Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ympäristöohjelma majoitus ja tilapalvelut 2018, Green Tourism of Finland GTF®

126 views

Published on

Tämän asiakirjan tarkoitus on edistää ja ylläpitää kestävää kehitystä, tarkoituksenmukaisella, taloudellisella ja ympäristöä vaalivalla tavalla ehkäistä oman toiminnan, käyttäjien ja tuotettujen palvelujen sekä ylläpidon aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia, sekä vaikuttaa paikallisesti omalla esimerkillä ympäristö tietoiseen toimintaan. Tavoitteena on, ennaltaehkäistä, ja minimoida tiedossa olevat sekä hyvissä ajoin havaita ja välttää uudet ympäristöä kuormittavat tekijät.

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ympäristöohjelma majoitus ja tilapalvelut 2018, Green Tourism of Finland GTF®

 1. 1. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Green Tourism of Finland GTF®, Ravitsemus, Majoitus, - Tila, - Ravitsemus palvelujen tuottajille. SISÄLLYSLUETTELO 1. Ympäristöohjelma 1.1 Johdanto 1.2 Ohjelman tarkoitus ja tavoite 1.3 Tehtävien organisointi 1.4 Tehtävien suunnittelu 1.5 Alihankinnat 1.6 Tiedonkulku 1.7 Toimintojen kehittäminen ja seuranta 1.8 Hallintaoikeuksien ulkopuolelle jäävät Ympäristövaikutukset 2. Ympäristökatselmus 2.1 Yrityksen ulkoinen ilme ja pihapiiri 2.2 Sisääntulo, opasteet, tiet, merkinnät 2.3 Piha-alue 2.4 Kiinteistö. 2.5 Majoitustilat 2.6 Keittiö, Ruuan valmistukseen käytettävät raaka-aineet 3. Toimintaohjeet 3.1 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta
 2. 2. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF 3.2 Tilojen, koneiden ja laitteiden käyttö ja hoito 3.3 Energian kulutus 3.4 Veden kulutus 3.5 Kiinteät jätteet 3.6 Sisätilat: iv, kosteus, lämpö, valaistus, 4. Päästöt ja ilmansaasteet 4.1 Koneiden ja laitteiden käyttö 4.2 Veden kulutus 4.3 Kiinteät jätteet. 4.4 Ongelmajätteet 4.5 Päästöt ja ilmansaasteet 5. Ulkoalueet 5.1 Työmenetelmät ja välineet 5.2 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta 6. Asiakasalueiden hoito 6.1 Talvikauden työt 6.2 Kesäkauden työt 7. Siivouspalvelut 7.1 Työmenetelmät ja välineet 7.2 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta 8. Sidosryhmät 8.1 Aloitteesta tavoitteiden asettamiseen 8.2 Toimintatapojen luominen
 3. 3. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF 8.3 Käytäntöjen ylläpitäminen 8.4 Tuloksista tiedottaminen ja mittaaminen. 8.5 Toimintojen edelleen kehittäminen 9. KULJETUS 9.1 Julkisten liikennepalvelujen käyttö 9.2 Rautatie 9.3 Linjan-auto 9.4 Paikallinen kuljetuspalvelu (polkupyörät, veneet) 9.5 Kimppakyyti 9.6 Palvelutaksit 10. Yleiset kiinteistöalalla ympäristövastuuseen liittyvät säädökset 11. Ympäristöohjelman seuranta ja päivitys 12. Ympäristösanasto 1. YMPÄRISTÖOHJELMA 1.1 Johdanto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXon XXXXXXXXXXXXXXXX yhtiö joka tuottaa pääasiallisesti XXXXXXX-, XXXX- sekä XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkunnassa. Yhtiö on toiminut vuodesta XXXXXXX ja henkilökuntaa on xxxxxxxxxx Pääosa palveluista on luonteeltaan Majoitus, - tila sekä ravitsemus palveluja, joten ympäristön huomioiminen on perinteisesti tärkeä ja luonteva osa toimintaa.
