Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.

11,655 views

Published on

Fitxes de rols per a facilitar una lectura cooperativa inclusiva.

Published in: Business

Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.

  1. 1. Lectura cooperativaFitxes de rols
  2. 2. Cada alumne, un rol Durada: una setmana. Cada setmana un text breu diferent Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4Il·lustrador/aCercador de citesInvestigador/aCaçador de paraulesPeriodistaMapejador Pot formar part dels racons-tallers o integrat dins un projecte
  3. 3. Fitxes de rols La teva feina Preparació Il·lustrador/a  consisteix en... 1. Si el vols fer amb Dibuixar alguna cosa ordinador mira aquí. 2. Si el fas sobre paper que t´hagi agradat del pensa com el text  presentaràs.  3. Duu pensat per què has triat aquesta part i què representa Pot ser:    el dibuix. Un personatge 4. Cerca informació per Una idea (mapa poder contestar les conceptual) preguntes que te Un problema puguin fer. El plantejament Una escena il·lustració: mikelodigas.blogspot.com Una part emocionantFont: MargD Teaching Posters Una predicció teva sobre què podria passar. 
  4. 4. Fitxes de rols La teva feina Preparació Cercador/a de cites  consisteix en... 1. Marcar amb Evernote Cercar el passatge que 2. Etiquetar la cita 3. Citar correctament tagradaria comentar i 4. Duu pensats els llegir en veu alta.  motius pels quals has triat aquest passatge.  5. Practica llegint-lo en Criteris:   veu alta.  Fa pensar 6. Cerca informació per Aporta novetats poder contestar les Divertit preguntes que te Ben escrit puguin fer. Bona descripció Fa por Fa riureFont: MargD Teaching Posters
  5. 5. Fitxes de rols La teva feina Mapejador Preparació consisteix en... 1. Anota abans les Fer un resum en forma idees clau de cada de mapa conceptual  paràgraf 2. Fes un esborrany creant relacions entre les idees 3. Pots emprar bubbl.us Recorda:  o mindjet Cada paràgraf  4. Cerca informació per resumit en una frase poder contestar les breu. preguntes que te puguin fer.
  6. 6. Fitxes de rols La teva feina consisteix en... Preparació Investigador/a Em fa pensar en... Trobar connexions 1. Fes una llista de les entre el text i el món teves connexions fòra del text (veure fitxa següent) 2. Assegurat que sabràs explicar bé com Connexions  connecten amb el entre el text i:     text ●  La teva vida.  3. Cerca informació per ● Fets de l´escola o el poder contestar les veïnat. Altres persones preguntes que te o problemes puguin fer. ● Fets daltres èpoques o llocs o bé notícies d´arreu del món.  ● Llibres, texts, pel·lícules, showsil·lustració: mikelodigas.blogspot.comFont: MargD Teaching Posters
  7. 7. Fitxa per ajudar a fer connexions Font: Melinda McAttee
  8. 8. Fitxes de rols Caçador/a de La teva feina Preparació paraules consisteix en... 1. Fes una llista de les Trobar paraules paraules i anota la especials definició (mira el diccionari). Mira la fitxa següent com exemple.  Poden ser:    2. Pots emprar WORDLE Poderoses 3. Pensa com explicaràs Rares per què donen força Divertides al text.  Noves, Dures  4. Cerca informació per Hermoses poder contestar les Interessants preguntes que te puguin fer. Demanar-lis:  1. Què signifiquen?il·lustració: mikelodigas.blogspot.com 2. Per què donen força alFont: MargD Teaching Posters text?
  9. 9. Et pots crear una  Font: http://www.everydayell.com/ llibreta de vocabulari Doblegues el full en 4 parts: 1. Paraula 2. Dibuix 3. Categoria a la que pertany 4. Trets Més idees aquíFont: Betty Spangler
  10. 10. Fitxes de rols La teva feina Periodistes Preparació consisteix en... 1. Anota abans les Preparar preguntes  preguntes i aprèn-te- per fer parlar al grup les de memòria sobre el text 2. Pensa quines serien les teves respostes 3. Cerca informació per Poden ser  poder contestar les preguntes...     preguntes que te Que faries a l´autor o puguin fer. que se t´ocorrien mentre llegies.   Preguntes sobre una paraula, unil·lustració: mikelodigas.blogspot.com personatge, una històriaFont: MargD Teaching Posters

×