Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zurh emch nart

fondiig ni zasav

 • Be the first to comment

Zurh emch nart

 1. 1. Баясгалан ЭМШУИС
 2. 2. Ç¿ðõ îð÷ìîîð ºâäºõ Ç¿ðõíèé ºâäºëò Ç¿ðõíèé áóñ ºâäºëò / Êàðäèàëãèÿ / Òèòýì ñóäàñíû ãàðàëòàé Òèòýì ñóäàñíû áóñ Ç¿ðõíèé èøåìè ºâчèí Ïåðèêàðäèò Ìèîêàðäèò Ревмокардит Êàðäèîìèîïàòè ßñ áóëчèíãèéí ýìãýã Ìýäðýëèéí ãàðàëòàé ýìãýã Óóøãèíû ýìãýã Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòíèé ýìãýã
 3. 3. Ç¿ðõíèé èøåìè ºâ÷èí ¿¿ñýõ øàëòãààí • Òèòýì ñóäàñны àòåðîñêëåðîç • Òèòýì ñóäàñ ýìãýã ººð÷ëºëòã¿é áîëîâ÷ ñýòãýë ñàíààíû õ¿÷òýé õÿìðàëààñ ñóäàñ ñïàçì áîëîõ / íàðèéñàõ/ • Àðõàã òàìõè÷äûí òèòýì ñóäàñíû ìýäðýëèéí çîõèöóóëãà àëäàãäàæ ñóäàñ ðåôëåêñûí çàìààð ãýíýò õ¿÷òýé àãøèõ / ñïàçìà/ • Òèòýì ñóäàñ òðîìá áóþó ýìáîëîîð áºãëºðөх • Òèòýì ñóäàñíû ýíäîòåëü ººð÷ëºãäºõ • Òèòýì ñóäàñíû òºðºëõèéí ãàæèã • Ç¿ðõíèé áóë÷èíãèéí öóñíû áè÷èë ýðãýëò (ìèêðîöèðêóëÿöè) õÿìðàõ • Öóñ á¿ëýãí¿¿ëýõ ñèñòåìèéí èäýâõæèë íýìýãäýõ • Ç¿ðõíèé áóë÷èíãèéí ãèïåðòðîôè
 4. 4. ªâäºëòèéí áàéðëàë áà òàðõàëò  ¯íäñýí áàðëàë íü öýýæíèé àð òàë áà ç¿¿í õýñýãò áàéðëàäàã. ªâäºëòèéã àëãààðàà äàðæ çààäàã. ªâäºëò íü ç¿¿í ãàðíû ãàäíà òàë, ÷èã÷èé õóðóóðóó äàìæäàã. Õîâîð òîõèîëäîëä ãýõäýý ìàø ºâºðìºö äàìæèëò íü ýð¿¿ð¿¿ äàìæäàã. ªâäºëòèéí øèíæ ÷àíàð.  Ñòåíîêàðäèéí ¿åä äàðæ, áàçàæ, àòãàæ, íóõàæ, õîðñîæ áàéãàà ìýò ºâäºëò èëýðäýã. ªâäºëòèéí õ¿÷.  ªâäºëòèéí õ¿÷ íü ÿìàð ÷ áàéæ áîëîõ áà õàìãèéí ÷óõàë íü äóíä çýðãèéí ºâäºëò íü ÷ àìü íàñàíä àþóëòàé áàéæ áîëíî. ªâäºëò íü ºâ÷òºíèé õºäºë㺺íä øóóä íºëººëºí òýðýýð íàì ã¿ì áîëæ ººðèéí áèåèéã ÷àãíàñàí áàéäàëòàé áîëíî.
 5. 5. ¯ðãýëæëýõ õóãàöàà.  2-3 ìèíóòààñ 15-20 ìèíóò õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëíý. Ãýíýòèéí ºâäºëò íü /ïðèñòóï/ 1 ìèíóòààñ áàãà õóãàöààãààð ¿ðãýëæèëíý. Õýðýâ ºâäºëò íü 20-30 ìèíóò ò¿¿íýýñ äýýø õóãàöààãààð ¿ðãýëæèëâýë ç¿ðõíèé øèãäýýñ ¿¿ññýíèé øèíæ . Õýðýâ ºâäºëò 1 öàã õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëñýí ÷ ç¿ðõíèé øèãäýýñ áîëîîã¿é áîë ýíý íü ñóäàñíû ãàðàëòàé áèø ãýñýí ¿ã. ªâäºëòèéã èõýñãýõ áà áàãàñãàõ õ¿÷èí ç¿éëñ  Èõýíõ òîõèîëäîëä ºâäºëòèéí ïðèñòóï ºãºõ íü áèåèéí õ¿÷íèé áîëîí ñýòãýë ñàíààíû à÷ààëàëòàé õîëáîîòîé. ßâæ áàéõ ¿åä ºâäºëò ¿¿ñýæ çîãñîõîä àðèëäàã.
 6. 6. • ªâ÷òºíä ñóäàñíû ãàðàëòàé ºâäºëò íü 20-30 ìèíóòààñ èë¿¿ õóãàöààãààð ¿ðãýëæèëæ áàéñàí óäàà áèé ýñýõ? • ªâäºëò íü ýíãèéí áèø ìàø õ¿÷òýé þì óó äàìæèõ øèíæ ÷àíàðòàé áàéñàí ýñýõ? • Íèòðîãëèöåðèíä ºâäºëò íàìäàõã¿é áàéñàí ýñýõ? • ªâäºëò ºã÷ áàéãààä ãýíýò ºâäºõºº áîëüæ áàéñàí ýñýõ? ßëàíãóÿà õ¿÷òýé óäààí ºâäºæ áàéñíàà ãýíýò ºâäºëòã¿é áîëîõ. • Ñóäàñíû øèíæ ÷àíàðòàé ºâäºëò ºãñºíèé äàðààõ ºäð¿¿äºä áèåèéí òåìïåðàòóð íýìýãäýæ áàéñàí ýñýõ?