 4. 4. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Tässä asiakirjassa sana ympäristö tarkoittaa hallinnassa olevaa kiinteistöä ja siellä asiakkaille tuotettuja palveluja sekä asiakkaiden käyttöön tarkoitetun luonnonympäristön ja sinne tehtyjen rakenteiden/ palveluvarustuksen hoitoa ja käyttöä kestävällä tavalla. [TÄHÄN KONKREETTINEN RAJAUS/MÄÄRITELMÄ KO. YRITYKSEN KANNALTA KESKEISIMMISTÄ YMPÄRISTÖISTÄ JA MAHD. MYÖS YLEISLUONNEHDINTA YRITYSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LUONTEESTA 1.2 Ohjelman tarkoitus ja tavoite Ympäristövaikutusten osoittamis velvoite Tämän asiakirjan tarkoitus on edistää ja ylläpitää kestävää kehitystä, tarkoituksenmukaisella, taloudellisella ja ympäristöä vaalivalla tavalla ehkäistä oman toiminnan, käyttäjien ja tuotettujen palvelujen sekä ylläpidon aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia, sekä vaikuttaa paikallisesti omalla esimerkillä ympäristö tietoiseen toimintaan. Tavoitteena on, ennaltaehkäistä, ja minimoida tiedossa olevat sekä hyvissä ajoin havaita ja välttää uudet ympäristöä kuormittavat tekijät. Ohjelmalla tuotetaan seurantatietoa tilastollisessa muodossa ylläpitäjän käyttöön tavoitteena pienentää kustannuksia sekä tuottaa ympäristöllistä hyvää sekä vaikuttaa Yrityksen taloudelliseen tulokseen. 1.3 Tehtävien organisointi Kannetaan vastuu toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ja noudatetaan ylläpidossa voimassa olevia, ympäristövastuuseen liittyviä lakeja ja säädöksiä sekä seuraa niiden kehitystä. Henkilöstö ovat sitoutunut ottamaan huomioon toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä haitallisten vaikutusten jatkuvaan vähentämiseen. Järjestetään, osallistutaan ja ohjataan henkilöstöä koulutuksiin ja pyritään soveltamaan niistä saatua tietoa ajantasaisesti omassa toiminnassa.
 5. 5. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Ympäristöohjelma nivoutuu tiiviisti palvelujen laatuun ja on näin jokapäiväistä toimintaa. Kaikissa toiminnoissa sekä laite- ja ainevalinnoissa noudatetaan ohjelmassa olevia periaatteita. [MILLAINEN TOIMINTA / PALVELU SISÄLLÖT RAJATAAN MAHDOLLISESTI TOIMINNAN ULKOPUOLELLE?] 1.4 Tehtävien suunnittelu Palvelujen ja tehtävien suunnittelussa ympäristöohjelma on työvälineenä ympäristövaikutusten arvioimisessa ja minimoimisessa. Palvelu toiminnassaan opastetaan käyttäjiä sekä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kiinteistössä toimimiseen liittyvissä ympäristöasioissa. Ympäristöohjelma ohjaa kaikkien toimintojen suunnittelua pitkäjänteisesti 1.5 Alihankinnat Edellytetään myös alihankkijoiltaan sitoutumista ympäristöohjelmaan ja sen tavoitteisiin sekä opastetaan, kannustetaan heitä toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla. 1.6 Tiedonkulku Ympäristöohjelmasta on tehty hallituksen päätös. Siihen on sitouduttu ja sen voimaantulosta on tiedotettu koko henkilöstölle. Ylläpidetään ja kehitetään ympäristöohjelmaa säännöllisesti laatimalla tähän ympäristöohjelmaan päivityksiä vähintään 6 kk välein ympäristöasioista vastaavan henkilön toimesta sekä käsittelemällä ne yhtiön hallituksessa ja liittämällä hallituksen tekemät päätökset tämän asiakirjan liitteeksi. Säännöllisissä henkilökunta palavereissa ympäristöasiat ovat esityslistan vakioaiheena.
