Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الذكاء الاجتماعي

This is a series of Capacity Building documents that was prepared by the Sudanese Youth Leadership Development Program.
هذه مجموعة من المقالات في مجالات تدريبية متعددة مناسبة للجمعيات الطوعية تم تطويرها بين عامي 2003-2008 للبرنامج السوداني لإعداد القيادات الشبابية

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

الذكاء الاجتماعي

 1. 1. áZhGôŸG IôgɶdG »¡a .ádhO …CG OÉ°üàbG ‘ á∏YÉØdG iƒ≤dG ºgCG øe IóMGh á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG Èà©J ºgÉ°ùJh .⁄É©dG ∫hO º¶©e ‘ á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG OóY ‹ÉªLEG øe %80 πµ°ûJ πª©j »àdG »g á«∏FÉ©dG ácô°ûdGh .ádhO …C’ ‹ÉªLE’G »eƒ≤dG œÉædG øe %45 ‘ πbC’G ≈∏Y hCG - ɪgóMCG É¡µ∏Áh á«∏FÉY á∏°U ɪ¡æ«H - ÌcCG hCG - ¿É°üî°T É¡«a .É¡æe ÈcC’G Ö«°üædG ∂∏Á É¡JÓµ°ûe ≈≤Ñà°Sh áZhGôe ôgGƒ¶dG ó°TCG øe á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG IôgÉX Èà©Jh ¿CG ¿hO É¡JQƒ£N óYÉ°üàJh äÓµ°ûŸG √òg ôªà°ùJ å«M .ICÉWh ó°TCG á«∏NGódG .ÉgOƒLƒH ±GÎY’G ¿hOh ΩõëH É¡©e πeÉ©àdG ºàj áeÉ©dG äÉcô°ûdG øe Òãµa .äÉcô°ûdG πc π°UCG »g á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG ¿CG ɪc øe §≤a %30 ¿CG ¤EG äÉ«FÉ°üME’G Ò°ûJh .á«∏FÉY äCGóH Ωƒ«dG ÉgGôf »àdG á«ŸÉ©dGh %10 ¿CGh .(AÉæHC’G) ÊÉãdG π«÷G ¤EG π≤àæàd ¢SÓaE’G øe ƒéæJ á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG .(OÉØMC’G) ådÉãdG π«÷G ¤EG π≤àæJh ôªà°ùJ É¡æe :∞©°†dGh Iƒ≤dG •É≤f øe ÉgÒZ øY É¡∏ªëàJ »àdG AÉÑYC’Gh á«∏FÉ©dG ácô°ûdG ÉjGõe ∞∏àîJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ‘ ÖÑ°ùààa ,É¡«a OGôaC’G äÉ«dƒÄ°ùeh QGhOCG êhOõJh ÜQÉ°†àJ Ée IOÉ©a ,äÉcô°ûdG .ájOÉ©dG äÉcô°ûdG ‘ Égó‚ ’ »àdG ∞©°†dG •É≤fh Iƒ≤dG •É≤f øe ójóY Aƒ°ûf :»∏j ɪc ∂dPh :Iƒ≤dG •É≤f .ÚØXƒŸGh Ú∏eÉ©dG ÚH áfÉeC’G ´ƒ«°T - .Ú°ùaÉæª∏d É¡Hô°ùJ ΩóYh πª©dG QGô°SCG ≈∏Y á¶aÉÙG - .á∏FÉ©dG áaÉ≤K øe ™ÑæJ »àdG ácô°ûdG áaÉ≤K ¢ùfÉŒ - .πLC’G πjƒW §«£îàdG ¤EG …ODƒj …òdG »Ø«XƒdG ¿ÉeC’G - ¢ù£°ùZG (ÜBG) 2000 áæeÉãdG áæ°ùdG ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Oó`©``dG 4 Oó©````dG18 á«Hô©dG ácô°ûdG »ª∏©dG ΩÓYEÓd (´É©°T) IôgÉ≤dG ´.Ω.ê §≤a Úcΰûª∏d á«∏ª©dG ájDhôdGh á«°üî°ûdG äÉbÓ©dG ÚH á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG á«∏FÉ©dG ∫ɪYC’G IQGOEG ‘ ™Ñ°ùdG ÉjÉ£ÿG èèæ檪∏∏aa ÏÏææjjƒƒcc :: ∞∞««ddCCÉÉJJ ::ôô°°TTÉÉææddGGøøeeôôjjòò––.á«©eÉ÷GçƒëÑdGhπFÉ°SôdGháaÉë°üdG‘äÉØ£à≤ŸGhá©jô°ùdGäGQÉ°TE’G¬æe≈æãà°ùJh™jRƒàdG¢VGôZC’π≤ædGhôjƒ°üàdG:ô¶◊Gπª°ûjhô°TÉædGøe»HÉàc¿PEG¿hóHIô°ûædGIògøeAõL…Gπ≤f™æÁ á«∏FÉ©dGäÉcô°ûdG www.edara.com…Oɪ°üdGº«°ùf:ôjôëàdG¢ù«FQ 2¢U.............. á«∏FÉ©dG ¿ƒÄ°ûdG áÑ«≤M 3¢U...............? ∂àcô°T ‘ Gòg çóëj πg 4¢U...ácô°ûdG ¤G á«∏FÉ©dG äÉYGô°üdG π≤f 5¢U..á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG ÉjÉ£N iOÉØàJ ∞«c 6¢U..........Ú∏dóe AÉæHCG ≈∏Y OɪàY’G 7¢U............................á```````aÓÿG 8¢U...................á``````aÓÿG QÉÑàNG Oó©dG Gòg ‘ CGôbG
 2. 2. :∞©°†dG •É≤f -2 äÉcô°ûdG ‘ ÚØXƒŸG ΩGõàdG áLQO π≤J ΩÉY πµ°ûH - ôeGhC’G á°VQÉ©e óM ¤EG óà“ óbh πH ,á«∏FÉ©dG .äÉYɪàL’G øY ∞∏îàdGh ÜÉ«¨dG IÌch AGOC’G øe á«fóàe äÉjƒà°ùe ∫ƒÑ≤d IQGOE’G ô£°†J - øjòdGh á∏FÉ©∏d ¿ƒªàæj øjòdG ÚØXƒª∏d á«LÉàfE’Gh .º¡«∏Y äGAGõ÷G ™«bƒJ Ö©°üj ≈∏Y kAÉæH ’ º¡àHGôb áLQO ≈∏Y kAÉæH ÚØXƒŸG Ú«©J - ÚØXƒŸG Üô°ùJ »æ©j Ée ƒgh .º¡JAÉØc áLQO ó◊G ¤EG º¡dƒ°Uh ó©H - Ú°ùaÉæŸG ¤EG øjRÉટG áMÉàŸG äÉ«bÎdG øe ≈°übC’G .ÜQÉbC’G ÒZ ÚØXƒª∏d ᢢ˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG ìhô˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ê󢢢˘˘˘˘˘˘J - á∏FÉ©dG êQÉN øe ÚØXƒª∏d ,º˘¡˘à˘«˘Lɢà˘fEG ∞˘©˘°V ‹É˘à˘dɢ˘Hh ∞©°V ¤EG …ODƒj Ée ƒgh πNGO ΩÉY πµ°ûH á«LÉàfE’G .á«∏FÉ©dG ácô°ûdG á∏ªàÙG äÉYGô°üdG IQƒ£N - .É¡àjƒ°ùJ ä’ɪàMG ∞©°Vh CÉ°ûæJ »àdG äÉYGô°üdG ¿CG ∂dP ’ IóMGƒdG á∏FÉ©dG OGôaCG ÚH »FÉ¡f πµ°ûH É¡ª°ùM øµÁ πH - ∞XƒŸG π°üØH ájOÉ©dG äÉcô°ûdG ‘ çóëj ɪc iƒà°ùe ¤EG ´Gô°üdG ∫É≤àfG á£≤f »g ∂∏J ¿ƒµJ .≈∏YCG kÉ«Ñ∏°S ôKDƒJ ÜQÉbCÓd »Ø«XƒdG ¿ÉeC’G áLQO ´ÉØJQG - ‘ á°UÉNh ,ácô°û∏d …OÉ°üàb’G ¿ÉeC’G áLQO ≈∏Y .§°SƒàŸGh Ò°ü≤dG ióŸG IOÉ«°Sh ÜQÉbC’G ÚØXƒŸG ÚH á°ùaÉæŸG ìhQ ÜÉ«Z - .É¡æe k’óH - IôeGDƒŸG hCG - áYRÉæŸG ìhQ π°ûØd …ODƒJ »àdG ™Ñ°ùdG ÉjÉ£ÿG :á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG ✲QGhOC’G Üô˘˘°ùJ :¤hC’G ᢢ˘Ä˘˘˘«˘˘˘£ÿG :πª©dG áÄ«H ¤EG á«∏FÉ©dG ≈∏Y »∏Á Ódóe øHE’G ¿Éc á≤gGôŸGh ádƒØ£dG ΩÉjCG ‘ Ωóîà°ùj Ódóe ÉeÉY Gôjóe ∫GR Ée Ωƒ«dGh .ójôj Ée Iô°SC’G ¿ƒµàa ,èFÉàædG ¢ùØf ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ܃∏°SC’G ¢ùØf .Iô°SÉÿG »g ácô°ûdG :ÉgOÉ©HCGh á∏µ°ûŸG QhòL á∏FÉ©dG â«H øe π≤àfG ÜÉ°ûdG ôjóŸG Gòg ¿CG íLôŸG øe .1 ¬Hƒ∏°SCG Ò¨j ¿CG ¿hO ácô°ûdG ‘ Ö°üæe ≈∏YCG ó∏≤à«d .