 7. 7.  Ñ¿¿ëèéí ¿åä áèåèéí õ¿÷íèé à÷ààëàë äààõ ÷àäâàð îãöîì áóóðñàí ýñýõ?  Òàéâàí ¿åä ñòåíîêàðèéí õºäëºë /ïðèñòóï/ áîëñîí ýñýõ?  Óæèã õýëáýðýýð ºâäºëò ºã÷ íèòðîãëèöåðèíä ¿ð ä¿í ìóóòàé áàéñàí ýñýõ? Äýýðõ àñóóëòóóäààñ íýã àñóóëòàíä ýåðýã õàðèóëò ºãâºë òîãòâîðã¿é ñòåíîêàðäèéí îíîøèéã òàâüæ áîëíî.
 8. 8. Үзүүлэл түүд Их эргэлзээтэй Дунд зэргийн эргэлзээтэй Бага зэргийн эргэлзээтэй Эдгээрийн аль нэг нь байна. Их эргэлзээтэй үзүүлэлтүүд байхгүй боловч дараахь үзүүлэлтүүдийн аль нэг нь байна. ИХ эргэлзээтэй болон дунд зэргийн эргэлзээтэй үзүүлэлтүүд байхгүй боловч дараахь үзүүлэлтүүд байж болно. Өвчний түүх Цээжээр болон зүүн гар дагаж өвдөх нь гол шинж байх бөгөөд өмнө нь титэм судасны эмгэг ,ялангуяа зүрхний шигдээсийн өгүүлэмжтэй байна. Үндсэн шинж нь цээжээр болон зүүн гар дагаж өвдөнө. ≥ 70 нас Эрэгтэй Чихрийн шижин өвчтэй Ишемийн шинж байж болох боловч дунд зэргийн эргэлзээтэй өвчтөнд байх үзүүлэлтүүд байхгүй. Сая кокайн хэрэглэсэн байх өгүүлэмжтэй. Хүснэгт 1. Цээжээр өвдөх хам шинжийн үеийн зүрхний титмийн эмгэг байж болох магадлал бүхий эргэлзээт шинж тэмдэгүүд
 9. 9. Үзлэгт: Түр зуурын митрал хавхлагын шуугиантай, гипотензи, хөлөрсөн, уушигны хавангийн шинжтэй, нойтон хэржигнүүртэй. Зүрхний бус судасны гаралтай эмгэг бүхий Зүрх дэлсэж цээжээр эвгүй оргино. Зүрхний цахилгаан бичлэгт: Шинээр ST сегмэнт дээшилсэн,( ≥0,1 mV ), цээжний бүх холболтод Т шүд уруу харсан байна. Тогтворжсон Q шүдтэй, ST нь 0,05 0,1 Mv ээр доошилсон, Т шүд ≥0,1 ээр уруу харсан R шүд том байх холболтууд дээр эсвэл энгийн зүрхний цахилгаан бичлэгт Т шүд хавтгай болох эсвэл уруу харсан ≤0,1 Зүрхний энзимүүд Тропонин I , Troponin T, CK MB илрэх Хэвийн Хэвийн
 10. 10. ЦЭЭЖЭЭР ЦОЧМОГ ӨВДӨХ ХАМ ШИНЖИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГ Зүрхний бус онош Архаг явцтай Тогтвортой бах Титмийн хурц ха м шинж байх магадлалтай Илэрхий титмийн хурц хам шинж Оношийн дагуу эмчилгээг хийнэ Тогтвортой бах эмчлэх удирдамжийн дагуу эмчилнэ ACC/AHA ийн ST шүд өргөгдөөгүй титмийн хурц хам шинжийн эмчилгээний удирдамжийн дагуу эмчилэх ACC/AHA ийн ST шүд өргөгдсөн титмийн хурц хам шинжийн эмчилгээний удирдамжийн дагуу эмчилэх Шигдээстэй эсэхийг нягтлан MPI хийх тухай бодолцох Ажиглах,хэд хэдэн удаа зүрхний энзим үзэх Эхний үеийн зүрхний энзимүүд хэвийн,Зүрхний цахилгаан бичлэг хэвийн Үгүй Шигдээс үүсгэх хүчин зүйлийг судлахын зэрэгцээ анатомийн хувьд титэм судасны эмгэг байгаа эсэхийг нягтлах Эмнэлэгт хэвтүүлэх Амбулаториор хянах Үгүй Тийм ТИЙМ
 11. 11. ¯¿íä áîäèò ¿çëýãýýð:  Àîðòûí ãàæèã  Êàðäèîìèîïàòè  Òèòìèéí àðòåðèéã õàìàðñàí âàñêóëèò çýðãèéã ¿ã¿éñãýõ çàìààð òîäðóóëæ îíîøëîõ Ñòåíîêàðäèéí ÿâöàä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëèéã òîãòîîõ øààðäëàãàòàé:  ÀÄ èõäýëòèéí àëü ÷ õýëáýð  Ç¿ðõíèé õýì àëäàãäàë  Õàëóóðàëò  Áàìáàéí õîðäëîãî  Öóñ áàãàäàëò  Ãèïîêñåìèÿ
