Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مشاريع للتغيير الحضاري - هاني المنيعي

العرض الذي قدمته في مؤتمر العزة الشبابي الرابع
Under-Construction
مع التركيز فيه على المشاريع التي ينبغي للشباب التركيز عليها

للمعلومية لا يمكن تحميل الملف حتى بداية رمضان ٢٠١١

مشاريع للتغيير الحضاري - هاني المنيعي

 1. 1. ‫0/#ر.- &,+*))( ا&%$#ري‬ 12)34‫:98.7 : 6#51 ا‬Wednesday, May 11, 2011
 2. 2. ‫0/#ر.- &,+*))( ا&%$#ري‬ -: ‫إ<8اد‬ ‫ ا&@?.8ان‬A‫#ر‬B .‫د‬ 12)34‫م. 6#51 ا‬Wednesday, May 11, 2011
 3. 3. -.‫4#ذا 0/#ر‬ ())*+,& E)F#GH ‫ا&%$#ري؟‬Wednesday, May 11, 2011
 4. 4. E),J< ?6 ())*+&‫ا‬ -K‫ ا&?ا‬L0 ‫5+9#ل‬N‫ا‬ ‫ ا43/?دة‬E.‫ ا&(ؤ‬Q&‫ا‬ ‫ا&@?.8ان‬Wednesday, May 11, 2011
 5. 5. RS34‫ا&%$#رة 61 ا‬ EG9T 1U E0V ‫(ي‬WX&‫ا‬ Y#+5‫1 ا‬U ZW/+4‫وا‬ ‫0#دي و023?ي‬ ‫ا&@?.8ان‬Wednesday, May 11, 2011
 6. 6. ‫ ا&2#م‬Y‫?ذ‬J3&‫ا‬ ())*+,&Wednesday, May 11, 2011
 7. 7. ‫؟‬Z]5 ^)_ E`a&‫ا‬ E.‫ا&(ؤ‬ -K‫ا&?ا‬ ‫ 5(.8 أن‬L.‫ أ‬Q&‫إ‬ ‫ ا&)?م؟‬L%5 L.‫أ‬ ‫؟‬Z]5 E0‫ا49#و‬ b)9%: L0 #323J. ‫0#ذا‬ ‫3#؟‬U‫أ68ا‬ !""#$%& ‫ا&/.-ذج ا&)(م‬Wednesday, May 11, 2011
 8. 8. ‫١- ا4(ا‪ ZT‬و :?‪#S+)K‬‬ ‫٢- ا‪V‬دوار و ا4/#ر.-‬ ‫ا&‪E`a‬‬ ‫ا&(ؤ.‪E‬‬ ‫ا&?ا‪-K‬‬ ‫١- :?‪#$T ^)i‬ر:3#‬ ‫١- ا‪V‬ز0#ت ا&(‪E)@)c‬‬ ‫٢- ا‪86V‬اف ا&+3#‪E)@U‬‬ ‫ا49#و0‪E‬‬ ‫٢- ا&98رات ا‪E)g#gV‬‬ ‫١- :%8.8 ا49#و0‪E‬‬ ‫٢- 09#و0‪ E‬ا49#و0‪E‬‬ ‫ا&3‪?J‬ذ‪ Y‬ا&2#م &,+*))(‬‫1102 ,11 ‪Wednesday, May‬‬
 9. 9. -K‫ا&?ا‬ ‫ ا&)?م؟‬L%5 L.‫أ‬Wednesday, May 11, 2011
 10. 10. -K‫ا&?ا‬ ‫ز0#ت‬V‫ : ا‬N‫أو‬ E)@)c(&‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 11. 11. -:E)@)c(&‫ز0#ت ا‬V‫ا‬ E0‫ : أز‬N‫أو‬ ‫ا&@,?ك‬Wednesday, May 11, 2011
 12. 12. -:E)@)c(&‫ز0#ت ا‬V‫ا‬ E0‫#.# : أز‬l ^,a+&‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 13. 13. -:E)@)c(&‫ز0#ت ا‬V‫ا‬ :#m&#l E),<#X&‫ ا‬E0‫أز‬Wednesday, May 11, 2011
 14. 14. -:E)@)c(&‫ز0#ت ا‬V‫ا‬ E0‫2#: أز‬F‫را‬ ‫ا&9)#دة‬ 16 E9F#@&‫ث ا‬om&‫ز0#ت ا‬V‫ا‬ (WX&‫ز0+1 ا&9)#دة وا‬V ‫#س‬W25‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 15. 15. -:E)@)c(&‫ز0#ت ا‬V‫ا‬ E0‫#0@#:أز‬q (WX&‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 16. 16. ‫ ا&29)8ة‬ZJ/. (WX&‫ا‬ ‫#ت‬T?J`&‫#ديء وا&9)7 وا‬G4‫وا‬ 1s#4‫ ا‬Z),%:‫7 ا&%)#ة و‬SU‫و‬ ‫+/(اف‬g‫( وا‬s#%&‫وا‬ ZG9+@4‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 17. 17. -K‫ا&?ا‬ ‫#5)# : ا&98رات‬l E)g#gV‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 18. 18. E)g#gV‫ا&98رات ا‬ (E)@U#3+&‫ا.# ا‬t4‫)أو ا‬ ‫ و‬E.‫ر‬uv&‫61 59#ط ا&9?ة ا‬ Rc#+3&‫ ا‬Z_ 1U (Sx: 1+&‫ا‬ (y@U#34‫ 0- ا‬E5‫#49#ر‬F)‫ا&@?.8ان‬Wednesday, May 11, 2011
