Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις

8,972 views

Published on

Μερικές συμβουλές - προτάσεις για τη δημιουργία παρουσιάσεων.

 • Login to see the comments

Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις

 1. 1. ΠροτάςεισΓιϊργοσ ΧατηθνικολάκθσΕκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ ζκδοςθ 1.0
 2. 2. Τα προγράμματα δθμιουργίασ παρουςιάςεων αποτελοφν πολφχριςιμα εκπαιδευτικά εργαλεία …
 3. 3. … αλλά ...
 4. 4. πολφ ςυχνάκατθγοροφνται!
 5. 5. μπλαμπλα … ΟΚ!
 6. 6. Μηα θαθή παξνπζίαζε κπνξεί λα δξάζεη ζαλ ππλσηηθό …
 7. 7. ι ωσ μια καλι ευκαιρία να αςχολθκεί κανείσ με το κινθτό του
 8. 8. ή απλά να πποκαλέζειδςζαπέζκεια
 9. 9. Αλλά δεν είναι το PowerPointπου φταίει…
 10. 10. “Μπορεί να ζχεισ τθν καλφτερθ ιδζα ςτον κόςμο!Αλλά αν δεν μπορείσ να πείςεισ αρκετά άτομα γι’ αυτό, τότε δεν ζχει καμία ςθμαςία! ”Gregory Berns
 11. 11. Ασ δοφμε λοιπόν μερικάπράγματα που πρζπει να προςζξουμε!
 12. 12. Η ςωςτι ςχεδίαςθ και οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ
 13. 13. βοθκάει ςτθν καλφτερθ ροι τθσ και ςτθν κατανόθςι τθσ
 14. 14. Πριν ανοίξουμετο PowerPoint: Καταγράφουμε πρόχειρα και οργανϊνουμε τισ ιδζεσ μασ ςτο χαρτί. Ακόμα καλφτερα, ςκεφτόμαςτε κάποια ςχετικι ιςτορία που κα μποροφςαμε να αφθγθκοφμε.
 15. 15. Πριν τθν ϊρα τθσπαρουςίαςθσ
 16. 16. κάνουμε πρόβα!
 17. 17. Slow Downγια να μθ χρειαςτεί να βιαηόμαςτε για να προλάβουμε!
 18. 18. Start on Time, End on Time και για να μθ βγοφμεεκτόσ χρόνου!
 19. 19. Απευκυνόμαςτε ςτο κοινό μασ!οφτε ςτο κενό, οφτε ςτθν οκόνθ, οφτε ςτισ ςθμειϊςεισ μασ
 20. 20. Eye Contact
 21. 21. ΑνεργίαDownsized
 22. 22. Το2% ηος παγκόζμιος πληθςζμούκαηέσει ηο 50% ηος πλούηος.
 23. 23. Η εηθόλα κπνξεί Εμάιινπ, Τν θείκελν κπνξεί λα λα γεκίδεη δελ ρξεηάδνληαη ηνπνζεηεζεί ενηόρ ηεο ολόκληπη πνιιέο λέξειρ αλά εηθόλαο. ηε δηαθάλεηα. δηαθάλεηα.
 24. 24. Εικόνεσ χαμθλισανάλυςθσ
 25. 25. Υπερβολικι πλθροφορίαιάζνο #1
 26. 26. Τπερβολικι πλθροφορίαΌταν μιλάμε για ζνα ςθμαντικό κζμα ι όταν κζλουμε να μθνξεχάςουμε να αναφερκοφμε ςε κάτι, κάνουμε το λάκοσ ναγεμίςουμε τθ διαφάνεια με όλθ αυτι τθν «χριςιμθ»πλθροφορία. Αυτό βοθκάει εμάσ, αφοφ ζτςι δεν κα ξεχάςουμεκάτι που κζλαμε να ποφμε, οφτε χρειάηεται να μάκουμε κάτι απ’ζξω, αφοφ βρίςκονται όλα μπροςτά μασ. Μποροφμε μάλιςτα ναφτιάξουμε και λίςτεσ εξθγϊντασ αναλυτικά τι εννοοφμε:•Πρζπει να τα γράψουμε όλα ςτθ διαφάνεια. • Αλλιϊσ πωσ κα τα κυμόμαςτε όλα; Αςηό ηο κενό•Πρζπει λοιπόν να γεμίςουμε τθν διαφάνεια. θα ήηαν • Εξάλλου είναι πράγματα που πρζπει να τα ξζρουν όλοι. κπίμα να μην•Αφοφ ζχει λίγο χϊρο ακόμα, να ποφμε και ότι: αξιοποιηθεί! • Είμαςτε φοβεροί! Ζχουμε ςχεδόν καλφψει ολόκλθρο το κζμα μασ, απαιτϊντασ ελάχιςτεσ διαφάνειεσ.
 27. 27. Πολλζσεικόνεσ!Λίγο και απλόκείμενο!