 12. 12. Ãèïåðòðîôèéí êàðäèîìèîïàòè  À÷ààëëûí áà òàéâàí ¿åèéí ñòåíîêàðäèéí ºâäºëò ºãíº  Èõýâ÷ëýí 30-45 íàñíû ýðýãòýé÷¿¿ä ºâ÷èëíº  Ç¿ðõíèé îðîéí ò¿ëõýëò òàðõìàë, ç¿¿í õèë ãàäàãøèëñàí, I àâèà á¿äýã, ç¿ðõíèé îðîé áà V öýãò ñèñòîëûí øóóãèàí, ç¿¿í ñóãàðóó äàìæèíà  ÇÖÁ-ò ç¿¿í õîâäëûí ãèïåðòðîôè, QT óðòñàõ, ç¿ðõíèé ðåïîëÿðèçàöè ýðòäýõ õàì øèíæ /ST áîãèíîñîæ øóóä ºðãºãäºí Ò ø¿äýíä íìéëýõ/, ýìãýã Q ø¿ä áè÷èãäýæ áîëíî  ÝÕÎÊà –ä ç¿¿í õîâäëûí õàíûí æèãä áóñ çóçààðàë, ÿëàíãóÿà òàñëàâ÷èéí çóçààðàë èõòýé, ç¿¿í õîâäëûí õºíäèé áàãàññàí áàéíà
 13. 13.  ÀÄ ãýíýò îãöîì èõñýõ ¿åä ç¿ðõ îð÷èì óäààí õóãàöààãààð õ¿÷òýé ºâäºíº  Àíàìíåçäàà – àðòåðèéí ãèïåðòåíçèòýé áàéíà  ÀÄ õóâü õ¿íä îãöîì ºíäºð áàéíà  Ãèïåðòîíèéí êðèçèéí áóñàä øèíæ áàéíà  ÇÖÁ-ä ç¿¿í õîâäëûí ãèïåðòðîôè, à÷ààëàëòàé áàéíà
 14. 14.  À÷ààëëûí áà òàéâàí ¿åèéí ñòåíîêàðäèéí ºâäºëò ºãºõººñ ãàäíà òîëãîé ýðãýõ, áèåèéí áàéðëàë ººð÷ëºãäºõºä / îðòîñòàòèê îáìîðîê / ÿëàíãóÿà áèåèéí à÷ààëàëä ìóóæðàõ çîâèóð ãàðíà  Àðüñ öàéõ, óðóóë õºõðºõ, Ñóäàñíû öîõèëò óäààøðàõ, ÀÄ áàãà çýðýã áóóõ  Ç¿ðõíèé îðîéí ò¿ëõýëò òàðõìàë, õ¿÷òýé áà ç¿¿í äîîø øèëæèíý. Ç¿ðõíèé ç¿¿í õèë ãàäàãøëàíà, I àâèà á¿äýã, Àîðòûí áà V öýãò õ¿÷òýé ñèñòîëûí øóóãèàíòàé, ã¿ðýýíèé àðòåðè áà äàëíû õîîðîíä äàìæèíà.  Ðåíòãåíä ç¿ðõ àîðòûí êîíôèãóðàöòàé áîëñîí, àîðò íàðèéñëèéí äàðààõ ºðãºñëèéí øèíæòýé.
 15. 15.  À÷ààëëûí òàéâàí ¿åèéí ñòåíîêàðäèéí ºâäºëò ºãíº  Èõýâ÷ëýí çàëóó íàñíû õ¿íä òîõèîëäîíî  Ðåâìàòèçìûí èõ, áàãà, òóñãàé øàëãóóðò îíîøèéã òóëãóóðëàí òàâèõ õýðýãòýé  ÖÅØ –ä ¿ðýâñëèéí øèíæ  Öóñàíä – ÀÑËÎ, Ñ èäýâõèò óóðàã, ÖÈÊ èëðýõ  ÇÖÁ-ä PQ óðòñàõ, Ò ºíäºðñºõ
 16. 16.  À÷ààëëûí áà òàéâíû ñòåíîêàðäèéí ºâäºëò ºãíº  Àñòåíèê òèïèéí ãàëáèð, òàãíàé õîíõîð, äîëèõîöåôàëè, ÷èõíèé ãýäýñ áàãà, ø¿äíèé çºâ áèø çóóëò áàéíà  Ç¿ðõíèé õàðüöàíãóé õèë ç¿¿í, ç¿¿í äýýø øèëæèõ,  V öýãò ñèñòîëûí øóóãèàí, I àâèà á¿äýã áà ãóðâàëñàí ðèòì  ÇÖÁ-ä õýì àëäàãäàë, õîâäëûí ýðò ñýðýõ õàì øèíæ, QT èíòåðâàë óðòñàõ
 17. 17. ЦЭЭЖЭЭР ЦОЧМОГ ӨВДӨХ ХАМ ШИНЖИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГ Зүрхний бус онош Архаг явцтай Тогтвортой бах Титмийн хурц ха м шинж байх магадлалтай Илэрхий титмийн хурц хам шинж Оношийн дагуу эмчилгээг хийнэ Тогтвортой бах эмчлэх удирдамжийн дагуу эмчилнэ ACC/AHA ийн ST шүд өргөгдөөгүй титмийн хурц хам шинжийн эмчилгээний удирдамжийн дагуу эмчилэх ACC/AHA ийн ST шүд өргөгдсөн титмийн хурц хам шинжийн эмчилгээний удирдамжийн дагуу эмчилэх Шигдээстэй эсэхийг нягтлан MPI хийх тухай бодолцох Ажиглах,хэд хэдэн удаа зүрхний энзим үзэх Эхний үеийн зүрхний энзимүүд хэвийн,Зүрхний цахилгаан бичлэг хэвийн Үгүй Шигдээс үүсгэх хүчин зүйлийг судлахын зэрэгцээ анатомийн хувьд титэм судасны эмгэг байгаа эсэхийг нягтлах Эмнэлэгт хэвтүүлэх Амбулаториор хянах Үгүй Тийм ТИЙМ
 18. 18.  Ç¿ðõíèé øèãäýýñ ºâ÷íèéã òóõàéí ºâ÷òºíä èëýð÷ áóé ýìíýë ç¿éí øèíæ òýìäã¿¿äýä òóëãóóðëàí îíîøëîõ áºãººä îíîøèéã áàãàæèéí áà ëàáîðàòîðûí øèíæèëãýýãýýð äàâõàð áàòëàõ ¸ñòîé.