è°†ædG ≈∏Y √óYÉ°ùJ á«LQÉN ÜQÉéàH ôÁ hCG ÚH ≥jôØàdG AÉHôbC’Gh AÉæHC’G øe Òãc ≈∏Y Ö©°üj .2 ‘ ¢UÉî°TC’G ¢ùØf ¿ƒ∏HÉ≤j º¡a ,ácô°ûdGh â«ÑdG ‘ º¡fƒKOÉëjh ÜÉ≤dC’G ¢ùØæH º¡fhOÉæjh ÚfɵŸG ¢ùØf º¡©e ¿ƒeóîà°ùj ’ GPɪ∏a ,äÉYƒ°VƒŸG ¢ùØf ?܃∏°SC’G ∞£Y Qóà°ùJ äÉeRCG AÉæHC’G A’Dƒg π©àØj Ée GÒãc .3 .ácô°ûdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ∂dP ¿Éc ƒdh ≈àM øjódGƒdG ¬jódGh RGõàHG OÉàYG …òdG πØ£dÉa ‘ 󢢢˘˘é˘˘˘˘˘j ¬˘˘˘˘˘jCGQ AÓ˘˘˘˘˘eE’ kɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘Wɢ˘˘˘˘˘Y ¢ùØf á°SQɪŸ IójóL á°Uôa ácô°ûdG .á«fÉ«Ñ°üdG ¬HÉ©dCG ∫ÉØWC’G ¢†©H CÉ°ûæj ÉeóæY .4 ¿ƒcQójh ódGƒdG ÜÉ«¨H ¿hô©°ûjh ódƒàj ácô°ûdÉH º¡æY ∫ƒ¨°ûe ¬fCG QÈe ÒZ …õ˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘Z Qƒ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°T º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘j󢢢˘˘d ‘ ᢢ˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘Zô˘˘˘˘˘dGh ᢢ˘˘˘cô˘˘˘˘˘°ûdG ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘˘gGô˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘H .É¡ª«£– ¤EG AÉæHC’G A’Dƒg º°†fG Ée GPEG .5 º¡fEÉa ácô°ûdG ‘ ájOÉ«≤dG ™bGƒŸG ɪ∏c º¡fƒMóàÁh ™«ª÷G º¡d ≥Ø°üj ¿CG ¿ƒ©bƒàj º¡àÑZQ ¿CG ∂dP .QGôb …CG GhòîJG hCG A»°T …CG Gƒ∏©a áÑ°SÉÙG ÜÉ«Z ™e - ΩC’G ¿ÉæM ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ …CG ≈∏Y ≈¨£j - ÜC’G ±ôW øe ∫É©aC’G ≈∏Y .ácô°ûdG πÑ≤à°ùe øY á«dƒÄ°ùŸÉH º¡jód ¢SÉ°ùMEG ✲π˘Lô˘dG π˘¶˘j :᢫˘fɢã˘dG á˘Ä˘˘«˘˘£ÿG Ωó≤J ɪ¡e ¬jódGƒd áÑ°ùædÉH kÓØW :ôª©dG ¬H Ö©∏f ’ÉØWCG Éæc ÉeóæY ΩÉjC’G ∂∏àH kɪFGO ÉfGódGh Éfôcòj hCG ∫ƒÑ≤e ƒg Éà ∫É©aC’G øe »JCÉfh »µÑfh ƒ¡∏fh .ÉfõéY ’EG ¿hôj ’ ÉfDhÉHBGh ΩÉjC’G ∂∏J òæe .¢Vƒaôe .…õjôZh ™FÉ°T ôeCG ƒ¡a ¬cQGóJ ” GPEG kÉÑ«Y Gòg ¢ù«dh ¤EG ∑ƒ∏°ùdG Gòg Üô°ùàj ÉeóæY ºbÉØàJ äÓµ°ûŸG øµd .É¡JOÉ«b ¤ƒà«d øH’G QhO Úëjh ácô°ûdG :ÉgOÉ©HCGh á∏µ°ûŸG QhòL ÒÑc Qó≤H º°ùàJ øH’Gh ÜC’G ÚH ábÓ©dG ¿CG ºZQ (1) ¿ƒ∏°UGƒj AÉHB’G ¢†©H ¿CG ’EG ¿ÉeC’Gh á≤ãdG øe …CG ÜC’G ¢†aôjh .¬FGQBGh øH’G QɵaCÉH ±ÉØîà°S’G ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓN¢ù£°ùZG)ô°ûY¢SOÉ°ùdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 2 :á«∏FÉ©dG ¿ƒÄ°ûdG áÑ«≤M .hóÑJ ɇ π≤KCG ɪFGO - .É¡Ñ«JôJ ‘ ój …CG ∂d ¢ù«dh äBÉLÉØŸÉH áÄ«∏e - .∫É◊G √òg ≈∏Y É¡àKQh ∂fCG íLôŸG øªa É¡∏ª– ¿CG ∂«∏Y ºàëàj πH ,É¡Ñë°S ∂æµÁ ’ - .∂JÉ«M ∫GƒW ∑ô¡X ≈∏Y áÄ«∏e »¡a ,óMC’ É¡H ó¡©J ¿CG ™«£à°ùJ ’ - ´ÓWEÉH IôWÉıG ∂æµÁ ’ »àdG á«∏NGódG ¢ùHÓŸÉH .É¡«∏Y óMCG ∂JQƒ°Uh ∂ª°SG πª– É¡fC’ ,É¡àYÉ°VEG ∂æµÁ ’ - ≥jôW ±ô©àd á›Èe É¡fCG ɪc .∂JÉfÉ«H πch .â«ÑdG
 3. 3. »g πgácô°Tá«∏FÉYácô°T ΩCG? á«∏FÉY Oóëà°S (’ hCG º©æH) ¬H IOƒLƒŸG á∏Ä°SC’G πc ≈∏Y áHÉLE’G ∫ÓN øeh √ôjƒ°üJ ∂æµÁ kÉfÉ«Ñà°SG »∏j ɪ«a ∂d Ωó≤æ°S øe OóY ≈∏Y ¿É«Ñà°S’G Gòg øe Éî°ùf ´RƒJ ¿CG ∂æµÁ ∂dòc .É¡H πª©J »àdG á«∏FÉ©dG ácô°ûdG äɪ°Sh ´ƒf ábóH .á≤«bO äÉHÉLEG ≈∏Y π°üëàd Aɪ°SC’Gh äÉHÉLE’G ájô°S ≈∏Y ¢Uô◊G ™e ,É¡LQÉN øeh á∏FÉ©dG øe - ÚØXƒŸG ΩΩ?∂àcô°T ‘ Gòg çóëj πg 11.ácô°ûdG ‘ á«∏FÉ©dG ÜÉ≤dC’ÉH ÖWÉîàdGh á«∏FÉ©dG πFÉ°ùŸG á°ûbÉæe á∏FÉ©dG AÉ°†YCG iOÉØàj 22.º¡Ñ°UÉæeh º¡FÉ£Y ähÉØJ ºZQ ,á∏FÉ©dG AÉ°†YCG äÉÑJôe ÚH IGhÉ°ùŸG ºàJ 33Ωɪ°†f’G ‘ GhôµØj ¿CG πÑb øeõdG øe á«aÉc IÎØd πª©dG ¥ƒ°S ‘ º¡¶M AÉæHC’G Üôéj ..á∏FÉ©dG ácô°T ¤EG 44.á«FÉæãà°S’G ä’É◊G ¢†©H ‘ ’EG á∏FÉ©dG êQÉN øe ∞«XƒàdG ¤EG ácô°ûdG π«“ 55.»∏FÉ©dG §HGÎdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ÖÑ°S ºgCG ácô°ûdG Èà©J 66. º¡àHGôb áLQO ¢SÉ°SCG ≈∏Y á∏FÉ©dG OGôaCG ÚH ábôØàdG ºàJ ’ ,∞FÉXƒdGh QGhOC’G ójó– ‘ ..ácô°ûdG ÖMÉ°U øe 77.á∏FÉ©dG â«H ‘h á∏FÉ©dG OGôaCG ÚH ácô°ûdG QƒeCG á°ûbÉæe ºàJ Ée kGÒãc 88. GƒfÉc AGƒ°S ,ácô°ûdG ‘ »∏©ØdG º¡FGOCG ≈∏Y kAÉæH Ú∏eÉ©dG IGRÉ› hCG ICÉaɵeh º««≤J ºàj ..’ ΩCG á∏FÉ©dG øe 99.ádƒÄ°ùŸG ÒZ äÉ«cƒ∏°ùdGh äGRhÉéàdG ¢†©ÑH á∏FÉ©dG OGôaCG Ωƒ≤j 1100.á∏FÉ©dG OGôaCG äÉÑZQ hCG áë∏°üe πÑbh k’hCG ácô°ûdG áë∏°üe »JCÉJ 1111ºgQhO ¿CGh ácô°ûdG áë∏°üe ≈∏Y ¿ƒ°üjô◊G ºgóMh ºg á∏FÉ©dG OGôaCG ¿CÉH OÉ≤àY’G Oƒ°ùj ..Ú∏eÉ©dG á«≤H áÑbGôeh IOÉ«b ƒg 1122øe º¡æ«H ¢ù«dh - IOófi ∞FÉXhh áë°VGh QGhOCG - É¡LQÉN hCG á∏FÉ©dG øe ,Ú∏eÉ©∏d. ..(á©æ≤e ádÉ£H) πªY ¿hóH kÉÑJGQ ¢†Ñ≤j 1133‘ øjOƒLƒŸG ÚØXƒŸG ¤EG πH ,äGòdÉH á∏FÉ©dG OGôaCG ¤EG ´ƒLôdG ºàj ’ ,äGQGô≤dG PÉîJG óæY ..QGô≤dG PÉîJ’ áfhÉ©ŸG ∞FÉXƒdG 1144äÉÑZQ óæY k’hõf πH πª©dG äÉLÉ«àMG ≈∏Y AÉæH Oóëàj ’ ácô°ûdG ‘ á∏FÉ©dG OGôaCG ∞«XƒJ ..Égó«dÉ≤Jh á∏FÉ©dG 1155ÚØXƒŸG ¢ùØæd ,ácô°ûdG êQÉN πª©dG ¥ƒ°S ‘ IóFÉ°ùdG ∂∏J πKÉ“ ácô°ûdÉH QƒLC’Gh äÉÑJôŸG. ..äGQÉ¡ŸG ¢ùØæH 1166¿CG óH’ ,É«∏FÉY ÉKGôJ É````¡fhÈà©j º````¡fC’ ,É¡©«H ‘ ácô°ûdG ÜÉë°UCG ôµØj ¿CG π«ëà°ùŸG øe ..