 6. 6. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Alihankkijoille kuten muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille tiedotetaan ohjelmasta tai sen muutoksista välittömästi niiden voimaatulosta. Ohjelma on toimitiloissa esillä ja se on vapaasti kaikkien sidosryhmien ja tilojen käyttäjien saatavilla sekä arvioitavissa. 1.7 Toimintojen kehittäminen ja seuranta Osallistutaan aktiivisesti ympäristöohjelman kehitystyöhön, sekä valvoo ja soveltaa sen tuottamia tuloksia uusina ohjeistuksina ja toimintatapojen muutoksien valvojana. Ympäristöohjelma on henkilöstön/omistajien yhteistyön tulos ja se on yksityiskohtaisesti käsitelty henkilökunta palavereissa. Se on jatkuva prosessi jota kehitetään ja jonka tuloksia seurataan säännöllisesti. 2. YMPÄRISTÖKATSELMUS TOIMI PISTE PVM. Ympäristöasioista vastaava henkilö: Nimi_____________________________________ Läsnä: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
 7. 7. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 2.1 Yrityksen ulkoinen ilme ja pihapiiri __________________________________________________________________________ _________ 2.2 Sisääntulo, opasteet, tiet, merkinnät, asiakas käyttöön tarkoitetut polut ja reitit sekä rakenteet. 2.3. Piha-alue 2.4 Kiinteistö
 8. 8. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF 2.5 Majoitustilat 2.6 Keittiö 3. Toimintaohjeet 3.1. Materiaalien ja raaka-aineiden hankinta • Pääasiassa käytetään sekä suositaan vain EU:n tai Pohjoismaiden ympäristömerkillä varustettuja tuotteita • Hankinnoissa noudatamme elinkaariajattelun periaatetta Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 3.2 Palveluntuottajan tilojen, koneiden ja laitteiden käyttö ja hoito • Palveluntuottajan tilojen, koneiden, laitteiden käytössä ja hoidossa tavoitteena on käyttöasteen lisääminen kuitenkin niin että ympäristövaikutukset suhteessa käyttöasteeseen pienenevät.
 9. 9. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF 3.3 Energian kulutus • Tilojen lämmön ja valaistuksen säätöön ja optimaaliseen käyttöön kiinnitetään jatkuvaa huomiota. [TIETÄÄKÖ YRITYS, MITÄ TÄLLÄ TARKOITETAAN?] Keinot: • Liike kytkimin varustettu valaistuksen ohjaus • Sisätilojen automaattinen lämmönsäätö. • Lämmön talteenotto • Maalämpö, aurinkoenergia Ilmalämpöpumppu 3.4 Veden kulutus • Yllä listattujen tilojen veden kulutukseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota Taulukko 1. Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: Jäteveden käsittely:
 10. 10. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF 3.5 Kiinteät jätteet • Toiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin voimassaolevien ohjeiden mukaisesti. • Toiminnasta syntyvien kiinteiden jätteiden määrään vaikutetaan hankintojen sekä ostopäätösten kautta • Kierrätetään mahdollisuuksien mukaan, myydään vaihdetaan. Tilanne katselmuksessa: lajittelu, biojäte, ym. kustannus vuositasolla: € • biojäte • paperi • metalli • energiajäte • lasi • kierrätettävä ja myytävä jäte. Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 3.6 Sisätilat: iv, kosteus, lämpö, valaistus • majoitus, keittiö, asiakastilat, työhuone- ja toimistotilojen olosuhteisiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi
 11. 11. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Keinot: • valaistuksen automatisointi • valaistukseen käytettävät lamput • suljettavat ovet • ilmanvaihto • toiminnassa syntyvä melun minimoiminen • lämmönsäätö • hukkalämmön talteenotto? 4. Päästöt ja ilmansaasteet Vähennyskeinot: • siirtymäajot minimoidaan kiinnittämällä huomiota työtehtävien suoritusjärjestykseen • siirtymät suoritetaan kävellen taikka käytetään polkupyörää mahdollisimman paljon • ajoneuvojen tyhjäkäynnit minimoidaan • ostopalveluna suoritettavissa kuljetuksissa emme käytä yli 10 vuotta vanhaa kujetuskalustoa. • henkilöstö koulutetaan omaksumaan säästäväinen ajotapa Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 4.1 Koneiden ja laitteiden käyttö: • Kiinteistön Tilojen lämmön ja valaistuksen säätöihin ja optimaaliseen käyttöön kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja valvontaa
 12. 12. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Keinot: • ikkunoiden ovien lämmöneristys • lämminvesi putkistojen eristys • valmiustila tv.atk laitteet • astioiden pesu • kylmälaitteet 4.3 Kiinteät jätteet/biojätteet, • biokäymälä • kompostori • raportoidaan käsittelyohjeiden noudattamista jättämisestä Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 4.4 Ongelmajätteet • huolehditaan että ongelmajätteet käsitellään ja toimitetaan eteenpäin voimassaolevien ohjeiden mukaisesti • raportoidaan käsittelyohjeiden noudattamista jättämisestä 4.5 Päästöt ja ilmansaasteet • huolehditaan lämmityskattiloiden päästörajoituksista
 13. 13. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 5. Ulkoalueet Ulkotöiden hoito on se osa toiminnasta jossa ympäristön huomioiminen on helpointa mieltää, yrityksen/palvelun tuottajan velvollisuus on suunnitella myös toimintaympäristön hoito pitkäjänteisesti. 5.1 Työmenetelmät ja välineet: • Työtehtävien suorittamisessa kiinnitetään tavanomaisten työ- ja turvallisuusohjeiden lisäksi erityistä huomiota alla lueteltuihin ympäristökuormitukseen vaikuttaviin seikkoihin. 5.2 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta • suositaan EU:n tai Pohjoismaiden ympäristömerkillä varustettuja tuotteita • käytetään paikallisia kierrätettäviä raaka-aineita ja materiaaleja • käytetään kotimaisia koristepensaita ja luonnonraaka- aine Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 6. Asiakas alueiden hoito
 14. 14. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF 6.1 Talvikauden työt • työaikaisten ajoreittien suunnitteluun ja valintaan kiinnitetään huomiota • asiakaskäyttöön tarkoitetut polut reitit ja rakenteet, jotka ovat myös jokamies oikeuksien mukaisesti asiakkaiden käytössä (kartta) Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 6.2 Kesäkauden työt • Työaikaisten ajoreittien suunnitteluun ja valintaan kiinnitetään huomiota • Asiakaskäyttöön tarkoitetut polut reitit ja rakenteet, jotka ovat myös jokamies oikeuksien mukaisesti asiakkaiden käytössä (kartta) • Polttoaine täydennykset suoritetaan päällystetyllä alustalla, jolloin mahdolliset valumat voidaan poistaa Tilanne katselmuksessa: Parannusehdotus: 7. Siivouspalvelut • Siivoustehtävät suoritetaan melkein poikkeuksetta käsityönä. Kemiallisten aineiden kuten pesuaineiden ja vahojen käyttö ei ole jatkuvaa. 7.1 Työmenetelmät ja välineet