 19. 19. ÄÝÌÁ-èéí ñòàíäàðòààð ÇØ-èéã îíîøëîõäîî äàðààõ øàëãóóðààñ 2 íü èëýðñýí áàéõàä õàíãàëòòàé ãýæ ¿çíý. ¯¿íä:  Öýýæíèé õ¿÷òýé ºâäºëò 20 ìèíóòààñ óäààí ¿ðãýëæëýõ  ÇÖÁ-èéí ºâºðìýö ººð÷ëºëò / STñåãìåíòèéí äèíàìèê ººð÷ëºëò /  Ôåðìåíòèéí èäýâõèæèë 2 äàõèí èõñýõ /Ì –ÊÔÊ, Òðîïîíèí/ ÇØ -èéã ýìíýë ç¿éí øèíæýýð íü õýâ øèíæèò áà õýâ øèíæèò áóñ, øèíæ òýìäýãã¿é ãýñýí õýëáýðò õóâààíà.  ÇØ-èéí õýâ øèíæèò õýëáýðèéí ¿íäñýí øèíæ òýìäýã íü öýýæíèé õ¿÷òýé ºâäºëò  ÇØ-èéí ýìíýë ç¿éí øèíæ òýìäýã íü øèãäýýñèéí áàéðøèë, õýìæýý, íàñíààñ øàëòãààëàí ÿíç á¿ð áàéíà.
 20. 20. Øèíæ òýìäã¿¿ä Ãîë ñóäàñíû ö¿ëõýí Ç¿ðõíèé øèãäýýñ Àñóóëãà Óäààí õóãàöààíû ÀÄ èõäýëò Öýýæíèé áàõ Öýýæíèé ºâäºëòèéí áàéäàë À. ªâäºëò ãýíýò ìàø õ¿÷òýé ýõýëíý Á. ªâäºëò òîãòâîðã¿é áàéðëàëòàé, äîîøëîõ ìàÿãòàé íóðóó ãýäýñ, á¿ñýëõèé ð¿¿ äàìæèíà Â. ªâäºëò íü ºâ÷èí íàìäààõ òàðèàíä áàðàã äàðàãäàõã¿é, õàðèí ººðºº àÿíäàà àðèëæ áîëíî À. ªâäºëò ààæìààð èõñýíý Á. ªâäºëòèéí áàéðøèë òîãòâîðòîé, òóõàéí õýñýãòýý èõñýõ áàãàñàõ ìàÿãòàé, ãîëäóó ç¿¿í òàëðóó äàìæèíà Â. ªâäºëò íü ºâ÷èí íàìäààõ òàðèàíä äàðàãäàíà, õàðèí ººðºº àÿíäàà àðèëàõã¿é Õºðø ýðõòýíã äàðàõ õàì øèíæ Áàéæ áîëíî / çàëãèõ ñààäòàé áîëîõ, çîãñèóëàõ / ¿ã¿é Äîòóóð öóñ àëäàëòûí øèíæ Àîðòûí èíòèì çàâñàð öóñ èõýýð îðñíîîñ öóñ áàãàäàëòûí øèíæ èëýðäýã ¿ã¿é
 21. 21. Äýýä ìº÷íèé ñóäàñíû öîõèëò, ÀÄ-ûí çºðºº Èë¿¿ òîõèîëäîíî Àîðòûí õàâõëàãûí äóòàãäëûí øèíæ èëýðíý ¿ã¿é Ôåðìåíòèéí èäýâõæèë ÊÔÊ, òðàíñàìèíàç çýðýã íü õýâèéí áàéíà. ËÄà áàãà çýðýã èõñýæ áîëîõ áà ãåìîëèç áîëæ áîëíî. òèéì Ö¿ëõýíèé ðåíòãåí øèíæ áèé ¿ã¿é ÇÖÁ ºâºðìýö øèíæ òýìäýã áàéõã¿é, õàðèí QRS ºíäºð áàéíà Ãèñèéí áàãöûí õîðèã, WPW õàì øèíæ, ç¿ðõíèé øèãäýýñèéí óðüäàë øèíæ ãàðäàã ºâºðìýö øèíæ òýìäýã èëðýíý, QRS íàìõàí áàéíà
 22. 22. Øèíæ òýìäýã Óóøãèíû àðòåðéèí ýìáîëè Ç¿ðõíèé øèãäýýñ Àñóóëãà Òðîìáîôëåáèò, õàãàëãàà, ãýìòýë áýðòýë, óäààí õýâòðèéí äýãëýì, ìåðöàíò õýì àëäàãäàë Öýýæíèé áàõ Öýýæíèé ºâäºëò Àìüñãàëàõòàé õîëáîîòîé, Ãýíýò ýõëýíý Àìüñãàëàõòàé õîëáîîã¿é Ààæèì ýõëýíý Àìüñãààäàëò Ãýíýò ýõëýíý, èë¿¿ õ¿÷òýé Ààæèì ýõëýíý, èõ õ¿÷òýé áóñ Õºõðºëò Òàðõìàë, èë¿¿ òîä èëðýíý Àêðîöèàíîç, àðàé ñóë èëðýíý
 23. 23. øîê ºâäºëòººñ ò¿ð¿¿ëæ èëðýíý ºâäºëòèéí äàðàà èëðýíý Áàðóóí õîâäëûí õýò à÷ààëàë Èë¿¿ òîõèîëäîíî õîâîð Öóñòàé öýð áàéíà ¿ã¿é ÇÖÁ ÿíçãèé áîëîâ÷ ºðãºí áóñ Q ø¿ä III-ä áàéíà, II-ä áàéõã¿é. ªíäºð R ø¿ä III-ä áàéíà ÿíçãèé ºðãºí Q ø¿ä III,II –ä áàéíà. Íàìõàí R ø¿ä III-ä áàéíà Ôåðìåíòèéí èäýâõæèë Áàéõã¿é áàéíà Öýýæíèé ðåíòãåí ºâºðìýö ººð÷ëºëò Óóøãèíû çîãñîíãè