ºgO’hC’ √ƒª∏°ùj ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓN¢ù£°ùZG)ô°ûY¢SOÉ°ùdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 3 ’ º©f :äÉHÉLE’G π«é°ùJ ::ººbbQQ áá∏∏ÄÄ°°SSCC’’GG ≈≈∏∏YY ºº©©ææHH ááHHÉÉLLEEGG ππcc øøYY ááLLQQOO ∂∂°°ùùØØff §§YYGG ((11)) 1155 -- 1133 -- 1122 -- 1100 -- 88 -- 66 -- 44 -- 33 -- 11 ::ººbbQQ áá∏∏ÄÄ°°SSCC’’GG ≈≈∏∏YY ÓÓHH ááHHÉÉLLEEGG ππcc øøYY ááLLQQOO ∂∂°°ùùØØff §§YYCCGG ((22)) 1166 -- 1144 -- 1111 -- 99 -- 77 -- 55 -- 22 ,,((kkÓÓããee -- ÚÚªª««ddGG ≈≈∏∏YY ¿¿ÉÉ««ÑÑàà°°SS’’GG ππØØ°°SSCCGG)) OOóófifi ¿¿Éɵµee ‘‘ ÉÉ¡¡©©°°VVhh ..∂∂JJÉÉLLQQOO ™™ªªLLCCGG ((33)) ..ÖÖLLƒƒee ááeeÓÓYY ÉÉ¡¡eeÉÉeeCCGG ™™°°VVhh ::ººbbQQ áá∏∏ÄÄ°°SSCC’’GG ≈≈∏∏YY ºº©©ææHH ááHHÉÉLLEEGG ππcc øøYY ááLLQQOO ∂∂°°ùùØØff §§YYCCGG ((44)) 1166 -- 1144 -- 1111 -- 99 -- 77 -- 55 -- 22 ::ººbbQQ áá∏∏ÄÄ°°SSCC’’GG ≈≈∏∏YY ÓÓHH ááHHÉÉLLEEGG ππcc øøYY ááLLQQOO ∂∂°°ùùØØff §§YYCCGG ((55)) 1155 -- 1133 -- 1122 -- 1100 -- 88 -- 66 -- 44 -- 33 -- 11 ,,((kkÓÓããee -- QQÉÉ°°ùù««ddGG ≈≈∏∏YY ¿¿ÉÉ««ÑÑàà°°SS’’GG ππØØ°°SSCCGG)) OOóófifi ¿¿Éɵµee ‘‘ ÉÉ¡¡©©°°VVhh ..∂∂JJÉÉLLQQOO ™™ªªLLCCGG ((66)) ..((--)) ÖÖddÉÉ°°SS ááeeÓÓYY ÉÉ¡¡eeÉÉeeCCGG ™™°°VVhh ..ÖÖLLƒƒŸŸÉÉHH IIOOóóÙÙGG ∂∂∏∏JJ øøee ÖÖddÉÉ°°ùùddÉÉHH IIOOóóÙÙGG ääÉÉLLQQóóddGG ììôôWWGG ((77)) :¿É«Ñà°S’G èFÉàf ááddÉÉëëaa áᣣ≤≤ff 1155 øøYY óójjõõJJ ∂∂ààéé««ààff ââffÉÉcc GGPPEEGG -- ±±OOÉÉ°°üüààjj ¬¬ffCCGG ∂∂ddÉÉæægg ÉÉee ππcc ,,IIRRÉÉàà‡‡ ∂∂ààccôô°°TT ±±ƒƒ˘˘˘˘˘˘ØØ˘˘˘˘˘˘˘˘°°UU ÚÚHH áᢢ˘˘˘˘˘˘∏∏˘˘˘˘˘˘˘˘FFÉɢ˘˘˘˘˘˘˘©©˘˘˘˘˘˘˘˘ddGG AAÉɢ˘˘˘˘˘˘˘°°††YYCCGG ¢¢††©©˘˘˘˘˘˘˘˘HH OOƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘LLhh ..∂∂ddPP øøee ôô££NN ≈≈ffOOCCGG ∑∑ÉÉæægg ¢¢ùù««ddhh ÚÚØØXXƒƒŸŸGG ∑∑ÉÉææ¡¡aa ,,áᣣ≤≤ff 1155 øøYY ππ≤≤JJ ∂∂ààéé««ààff ââffÉÉcc GGPPEEGG -- ππãã““ »»ààddGG áá∏∏FFÉÉ©©ddGG øøee ∂∂ààccôô°°TT ≈≈∏∏YY ôô££NN ..ááccôô°°ûûddGG AAGGOOCC’’ kkGGóójjóó¡¡JJ ¿¿EEÉÉaa ππbbCCGG hhCCGG 1100 ∫∫OOÉÉ©©JJ ∂∂ààéé««ààff ââffÉÉcc GGPPEEGG -- ..áá««≤≤««≤≤MM ááeeRRCCGG ¬¬LLGGƒƒJJ ááccôô°°ûûddGG
 4. 4. áLQO â¨∏H ɪ¡e ,¬æHEG øe äÉ≤«∏©J hCG äÉ¡«LƒJ ‘ kÓØW øH’G π¶j PEG .øH’G ∂dP ¥ƒØJh ƃÑf .√ódGh ô¶f …òdG ÜC’G iód IóM ÌcCG πµ°ûH ôeC’G Gòg Qƒ£àj (2) .IÒÑch IÒ¨°U πc ‘ ¬æHG ™e ∞∏àîj ¿CG OÉàYG √ôeCÉj ÜC’G ¿Éc Ö©∏j ¿CG ójôj øH’G ¿Éc ɪæ«ëa ¬°ü°üîJ QÉàîj ¿CG OGQCG ɪæ«Mh ,¬°ShQO á©LGôà ¢SCGQ ≈˘˘˘∏˘˘˘Y √ƒ˘˘˘HCG ¿É˘˘˘c ¬˘˘˘˘Jɢ˘˘˘«˘˘˘˘M ᢢ˘˘µ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°T hCG »˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G .Ú°VQÉ©ŸG ¿CG ¬«∏Y ¢Vôa á«MÉf øªa :¥RCÉe ‘ øH’G ™≤j (3) hCG IÈN ájCG ÜÉ°ùàcG øe ¬æµÁ ’ kÉ«Ñ∏°S kGQhO Ωõà∏j ájô◊G √OÉ≤àaG ¤EG …ODƒj Ée ƒgh ,á«dƒÄ°ùe ájCG πª– ∞KɵàJ iôNCG á«MÉf øeh .ájQɵàH’G ¬JGQób âÑch ¤EG ¬©aój ɇ áJƒÑµŸG á«°üî°ûdG ¬JÉÑZQh ¬JGQób ¿ÉeC’ÉH ô©°ûj å«M ,ácô°ûdG øY OÉ©àH’Gh QƒØædG .ÜC’G á£∏°S øY kGó«©H .á«∏FÉ©dG ácô°ûdG ‘ ¬àMGQ øH’G Gòg óéj ’ IOÉY (4) ¬«a »ØàîJ kÉeÉ“ ∞∏àfl ∫É› ¤EG Égôég Qô≤jh ¬ÑgGƒe á«∏FÉ©dG ácô°ûdG ó≤ØJ Gò¡Hh .ÜC’G á£∏°S QOÉÑj Ée kGÒãc øH’G ¿EG πH .ódGƒdG ÉgQó≤j ⁄ »àdG .ÜC’G IÉah Ö≤Y ™«Ñ∏d ácô°ûdG ìô£H ✲äÉYGô°üdG π≤f :áãdÉãdG áÄ«£ÿG :ácô°ûdG ¤EG á«∏FÉ©dG :»¡a .kGóL á°UÉN á©«ÑW á«∏FÉ©dG äÉaÓî∏d kÉ«≤£æe hCG kÉ«∏ªY É¡∏M Ö©°üjh á«ØWÉYh á«°üî°T - .áYô°ùHh RÉ«ëf’ÉH AGƒ°S ÚYƒ£àŸG øe ójó©dG É¡«dEG ÜòŒ - ᢢ˘jƒ˘˘˘°ùà˘˘˘∏˘˘˘d ᢢ˘Wɢ˘˘°Sƒ˘˘˘dG Oƒ˘˘˘¡˘˘˘˘é˘˘˘˘H hCG Úaô˘˘˘˘£˘˘˘˘dG 󢢢˘MCG ¤EG .᫪∏°ùdG ¿hO ,OQGƒŸG óØæà°ùJh iƒ≤dG ∂¡æJ ,Iôeóe äÉYGô°U - OGôaC’ øµª«a .IóMGh á«HÉéjEG áé«àf É¡d ¿ƒµj ¿CG ºK ,ÉeÉ“ ácô°ûdG Gƒª£ëj ≈àM GƒYQÉ°üàj ¿CG á∏FÉ©dG .k’hCG QÉé°ûdG CGóH …òdG øe ≈∏Y QÉé°ûdG ¿ƒ∏°UGƒj :ÉgOÉ©HCGh á∏µ°ûŸG QhòL ¿RGƒàdG É¡«a πàîj á£≤f ájCG óæY äÉYGô°üdG CÉ°ûæJ (1) .IóMGh áÄ«H ‘ É¡°†©H ™e á°ûjÉ©àŸG iƒ≤dG ÚH ¬fC’ ,á«ë°U IôgÉX ´Gô°üdG Aɪ∏©dG ¢†©H Èà©jh â∏àNG »àdG ¿RGƒàdG á£≤f ¤EG IOƒ©dG ¤EG …ODƒj .âbDƒe πµ°ûH ô©°ûj ÉeóæY á∏FÉ©dG OGôaCG ÚH äÉYGô°üdG CÉ°ûæJ (2) .¬≤ëà°ùj ’ Ö°üæe ≈∏Y π°üM ôNB’G ¿CÉH ºgóMCG äGRÉ«àe’G hCG Ö°üæŸÉH ô¨°UC’G øH’G ™æà≤j ’ ó≤a .Óãe ÚeÉ©H √ȵj ¬fCG OôÛ ,ÈcC’G ¬«NC’ áMƒæªŸG §˘˘˘°ùHCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ᢢ˘∏˘˘˘Fɢ˘˘©˘˘˘dG OGô˘˘˘aCG ÚH äɢ˘˘YGô˘˘˘°üdG Cɢ˘˘˘°ûæ˘˘˘˘à˘˘˘˘a .AÉ«°TC’G .´Gô°üdG πµ°T á∏FÉ©dG OGôaCG ÚH ¢ùaÉæàdG òNCÉj (3) OGôaCG ÚH áØjô°ûdG á°ùaÉæŸÉH ≈ª°ùj Ée ∑Éæg ¢ù«∏a êQÉN øe ÚØXƒŸG õØM ∂«∏Y π¡°ùdG øªa .á∏FÉ©dG ‘ π°ûØJ ∂æµdh ,áØjô°ûdG á°ùaÉæŸG ∫ÓN øe á∏FÉ©dG ∫ƒëàJ É¡fC’ á∏FÉ©dG OGôaCG ÚH á°ùaÉæŸG √òg IQÉKEG IôeGDƒe ¤EG ∫ƒëàJ hCG GƒØ∏àNG GPEG ´Gô°U ¤EG É«FÉ≤∏J .Gƒ≤ØJG GPEG ∑ó°V óŒ äGôeGDƒŸG ∂jô– hCG äÉYGô°üdG ó«dƒJ Öæéààd (4) OGôaCG πc ÚH áeÉàdG IGhÉ°ùŸG ¤EG ÉYƒaóe ∂°ùØf Gòg øµdh .äBÉaɵŸGh Ö°UÉæŸGh ÖJGhôdG ‘ á∏FÉ©dG Ê󢢢˘J ¤EG …ODƒ˘˘˘˘j ¬˘˘˘˘fC’ ɢ˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Ö©˘˘˘˘˘°U .ó¡àÛGh ô°ü≤ŸG ihÉ°ùàj å«M - AGOC’G äÉjƒà°ùe ∑ƒ∏°S ¤EG óà“ ¿CG åÑ∏J Ée IôgɶdG √òg ¿CG ɪc .á∏FÉ©dG êQÉN øe ÚØXƒŸG ✲A’ƒ˘dG π˘jƒ– :ᢩ˘HGô˘˘dG ᢢĢ˘«˘˘£ÿG :ácô°ûdG ¤EG á∏FÉ©dG øe É«FÉ≤∏J IôFGOh á∏FÉ©dG IôFGO ÚH π°üØdG äÓFÉ©dG øe Òãc ¢†aôJ πch ,á∏FÉ©dG øe GAõL ácô°ûdG ‘ øe πc Èà©àa ,ácô°ûdG ≈∏Y á∏FÉ©dG √òg ô°üJh .