа 2 РТ C Зориуд идэвхижүүлсэн тромбопластины хугацаа 3 TT D Тромбины хугацаа 4 APTT E Фибриногений хэмжээ 5 Fbg A. A2 B1 C4 D3 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A2 B4 C1 D3 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A4 B5 C2 D1 E3 86.Шинжилгээний өмнөх хэлбэлзлийг хооронд нь тохируулна уу? A Мөчлөгт хэлбэлзэл 1 Шинжилгээний концентрацийн өөрчлөлт янз бүрийн хугацаанд (өдөр, долоо хоног, сар) илрэхийг хэлнэ B Өдөр тутмын хэлбэлзэл 2 Өглөө оройдоо илрэх хэлбэлзэл C Хоногын хэлбэлзэл 3 24 цагийн хугацаанд илрэх хэлбэлзэл D Жилийн хэлбэлзэл 4 Жилд 2удаа илрэх юм уу, улирлын шинж чанартай E Бие махбодын хэлбэлзэл 5 Биеийн ачаалал, стресс хүчин зүйл, хооллолттой холбоотой
 13. 13. үүсдэг хэлбэлзэл A. A1, B2, C3, D4, E5 B. A2, B1, C4, D5, E3 C. A4, B3, C1, D2, E5 D. A5, B4, C2, D3, E1 E. A3, B5, C5, D1, E2 87.Сорьц цуглуулах үед гардаг алдааны шалтгааныг уялдуулан холбоно уу? A Сорьцын хэмжээ бага 1 Антикоагулянт, сорьцын харьцаа алдагдана B Хуруу шилний сонголт 2 Сийвэнгийн кали, уураг, бодисын солилцооны дайвар бүтээгдэхүүнүүд ихсэх, түүнчлэн цус задралын шалтгаанууд ийм байдалд хүргэнэ C Зогсонгшил 3 ЛД, кали, магни ийлдсэнд хуурамчаар ихсэж, натри буурдаг шалтгаан болно D Гемолиз 4 Энгийн улаан таглаатай хуруу шил эсвэл гел агуулаагүй хуруу шилийг сонгосон байх ёстой E Липеми 5 Шинжилгээнд саад учруулна Ү A. A1, B2,C3, D4, E5 B. A2, B4, C5, D1, E3 C. A3, B4, C2, D5, E1 D. A1, B3, C2, D3, E5 E. A4, B1, C3, D2, E5 88.Шинжилгээний хуруу шилний өнгө болон тухайн хуруу шилэн доторх бодисын найрлагыг уялдуулан тохируулна уу? A Улаан 1 Бүлэн идэвхижүүэлгч агуулсан гелэн хуруу шил B Цэнхэр 2 Гепарин 1мл бүхэл цусанд 1.5мг ЭДТА агуулсан C Ногоон 3 Ямар нэгэн бодис агуулаагүй хоосон хуруу шил D Ягаан 4 Сорьц, цитратын харьцаа 1:9 E Шар 5 1мл бүхэл цусанд 0.2мл гепарин агуулсан A. A3, B2, C1, D4, E5 B. A2, B4, C5, D1, E3 C. A3, B4, C5, D2, E1 D. A1, B3, C2, D3, E5 E. A3, B1, C4, A2, E5 89.Дараах гиполипопротейнемийн утгуудад тохирохыг уялдуулан сонгоно уу? A Абетталипопротейнеми 1 HDL байхгүй, Aпo-A-L болон апо-II маш бага хэмжээтэй, LDL бага, нийт холестеролын түвшин бага, триглицеридийн түвшин хэвийн эсвэл үл ялиг их