 19. 19. 0"1(12‫8(7"( : ا&65رات ا‬ ‫؟‬E)g#gV‫ ا‬z:‫8را‬K 16 #0Wednesday, May 11, 2011
 20. 20. 0"1(12‫8(7"( : ا&65رات ا‬ E)g#gV‫0# 61 ا&98رات ا‬ ‫0+3# ؟‬VWednesday, May 11, 2011
 21. 21. 0"1(12‫8(7"( : ا&65رات ا‬ L.8&‫{ ا‬T -١Wednesday, May 11, 2011
 22. 22. 0"1(12‫8(7"( : ا&65رات ا‬ (l#W+&‫٢- ا‬Wednesday, May 11, 2011
 23. 23. 0"1(12‫8(7"( : ا&65رات ا‬ ‫#ب‬G/&‫)} ا‬U (mW. E0‫٣- أ‬Wednesday, May 11, 2011
 24. 24. 0"1(12‫8(7"( : ا&65رات ا‬ ‫8ام‬K•‫ ا&/8.8ة و ا‬EXB#2&‫٤- ا‬Wednesday, May 11, 2011
 25. 25. 0"1(12‫8(7"( : ا&65رات ا‬ ‫( ا&98رات‬Jm+@5 ^)_ ‫.#دة‬t& #3+0V E)g#gV‫ا‬ yF •U#3+&‫1 ا‬U #S+),<#U ‫07؟‬V‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 26. 26. E.‫ا&(ؤ‬ ‫؟‬Z]5 ‫ 5(.8 أن‬L.‫أ‬Wednesday, May 11, 2011
 27. 27. ‫؟‬Z]5 ‫ 5(.8 أن‬L.‫ : أ‬E.‫ا&(ؤ‬ ‫ : 09?0#ت ا&%$#رة‬N‫أو‬ E)0og•‫ا‬ Q,m4‫$#ر:3# ا‬T ‫?رة‬i 16 #0) (‫؟‬E)v):‫+(ا‬gN‫(6# ‚#.+3# ا‬G+25 1+&‫وا‬ E3g 100 Q&‫ 05 إ‬yF #0 Y#+%5 8K #S9)9%+&Wednesday, May 11, 2011
 28. 28. ‫؟‬Z]5 ‫ 5(.8 أن‬L.‫ : أ‬E.‫ا&(ؤ‬ E)@U#3+&‫68اف ا‬V‫#5)„# ً : ا‬lWednesday, May 11, 2011
 29. 29. E)@U#3+&‫68اف ا‬V‫#5)# : ا‬l •U#3+: 70V‫ا‬ ًN#v0 12 1U :1U #68.8%: 7:Wednesday, May 11, 2011
 30. 30. E)@)c(&‫68اف ا‬V‫#5)# : ا‬lWednesday, May 11, 2011
 31. 31. E)@U#3+&‫68اف ا‬V‫#5)# : ا‬l ‫8ف ا&2#م‬S&‫ا‬ 10og‫,8 إ‬F Z_ ‫- أداء‬X:(. ‫أن‬ ym,m&‫98ار ا‬JF ‫#ل‬v0 Z_ 1U E3g 20 ‫ل‬oqWednesday, May 11, 2011
 32. 32. E`a&‫ا‬   Z]5  ^)_ ‫  ؟‬Wednesday, May 11, 2011
 33. 33. ‫؟‬Z]5  ^)_  :  E`a&‫ا‬   ‫دوار‬V‫#5)„#ً  ::?ز.-  ا‬l -.‫وا4/#ر‬Wednesday, May 11, 2011
 34. 34. -­‐:-.‫دوار  وا4/#ر‬V‫2.  ا‬ :     Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 35. 35. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ E.(WU -.‫1. 0/#ر‬Wednesday, May 11, 2011
 36. 36. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09!:; <9‫1. >=(ر‬     ‫1  0/(وع‬U  ‫  ا4(أة‬EJ6#@0  Z)2X:   ‫ا&+*))(  ا&%$#ري‬Wednesday, May 11, 2011
 37. 37. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09!:; <9‫1. >=(ر‬ E.(%&‫-  0@+?ى  ا&?<1  و  ا‬U‫ر‬   E)g#@&‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 38. 38. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09!:; <9‫1. >=(ر‬ EU(24‫  ا‬EU#9l  (/5Wednesday, May 11, 2011