áµ°ûdG øe GAõL á∏FÉ©dG ‘ øe ,É¡àcô°T ‘ áeóî∏d AÉæãà°SG ÓH ÉgOGôaCG πc º°†æj ¿CG çÉfE’G ≈∏Y …QÉÑLE’G ∞«XƒàdG hCG ó«æéàdG ¢VôØàa .AÉæãà°SG ¿hO QƒcòdGh :ÉgOÉ©HCGh á∏µ°ûŸG QhòL äGQó≤e ≈∏Y Iô£«°ùdG øe kGÒÑc kGQób á∏FÉ©dG ¢SQÉ“ (1) ∫Éãàe’G º¡æe ™bƒàJh ,º¡JÉ«M äGQÉ°ùeh É¡FÉæHCG ¿CG á∏FÉ©dG OGôaCG óMCG Qô≤j ÉeóæY .á«Yɪ÷G É¡JÉÑZôd ¿EÉa .∫ɪYC’G IQGOEG ÒZ ôNBG ∫É› ¤EG √QÉ°ùe Ò«¨J ¢Só≤ŸG ¬ÑLGh AGOCG øY ≈∏îJ ¬fCÉch √òÑæJ á∏FÉ©dG .Égƒëf GPEÉa .ôØà¨J ’ áÁôL É¡LQÉN πªY …CG á∏FÉ©dG Èà©J (2) Èà©J ±ƒ°ùa ∫ɪYC’G IQGOEG ƒg É¡∏ªY ∫É› ¿Éc ¢ùjQóàdG ≈àM hCG øØdG hCG ≈≤«°SƒŸG ∫É› ‘ πª©dG hCG øØdG ∫É› ‘ πª©J âfÉc Ée GPEGh .ÉaGôëfG ⁄ÉY É¡FÉæHCG ∫ƒNO Èà©J ó≤a ,á°SÉ«°ùdG hCG ≈≤«°SƒŸG .ájOÉŸG ‘ É°Sɪ¨fG ∫ɪYC’G ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓN¢ù£°ùZG)ô°ûY¢SOÉ°ùdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 4
 5. 5. ÜÉ°ùàcG ¤EG ±ó¡J »àdG ájó«∏≤àdG äÉ°SQɪŸG ô°ûàæJ (3) QƒgóJ ¤EG …ODƒj Ée ƒgh ,áYɪ÷Gh á∏FÉ©dG á«Yô°T IQób ΩóY »æ©j Ée ƒgh .OGôaCÓd ájQɵàHE’G äGQÉ¡ŸG á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£àdG IôjÉ°ùe ≈∏Y á«∏FÉ©dG ácô°ûdG »àdG ∫ɪYC’G ¿CG ó‚ Gòd .Iójó÷G ájOÉ°üàb’Gh óªà©J âdGR Ée »àdG »g äÓFÉ©dG √òg πãe Égôµà– ¢ùHÓŸG äÉYÉæ°U πãe ,ájó«∏≤J êÉàfEG äGhOCG ≈∏Y .ájhó«dG ±ô◊Gh ájòMC’Gh ™e ∞«µàdG ≈∏Y IQó≤dG äÉcô°ûdG √òg ¢†©H ó≤ØJ (4) ≥∏¨æJ ¿CG áé«àædG ¿ƒµàa .á«ŸÉ©dGh á«∏ÙG äGÒ¨àŸG …òdG ™ªàÛG øY ∫õ©æJh á≤«°V IôFGO ‘ á∏FÉ©dG ÜGÎZ’G ø˘˘˘˘˘e kGÒÑ˘˘˘˘˘c kGQ󢢢˘˘b ᢢ˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ùe ,¬˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘a ¢û«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘J .á«YɪàL’G º¡àfɵeh ÉgOGôaC’ êGôME’Gh äɢ˘˘YGô˘˘˘°U π˘˘˘M :ᢢ˘°ùeÉÿG ᢢ˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘£ÿG á˘cô˘°ûdG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ᢢ«˘˘fɢ˘ã˘˘dG ᢢLQó˘˘dG :á«∏FÉ©dG QhÉÙ kÉ©ÑJ ¿ƒµj á«∏FÉ©dG äÉYGô°ü∏d ∞«æ°üJ π°†aCG ÜC’G :¤hC’G áLQódG ÜQÉbCG äÉYGô°U ∑Éæ¡a ;ÉgOGóàeG áLQódG äÉYGô°U øY ∞∏àîJ »gh .IƒNC’Gh AÉæHC’Gh äÉYGô°U øY ÉgQhóH ∞∏àîJ »àdGh º©dG O’hCG :á«fÉãdG πbCGh ÉfGõJG ÌcCG ¤hC’G áLQódG äÉYGô°U .áãdÉãdG áLQódG áLQódG äÉYGô°U »¡a äÉYGô°üdG √òg ô£NCG ÉeCG .IQƒ£N º°†J ∂àcô°T âfÉc GPEÉa .á«fÓY ÉgÌcCG É¡fCG ɪc ,á«fÉãdG ¤EG êÉàëà°ùa á«fÉãdG áLQódG ÜQÉbCG øe IÒÑc GOGóYCG .á«∏FÉ©dG IQGOE’G äÉà°T º∏àd πFÉg ó¡L áLQódG ÜQÉbCG äÉYGô°U ÉgGó©àJ ’ OhóM ∑Éæg (1) π≤àæJ á«fÉãdG áLQódG ÜQÉbCG äÉYGô°U øµd ,¤hC’G ’ɵ°TCG á∏Môe πc ‘ òNCÉJh π«L ¤EG π«L øe ƒg Ö«é©dGh .Égô°üM π«ëà°ùŸG øe π©Œ IójóL ¿ƒ◊É°üàj (IƒNC’G) Ú«∏°UC’G á∏µ°ûŸG ÜÉë°UCG ¿CG ¿CG ó©H ´RÉæàdGh òHÉæàdG ‘ ºgO’hCG ôªà°ùj øµdh ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓN¢ù£°ùZG)ô°ûY¢SOÉ°ùdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 5 :á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG ÉjÉ£N iOÉØàJ ∞«c ..IIQQGGOOEE’’GG ¿¿ƒƒÄÄ°°TThh áá∏∏FFÉÉ©©ddGG ¿¿ƒƒÄÄ°°TT ÚÚHH ππ°°üüØØddGG ºº¡¡ææµµÁÁ ∞∞««cchh ááccôô°°ûûddGG á᪪««bb ôô¨¨°°üüddGG òòææee AAÉÉææHHCC’’GG ºº∏∏YY -- ΩΩGGÎÎMMGG GGƒƒªª∏∏©©àà««ddhh ,,¬¬©©°°VVGGƒƒJJ ááLLQQOO ââffÉÉcc Éɪª¡¡ee ÖÖ°°üüææee ππcc áá««ªªggCCGG GGƒƒªª¡¡ØØ««dd áá©©°°VVGGƒƒààŸŸGG ÖÖ°°UUÉÉæ柟GG ‘‘ ääÉÉææÑÑddGGhh AAÉÉææHHCC’’GG ÚÚYY -- ..»»ØØ««XXƒƒddGG ¬¬ØØ°°UUhh hhCCGG ¬¬ÑÑ°°üüææee ≈≈∏∏YY AAÉÉææHH ’’ ¬¬FFGGOOCCGG ≈≈∏∏YY AAÉÉææHH ∞∞XXƒƒŸŸGG ππcc áá««ªªggCCGG ≈≈∏∏YY óóccCCGG ππHH ..∫∫ÉÉØØWWCC’’GG ΩΩÉÉeeCCGG hhCCGG ∫∫õõæ柟GG ‘‘ AAƒƒ°°ùùHH ººggôôccòòJJ hh ∂∂FFÉÉææHHCCGG ΩΩÉÉeeCCGG kkGGóóHHCCGG øøjjôôNNBB’’GG ÚÚØØXXƒƒŸŸGG ÖÖffDDƒƒJJ ’’ -- ¬¬HH ™™àપààJJ ÉÉee ¿¿EEGG ππHH ..ºº¡¡««ddEEGG ÉÉ««FFÉÉ≤≤∏∏JJ óóàà““ ’’ ááccôô°°ûûddGG ‘‘ ∂∂àࣣ∏∏°°SShh ∂∂ÑÑ°°üüææee ¿¿CCGG OO’’hhCC’’GG ºº∏∏YY ..¬¬©©bbƒƒee ‘‘ ∞∞XXƒƒee ..øøjjôôNNBB’’GG ∂∂eeGGÎÎMM’’ ááéé««ààff ƒƒgg ΩΩGGÎÎMMGG ääÉÉëë∏∏££°°üüŸŸGG ™™««ªªLL ΩΩóóîîàà°°SSGGhh ππ««°°UUÉÉØØààddGG ¥¥OOCCGG ‘‘ ÚÚ°°üü°°üüîîààŸŸGGhh ÚÚØØXXƒƒŸŸGG ™™ee ççóó––hh OO’’hhCC’’GG OOƒƒLLhh áá°°UUôôaa õõ¡¡ààffGG -- ‘‘ ÒÒKKhh óó©©≤≤ee ≈≈∏∏YY ¢¢SSƒƒ∏∏÷÷GG øøee ÌÌccCCGG ƒƒgg ÉÉee ÖÖ∏∏££ààJJ ááccôô°°ûûddGG IIOOÉÉ««bb ¿¿CCGG OO’’hhCC’’GG »»©©jj ≈≈ààMM ÉÉggôôccòòààJJ »»ààddGG IIóó≤≤©©ŸŸGG ..∞∞««µµee ÖÖà൵ee ääGGQQÉÉ¡¡ŸŸGG øøee ÒÒããµµddGG ¿¿ƒƒÑÑ°°ùùà൵jj ºº¡¡YYOOhh ,,∂∂ààccôô°°ûûHH GGƒƒ≤≤ëëàà∏∏jj ¿¿CCGG ππÑÑbb áá««aaÉÉcc IIÎÎØØddhh iiôôNNCCGG ááccôô°°TT ‘‘ ∑∑AAÉÉææHHCCGG ÜÜQQOO -- ..∂∂àࣣ∏∏°°SS ≈≈∏∏YY OOÉɪªààYY’’GG ¿¿hhOO ääÉÉ««ccƒƒ∏∏°°ùùddGGhh ∞∞££YY AAGGóóééàà°°SSGG øøee ääÉÉææÑÑddGGhh AAÉÉææHHCC’’GG ™™ææeeGGhh ,,ááccôô°°ûûddÉÉHH ¿¿Éɵµee ……CCGG ‘‘ -- »»ªªYY hhCCGG »»HHCCGG ππããee -- ÜÜÉÉ≤≤ddCC’’GG ΩΩGGóóîîàà°°SSGG ™™ææeeGG -- ..