 14. 14. B Гипоальфалипопротей неми 2 Триглицеридийн түвшин маш ихэссэн, HDL түвшин бага C Гипобетталипопротейн ем 3 Апо-В-100 болон апо-В-48 нийлэгжих боломжгүй, нийт холестерины түвшин бага, триглицеридийн түвшин ихээс багасдаг D Тангейрын өвчин 4 Нийт холестерины түвшин маш бага, триглицеридийн хэмжээ бараг тодорхойлогдохгүй, LDL, Апо-В-100 байхгүй E Альфалипопротейнеми 5 Апо-В-100 болон апо-В-48 байхгүй, нийт холестерины маш бага, триглицеридийн түвшин ихээс багасдаг A. A4, B2, C3, D1, E5 B. A3, B4, C5, D2, E1 C. A2, B5, C1, D3, E4 D. A2, B1, C4, D5, E3 E. A1, B3, C2, D4, E3 90.Хүчил-шүлтийн бодисын солилцооны үеийн өөрчлөлтийг уялдуулан сонгоно уу? A Ацидеми 1 Артерийн цусанд pH<7.35 B Алкалеми 2 Артерийн цусанд pH>7.45 C Гиперапное 3 Цусанд pCO2 ихсэнэ D Гипоапное 4 Цусанд pCO2 багасна E Карбондиоксидийн хэсгийн даралт 5 Цусанд mm Hg-д хэмжигдэнэ A. A4, B2, C3, D1, E5 B. A3, B4, C5, D2, E1 C. A2, B5, C1, D3, E4 D. A1, B2, C3, D4, E5 E. A1, B3, C2, D4, E3 91.Ийлдсийн уураг, шээсний уургийн утга Си нэгжид г/Л-ээр илэрхийлэгддэг. Учир нь уураг учраас. 92.Гиперлипопротейнеми нь Фредриксон-лев-ийн системийг ашигладаг боловч өнөөдөр төдийлөн ашиглагдахаа больсон. Учир нь зөвхөн хэвийн бус липидийн төрөл дээр лавлагаа хийдэг. 93.Хэмжлийн эргэлзээг тооцох нь хэмжигдэхүүний хэмжлийн нэгж дамжуулалтын найдвартай байдлын тодорхой илэрхийлэл юм. Учир нь референс хүрээнд референс материалын баталгаажсан дүнг дамжуулдаг ба аливаа түвшинд хэмжлийн эргэлзээ нь түүнээс дээш түвшинд референс материалыг хэмжилтийн референс аргаар хэмжсэн бүх хэмжлийн эргэлзээг уламжлан багтаадаг. 94.Референс материалыг тохиргоо хийх, хэмжилтийн аргыг үнэлэх зэрэгт ашигладаг. Учир нь түүний утгыг олон төрлийн хэмжилтийн аргаруу дамжуулдаг. 95.Хэмжилтийн аргыг үнэлэхдээ зөвшөөрөгдсөн референс материалыг 5-10 удаа давтан шинжлэх ёстой. Учир нь хэмжсэн дүн итгэх хязгаарт байж чадвал тухайн концентрацийн зөв чанар шаардлага хангасан гэж үзнэ. 96.Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний сорьц бүлэгнэсэн тохиолдолд шинжилгээг хийж болохгүй. Учир нь ялтас эсийн хэмжээ хуурамчаар бага тодорхойлогдоно. 97.Шар таг бүхий гель агуулсан хуруу шилэнд иммунологийн шинжилгээг хийж болно. Учир нь гель нь сорьцыг ялгахад илүү хялбар болгодог.
 15. 15. 98.Улаан таг бүхий бүлэгнэсэн хуруу шилэнд цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээг хийж болно. Учир нь бүлэгнэсэн сорьцонд цусны эсийг тодорхойлох боломжтой байдаг. 99.Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээг шар тагтай хуруу шилэнд тодорхойлж болно. Учир нь цус бүлэгнэлтийн шинжилгээг сийвэнд хийдэг. 100. Рентген зураг авхуулсны дараа цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээг өгч болохгүй. Учир нь цусны цагаан эсийн тоо хуурамчаар өндөр тодорхойлогдоно.

×