Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seqüències didàctiques per aprendre llengua

4,649 views

Published on

Explicació d´una experiència. Quina seqüència didàctica? Quins recursos? Exemple sessió a sessió.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Seqüències didàctiques per aprendre llengua

 1. 1. Seqüènciesdidàctiquesper aprendrellenguaGuida Al·lèsJuny 2013
 2. 2. Si llegir és pensar,en què m´he defixar per saber si fanuna lecturainferencial o crítica?
 3. 3. Cobrir continguts o descobrir elpensament de l´aprenent?David Perkins: Make thinking visible, dins el llibre: La escuela inteligenteCEIP Pintor Torrent, Ciutadella, MenorcaSeminari CEP de Menorca
 4. 4. La metacognició, mare de les estratègies depensament, es pot ensenyar?
 5. 5. Model aplicable a la lectura,lescriptura, els projectes, lessimulacions...a totes les edatsConversacióPensament
 6. 6. Si en l´escriptura valmés el camí que lameta, com faig lesclasses?
 7. 7. Què fem ambla correcciólèxica iortogràfica?
 8. 8. Per quènecessitollibre detext ofitxes?.
 9. 9. Tasquessenzilles ocomplexes?
 10. 10. AvaluacióMetodologiaContingutsOrganitzacióA laula
 11. 11. Font imatge1La seqüènciadidàctica2 3Les 5 preguntesL´escripturaguiada,sessió a sessió
 12. 12. GIRAR I PARLARfont imatge1. ULL AMB ULL, GENOLL AMBGENOLL2. UN ESCOLTA,L´ALTRE PARLA3. INTERCANVIAR
 13. 13. Font imatge2La seqüènciadidàctica
 14. 14. La tasca es presenta com un problema amb vàries solucions possibles, d´unacerta complexitat, que implica diferents disciplines (Gulikers, Bastiaens yMartens, 2005; Àlvarez y Valdivia, 2005). La naturalesa problemàtica de latasca obliga l´alumne a resoldre problemes per a definir accions, justificarcondicions, espais i temps necessaris per a la seva realització. Amb ellaaugmenta la implicació i motivació.Carles Monereo (2009)Dissenyar la tascaEl Casal de la Gent Gran ens demana un vídeo-reportatge sobre: Quins problemes es viuen alnostre barri en relació a l´atenció als avis iquines solucions s´han plantejat fins elsmoment? Quina és la teva opinió?.Context realPregunta oproblemaAudiènciapúblicaProducteAdaptada a partir de les propostes del CPLN
 15. 15. Quins sónelsproblemesprincipals?Causes iconseqQuinessemlances idiferèncieshi ha entreara i fa60 anys?entre països?La preguntaEn quinasituació estroben elsavis delnostre barri?DESCRIURE COMPARAR ICONTRASTAREXPLICARQuines sónlessolucions?Des dequinesperspectives?JUSTIFICARQuinaés latevaopinió?ARGUMENTAR
 16. 16. C. LECTORA PISA 2009Accedir i obtenirIntegrar i interpretarReflexionar i valorarProcessos de les CB i Taxonomia de BloomC. MATEM PISA 2009Reproduir procedimentsrutinarisConnectar dif estratPensar, argumentarC. CIENTÍF PISA 2009DescriureExplicar i comprendreInterpretar provesguidaalles@gmail.com
 17. 17. SaviesaInformació ConeixementOn és la vida que hemperdut en el viure?On és la saviesa quehem perdut en elconeixement?On és el coneixementque hem perdut en lainformació?T.S. ElliotThe rock (1934)
 18. 18. Escritper aun fòrumonlineRedactauun escritbase per aun debatdaulaAutenticitat dels productesPer equipsredactau unescritargumentatiuInformeàudiovisualper al Casalde la GentGran
 19. 19. ● Nº CB● Preguntes● Nº productes● Nº àrees● DuradaTasquesTransformar informació en coneixement. Coneixement en saviesaComplexesTasques simplesNo funcionen sensemotivació i voluntatTipus de preguntes:● Com es fa?● Preg. Tipol. TextualsFrançaTasqueslingüístiques.● Com es fa unescritdescriptiu?● Com fer unaconferència?QuebecSituacions obertesque requereixencórrer riscos i unpla d´acció.Font: Denyer, Furnémont et alt. (2007): Las competencias en la educación. Un balance. FCE.
