Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2º treball psico

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2º treball psico

  1. 1. Anna Guijarro Núria Caballero Rocio Lucero Ainhoa Serrano 1º batx. C
  2. 2. Enquesta sobre la campanya “Esto solo lo arreglamos entre todos” 1. Coneixes la campanya “esto solo lo arreglamos entre todos? Quan hem realitzat aquesta pregunta a la gent molta gent deia que n’havia sentit a parlar, per la televisió o d’haver-ho escoltat pel carrer. El 68% de la gent si que sabia que era, però el 32% no n’havia sentit a parlar mai d’aquesta campanya. 2. Consideres que es un bon mètode per a afrontar de la crisi positivament? Segons els resultats que hem pogut extreure sobre aquesta pregunta, son que el 61% de la població consideren que no es un bon mètode ja que a cada persona la crisi afecta d’una manera diferent i que no amb aquesta campanya se solucionarà la crisi. El 39% de la població ha respost que sí, que encara que la crisi afecti a tothom es una bona manera de pujar els ànim de les persones i això es el primer que hem de fer per superar la crisi. 3. Estàs d’acord amb el mètode que segueixen per conscienciar a la gent? Moltes de les persones, quasi tres quarts de la població, el 72%, creuen que si que es un bon mètode per conscienciar a la gent, ja que tothom es troba pràcticament en les mateixes condicions, uns més que d’altres, però. El 28% de la població pensa que no, ja que molts dels anuncis que són emesos per televisió son estafes i mentides. 4. Col·laboraries amb aquesta associació? En aquesta pregunta, la majoria de la gent no col·laboraria, un 74% no col·laboraria, per causes diverses. Moltes persones simplement perquè tenen moltes coses a fer i no tenen temps a parar-se a mirar la campanya. D’altres simplement no volen col·laborar perquè no son d’associar-se en grups col·lectius de persones. Aquest percentatge de persones que no col·laborarien es d’un 26%. 5. Consideres que es una campanya feixista? Aquesta pregunta a desconcertat a la gent, i hem explicat que respecte una critica que varem estar analitzant a classe volíem saber les opinions de les persones. Un 10% va respondre que potser si que la podríem considerar feixista per punts que expliquen a la critica i un 90%, la majoria, ens diu que no, que de cap de les maneres de una campanya feixista. Que es un bé col·lectiu i mira pels drets de les persones i a ajudar-nos mútuament. 6. Creus que serveix per motivar a la gent enfront la crisi? Aquesta campanya, te un punt molt sobresaltant, que es la motivació, per tant la majoria de les persones entrevistades, el 94%, diu que si que es una manera de motivar a la gent, i en canvi un 6%, una molt petita minoria, diu que no que la gent esta afectada d’una manera i que de cap manera es pot motivar a la gent patint la crisi que patim. 7. Com actues davant aquesta campanya? La ignores o la tens present. En aquesta pregunta hem trobat que hi ha la majoria que no la te present, es a dir que la ignora, perquè la gent te moltes coses que fer i no tenen temps de posar-se amb temes extres. Aquest percentatge es d’un 86%. Tothom sap que estem en crisi i per moltes campanyes anticrisi que es facin, no acabarà. En canvi el 14% de la gent diu que si que la
  3. 3. tenen en compte i que valoren aquesta feina que un grup de persones està fent per motivar a la gent per afrontar la crisi positivament. 8. Creus que el problema de aquesta crisi som la societat o el govern? La majoria de la gent, un92%, en aquesta pregunta ens ha respost que gran part de la culpa la tenen els governs, per no saber portar una política econòmica adequada i per voler augmentar cada vegada mes els impostos. Però, un 8% creu que la culpa es de tota la societat en conjunt, ja que cada vegada som més consumistes i podríem dir que estem patint una crisi com la que es va donar l’any 1929 a Nova York. 9. Ets conscient de l’estat de crisi quer patim? En aquesta pregunta no hem trobat cap variació, com nosaltres pensàvem, tota la gent a respost que si que son conscients del greu estat de crisi que patim, tot i que aquesta crisi afecta de diferent manera a les persones, es a dir, hi ha persones que ho estan passant més malament i d’altres que no els afecta tant directament. 10. Creus que està afectant psicològicament a la gent? Una crisi com es el cas de la que estem patint avui dia, es obvi que afecta psicològicament. Les respostes obtingudes són d’un 44% pensa que si que afecta i d’un 56% que no. Coneixen la campanya? Creuen que es un bon mètode per afrontar la crisi? Bon m ètode 32% Coneix la per afrontar la cam panya 39% crisi 68% No coneix la 61% No es un bon cam panya m ètode Estan d'acord amb aquest Col·laborarien amb la campanya? mètode? Col·laborarien 28% Estan d'acord 26% 72% 74% No No estan col·laborarien d'acord
  4. 4. Consideren una campanya Serveix per motivar a la gent? feixista? La 6% 10% Serveix per consideren m otivar a la cam panya gent feixista No serveix 90% No la 94% per m otivar a consideren la gent cam panya feixista Que fa la gent respecte a la Qui pensen que son els campanya? responsables de la crisi? 14% 8% La ignoren El problem a es la societat 86% La tenen 92% El problem a present es el govern Son conscients de l'estas de crisi Pensen que afecta que ens afecta? psicològicament a la gent? 0% Pensen que afecta Son psicologicam conscients 44% ent 56% No son Pensen que conscients no afecta psicologicam ent 100%

×