 24. 24.  Ñóäàñíû áóñ ç¿ðõíèé ºâäºëò ºãäºã ç¿ðõíèé ýìãýã¿¿ä  Ç¿ðõíèé áóñ ãàðàëòàé  ÒÌÑ-èéí ãàðàëòàé / Ìýäðýë ñóëüäëûí õàì øèíæ /ÌÑÕØ, Òàðõèíû õàâäàð, Îñòåîõîíäðîç, Õàâèðãàíû ìºãººðñíèé ýìãýã /Òèòöéí õàì øèíæ/  Äîòîð ýðõòíèé ãàðàëòàé / Óóøãèíû õàòãàëãàà, ïëåâðèò, ïàíêðåàòèò, õîäîîäíû øàðõëààò ºâ÷èí, óëààí õîîëîéí ýìãýã  Äààâðûí õÿìðàëûí ¿¿äýëòýé / öýâýðøèëòûí êàðäèîïàòè, Òèðåîòîêñèêîçûí êàðäèîïàòè
 25. 25. Òîäîðõîéëîëò: Õàëäâàð õîðäëîãî, õàðøëûí øóóä áà äàì íºëººãººð ç¿ðõíèé áóë÷èí ¿ðýâñýæ ãýìòýõèéã õýëíý. Øàëòãààí Âèðóñ, áàêòåð, õàëäâàð õîðäëîãî, õàðøèë Èõýâ÷ëýí çàëóó ýìýãòýé õ¿í ºâ÷èëíº ªâäºëòèéí îíöëîã ªâäºëò íü à÷ààëàëòàé õîëáîîã¿é, óäààí õóãàöààãààð áèò¿¿ ºâäºõ, ç¿ðõ îð÷èìä äàðæ áàéãàà ìýò á¿äýã ºâäºëòòýé, íèòðîãëèöåðèíä äàðàãäàõã¿é áàéõ. Ýìíýë ç¿éí øèíæ Ìèîêàðäèòûí îíîøëîãîîíû õýìæ¿¿ð: ñèíóñûí òàõèêàðäè /áðàäèêàðäè/ I àâèà ñóëðàõ Ç¿ðõíèé õýì àëäàãäàë, ìîðèí òºâºð㺺íèé õýìíýë Ç¿ðõíèé õýìæýý òîìðîõ Ç¿ðõíèé çîãñîíãèøëûí äóòàãäàë ÇÖÁ-ò ººð÷ëºëò èëðýõ Ñèéâýí äýõ ôåðìåíò, èçîôåðìåíòèéí õýìæýý èõñýõ /ËÄÃ, ÀÑÀÒ, ÊÔÊ ã.ì/
 26. 26. Øèíæèëãýý ÖÅØ – ÓÝÒÕ èõñýõ, ýîçèíîôèë èõñýõ Áèîõèìèä – α 2 ãëîáóëèí, ôèáðèíîãåí, Ig A,G, ÊÔÊ, ËÄÃ-1 èõýñ÷ áîëíî ÇÖÁ Ò ø¿ä íàìñàõ, ST ñåãìåíò äýýø ºðãºãäºõ, õîâäëûí ýêñòðàñèñòîë, òîñãóóð, õîâäëûí äîòîðõè äàìæóóëàëò óäààøðàõ Ðåíòãåíä Ç¿ðõíèé õºíäèéí¿¿ä òýëýãäýí òîìðîõ, öóñíû áàãà ýðãýëòèéí çîãñîíãè ¿¿ññýíýýñ óóøãèíû çóðàãëàë îëøèð÷, óã ºðãºñíº ÝÕÎÊà ªâ÷íèé ýõýí ¿åä ç¿¿í, ñ¿¿ëäýý áàðóóí õîâäëûí õºíäèé òýëýãäýíý. Õàâõëàãàä á¿òöèéí ººð÷ëºëò ¿ã¿é, Ç¿ðõíèé óðä áà àðä õàíàíä ãèïîêèíåçè, äèñêèíåçèéí ººð÷ëºëò ãàðíà
 27. 27. Òîäîðõîéëîëò Áèåèéí åðºíõèé ºâ÷ëºëèéí ¿åä áà ç¿ðõíèé áóë÷èí ò¿¿íèé äîòîð ãàäðàãûí ýìãýãèéã äàãàëäàí ãàðäàã õýñãèéí øèíæýýð èëýðäýã ¿íõýëöýã õàëüñíû ¿ðýâñýëò ºâ÷íèéã ïåðèêàðäèò ãýíý Øàëòãààí Âèðóñ, áàêòåð, õàëäâàð, ñ¿ðüåý, õàâäàð, õîðäëîãî, õîëáîã÷ ýäèéí ºâ÷èí, áîäèñûí ñîëèëöîîíû õ¿÷èí ç¿éë / óðåìè, ïîäàãðà / ç¿ðõ áà ïåðèêàðäàä õàãàëãàà õèéõ ªâäºëòèéí îíöëîã ªâäºëò íü äàðààõ îíöëîãóóäòàé ªâäºëò íü ç¿ðõíèé îðîé îð÷èì , ºâ÷¿¿íýýñ äîîø áàéðëàõ áà äàìæäàãã¿é, áèåèéí à÷ààëàëòàé õîëáîîã¿é, íèòðîãëèöåðèíä äàðàãäàõã¿é ªâäºëò íü ÷èì÷èãíýæ õàòãàõ áàéäàëòàé áà äàðæ ºâäºõ íü õîâîð, ºâäºëòèéí øèíæ ÷àíàð íü áèåèéí áàéðëàë, àìüñãàëàõ çýðýãòýé õîëáîîòîé áàéíà.Áàãà çýðýã áºõèéæ ñóóõàä ºâäºëò áàãàñäàã Ø¿¿äýñò ïåðèêàðäèòûí ¿åä ç¿ðõíèé ºâäºëò á¿äýã áàéíà.