 28. 28. Αλ βάδνπκε ζηηο δηαθάλεηεο,όια όζα έρνπκε ζθνπό λα πνύκε, ηόηε πνιύ απιά, δεν χπειαζόμαζηε!BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAHBLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH
 29. 29. Όζν πεξηζζόηεξα έρεη ην θνηλό καο κπξνζηά ηνπ λα δηαβάζεη, ηόζν ην ιηγόηεξν ζα καο αθνύεη!
 30. 30. Οι πολλζσ κουκίδεσ (bullets) αρζςουν ςτισ ταινίεσ!
 31. 31. Μεγάλεσ λίςτεσ • Με• Δεν • μια• χρθςιμοποιοφμε • πολφ • Αθήζηε • μεγάλθ • πος• πολφ • λίςτα, • κανέναρ• μεγάλεσ • δεν • το• λίςτεσ • μινυμα • θα• για • κα • έσει• να • χακεί • όπεξη • και • να• περάςουμε • ςτο • διαβάζει• το • μια • τζλοσ• μινυμα • δεν • ηέηοια• που • κα • διαθάνεια.• κζλουμε. • κυμάται • κανείσ • τίποτα.
 32. 32. Ο κανόνασ του 7 x 7 • Μζχρι 7 κουκίδεσ / διαφάνεια • Μζχρι 7 λζξεισ / κουκίδα40 - 50 λζξεισ / διαφάνεια
 33. 33. 1: α β γ δ ε δ ε2: α β γ δ ε δ ε3: α β γ δ ε δ ε4: α β γ δ ε δ ε5: α β γ δ ε δ ε6: α β γ δ ε δ ε7: α β γ δ ε δ ε
 34. 34. Κουκκίδεσ (bullets) μία ανά διαφάνεια
 35. 35. … άρα τελικά … μθδζν κουκίδεσ
 36. 36. ΕΝΑμήνςμα ανά διαθάνεια
 37. 37. Απηνί πνπ καο παξαθνινπζνύλ, ζίγνπξα δηαβάδνπλ πην γξήγνξα, απ’ όηη κηιάκε εκείο.Με ηε βνήζεηα ησλ εηθόλσλ ή ησλ ζεκεηώζεσλ ζπκόκαζηε ηη ζέινπκε λα πνύκε θαη κε πνηα ζεηξά!
 38. 38. Πξόθεηηαη γηα έγγξαθν ή γηα παξνπζίαζε;70+ ιέμεηο/δηαθάλεηα έγγξαθν
 39. 39. Όηαλ βιέπνπκε θάπνηνλλα πξνβάιεη θαη λα δηαβάδεη από ηηο δηαθάλεηεο, όια όζα έρεη λα καο πεη, κνλνινγνύκε: Σε ηη ρξεηάδεηαη ηώξα απηόο; Αο κνπ έδηλε ην αξρείν, λα ην δηαβάζσ κόλνο κνπ, κε ηελ εζπρία κνπ …
 40. 40. Κάνουμε τα πράγματα όςο πιο απλά γίνεται,… όχι όμωσ απλοφςτερα!
 41. 41. Κακι χριςθ χρωμάτων, γραμματοςειρϊν και εφζΛΑΘΟΣ #2
 42. 42. Επιλζγουμε τα κατάλλθλα χρϊματακατά περίπτωςθ
 43. 43. Χρειάηεται προςοχι ςτθν επιλογι χρωμάτων Παίηει ρόλο και το φόντο Ένασ λάκοσ ςυνδυαςμόσ χρωμάτων κουράηει Αλ απηό θαίλεηαη δύζθνιν, θαιύηεξα λα κε βάινπκε θαζόινπ ρξώκαηα!Monday, 30 August 2010
 44. 44. Μθν χρθςιμοποιείτε εικόνα για background Ζντονθ εικόνα Δεν κα μπορζςειωσ φόντο κανζνασ να διαβάςει ςε το κείμενοδιαφάνειαμε κείμενο
 45. 45. Γραμματοςειρζσ
 46. 46. Τφποι γραμματοςειρϊν- Με πατούρες (Serif) Π.χ. Times new Roman- Χωρίσ πατοφρεσ (San Serif) Π.χ. Calibri ι Verdana- Καλλιγραφικές (Script) Π.χ. Monotype Corsiva
 47. 47. ΠΡΟ΢ΟΧΗ Η είσοδος στο χώρογίνεται με δική σας ευθύνη! Κίνδυνος κατολισθήσεων!
 48. 48. Ποιον τφπο γραμματοςειρϊν; Με πατούρες (Serif) Για κείμενο με μικρά γράμματα Χωρίσ πατοφρεσ (San Serif) Η γενικά καλφτερθ επιλογι Καλλιγραφικζσ (Script) Καλύτερα να αποφεύγονται!
 49. 49. B I UΗ ζντονθ γραφι χάνει το νόθμά τθσ αν τθχρθςιμοποιιςουμε ςε όλθ τθν ζκταςθ του κειμζνου μασ. Και αυτό δε ςώηεται, οφτε με τθ χριςθ τθσ υπογράμμιςθσ, οφτε με τθ ΧΡΗ΢Η ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η ζντονθ γραφι αρκεί για να τονίςουμε κάτι ςυγκεκριμζνο, ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο κείμενο.