ÚÚØØXXƒƒŸŸGG ππcc ™™ee ççóóëëjj Éɪª∏∏ããee ÅÅ££îîjj øøHHGG ……CCGG ≈≈∏∏YY AAGGõõ÷÷GG ™™««bbƒƒJJhh ááÑÑbbÉÉ©©ee øøee óóccCCÉÉJJhh ∫∫õõæ柟GG ‘‘ ççóóëëjj Éɪªcc øøjjóóddGGƒƒddGG ..áá∏∏FFÉÉ©©ddGG ââ««HH ‘‘ ççóóëëjj ÉÉee ¢¢ùùµµYY ≈≈∏∏YY π𪪩©ddGG ááÄÄ««HH ‘‘ ΩΩGGõõààdd’’GGhh ±±GGÎÎMM’’GG øøee ƒƒLL ááYYÉÉ°°TTEEGG ƒƒgg GGòògg øøee ±±óó¡¡ddGG ôô££ÿÿGG øøªªaa ..ººggóó¡¡LLhh ºº¡¡JJGGQQÉÉ¡¡ee ≈≈∏∏YY kkAAÉÉææHHhh π𪪩©ddGG ¥¥ƒƒ°°SS ‘‘ IIóóFFÉÉ°°ùùddGG ää’’ó󩩪ª∏∏dd kkÉÉ≤≤ÑÑWW áá∏∏FFÉÉ©©ddGG OOGGôôaaCCGG ääÉÉÑÑJJôôee OOóóMM -- ºº¡¡««££©©JJ ¿¿CCGG ääOOQQCCGG GGPPEEÉÉaa ..ÚÚØØXXƒƒŸŸGG áá««≤≤ÑÑdd áájjƒƒææ©©ŸŸGG ììhhôôddGG ≈≈∏∏YY áá««ÑÑ∏∏°°SS QQÉÉKKBBGG øøee ∂∂ddòòdd ÉÉŸŸ ºº¡¡JJÉÉÑÑJJôôee ‘‘ áᨨddÉÉÑÑŸŸGG CCÉÉ££ÿÿGGhh øøYY áá««ffóóààee ääÉÉÑÑJJôôee áá∏∏FFÉÉ©©ddGG OOGGôôaaCCGG ííæ柟 áá««ÑÑ∏∏°°SS èèFFÉÉààff ÉÉ°°††jjCCGG ∑∑ÉÉæægghh ..§§≤≤aa ââ««ÑÑddGG ‘‘ ∂∂ddPP ππ©©aaCCÉÉaa ∫∫ÉÉŸŸGG øøee óójjõõŸŸGG ..¢¢††jjƒƒ©©àà∏∏dd ππFFÉÉ°°SShh øøYY ¿¿ƒƒããëëÑÑjj ºº¡¡∏∏©©ééjj ∂∂ddòòaa ,,IIóóFFÉÉ°°ùùddGG ääÉÉjjƒƒàà°°ùùŸŸGG ääÓÓeeÉÉ©©ŸŸGG ≈≈∏∏YY kkÉÉ««ØØWWÉÉYY kkÉÉ©©HHÉÉWW ∞∞°°VVCCGG ..ÉÉ¡¡LLQQÉÉNNhh áá∏∏FFÉÉ©©ddGG øøee ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG ππcc ÚÚHH ππeeÉÉ©©ààddGG ‘‘ IIGGhhÉÉ°°ùùŸŸGG øøee kkÉÉYYƒƒff ≥≥≤≤MM -- óó◊◊GG øøYY ππ≤≤jj ááccôô°°ûûddÉÉHH áá««ØØWWÉÉ©©ddGG ääÓÓeeÉÉ©©ŸŸGG øøee ≈≈ffOOCCGG óóMM QQGGôôbbEEGG ¢¢VVôô¨¨HH ∂∂ddPPhh áá∏∏FFÉÉ©©ddGG êêQQÉÉNN øøee ÚÚØØXXƒƒŸŸGG ™™ee áájjOOÉÉ©©ddGG ..»»WWGGôôbbhhÒÒÑÑddGG óó◊◊GG øøYY kkÓÓ««∏∏bb óójjõõjjhh »»∏∏FFÉÉ©©ddGG áá°°ûûbbÉÉææÃà ììÉɪª°°ùùddGG ΩΩóóYYhh ,,™™ee ááccôô°°ûûddGG ‘‘ π𪪩©ddGG ääÉÉaaÓÓNN ™™««ªªLL áá««ØØ°°üüJJhh ââ««ÑÑddGG ‘‘ áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉaaÓÓÿÿGG ππcc áá««ØØ°°üüJJ ∫∫hhÉÉMM -- ..¬¬ffÉɵµee ÒÒZZ ‘‘ Éɪª¡¡ææee ……CCGG ¿¿ƒƒµµjj ¿¿CCGG ≈≈∏∏YY ,,IIôô°°SSCC’’GG AAÉÉbbóó°°UUCCGG óóMMCCGGhh ÊÊÉÉ°°ùùØØff ÖÖ««ÑÑWWhh ÖÖ°°SSÉÉfifihh »»eeÉÉfifi øøee ¿¿ƒƒµµààjj øøjjQQÉÉ°°ûûàà°°ùùee ¢¢ùù∏∏ééÃà øø©©àà°°SSGG -- ..áá∏∏FFÉÉ©©ddGG êêQQÉÉNN øøee ¢¢ùù∏∏ÛÛGG AAÉÉ°°††YYCCGG ..§§≤≤aa áájjQQÉÉ¡¡ŸŸGGhh áá««∏∏ªª©©ddGG ääGGQQÉÉÑÑààYYÓÓdd ≥≥jjôôØØddGG GGòògg øøjjƒƒµµJJ ™™°°††îîjj ¿¿CCGG ≈≈∏∏YY ..áájjƒƒ««◊◊GG ääÉÉ««∏∏ªª©©ddGG IIOOÉÉ««≤≤dd ÉÉjjƒƒbb ÉÉ≤≤jjôôaa ¿¿ƒƒcc -- ..¬¬FFÉÉÑÑYYCCÉÉHH ΩΩÉÉ««≤≤ddÉÉHH ¬¬dd ííªª°°ùùjj ∫∫ÓÓ≤≤àà°°SS’’GG øøee kkGGQQóóbb ≥≥jjôôØØddGG GGòò¡¡dd ôôaahhhh
 6. 6. .ºgDhÉHBG πMôj á«fÉãdG áLQódG äÉYGô°U πgÉŒ ≈∏Y AÉHB’G ô°üj (2) ‘ ¿ƒ°SQÉÁh .ÉgOƒLh ¿hôµæjh πH ,ácô°ûdG πNGO º©dG O’hCG ≈∏Y §¨°†dG øe GÒãc ¿É«MC’G ¢†©H ôªà°ùJ áfó¡dG √òg øµdh ,º¡æ«H ´Gô°üdG áFó¡àd OQGƒe øY åëÑdG ‘ ±ôW πc íéæj ≈àM ÉàbDƒe .Üô◊G QGôªà°S’ IójóL øjOÉ«eh Üô◊G ¿Gó«e »g ácô°ûdG íÑ°üJ ¿CG íLôŸG øe (3) AÉ¡fEG ¤EG AÉHB’G ±ó¡j ɪæ«Hh .áeƒª©dG O’hC’ ‹ÉãŸG ácô°ûdG ¢ùØf ‘ áeƒª©dG AÉæHCG ∞«XƒàH ´Gô°üdG ≥jôa ‘ πª©dG øe º¡æµ“ ≈∏Y AÉî°ùH º¡JCÉaɵeh ƒgh ;kGÒÑc CÉ£N ¿ƒÑµJôj º¡fCG ¿ƒ∏¡éj º¡fEÉa ,óMGh .ácô°ûdG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«∏FÉ©dG äÓµ°ûŸG πM ádhÉfi - äÓFÉ©dG øe ÉgÒ¨c - á∏FÉ©dG ïjQÉJ ¿Éc GPEG (4) ÚH ô©à°ùJh í£°ùdG â– QhóJ äÉYGô°üH Å∏àÁ á°UôØdG »£©j ácô°ûdG ‘ ºgóLGƒJ ¿EÉa áeƒª©dG AÉæHCG .É¡àFó¡J øe k’óH äÉYGô°üdG √òg ó«©°üàd ÚH πª©dG º«°ù≤àH ácô°T ájCG πªY á©«ÑW õ«ªàJ (5) Gòµgh .ôNB’G AGOCG ≈∏Y º¡æe πc OɪàYGh ÚØXƒŸG AÉæHCG óMCG ¬«∏Y ±ô°ûj …òdG êÉàfE’G º°ùb ¿CG óŒ ób »àdG äÉ«ªµdG º«∏°ùJ 𫣩J ‘ ÖÑ°ùJ ób áeƒª©dG hCG .¬ªY øHG √ôjój …òdG äÉ©«ÑŸG º°ùb É¡«∏Y óbÉ©J ájóg ô°†ë«d kGôµÑe ±ô°üfG ∫ƒÄ°ùŸG Ö°SÉÙG ¿CG ≥∏ZCG ¿CG ó©H ∂æHG OÓ«e ó«Y ‘ É¡eó≤àd á©FGQ ¿Éc …òdG ¬ªY øH’ ɵ«°T ™bƒj ¿CG πÑb áæjõÿG .¢Vô¨dG ¢ùØæd á∏Ø◊G ¢ùØf Qƒ°†◊ §£îj ¿CG ™«£à°ùJ ød ∂æµdh kÉ«©«ÑW ôeC’G ∂d hóÑj ób (6) ‘ CÉ£ÿG ¬Lh ≈àM hCG CÉ£ÿG øY á«dƒÄ°ùŸG Oó– åëÑdG ¤EG ô£°†à°S πH ,ábóH äÓµ°ûŸG √òg πãe ∞bGƒe òNCÉà°Sh º¡æe πµd á«°ùØædG ™aGhódG øY ¢Tƒ˘˘˘˘˘°ûJ ¤EG …ODƒ˘˘˘˘˘j ɇ ±ô˘˘˘˘˘W π˘˘˘˘˘c ø˘˘˘˘˘˘e Iõ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘e .ácô°ûdG ‘ ájQGOE’G äÉ°SQɪŸG ✲≈∏Y OɪàY’G :á°SOÉ°ùdG áÄ«£ÿG :Ú∏dóe AÉæHCG ÌcCG ácô°ûdG ¿ƒÄ°ûH ÚëLÉædG ∫ɪYC’G ∫ÉLQ º¶©e ºà¡j ∫ÉLQ πª¡j Ée kGÒãch .á∏FÉ©dG ¿ƒÄ°ûH ¿ƒªà¡j ɇ ¿CG ¿hO º¡d ƒ∏ëj Ée ¿ƒ∏©Øj º¡fƒcÎjh ºgO’hCG ∫ɪYC’G IQGOE’ á«cƒ∏°ùdGh á«∏ª©dG äGQÉ¡ŸG º¡HÉ°ùcEG ≈∏Y Gƒ°Uôëj ácô°ûdG ¿ƒÄ°ûH •ôØŸG º¡eɪàgG …ODƒ«a .á«∏FÉ©dG ácô°ûdG Ée ƒgh ácô°ûdG IOÉb øe ‹ÉàdG π«÷G á«HôJ ∫ɪgEG ¤EG .É©e ácô°ûdGh π«÷G πÑ≤à°ùe ≈∏Y kÉ«Ñ∏°S ôKDƒj ::ÉgOÉ©HCGh á∏µ°ûŸG QhòL ôKC’G ¢†jƒ©J √Qhó≤à ¿CG ∫ɪYC’G πLQ ó≤à©j (1) ɢ˘jGó˘˘¡˘˘˘dɢ˘˘H º˘˘˘¡˘˘˘bô˘˘˘ZCG GPEG O’hC’G ø˘˘˘Y ¬˘˘˘Hɢ˘˘«˘˘˘¨˘˘˘d »˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘°ùdG ÉÄWÉN Éeƒ¡Øe O’hC’G iód ¿ƒµ«a .ájOÉŸG äGò∏ŸGh ñòÑdGh ìôŸGh ƒ¡°ùdGh ƒ¡∏dG ‘ ¿ƒbô¨«a ⁄É©dG øY øe kÉÑ°üæe ≈∏YCG ƒg øe óLƒj ’ ¬fCG øjó≤à©e .