 28. 28. Ýìíýë ç¿éí øèíæ ¯ðýâñýë, õîðäëîãûí øèíæ áàéíà ¯íäñýí ºâ÷íèé øèíæ òýìäýã¿¿ä ãàðíà Ïåðèêàðäûí ø¿ðãýëöýõ ÷èìýý ñîíñîãäîíî Ïàðàäîêñàëü ïóëüñ Øèíæèëãýý ¯ðýâñëèéí ïðîöåññûã õàðóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò ãàðíà ¯íäñýí ºâ÷íèé ¿åèéí ººð÷ëºëò¿¿ä ãàðíà ÇÖÁ RST ñåãìåíò II,III õîëáîëòîíä êîíêîðäàíò ºðãºãäºíº, ºíäºð Ò ø¿ä áè÷èãäýæ ñ¿¿ëäýý õàâòãàéðàõ, õàñàõ ÷èãëýëòýé áîëíî.
 29. 29. Òîäîðõîéëîëò: À á¿ëãèéí öóñ çàäëàã÷ áåòòà ñòðåïòîêîêêîîð ¿¿ñãýãääýã õîëáîã÷ ýäèéí õàðøëûí ºâ÷èí. Ç¿ðõíèé áóë÷èíãèéí á¿õ äàâõðàãà ãýìòäýã . Àíõäàã÷ ðåâìîêàðäèòûí ¿åä ç¿ðõíèé áóë÷èíãèéí äàâõðàãûí ¿ðýâñýë, äàõèëòòàé ðåâìîêàðäèòûí ¿åä õàâõëàãûí ãýìòýë èë¿¿ òîõèîëäîíî Øàëòãààí À á¿ëãèéí öóñ çàäëàã÷ áåòòà ñòðåïòîêîêê Àìüñãàëûí äýýä çàìûí õàëäâàð, àíãèíà, ãàéìîðèò, ÷èõíèé ¿ðýâñýë, êàðèåñ ãýõ ìýòýýð ºâäºõ, Óäàìøèë, ÂII á¿ëãèéí öóñ ªñâºð íàñíû õ¿¿õä¿¿ä èë¿¿ ºâ÷èëíº ªâäºëòèéí îíöëîã Ç¿ðõ îð÷èì óäààí õóãàöààãààð áàçàæ ºâäºíº,äàìæìëò òîäîðõîéã¿é, íèòðîãëèöåðèíä äàðàãäàõã¿é
 30. 30. Ýìíýë ç¿éí øèíæ Ç¿ðõíèé õèë õÿçãààð ç¿¿í òèéø òîìðîõ, I àâèà ñóëðàõ, III àâèà ãàð÷ áîëíî, ãàæèã ¿¿ññýí ¿å øóóãèàí ñîíñîãäîíî. Îíîøëîãîîíä Äæîíñîíû øàëãóóðààñ 2 òîì , 1 áàãà øàëãóóð áàéõàä îíîø áàòàëãààòàé áîëîâ÷ õîîëîéí àð÷ñàíä ¿¿ñãýã÷ èëð¿¿ëñýí áàéõ. Êèñåëü –Äæîíñîíû øàëãóóð: 1.¯íäñýí øàëãóóð 2.Íýìýëò øàëãóóð 3. Òóñãàé øàëãóóð Øèíæèëãýý Íåéòðîôèëèéí ëåéêîöèòîç, äèñïðîòåèíåìè, ãèïåðôèáðèíîãåíåìè, Ñ-ðåàêòèâ óóðàã èëðýõ, ÄÔÀ àíòèñòðåïòîëèçèí Î,S íýìýãäýõ Õººìèéí àð÷äàñàíä ýìãýã òºðºã÷ èëðýíý ÇÖÁ PQ èíòåðâàë óðòñàõ, ñèíóñûí òàõèêàðäè
 31. 31. Òîäîðõîéëîëò : Óäààí õóãàöààãààð àðõè õýòð¿¿ëýí õýðýãëýñíýýð ç¿ðõíèé áóë÷èíä äèñòðîôèéí ººð÷ëºëò ºãºõèéã õýëíý Øàëòãààí Àðõèéã õýòð¿¿ëýí õýðýãëýõ ªâäºëòèéí îíöëîã Ç¿ðõ îð÷èì äàðæ, áàçëàõ áóþó á¿äýã ºâäºëò óäààí ¿ðãýëæèëíý. Àðõè õýðýãëýõã¿é áîë çîâèóð àðèëíà. Ýìíýë ç¿éí øèíæ Í¿¿ð óëàéõ, àðüñíû ñóäàñ ãýðýëòýæ õàðàãäàõ,í¿äíèé ñàëñò øàðàíãóé , çîâõè öýëõýð÷ õàâàãíàõ, çîâõè, ãàð ÷è÷ðýõ, õºëðºõ, ýëýã òîìðîõ, íîéð áóë÷èðõàéí àðõàã ¿ðýâñýëòýé áàéõ, Òºâ ìýäðýëèéí ñèñòåìèéí òàëààñ: öî÷èðîìòãîé, óóðòàé, õºäºë㺺í òàéâàí áóñ, íîéðã¿éäýõ, çàí ÷àíà𠺺ð÷ëºãäºõ ÇÖÁ Èøåìèéí ººð÷ëºëòã¿é
 32. 32.  ßñ áóë÷èíãèéí ýìãýã  Îñòåîõîíäðîç  Áóë÷èí õîëáîîñíû ãýìòýë  Õàâèðãà õîîðîíäûí áóë÷èíãèéí ºâäºëò  Ìýäðýëèéí ãàðàëòàé ýìãýã  Ìýäðýë ñóëüäëûí õàì øèíæ  Äààâàð õÿìðàëûí êàðäèîïàòè  Óóøèãíû ýìãýã  Ïíåâìîòîðàêñ  Ïëåâðèò  Óóøãèíû àðòåðèéí òðîìáî ýìáîëè  Õîîë áîëîâñðóóëàõ çàìûí ýìãýã  Óëààí õîîëîéí àãøèëò  Õîäîîäíû øàðõëàà  ºðöíèé ýâýðõèé  öºñíèé õ¿¿äèéí ¿ðýâñýë