 15. 15. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF • Työtehtävien suorittamisessa kiinnitetään tavanomaisten työ- ja turvallisuusohjeiden lisäksi erityistä huomiota alla lueteltuihin ympäristökuormitukseen vaikuttaviin seikkoihin. 7.2 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta • Suosimme EU:n tai Pohjoismaiden ympäristömerkillä varustettuja tuotteita • Käytämme ilman hajusteita ja väriaineita olevia pesuaineita 8. Sidosryhmät Ympäristöasioiden huomioiminen ja hoitaminen on osa toimintaa. Omistajien on luotava edellytykset käyttäjille ja hoitajille toteuttaa asetettuja tavoitteita ja omalla sitoutumisellaan tukea päämäärien saavuttamista. Yhtiö, ympäristöohjelman ja sen osaamista omaavana, tulee olla aktiivinen vaikuttaja ja toteuttaja ympäristöasioiden hoidossa. Aloitteet, niin uusista kuin vanhojen asioiden parantamisesta, tulevat parhaimmillaan kaikilta osapuolilta. Majoitus-, ravitsemus sekä muita palveluja kolmansilta tahoilta ostavilta ja käyttäviltä vaadimme omat ajan tasalla olevat ympäristöohjelmat ja sitoutumisen tässä ympäristöohjelmassa määriteltyyn ympäristöä säästävään toimintaan. 8.1 Aloitteesta tavoitteiden asettamiseen Yrityksen käytössä olevia kiinteistöjä hoitavien henkilöiden tulee toimia aloitteentekijöinä hoidettavan kohteen omistajien välillä. Mahdolliset ulkopuoliselta taholta tulevat aloitteet huomioidaan, käsitellään ja toimeenpannaan tarpeen mukaan.
 16. 16. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Yritys on aktiivinen aloitteentekijä ja omalla suhtautumisellaan kannustaa hoidettavan kohteen käyttäjiä kiinnostumaan ympäristöasioiden huomioimisesta omassa toiminnassaan. Kiinteistön omistaja asettaa ympäristövastaavan kanssa tavoitteet ja luovat yhdessä edellytykset niiden toteuttamiseksi myöntämällä valtuuksia ja tarvittaessa varoja päämäärien saavuttamiseksi ja valvovat asetettujen tavoitteiden toteutumista. 8.2 Toimintatapojen luominen Toimintatapojen luomisessa tulee pyrkiä yksinkertaisiin ja järkeviin ratkaisuihin, joita on helppo noudattaa ja jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa käyttäjille. Yrityksen toimintatavoista ympäristöasioiden huomioimisen osalta luodaan selkeät ohjeet ja niistä tiedotetaan riittävän hyvin asiakkaille. Palveluntuottaja toimii myös laajemmin asiantuntemuksen välittäjänä ja antajana laajemminkin hyvien ratkaisujen aikaansaamiseksi. 8.3 Käytäntöjen ylläpitäminen Kiinteistössä luotujen käytäntöjen noudattamisen valvonnasta huolehtii omistaja ja hoitohenkilökunta yhdessä käyttäjien kanssa. Palveluntuottajan tulee olla aktiivinen muistutus tiedotteiden laatimisessa ja vallitsevien käytäntöjen parantamisessa. Ympäristövastaavan tulee vaatia epäkohtiin puuttumista niin, että valvovilla osapuolilla on mahdollisimman hyvät edellytykset toiminnassaan. Hyvin luoduista toimintatavoista tulee lyhyessä ajassa helposti noudatettavia käytäntöjä. 8.4 Tuloksista tiedottaminen ja mittaaminen.