º¡«HCG π°†aCG º¡fCG º¡FÉæHCG ¿ÉgPCG πNGO AÉHC’G ¢†©H ï°Sôj (2) Iƒb •É≤f ’EG »g Ée º¡Ø©°V •É≤f ¿CGh ,º¡fGôbCG øe π˘˘˘Hɢ˘˘≤˘˘˘j ¬˘˘˘fƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘j ɢ˘˘e π˘˘˘µ˘˘˘˘a ,ɢ˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘M ‘ õ˘˘˘˘«“h A’Dƒg õé©j Gò¡Hh .øjódGƒdG øe •ôØe ¿É°ùëà°SÉH ÜÉ°ùàcG hCG º¡Ø©°V •É≤f ≈∏Y Ö∏¨àdG øY AÉæHC’G º¡°ùØfCG ‘ ¿ƒæ¶j º¡fC’ Iƒ≤dG •É≤f øe ójõŸG .∫ɪµdG ⁄É©dG ™e ¿ƒ∏eÉ©àj ∞«c AÉæHC’G A’Dƒg ±ô©j ’ (3) ¬«a ¤É¨ŸG ôjó≤àdG ¢ùØf ¿ƒ©bƒàj ÉeóæY »LQÉÿG ¬«∏Y Gƒ∏°üëj ⁄ GPEÉa .º¡jódGh øe ¬fƒdÉæj …òdG ‘ AÉæHC’G A’Dƒg π°ûØ«a .º¡fCÉ°T øe Ó«∏≤J √ƒÑ°ùM .AÓª©dGh øjOQƒŸG ™e äÉbÓ©dG áeÉbEGh äÉ≤Ø°üdG ó≤Y øY kÉeÉ“ ¿ƒªéëj º¡a ,ácô°ûdG πNGO ‘ ÉeCG (4) ’ ɪc .øjôNBÓd É¡fƒÑ°ùæj πH ,º¡FÉ£NCÉH ±GÎY’G …QGOE’G ¥ÉØæ∏d ¿ƒHô£jh º¡JGQGôb á°ûbÉæe ¿ƒ∏Ñ≤j .∫ƒ°ù©ŸG ΩÓµdGh ✲π«÷G á«°ùLôf :á©HÉ°ùdG áÄ«£ÿG :ójó÷G ¿EÉa ¬JÉ¡«Lƒàdh ÜC’G OƒLƒd ¿ƒLÉàëj O’hC’G ¿Éc GPEG »JCÉj ób AÉæHC’G IÉ«M ≈∏Y ÒKCÉàdGh óLGƒàdG ‘ ÜC’G •GôaEG áaÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØ◊G øe óHÓa .É°†jCG á«Ñ∏°S èFÉàæH √OÉ©àHG ÚHh AÉæHC’G IÉ«M ‘ ÜC’G πNóJ ÚH á«ë°U á«°üî°ûdG øjƒµàH áaÉ°ùŸG √òg íª°ùJ ¿CG ≈∏Y .º¡æY .á∏≤à°ùŸG :ÉgOÉ©HCGh á∏µ°ûŸG QhòL ‘ ÚbQÉN Gƒfƒµj ¿CG º¡FÉæHCG øe AÉHB’G º¶©e ™bƒàj (1) äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ’EG º¡æe ¿ƒ∏Ñ≤j ’h .AÉcòdGh AGOC’G .ΩQÉ°U …ƒæ©e ÜÉ≤©H Ò°ü≤àdG πHÉ≤jh .RÉ‚E’G ≠dÉÑŸG øjódGƒdG äÉ©bƒàd á«ë°V AÉæHC’G A’Dƒg ™≤j (2) πª©dG º¡«∏Y ¿CÉH …ô¡b Qƒ©°T º¡«∏Y ô£«°ùjh .É¡«a .ÜÉ≤©dG ÖæŒh øjódGƒdG äÉ©bƒJ ≥«≤ëàd 䃟G ≈àM ¿CG ¿hO IÉ«◊G ™e ´Gô°U ‘ AÉæHC’G πNój (3) ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓN¢ù£°ùZG)ô°ûY¢SOÉ°ùdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 6
 7. 7. .á«≤«≤M áMGQ äɶ◊ hCG äGRÉLEG ájCÉH Gƒ©àªà°ùj á¶MÓŸGh º««≤àdG â– kɪFGO º¡fƒ©°†j ¿GódGƒdÉa .¢SÉØfC’G •É≤àdÉH º¡d Gƒëª°ùj ¿CG ¿hO Iôªà°ùŸG ܃∏£ŸG ¿RGƒàdG ¿hó≤Øjh πª©dG ‘ AÉæHC’G ¢ùª¨æ«a »∏NGO Qƒ©°T º¡«∏Y ô£«°ùjh ,á«°üî°ûdG º¡JÉ«M ‘ .äÉMÉ‚ øe Gƒ≤≤M ɪ¡e ¿ƒ∏°TÉa º¡fCÉH ÚH É¡«∏Y ®ÉØ◊G Öéj »àdG á«ë°üdG áaÉ°ùŸG (4) π«é∏d íª°ùJ »àdG »g ‹ÉàdG π«÷Gh ‹É◊G π«÷G ô¶f äÉ¡Lhh AGQBG øjƒµJh √OôØJ ±É°ûàcÉH ‹ÉàdG á°Uôa º¡ëæ“ Éªc ,‹É◊G π«÷G øY áØ∏àfl ‹É◊G π«é∏d á«ë°üdG áaÉ°ùŸG íª°ùJ .è°†ædG á«°üî°ûdG ºgPƒØf IôFGO ójó–h ºgÒKCÉJ áÑbGôà »àdG - AÉHB’G PƒØf IôFGO øY ∫É°üØf’G ‘ CGóÑJ »àdG ôaƒJ »¡a .»°üî°T ó¡L ¿hO áKGQƒdÉH º¡«dEG â∏≤àfG ¥ÉØf ¿hO ,º¡dÉ©aCG øY ᪫∏°S IóJôe ájò¨J º¡d .õ«– ¿hOh ¤EG AÉæHC’G ∫É°SQEÉH áaÉ°ùŸG √òg πãe ≥«≤– øµÁh (5) πãe AÉHB’G ÒKCÉJ É¡«a π≤j øcÉeCG ¤EG ôØ°ùdG hCG á«Ø«°üdG äGôµ°ù©ŸG äɢ˘˘cô˘˘˘°T ‘ º˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘J hCG êQÉÿG ÒaƒJ hCG á«∏FÉ©dG ácô°ûdG ÒZ iôNCG ᢢ˘˘˘°SGQ󢢢˘˘∏˘˘˘˘˘d º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘d π˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùe ø˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘°S .iôNCG áæjóe ‘ á«©eÉ÷G :áaÓÿG π˘˘˘Fɢ˘˘°ùŸG Ö©˘˘˘°UCG ᢢ˘aÓÿG ᢢ˘dCɢ˘˘°ùe Èà˘˘˘©˘˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ᢢ˘«˘˘˘∏˘˘˘Fɢ˘˘©˘˘˘˘dG äɢ˘˘˘cô˘˘˘˘°ûdG ¬˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘J »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Ö∏£àj É¡©e πeÉ©àdG ¿CG ∂dP .¥ÓWE’G hCG ÇOÉ¡dG §«£îàdG øe …OÉY ÒZ kGQób .ôéØàŸG ´Gô°üdG ÜÜÉÉëë°°UUCCGG ºº¶¶©©ee ≈≈°°ûûîîjj GGPPÉÉŸŸ ááddCCÉÉ°°ùùee ∫∫hhÉÉææJJ áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉccôô°°ûûddGG ááMMGGôô°°üüddGGhh §§««££îîààddÉÉHH ááaaÓÓÿÿGG ??ááHHƒƒ∏∏££ŸŸGG ɢ˘jGƒ˘˘æ˘˘dG ô˘˘¡˘˘¶˘˘j ᢢaÓ˘˘î˘˘∏˘˘d §˘˘«˘˘£˘˘î˘˘à˘˘dG -1 :QƒeC’G Ò¨J øe øjQÉ°†ª∏d áÄ«°ùdG ó˘˘Yɢ˘˘≤à ¿ƒ˘˘˘¶˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘°S ø˘˘˘e 󢢢j󢢢뢢˘à˘˘˘a á¡÷G øe »æ©j ácô°ûdG ‘ IOÉ«≤dG º¡d ¿ƒµj ød øe ójó– iôNC’G Oó¡j Ée ƒgh ,∂dP ‘ Ö«°üf ≈˘˘∏˘˘Y äɢ˘Lɢ˘é˘˘à˘˘M’G ¢†©˘˘H Qɢ˘¡˘˘XEɢ˘˘H .É¡«∏Y ôeBÉàdGh É¡ÑjôîJ ádhÉfi hCG §£ÿG √òg ±GÎY’G ≈∏Y §£ıG Èéj áaÓî∏d §«£îàdG -2 ób Ée ƒgh ,Iô£«°ù∏d √OÉ≤àaG hCG ,√QhO AÉ¡àfG Üô≤H .Ú°VQÉ©ŸG øĪ£j »YGƒdG øe kÓFÉg kGQób áaÓî∏d §«£îàdG êÉàëj -3 .QƒeC’G QGƒZCG È°Sh ≥«bO â«bƒJ ¤EG áaÓÿG §£N øY ¿ÓYE’G êÉàëj -4 .≥«ªY È°Uh :πãe ,áHÉLE’G ≈∏Y »°ü©à°ùJ IÒfi á∏Ä°SCG ∑Éæg -5 º∏°ùàà°S ≈àeh ?á«dÉ◊G IOÉ«≤dG Ò°üe ¿ƒµ«°S GPÉe ‘ çóë«°S GPÉeh ?QƒeC’G ó«dÉ≤e á«dÉàdG IOÉ«≤dG ?øjôNB’G π©a OQ ƒg Éeh ?AÉæKC’G √òg §§££NN ¿¿ÓÓYYEEGG ππ°°††aaCC’’GG øøªªaa ∂∂ddPP ººZZQQhh ∂∂ddPPhh ..kkGGôô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘µµ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÑÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ee áᢢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aaÓÓÿÿGG ::áá««ddÉÉààddGG ÜÜÉÉÑÑ°°SSCCÓÓdd πª©dG ‹É◊G óFÉ≤dG ¿ÉµeEG ‘ ≈≤Ñj -1 ≈∏Y Ö∏¨àdGh áaÓÿG á£N ò«ØæJ ≈∏Y ôeC’G ∑Îj ¿CG øe k’óH kGôµÑe á°VQÉ©ŸG á¡LGƒe ™«£à°ùj ød kÉÃQ …òdG ¬àØ«∏ÿ .