 20. 20. Les tasques són un dels trets distintius de la vida quotidiana en els àmbitspersonal, públic, educatiu i professional. La realització d’una tasca comporta l’aplicació estratègica de competènciesespecífiques a fi de portar a bon terme un conjunt d’accions significatives en unàmbit concret, amb un objectiu definit i un resultat específic.  Una tasca pot ser força simple o molt complexa (per exemple, estudiardiversos plànols i instruccions per muntar un aparellcomplicat i desconegut). Una tasca  pot estar constituïda per un nombre méso menys gran d’etapes o de tasques intermèdies. Per aquest motiu, pot ser difícil definir els límits de cada tasca.Tasques simples i complexesFont:Marc europeu comú de referència per a les llengüesCom es fa un currículum visual?Què necessites saber?Tothom és igual davant la crisi?Joan Buades, Eivissa
 21. 21. Seqüències didàctiques per aprendre a escriure (Anna Camps)Font: Anna Camps (comp.), Graó 2003CONTINGUTSD´ENSENYAMENTCONTINGUTSTEMÀTICS
 22. 22. The big sixEisengerg, M. i Berkowitz, B: The Big Six
 23. 23. El model de les tres fases de C-Info aula (Gloria Durban)
 24. 24. Primers passosLa SDDefinirla tascaPlanificarCercarTractar-comprendreTractar-EscriurePlanificarProduirRevisarProducte finalCrearComunicarTransferir1 234
 25. 25. 2. Identificar exemples. Com s´escriu un text.....? + comprensiólectora+ pràctiques guiades+ elements gramaticals1. AVALUACIÓ INICIAL.3 Generar models. Elaboració dorganitzadorsgràfics i la Base d´Orientació4.Planificar5.Produir6.Revisar ieditar7. AVALUACIÓ FINAL. He avançat?Una experiència
 26. 26. Tractar- Comprendre● Comprensióàudiovisual● Comprensió lectora● Comprensió oral● ComprensióartísticaIDENTIFICAR EXEMPLES (textos impresos, electrònics,àudiovisuals, orals, dialogats, musicals i artístics)PER GENERAR MODELSTècniques:Subratllar,postits, tires,Diaris literarisTasca: Fer unvídeo currículumo una descripciódel teu company.Cançonsautobiogrà-fiques. Quetenen encomú?VEIGPENSOEM DEMANO
 27. 27. Font: Departament d´Educació (nov 2010): Orientacions per a la millora de la comprensiólectora i l´expressió escritaGENERAR MODELS (Referent + B.O.)Analitzar i comparar models(estructura + recursoslingüístics)Fer un referentFer la Base dorientació de latipologia corresponent
 28. 28. Organitzadorsgràfics delstextos deno-ficcióhttp://kristinmjordan.wordpress.com/Comparar-contrastarCausa-efecteProblema-solucióEls organitzadors gràfics ajuden aestructurar el pensament. Si no es faaquesta feina prèvia minva la qualitati un bon grapat dalumnes es perd enel procés. Anar pas a pas ajuda alsalumnes que més els costa.