 50. 50. • Γραμματοςειρά μεγζκουσ 40• Γραμματοςειρά μεγζκουσ 36• Γραμματοςειρά μεγζκουσ 32• Γραμματοςειρά μεγζκουσ 28• Γραμματοςειρά μεγζκουσ 24• Γραμματοςειρά μεγζκουσ 20• Γραμματοςειρά μεγζκουσ 16
 51. 51. Μαο λνηάδεη απηόο!Αλ δε θαίλεηαη από εθεί, δελ ην ρξεζηκνπνηνύκε.
 52. 52. Ελζγχουμε πρινπαρουςιάςουμε
 53. 53. Πίνακεσ και γραφιματα
 54. 54. Student Levels 300 Level 5, Jan , 265 250 200 Level 4 Level 8, May, 165 Level 5Amount Level 5, Feb, 152155 Level 6, Feb, Level 6, Mar, 150 150 Level 6 Level 4, Jan , 125 Level 5, Mar, 128 Level 6, April, 123 Level 7, May, 125 Level 7 Level 8, June, 95 Level 8 100 Level 6, Jan , 85 Level 8, Feb, 87 Level 6, June, 85 Level 7, June, 75 Level 8, Mar, 65 Level 8, April, 65Level 6, May, 68 Level 5, April, 57 Level 4, May, 54 52 Level 5, May, Level 5, June, 45 50 Level 7, Jan , 35 4, Feb, 42 Level Level 7, Mar, 41 Level 4, Mar, 29 Level 7, Feb, 24 Level 4, April, 28 7, April, 25 Level Level 8, Jan , 21 Level 4, June, 22 0 Jan Feb Mar April May June Level 4 125 42 29 28 54 22 Level 5 265 152 128 57 52 45 Level 6 85 155 150 123 68 85 Level 7 35 24 41 25 125 75 Level 8 21 87 65 65 165 95 Month
 55. 55. Student Levels 300 250 200 Level 4 Level 5Amount 150 Level 6 Level 7 Level 8 100 50 0 Jan Feb Mar April May June Level 4 125 42 29 28 54 22 Level 5 265 152 128 57 52 45 Level 6 85 155 150 123 68 85 Level 7 35 24 41 25 125 75 Level 8 21 87 65 65 165 95 Month
 56. 56. Student Levels 300 250 200 Level 4 Level 5Amount 150 Level 6 Level 7 Level 8 100 50 0 Jan Feb Mar April May June Month
 57. 57. Έσοςν και οι πλάκα! Δε γίνεηαι να κινήζειρ … μην ζαρ απέζοςν! Μος πήπε μια ώπα να ηα θηιάξωΛίγο ακόμα! όλα αςηά. Τα εφζ είναιάλλερ κινήζειρ Κι απαραίτθτα; Ωπαία ε; Αλλά άξιδε!
 58. 58. Σπλνςίδνληαο: ειιηπήο ππεξβνιηθή πξνεηνηκαζία πιεξνθνξία ιάζνο ιάζνο ιάζνο ρξώκαηα εηθόλεο γξακκαηνζεηξέο
 59. 59. • Αθεγνύκαζηε ηζηνξίεο• Εκπιέθνπκε ην θνηλό• Κάλνπκε πξόβα• Αλαθεθαιαηώλνπκε
 60. 60. Αναφορζσ - πθγζσΔεν παραλείπουμε να αναφζρουμε τισ πθγζσ μασ. Και όχι: Internet ι Google, αλλά αναλυτικά!
 61. 61. Αναφορζσ - πθγζσ• "You Suck At PowerPoint!" από @Jessedee• "Steal this Presentation" από @Jessedee• "Why Presentations Matter..." από Clearpreso• "Most Presentations Stink!" από “Empowered Presentations”• "Presentation Skills for teachers, v 3.0" από Simon Jones• "10 tips for presenters" από Thomas Verschueren• "Life after death by PowerPoint" από Don McMillan• "Presentation Slide Design for the Non-Designer" από Christina Quick Henderson• "Stop killing your students with PowerPoint" από Jacqueline Hicks (απόδοςη ςτα Ελληνικά: Μ. Μαυρέλοσ)• Blog Ι. Σαρθμπαλίδθ (http://pliroforikiatschool.blogspot.com)
 62. 62. Ευχαριςτϊ πολφ!Γιϊργοσ Χατηθνικολάκθσ Εκπαιδευτικόσ ΠΕ19

×