√OôØà ôeC’G ᢢ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘LGôŸ âbƒ˘˘˘˘˘˘dGh ᢢ˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘dG Òaƒ˘˘˘˘˘˘˘J -2 .ΩRÓdG πµ°ûdÉH áaÓÿG §£N πjó©Jh iô˘˘˘˘NC’G ±Gô˘˘˘˘WCÓ˘˘˘˘d ᢢ˘˘°Uô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG ᢢ˘˘Mɢ˘˘˘JEG -3 π∏≤j Ée ƒgh ΩOÉ≤dG ™°VƒdG ™e ∞«µà∏d ¿hO äɢ˘˘YGô˘˘˘°U ô˘˘˘é˘˘˘Ø˘˘˘J ä’ɢ˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘MG ø˘˘˘˘e .É¡H DƒÑæàdG ≈∏Y Ú°VΩª∏d á°UôØdG ìÉ°ùaEG -4 º˘˘˘¡˘˘˘˘Yɢ˘˘˘°VhCG π˘˘˘˘j󢢢˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘d ᢢ˘˘aÓÿG §˘˘˘˘£˘˘˘˘N .ºgô¶f á¡Lh äÉÑKEG hCG ™°VƒdG πÑ≤Jh ∑ƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ûdGh ᢢ˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y Aɢ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘˘dG -5 ∫É› »Øa .ácô°ûdG πNGO äÉ©FÉ°ûdGh áMQÉ°üŸG kɪFGO π°†aC’G øe ∫ɪYC’G Ωɢ˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dG QGô˘˘˘bE’ ∂dPh Qƒ˘˘˘eC’G ᢢ˘≤˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘H π«≤dG ΩÉeCG ≥jô£dG ó°Sh ∫É◊G ìÓ°UEGh .∫É≤dGh ?∂àØ«∏N QÉàîJ ∞«c IOófi äGƒ£N hCG äÉjô¶f óLƒJ ’ ¢Vô©àJ Ée kGÒãch πH ,AÉØ∏ÿG QÉ«àN’ ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓN¢ù£°ùZG)ô°ûY¢SOÉ°ùdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 7 ∞dDƒŸG Authors QUENTIN J. FLEMING Title KEEP THE FAMILY BAGGAGE OUT OF THE FAMILY BUSINESS Publisher: FIRESIDE ROCKEFELLER CENTER ISBN: 0-684-85604-2 Pages:332 è檫∏a Ïfƒc IÈîH ™àªàj …QGOEG QÉ°ûà°ùe .äGƒæ°S ô°ûY øY ójõJ ,IÒã˘˘˘c äɢ˘˘cô˘˘˘°T ™˘˘˘˘e π˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ‘ ¢û«˘˘©˘˘j .IÒ¨˘˘˘°Uh ,IÒÑ˘˘˘c ø``````µÁh z¢Sƒ``∏‚CG ¢Sƒ````d{ ¿Gƒ````æ©dG ≈∏Y ¬H ∫É`````°üJ’G :‹ÉàdG www.familybaggage.com
 8. 8. ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓN¢ù£°ùZG)ô°ûY¢SOÉ°ùdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 8 ∫∫ÉɪªYYCC’’GG ππLLQQhh ôôjjóóŸŸGG ÖÖààcc ääÉÉ°°UUÓÓNN :øY Qó°üJ ájô¡°T ∞°üf Iô°ûf (´É©°T)»ª∏©dG ΩÓYEÓd á«Hô©dG ácô°ûdG Ü.¢U4002IôgÉ≤dG- :ô°üf áæjóe17271´.Ω.ê - :¿ƒØ«∏J20 2 2633897 :¿ƒØ«∏J20 2 4036657 :¢ùcÉa20 2 2612521 :ájQóæµ°S’G Öàµe03 4254353 :ä ´É©°T -¿OQC’G5510492¿ÉªY :ä âf …ɵ°S - øª«dG206949AÉ©æ°U :ä ¿ÉeƒcEG - äGQÉeE’G263326»ÑX ƒHCG :ä ‹hódG QÉ°ûà°ùŸG - ¿ÉæÑd399400ähÒH :ä äGQÉ°ûà°SÓd áYƒªÛG - âjƒµdG2439291 :ä ÖjQóà∏d Êɪ©dG ó¡©ŸG - ¿ÉªY563303§≤°ùe :ä QOÉ°üe - ájOƒ©°ùdG6504053/6500824IóL ((ääÉÉ°°UUÓÓNN)) ‘‘ ∑∑GGÎΰ°TTÓÓdd ¢ShAôe hCG ¢ù«Fôd É¡FGógE’ hCG ºµà°ù°SDƒŸ hCG ºµd ∫É°üJ’G ºµæµÁ π«ªY hCG π«eõd É¡Áó≤àd hCG √ÓYCG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÚcΰûŸG äÉeóN IQGOEÉH (äÉ°UÓN) Qó°üJ ΩÉY ™∏£e òæe1993ÖàµdG π°†aCG ,á«Hô©dG á¨∏dÉH ¢üî∏Jh õ«cÎdG ™e ,∫ɪYC’G ∫ÉLQh øjôjóª∏d á¡LƒŸG á«ŸÉ©dG .…QGOE’G ôµØ∏d kGójóL ∞«°†J »àdGh ,É©«Ñe ÌcC’G ÖàµdG ≈∏Y äÉjô¶ædGh äÉ°SQɪŸG ÚH IƒéØdG ó°S ¤EG (äÉ°UÓN) ±ó¡J .á«Hô©dG IQGOE’GáÄ«Hh ,áeó≤àŸG ∫hódG ‘ áãjó◊G ájQGOE’G ≥«Ñ£à∏d á∏HÉbh áHô› ájQGOEG áaô©e º¡d ôaƒJ å«M :´GójE’G ºbQ6454 10/2357ISSN: 1 :ájQhO É°†jCG z ´É©°T { øY Qó°üJ ))ππLLÉÉYYhh ……ôô°°SS((Iô°ûf »gh ájQÉJôµ°ùdG ‘ á°ü°üîàe ájô¡°T .á«ÑൟG IQGOE’Gh á«°üî°ûdG á«∏YÉØdGh øµdh .IÒNC’G á¶ë∏dG ‘ …Qò÷G Ò¨à∏d áaÓÿG §£N :É¡YÉÑJG ∂æµÁ á«ÑgP IóYÉb ∑Éæg áeÉY IóYÉ≤c ááëë∏∏°°üüŸŸ ¢¢ùù««ddhh -- ááccôô°°ûûddGG ááëë∏∏°°üüŸŸ ππ°°††aaCC’’GG ÎÎNNCCGG{{ ππÑÑ≤≤àà°°ùùee ≈≈∏∏YY ßßaaÉÉ–– ÉÉeeóóææ©©aa -- §§≤≤aa áá∏∏FFÉÉ©©ddGG GGPPEEGGhh ..áá∏∏FFÉÉ©©ddGG IIƒƒbb ≈≈∏∏YY ÉÉ°°††jjCCGG ßßaaÉÉ–– ááccôô°°ûûddGG øøee ’’ -- óóMMCCGG ÉÉ¡¡««aa π𪪩©jj øø∏∏aa ááccôô°°ûûddGG ääôô°°ùùNN kkÉÉëë°°TTôôee óóŒŒ ⁄⁄ ¿¿EEÉÉaa ..ÉÉ¡¡LLQQÉÉNN øøee ’’hh áá∏∏FFÉÉ©©ddGG ¿¿CCGG ππ°°††aaCC’’GG øøªªaa ∑∑óó©©HH øøee IIOOÉÉ««≤≤ddGG ¤¤ƒƒààjj kkÉÉÑÑ°°SSÉÉææee zz..QQƒƒØØddGG ≈≈∏∏YY ÉÉ¡¡©©««ÑÑJJ :áaÓÿG QÉÑàNG øe á«dÉàdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ∂浓 ób √òg øY Ö«Œ ¿CG ∫hÉëa .Ö°SÉæŸG áØ«∏ÿG QÉ«àNG :Ö«JÎdÉH á∏Ä°SC’G :á«dÉàdG á∏Ä°SC’G - ÚHô≤ŸG ∂jóYÉ°ùeh - ∂°ùØf ∫CÉ°SG ❀á«∏ª©dG äGQó≤dGh äGQÉ¡ŸG í°TôŸG ∂∏àÁ πg ?™bƒŸG Gò¡d á«°üî°ûdGh ÉÉ¡¡©©°°VVhh ππ««îîààJJhh ááccôô°°ûûddGG áá««éé««JJGGÎΰ°SSGG OOóó–– ¿¿CCGG ∂∂««∏∏YY ÉÉæægghh ÖÖ°°SSÉÉæ柟GG íí°°TTôôŸŸGG óójjóó–– ∂∂ææµµÁÁ ∂∂ddPP AAƒƒ°°VV ≈≈∏∏YYhh ,,»»∏∏ÑÑ≤≤àà°°ùùŸŸGG ..∑∑óó©©HH øøee ÉÉggOOƒƒ≤≤««dd ❀øe ¬æµ“ á«YɪàLGh á«∏©a á£∏°S ∂∏àÁ πg ?á£∏°ùdG √òg ÜÉ°ùàcG ¬æµÁ πg hCG Oƒª°üdG ::»»ææ©©jj ∫∫GGDDƒƒ°°ùùddGG GGòòggääÉÉÑÑKKEEGG øøee íí°°TTôôŸŸGG øøµµªªàà««°°SS ππgg øøYY ∫∫RRÉÉææàà««°°SS ππgg ΩΩCCGG ??∂∂JJÉÉ©©bbƒƒJJ ≥≥««≤≤––hh ¬¬JJQQGGóóLL ÉÉeehh ??øøjjôôNNBB’’GG ááffOOÉÉ¡¡ŸŸ ¬¬JJÉÉ££∏∏°°SS øøee ÒÒÑÑcc AAõõLL QQÉÉÑÑààNNGG GGòògg ‘‘hh ??