 29. 29. Descriu el teucompanyPer saber.-ne mésTextosdescriptius(Organitzadors gràficsi rúbriques)Font: Beatriu Veny, EivissaDescripció cooperativade l´àguila peixetera(Àngels Pons, CEIP M Florit,Ciutadella)
 30. 30. Coavaluació amb Base d´orientació expressió escritaBase d´orientació (escriptura electrònica) B R MPRESENTACIÓ. Sap obrir tot sol el document i guardar-lo a la seva carpeta. Canviar la tipografiasi fa falta. Posar el nom i la data i escriure les majúscules.QUE ÉS?. Sap dir bé el nom, el grup al que pertany i i el posa al títolQUE TÉ?. Ha descrit les parts i les propietatsQUÈ FA? Ha explicat què fa el joguet i com ho faQUINS CANVIS? Què els hi feim i què passa? Causes/ConseqüènciesPER QUÈ PASSA? Explicació científicaADEQUACIÓ. Ha emprat un llenguatge adequat als destinataris i la intencionalitat.COHERÈNCIA. Ha organitzat la informació per paràgrafs ben ordenats. Ha seguit les preguntes.La informació és justa. No hi sobra ni hi falta res.COHESIÓ. Enllaça bé els enunciats. (Connectors, pronoms, sinònims, puntuació)CORRECCIÓ LÈXICA. El vocabulari és ric, precs i idoni. Sap cercar les parules q no enten.CORRECCIÓ. Ha aplicat les lleis ortogràfiques i morfosintàctiques estudiades a claseREVISIÓ. Ha acceptat els consells del seu company durant la revisió i ha sabut què fer permillorar.Què heaprès? Quèm´ha costatmés? Perquè?En què he demillorar?Com hofaré?Quins dubtestenc ara?Font: A partir de la rúbrica de Neus Sanmartí, Àngels Prat i Guida Al·lès
 31. 31. http://lessonplans.blogspot.com/Per parelles llegeixen targes idecideixen a quina part l´hande situar● Com vivien els avis fa 50 anys i com viuenara?● Semblances i dif entre èpoques, objectes,esdeveniments, paraules (ex: migració,pobresa i colonització...),● Avantatges i inconvenientesMés ideesaPINTEREST
 32. 32. Font: TotoChannelFont imatge: Fabulous FourthQuines han estat les causes delscanvis? Quines les conseqüències?Per què succeeix/va succeir tal fet socialo fenòmen històric i quin impacte té/vatenir tal fenòmen o sistema social (ex:globalització) sobre nosaltres/el poble/elpaís. Què és/va ser el més rellevant?Més ideesaPINTERESTFont: Endvawnow
 33. 33. http://melissa-wade.blogspot.com/
 34. 34. Problema-Solució.Per què cada vegada hi ha més senglars a Collserola i al Montseny?Quines solucions proposaries?Font: Prat, A., Màrquez, :Recerques a internet.Experiència LIECMés idees aSLIDESHARE
 35. 35. Font imatgeUna vegada llegit el text heu declassificar-lo. Fets o opinions?fets (got A) i opinions (got B). 
 36. 36. Font: Eduplace.comFitxa útil perargumentarFont: Pat SalvatoreMés idees aSLIDESHARE
 37. 37. Murals amb post-its(+cooperativament)Font: Growing kinders Font: The teaching bugUn equip llegeixun conte i cadamembre escriuels post-its d´unade les parts
 38. 38. FontMés idees aSLIDESHARE
 39. 39. Confeccionem un referentQuè és una notícia?UNANOTÍCIAÉsun textperiodísticinformatiuTéunesparts oestructuraFaExplica demanera objectivaesdeveniments recentsdinterès general.TÍTOL O TITULAR. Impactant. Solser una oració simple.SUBTÍTOL O ENTRADA.Resumeix el contingut.TEXT O COS. Columnes enparàgrafs ordenats de major amenor interès (estructura depiràmide invertida). DIU....IMATGE. Sacompanya de peu defotoQUIQUÈONQUANPER QUÈ
 40. 40. Què ha de tenir per estar ben escrita?