 17. 17. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Huolehditaan saavutettujen tuloksien tiedottamisesta niin, että kaikki osapuolet saavat selkeän kuvan asioiden toimivuudesta ja aikaan saaduista hyödyistä. Lisäksi yrityksen verkkosivustolle lisätään perustiedot aikaan saaduista vaikutuksista. 8.5 Toimintojen edelleen kehittäminen: Kun ympäristöasioiden huomioiminen vakiintuu osaksi toimintakulttuuria on palveluntuottajalla vastuu tiedottamisesta ja toimintojen jatko kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa. 8.6 Arvio vaikutuksesta paikallisyhteisöön, osallistuminen? 9. Kuljetus 9.1 Julkisten liikennepalvelujen käyttö 9.2 Rautatie 9.3 Linjan-auto Korkeintaan 10 v vanha 9.4 Paikallinen kuljetuspalvelu 9.5 Kimppakyyti 9.6 Palvelutaksit 10. Yleiset kiinteistöalalla ympäristövastuuseen liittyvät säädökset • Ympäristövahinkolaki 737/94 • Vahingonkorvauslaki 412/74 • Naapuruussuhdelaki 26/20 • Laki maa alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 378/74 • Laki yleisistä teistä 243/54
 18. 18. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF • Vakuutussopimuslaki 132/33 • Sähkölaki 319/79 • Säteilylaki 592/91 • Laki palo ja pelastustoimesta 559/75 • Jätelaki 1072/93 • Jäteasetus 1390/93 • VNp Rakennusjätteistä 295/93 • Kemikaalilaki 744/89 • Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 682/90 • Rakennuslaki 370/58 • Terveydensuojelulaki 763/94 • Osakeyhtiölaki 734/78 • Tuotevastuulaki 694/90 11. Ympäristöohjelman seuranta ja päivitys (päivitetään ja täydennetään väh. 3 kk välein) 11.1 Havaittujen epäkohtien korjaus aikataulu: 12. Ympäristösanastoa Auditointi: Tarkastus Ekologia: Oppi luonnon taloudesta, kasviston ja eläimistön suhteesta ympäristöön. Ekologinen = ”luonnollinen”, elinympäristölle haitaton. Epäorgaaninen: Elottomaan luontoon kuuluva, muut kuin hiiliyhdisteet.
 19. 19. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Hyödyntäminen: Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttää jätteen sisältämä aine tai energia. Jäte: Aine tai esine, jonka sen haltija aikoo poistaa, on poistanut tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätehuolto: Jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely, sekä näiden toimintojen tarkkailu ja käsittelypaikan jälkihoito. Jätteen haltija: Jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai toiminnan järjestäjä tai muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka hallinnassa jäte on, esim. kuljetusliike. jätteen haltija vastaa jätteenkuljetuksesta ja sen päätymisestä hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Jätteentuottaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka toiminnassa syntyy jätettä. Keräys: Jätteen kokoaminen, lajittelu tai yhdistäminen kuljetusta taikka omatoimista hyödyntämistä tai käsittelyä varten. Kierrätys: Jätteen hyödyntäminen. Käsittely: Toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen. Ongelmajäte: Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Orgaaninen: Eloperäinen, hiiliyhdisteitä sisältävä.
 20. 20. PAGE 11 ©GREEN TOURISM OF FINLAND GTF Raskasmetallit: Metalleja, jotka usein ovat erityisen myrkyllisiä ja joiden tiheys on suuri, esim. Hg elohopea, Cd kadmium, Pb lyijy, Cu kupari, Sn tina. Siirtymä: Työtehtävissä hoito kohteiden välillä siirtyminen. Tuotteen elinkaari: Tuotteen valmistamiseksi käytetyn materiaalin ja kulutetun energian tie alkutuotannosta tuotteen hävittämiseen saakka. Uudelleenkäyttö: Toimintaa, jossa jäte käytetään uudelleen joko sellaisenaan tai kunnostettuna entisessä tai muussa käyttötarkoituksessa. Uusiokäyttö: jätteen/tähteen palauttaminen tuotannon raaka aineeksi. VOC: (Volatile Organic Compounds) Haihtuvat hiilivedyt, osa sellaisenaan terveydelle vaarallisia. Syntyvät haihtuvien aineiden, kuten liuottimien ja bensiinin siirrossa ja käsittelyssä. Osallistuvat haitallisen alailmakehän otsonin muodostumiseen. Ympäristö: Tässä ohjelmassa sana ympäristö tarkoittaa olemassa olevan ympäristön vaalimista ei niinkään uusien rakennettujen ympäristöjen luominen taikka olemassa olevien muuttaminen. Green Tourism of Finland® Anttilantie 7 82380 Tolosenmäki

×