 33. 33. 1. Зүрхний хэм алдагдал, хориг 2. Гемодинамикийн хүндрэл /шок, уушгины хаван, зүрхний дутмагшил/ 3. Дахилтат шигдээс 4. БХ-ын шигдээс 5. Механик хүндрэл 6. Тромбоэмболийн хүндрэл
 34. 34. 1. Эрт үеийн хүндрэл /Хурц эхний 7 хоногт/  Хэм алдагдал, хориг  Шок  Уушигны хаван  Миокардын урагдал  ЦИЭ-ийн тромбоэмболи  БХ-ын шигдээс
 35. 35.  Зүрхний архаг дутмагшил  Архаг цүлхэн  ЗХ-ын бүлэн  Шигдээсийн дараах бах  Перикардит  Дресслерын хам шинж  ЦБЭ-ийн тромбоэмболи
 36. 36. 1. 1 бүлгийн хүндрэл /хөнгөн/  Цөөн, түр зуурын экстрасистол  Тосгуур, ховдлын 1 зэргийн хориг /доод ханы/  ЦЭ-ийн 1 зэргийн дутмагшил  Гиссийн багцын баруун салааны хориг 2. 2 бүлгийн хүндрэл /хүндэвтэр/  Олон, янз бүрийн хэлбэрийн экстрасистол  Тосгуур, ховдлын 1 зэргийн хориг /урд ханы/  ЦЭ-ийн 2 зэргийн дутмагшил  Ховдлын пароксизмал тахикарди  Перикардит  Дресслерын ХШ  АД ихсэлт AД>200/100  МХавхлагын харьцангуй дутагдал
 37. 37. 3 бүлгийн хүндрэл /хүнд/  Зүрхний шок  Уушгины хаван  Зүрх гэнэт зогсох  Тосгуур ховдлын бүтэн хориг  Тосгуур, ховдлын 2 зэргийн хориг /урд ханы/  Ховдлын тахикарди  ЦЭ-ийн 3 зэргийн дутмагшил  Тромбоэмболийн хүндрэл  Цүлхэн үүсэх  Миокардын урагдал  Ужиг явцтай ба дахилттай шигдээс  БХ-ын шигдээс  Ходоод гэдэсний цус алдалт
 38. 38.  Киллипын ангилал –АНУ судалгаа ЗЦД-ын зэрэг ЭЗ-н шинж тэмдэг Шигдээстэй өний эзлэх % Шигдээстэй өний эндэгдэл % I Байхгүй 40-50 6 II Уушгины зогшингошил /хэржигнүүр/ Уушгины S < 50% 30-40 17 III Уушгины хаван 10-15 38 IV Шок 5-10 81
 39. 39.  О2 өгөх  Фуросемид 10-40 мг в/в 1-4ц ҮЭХ 5-15мин ҮҮХ 2цаг  Нитроглицерин 3-5мг/мин в/в gtt / СД >100/ эсвэл СД<95 эхлээд дофамин хийнэ.  АХФ-ийн ингибитор  Дигоксин – зөвхөн тосгуурын чичиргээ хавсарсан үед Эмчилгээний хяналт: ◦ Эз-н хяналт ◦ ЭКГ ◦ Уушгины рентген ◦ Цусны хийн найрлага
 40. 40. Төрөл: 1. Интерстициаль хаван - эз-д зүрхний багтраагаар илэрнэ, чагнахад хэржигнүүр сонсогдохгүй, рентгенд хаван илэрнэ 2. Альвеоляр хаван – илүү хүнд, амьсгаадалт, ханиалга, хөөстэй цэр гарах, уушгины хэржигнүүр ихсэх зэрэг шинж илэрнэ. Уушгины хаван нь ЗХ-ын дутагдал дараа нь БХ-ын дутагдалтай хавсарна.