 41. 41. Per avaluar la cohesióPer identificar la ideaprincipal i prendre notesamb les seves paraulesPer trobar redactatscreatius dels paràgrafsinicial i finalTrobem dificultatsIl·lustració: Chow Hon Lam
 42. 42. Font imatge3L´escripturaguiada,sessió a sessió
 43. 43. 1 23456
 44. 44. 1 2345Guida Al·lèsCada sessió té tots els passos3 min.5 min.5 min.5-10min.15-20min.
 45. 45. Font
 46. 46. ModelatgeGirar i parlar.En què ens hemfixat? Podemcompletar la basedorientació?Tècniques:Pulgar dalt-baix.Amb els més petits. La mestraescriu i quan pensa en veu altaun alumne li posa el globus depensar. A la imatge, la mateixapràctica aplicada a la lecturaLa mestra escriu(en un gdrive quetots veuen) ipensa en veu altaImatge: http://www.empowernetwork.com
 47. 47. Escriptura compartidaGrup classe.A) La mestra comparteixescriptura amb unvoluntari.B) Un voluntari dicta, lamestra escriu. Totscomenten o alcen pulgar.C) Escriuen tots junts imilloren el text (Textlliure de Freinet)Tècniques:Pulgar dalt-baix.Completenrúbrica
 48. 48. Escriptura guiadaMestra+equipCompletenrúbricaFoto: Christina SaundersOpcions:A) Un alumne escriu,els altres completenB) Cadascú escriu unapart i llavors ajuntenC) Escrivim en parella
 49. 49. Exemple:Escriptura guiada per a redactar un text descriptiuVeure aquí el photopeachDESCRIVIM L´ÀGUILA PEIXETERADescripció de l´àguila peixetera.Àngels Pons. Escola Margarita Florit.
 50. 50. Sessió a sessióSessió 12-3setmanesLectura d´un llibre + Entrevistes(Planificar, cercar, comprendre)Mapa mental. Què sabem sobre la situació dels avis al nostre barri?Sessió 3 Com s´escriu un assaig breu (5 paràgrafs?)Sessió 2 Com monitoritzar la lectura? Com prendrenotes? Com seleccionar les idees principals?Sessions 4-5 Com s´escriu lham i el primer paràgraf?Sessió 7 Com s´escriu un paràgraf? CohesióCoherènciaSessió 8 Com s´escriu la conclusió? (darrer paràgraf)Sessió 6 Juguem amb les paraules clau CorreccióSessió 9 Escriptura independent. Revisió i edició
 51. 51. Font de la imatgeMésexemples aPINTERESTFormesdiferentsd´anotar lesidees principals
 52. 52. Sessió 3 Com s´escriu un reportatge breu? (5 paràgrafs)INTRODUCCIÓ(Ham, tesi, anunci de les idees principals)PARÀG. 1Temaprincipal.DetallsPARÀG. 2Temaprincipal.DetallsPARÀG. 3Temaprincipal.DetallsCONCLUSIÓ● (Pregunta, resum, escena, invitació, cita)● Redefinició de la tesiCada equip té aquestorganitzador gràfictallat en 5 cartolines(una per cada part) i hivan aferrant damunt elspost-its extrets de lalectura.IdentificarexemplesEquips. Els alumnes lidicten a la mestra laintroducció i laconclusió.Escripturacompartida
 53. 53. Tractar- ComprendreLa Base d´Orientacióes fa a poc a pocFont: Teaching My FriendsCoherènciaCohesióCorrecció
 54. 54. Sessió 4 Com s´escriu el primer paràgraf?ModelatgeLa mestra escriu i pensa enveu alta un paràgraf (pot serde la vida quotidiana)Parelles. Reparteix còpies.Subratllen en colors les partsHam(cita, fet, descripció, pregunta, diàleg, opinió, problema)TesiAnunci de les 3 ideesprincipalsExemple: Una de cada cinc persones de la 3ª edat pateixensolitud. Encara que les causes són complexes, les solucionssón possibles. Les trobem en les noves estructures familiars,el temps laboral i d´oci, i el capital social.Equips. Cada membre escriuuna part (trien tema, ex:bàsquet). La mestra circula.Se les llegeixen i corregeixen.Gran grup. Llegir en veu alta iprojectarEscripturaguiadaEscripturacompartida
 55. 55. Font: Kreativ MagazineLa motivació, el talent i la creativitatrequereixen temps i un ambient tranquil.