∂∂ddPP øøYY èèààææjj ¿¿CCGG øøµµÁÁ ……òòddGG øøjjôôNNBB’’GG ≈≈∏∏YY ¬¬àࣣ∏∏°°SS ¢¢VVôôaa ≈≈∏∏YY íí°°TTôôŸŸGG IIQQóó≤≤dd ..ÓÓÑÑ≤≤àà°°ùùee ❀πª©dG ‘ ÖZôj πgh í°TôŸG πÑ≤j πg ?á«dƒÄ°ùŸG πª–h ❀¿CG ΩCG π©ØdÉH í°TôŸG √ójôj Ée ƒg Gòg πg ?.ôNBG ∫É› ¤EG ¬éàJ ¬JÉMƒªWh √QɵaCG øøee ∂∂ddPP ‘‘ ÉÉŸŸ áájjOOÉÉ««≤≤ddGG ÖÖ°°UUÉÉæ柟GG óó∏∏≤≤ààHH ¿¿ƒƒÑÑMMôôjj ¢¢SSÉÉææddGG ºº¶¶©©ee øøee ÌÌccCCGG ƒƒgg ÉÉee »»YYóóàà°°ùùJJ ááccôô°°ûûddGG IIOOÉÉ««bb øøµµdd ,,ºº¡¡ffCCÉÉ°°ûûdd áá©©aaQQ kkGGóó©©àà°°ùùee óóFFÉÉ≤≤ddGG ¿¿ƒƒµµjj ¿¿CCGG ÖÖééjj ..áᣣ∏∏°°ùùddGG ∫∫ÓÓ¨¨àà°°SSGG OOôô›› √√OOGGó󢢢˘˘˘©©˘˘˘˘˘˘àà˘˘˘˘˘˘°°SSGG øø˘˘˘˘˘˘˘˘ee ÌÌccCCGG √√ó󢢢˘˘˘˘˘¡¡˘˘˘˘˘˘˘˘LLhh ¬¬˘˘˘˘˘˘˘˘àà˘˘˘˘˘˘˘˘bbƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘HH áᢢ˘˘˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘˘˘ë뢢˘˘˘˘˘˘°°††àà˘˘˘˘˘˘˘˘ddGG ‘‘ Éɢ˘˘˘˘˘˘˘ÑÑ˘˘˘˘˘˘˘˘ZZGGQQhh ..¬¬ÑÑ°°üüææee ∫∫ÓÓ¨¨àà°°SS’’
 9. 9. ❃ááZZhhGGôôŸŸGG IIôôggÉɶ¶ddGG ❃∞∞©©°°††ddGGhh IIƒƒ≤≤ddGG ••ÉÉ≤≤ff IIƒƒ≤≤ddGG ••ÉÉ≤≤ff -- ∞∞©©°°††ddGG ••ÉÉ≤≤ff -- ❃áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ¿¿ƒƒÄÄ°°ûûddGG áá≤≤««≤≤MM ❃áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉccôô°°ûûddGG ππ°°ûûØØdd iiOODDƒƒJJ »»ààddGG ™™ÑÑ°°ùùddGG ÉÉjjÉÉ££ÿÿGG ❃π𪪩©ddGG ááÄÄ««HH ‹‹EEGG áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG QQGGhhOOCC’’GG ÜÜôô°°ùùJJ ::¤¤hhCC’’GG ááÄÄ««££ÿÿGG ❃Éɪª¡¡ee ¬¬jjóóddGGƒƒdd ááÑÑ°°ùùææddÉÉHH ÓÓØØWW ππLLôôddGG ππ¶¶jj ::áá««ffÉÉããddGG ááÄÄ««££ÿÿGG ôôªª©©ddGG ¬¬HH ΩΩóó≤≤JJ ❃??áá««∏∏FFÉÉYY ááccôô°°TT ΩΩCCGG áá««∏∏FFÉÉYY ááccôô°°TT »»gg ππgg ❃ááccôô°°ûûddGG ¤¤EEGG áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉYYGGôô°°üüddGG ππ≤≤ff ::ááããddÉÉããddGG ááÄÄ««££ÿÿGG ❃¤¤EEGG áá∏∏FFÉÉ©©ddGG øøee ÉÉ««FFÉÉ≤≤∏∏JJ AA’’ƒƒddGG ππjjƒƒ–– ::áá©©HHGGôôddGG ááÄÄ««££ÿÿGG ááccôô°°ûûddGG ❃øøee áá««ffÉÉããddGG ááLLQQóóddGG ääÉÉYYGGôô°°UU ππMM ::áá°°ùùeeÉÉÿÿGG ááÄÄ««££ÿÿGG áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ááccôô°°ûûddGG ∫∫ÓÓNN ❃áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉccôô°°ûûddGG ÉÉjjÉÉ££NN iiOOÉÉØØààJJ ∞∞««cc ❃ÚÚ∏∏ddóóee AAÉÉææHHCCGG ≈≈∏∏YY OOÉɪªààYY’’GG ::áá°°SSOOÉÉ°°ùùddGG ááÄÄ««££ÿÿGG ❃óójjóó÷÷GG ππ««÷÷GG áá««°°ùùLLôôff ::áá©©HHÉÉ°°ùùddGG ááÄÄ««££ÿÿGG ❃ááaaÓÓÿÿGG ❃∫∫hhÉÉææJJ áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉccôô°°ûûddGG ÜÜÉÉëë°°UUCCGG ºº¶¶©©ee ≈≈°°ûûîîjj GGPPÉÉŸŸ ??ááHHƒƒ∏∏££ŸŸGG ááMMGGôô°°üüddGGhh §§««££îîààddÉÉHH ááaaÓÓÿÿGG ááddCCÉÉ°°ùùee ❃GGôôµµÑÑee ááaaÓÓÿÿGG §§££NN ¿¿ÓÓYYEEGG ππ°°††aaCC’’GG øøªªaa ∂∂ddPP ººZZQQhh ÜÜÉÉÑÑ°°SSCC’’ ∂∂ddPPhh ❃??∂∂ààØØ««∏∏NN QQÉÉààîîJJ ∞∞««cc ❃ááaaÓÓÿÿGG QQÉÉÑÑààNNGG ❃::áá««ddÉÉààddGG áá∏∏ÄÄ°°SSCC’’GG ÚÚHHôô≤≤ŸŸGG ∂∂jjóóYYÉÉ°°ùùeehh ∂∂°°ùùØØff ∫∫CCÉÉ°°SSGG áá««°°üüîî°°ûûddGGhh áá««∏∏ªª©©ddGG ääGGQQóó≤≤ddGGhh ääGGQQÉÉ¡¡ŸŸGG íí°°TTôôŸŸGG ∂∂∏∏ààÁÁ ππgg -- ??™™bbƒƒŸŸGG GGòò¡¡dd hhCCGG OOƒƒªª°°üüddGG øøee ¬¬ææµµ““ áá««YYÉɪªààLLGGhh áá««∏∏©©aa áᣣ∏∏°°SS ∂∂∏∏ààÁÁ ππgg -- ??áᣣ∏∏°°ùùddGG √√òògg ÜÜÉÉ°°ùùààccGG ¬¬ææµµÁÁ ππgg ??áá««ddƒƒÄÄ°°ùùŸŸGG π𪪖–hh π𪪩©ddGG ‘‘ ÖÖZZôôjj ππgghh íí°°TTôôŸŸGG ππÑÑ≤≤jj ππgg -- √√QQÉɵµaaCCGG ¿¿CCGG ΩΩCCGG ππ©©ØØddÉÉHH íí°°TTôôŸŸGG √√óójjôôjj ÉÉee ƒƒgg GGòògg ππgg -- ??ôôNNBBGG ∫∫ÉÉ›› ¤¤EEGG ¬¬ééààJJ ¬¬JJÉÉMMƒƒªªWWhh :¢Sô``````````¡ØdG Keep the Family Baggage out of the Family Business Author: Quentin J. Fleming Publisher: Fireside Rockefeller Center Publishing Date: February 2000 ISBN: 0-684-85604-2 Pages: 332 Subjects: ❃ Family Corporations ❃ Small Business ❃ Decision Making & Problem Solving ❃ Communication Skills 2000 áæ°ùd ô°ûY ¢SOÉ°ùdG Oó©dG -184 Oó©dG ±É°ûc :¿Gƒæ©dGáá««∏∏ªª©©ddGG áájjDDhhôôddGGhh áá««°°üüîî°°ûûddGG ääÉÉbbÓÓ©©ddGG ÚÚHH áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉccôô°°ûûddGG :»YôØdG ¿Gƒæ©dGáá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ∫∫ÉɪªYYCC’’GG IIQQGGOOEEGG ‘‘ ™™ÑÑ°°ùùddGG ÉÉjjÉÉ££ÿÿGG :∞dDƒŸGèèæ檪∏∏aa ÏÏææjjƒƒcc :ô°TÉædGôô∏∏««aaƒƒcchhQQ óójjõõjjôôaa õõccôôee :ô°ûædG ïjQÉJ22000000 ôôjjGGÈÈaa :äÉëØ°üdG OóY333322 :äÉYƒ°VƒŸG ❃áá««∏∏FFÉÉ©©ddGG ääÉÉccôô°°ûûddGG ❃IIÒÒ¨¨°°üüddGG ääÉÉYYhhôô°°ûûŸŸGG IIQQGGOOEEGG ❃ääÓÓµµ°°ûûŸŸGG ππMMhh ääGGQQGGôô≤≤ddGG PPÉÉîîJJGG ❃∫∫ÉÉ°°üüJJ’’GG ääGGQQÉÉ¡¡ee
 10. 10. z´É©°T{ »ª∏©dG ΩÓYEÓd á«Hô©dG ácô°ûdG

  Be the first to comment

  Login to see the comments

This is a series of Capacity Building documents that was prepared by the Sudanese Youth Leadership Development Program. هذه مجموعة من المقالات في مجالات تدريبية متعددة مناسبة للجمعيات الطوعية تم تطويرها بين عامي 2003-2008 للبرنامج السوداني لإعداد القيادات الشبابية

Views

Total views

163

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×