 41. 41.  Өвчтөнг хагас суугаа буюу суугаа байрлалд байлгах  Өндөр С /60-100%/ бүхий о2-ийг цэвэр спиртээр дамжуулан өгөх  Морфин 2-6г в/в  Фуросемид 20-80 мг в/в 20-40мин дараа шаардлагтай бол давтах  Нитроглицерин, нитропруссид натри в/в gtt / СД >100/ эсвэл СД<100 эхлээд дофамин хийнэ.  Дигоксин – уушгины хавангийн үед үр дүнгүй гэж үзэх боловч зөвхөн тосгуурын чичиргээ хавсарсан үед хэрэглэж болно
 42. 42. ОХУ-н эрдэмтэд шигдээсийн үеийн шокыг 3 хэлбэрт ангилдаг. Үүнд: 1. Рефлектор шок- хөнгөн хэлбэр, цээж хүчтэй өвдөлтийн оргил үед илэрдэг, ҮЭ өвдөлт намдаах 2. Хэмнэл алдагдалтын шок- ховдлын пароксизмал тахикарди, тосгуурын бүтэн хоригийн үед үүснэ. ҮЭ хэм алдалт, хоригийг эмчлэх 3. Зүрхний жинхэнэ шок
 43. 43.  Зүрхний цус шахах үйл ажиллагаа хэт буурсантай холбоотой бөгөөд урд ханын тархмал шигдээсийн үед голдуу үүснэ.  Гол шалтгаан нь зүрхний шигдээс  Бусад шалтгаан – ховдол хоорондын цоорхой, зүрхний чөлөөт ханы урагдал, уушгины артерийн эмболи, хүнд хэлбэрийн хэм алдагдал, МХавхлагын ба гол судасны хавхлагын хурц дутагдал
 44. 44.  Эм хүйс  65-аас дээш нас  Давтан шигдээс  Фермент СК-МВ> 160 u/l  Зүрхний шахалтын үзүүлэлт FE<35%  Шигдээсийн хэмжээ – шигдээсийн талбай ЗХ-ын >40% хамарсан бол зүрхний шок үүсэх магадлалтай.
 45. 45. 1. СД <80-90 мм.муб болж буурах 2. МОС багасах /<2,2 л/мин/ 3. Уушгины артерийн ДД > 18 мм.уб болж ихсэх 4. Захын шинжүүд  Хүйтэн хөлс ялгарах  Арьс цайрах, хөх эрээнтэх  Тахикарди  Шээсний гарц багасах <30мл/мин  Ухаан самуурах Даралт багасалт + захын 2 шинж = Зүрхний шок
 46. 46. 1. Эмийн эмчилгээ 2. Судасны дотуур титэм судсыг нөхөн сэргээх эмчилгээ 3. Механик арга /цусны эргэлтийг механик аргаар дэмжих/- баллон тавих
 47. 47. 1. Өвчтөнийг зөв байрлуулах 2. О2 өгөх 3. Цусны төвийн эргэлтийг хянах
 48. 48. 1. Вазопрессор- НА 0,2%-1мл+5%-250мл глюкоз, допамин- 0,5%-5 мл+5%-125мл глюкоз 1-5мкг/кг/мин Эг СД=90 болтол хийнэ, эфидрин 10-25мг 2. Вазодилитатор- НТГ 5-200мкг/мин, нитропруссид натри 5-150 мкг/мин Заалт: уушгины хаван +зүрхний шок Цээрлэх: СД <90мм.муб Гаж нөлөө: бөөлжих, толгой эргэх
 49. 49. 3. Фосфодиэстеразыг саатуулагч – амринон Амринон 0,75 мкг/кг в/в 4. Сийвэн орлуулах шингэн- реополиглюкин, декстрат-40 150-200 мл 5. Ацидозын эсрэг – сод 6. Даавар – преднизолон 180-240 мг в/в
 50. 50. Тромбоэмболийн хүндрэлийг 3 бүлэгт хуваана. 1. ЦБЭ-ийн эмболи Уушгины артери болон хөлийн гүний вений тромбоз Эмнэлзүй: - хөхрөлт - амьсгаадалт - цээжний өвдөлт - цустай цэр гарах
 51. 51. 2. ЦИЭ-ийн эмболи Дараах судаснуудад элбэг тохиолдоно. - Тархины судасны эмболи: ухаан балартах, голомтот өөрчлөлт - мөчдийн артерийн эмболи: мөч хөрөх, цайрах, захын судасны лугшилт алга болох - чацархайны артерийн эмболи: гэдэс дүүрэх, өвдөлт, цочмог ХШ - бөөрний артерийн эмболи: бүсэлхийн орчимд хүчтэй өвдөх, цустай шээх
 52. 52. 3. Зүүн ховдлын хөндийд бүлэн үүсэх ◦ Голдуу эхний 3 хоногт үүсдэг. ◦ Зүрхний Эход харж оношлоно.
 53. 53. 1. Бүлэн уусгах эмчилгээ 2. Гепарин 3. Трентал 4. Ксантинол никотинат 5. Реополиглюкин
 54. 54. 1. Хөхлөгт булчингийн урагдал 2. Ховдол хоорондын таславчийн цооролт 3. Чөлөөт ханы урагдал 4. Зүүн ховдлын цүлхэн Шигдээсийн 3-6 хоногт голдуу үүсэх ба үхжлийн дараа зүрхний булчин зөөлөрсөн үед үүснэ.
 55. 55.  Зөөлөрсөн булчингийн хэсэг агших чадвараа алдан хана нимгэрч үүснэ  Голдуу урд болон оройн хэсэгт үүснэ  Үүнд БД ихсэх, шигдээсний хэмжээ, биеийн хөдөлгөөний идэвхжил их нөлөөлнө  Хурц болон архаг гэсэн 2 хэлбэртэй  Зүрхний дутагдал, ховдлын хэм алдагдал илэрнэ  Гол эмчилгээ-эмийн эмчилгээ /судас тэлэх, хэм алдалтыг засах, антикоагулянт, дигоксин/

×