 56. 56. Gràcies per lavostra atenció;-)Si vols que el centre avanci,primer decideix què vols ser.Primer decideix el teu somni. Ésun somni econòmic o social?Luther King tenia un somni, noun pla estratègic. La pobresa noés una excusa per al fracàs.Andy Hargreaves, 2011Tenir un somniTenir porLluitarFer allò que ningú esperaque faixisLa crisi com a oportunitatper millorar l´educacióCrèixer lent, no ràpidCol·laborar
 57. 57. Per saber-ne mésGuida Al·lèsBové, Carme (2012). Aprendre català a les aules del CPLN Una bona introducció que toca tots els punts clau.Bruehl, Doug: (2009): Classroom strategies for interactive learning, International Reading Association.Camps, A. i altres (2003): Seqüències didàctiques per aprendre a escriure, Graó.Cassany, Daniel (1990): Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita.Cassany, D. (1999): Construir lescriptura (Empúries).Cassany, D. (2009, 14ª ed.): Reparar l´escriptura, Graó.Cohen, Robin (2008): Developing Essential Literacy Skills. International Reading AssociationDurban, G, Blasco, A. (2011): Competència informacional: del currículum a l´aula. Barcelona, Dossiers Rosa SensatInternational Reading Association: Standards for the English Language Arts.JORBA, J; GÓMEZ, I; PRAT, A. (1998). Parlar i escriure per aprendre. Barcelona: ICE UAB.Juncà, I, (2013): Com treballar la gramàtica i l´ortografia a partir de paraules clauMàrquez, C. i Prat, À. (2010): Competència científica i lectora a secundària. Dossiers Rosa SensatOczkus, Lori D. (2009): Guided Writing. Practical lessons, powerful results. Heinemann, Portsmouth. Recomanat perInternational Reading AssociationSanmartí, N. (2003): Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència, Edicions 62Solé, I (1992): Estrategias de lectura, Barcelona, Graó. Preguntes estratègiques. Pàg 74Zayas,10 ideas clave sobre la escritura y la lecturaZayas, F (2011) El giro copernicano en la enseñanza de la lengua.
 58. 58. Webs, blocs i presentacions9 letras. Blog de recursos educativos para elaprendizaje de la lenguaBasterra, A Expresión escrita. La competencia encomunicación lingüísticaBové, Carme, Recursos i reflexions sobremetodologia i ensenyament de la llengua.Professora d´adults i directora del CPLNComprehensive literacy modelDeubelbeiss, David, Teaching reading and writing.Durban, Gloria: Model CINFO AulaEisenberg, M., Berkowitz, R. : The Big 6.Eines per escriure millor (ESO)Evaluar competencias(ICOBAE). Evaluación marco teórico ICOBAE.IES Renguissol (Sta Maria de Palautordera) Lallengua catalanaInternational Reading AssociationJordan, Cristin, Reading. Writing. Thinking.Sharing.MargD Teaching PostersSanmartí, Neus, (2010): La competènciacomunicativa i lingüística, base de tots elsaprenentatges.Sans Vellvehí, Jaume: La rebotiga. Dietari declasseServeis Territorials del Baix Llobregat. L´impulsde la lectura.Simpson, Joy, Literacy ressourcesStrategies for reading comprehensionUniversitat Pompeu Fabra.Centre de Redacció.Zayas,10 ideas clave sobre la escritura y lalectura
 59. 59. Per saber-ne mésRecursos didàctics per al´autoformacióPinterestRecursos per a l´educació depersones adultes.Power points a Slideshare

×