 39. 39. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09‫2.  >=(ر9<  @"(د‬ 8,F  ZW&  ‫#دة‬K  ‫  إ<8اد‬t_(0Wednesday, May 11, 2011
 40. 40. -:Q&‫و‬V‫ ا‬E,T(4‫دوار و ا4/#ر.- : ا‬V‫ا‬ 09‫2.>=(ر9< @"(د‬ ‫ •<8اد ا&9#دة‬E]]a+0 R6#30 (‫(ب‬BC ،‫ء‬F7 ،‫(ل‬HI‫)أ‬Wednesday, May 11, 2011
 41. 41. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ E.‫+]#د‬K‫  3.  0/#ر.-  ا‬Wednesday, May 11, 2011
 42. 42. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09‫(د‬K$@‫  3.  >=(ر9<  ا‬ 8,F  Z_  1U  ^K?&‫:`?.(  ا‬Wednesday, May 11, 2011
 43. 43. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09‫(د‬K$@‫  3.  >=(ر9<  ا‬   L.‫#در‬G4‫0/#ر.-  ا‬Wednesday, May 11, 2011
 44. 44. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09‫(د‬K$@‫  3.  >=(ر9<  ا‬ ‡5(+5‫  0/#ر.-  ا‬Wednesday, May 11, 2011
 45. 45. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ 09‫(د‬K$@‫  3.  >=(ر9<  ا‬   1&#4‫@#د  ا‬X&‫  ا‬EF‫  0%#ر‬Wednesday, May 11, 2011
 46. 46. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ LMN%H&  <9‫  4.  >=(ر‬ 15‫+(و‬W&•‫#د  ا‬Sv&‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 47. 47. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬   ‫(ى‬q‫  5.0/#ر.-  أ‬Wednesday, May 11, 2011
 48. 48. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ ‫!ى‬P‫  5.  >=(ر9<  أ‬   1F#GH  10o<‫  إ‬Y#+5‫إ‬Wednesday, May 11, 2011
 49. 49. 7)9&‫)} و ا‬U(+&‫م : ا‬o<•‫ا‬ + })U(+&‫ا‬ - - 7)9&‫ا‬ +Wednesday, May 11, 2011
 50. 50. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ ‫!ى‬P‫  5.  >=(ر9<  أ‬ ‫  &,+2,)7  ا4+`?ر‬Z0#W+0  ‫#م‬x5  Wednesday, May 11, 2011
 51. 51. -­‐:Q&‫و‬V‫  ا‬E,T(4‫دوار  و  ا4/#ر.-  :  ا‬V‫ا‬ ‫!ى‬P‫  5.  >=(ر9<  أ‬ E)F#G/&‫#درات  ا‬G4‫)7  ا‬x3:  ‫  و‬Z)2X:Wednesday, May 11, 2011
 52. 52. -­‐:-.‫دوار  وا4/#ر‬V‫2.  ا‬ :E2F‫  ا&(ا‬E,T(4‫ا‬  Wednesday, May 11, 2011
 53. 53. -­‐:-.‫دوار  وا4/#ر‬V‫2.  ا‬ :0)Q‫%0  ا&!ا‬R!S‫ا‬     ().#24‫1  ا‬U  E)F(2&‫-  :(:){  ا&8ول  ا‬U‫ر‬ .ym,m&‫  ا‬Q&‫#  إ‬S,_  E)@U#3+&‫ا‬Wednesday, May 11, 2011
 54. 54. ‫ا&+(:){  ا&2#م‬ 2030  #3T?JB 2009-2010 E&‫ا&8و‬ 13 39 T9-:&‫ا‬ 8 23 ‫>(رات‬U‫ا‬ 7 22 !M@ 9 28 09‫)-د‬N&‫ا‬ 14 41 ‫.(ن‬W 13 38 X9!YB&‫ا‬ 23 70 !K>Wednesday, May 11, 2011
 55. 55. ‫ا&+(:){ ا&2#م‬ 2030 #3T?JB 2009-2010 E&‫ا&8و‬ 28 83 !Z‫ا&[ا‬ 21 73 ‫#!ب‬S‫ا‬ 13 40 ]7-^ 29 88 ("B"& 17 50 ‫ا2ردن‬ 31 94 (9‫1-ر‬ 38 113 ("7($9‫>-ر‬Wednesday, May 11, 2011
 56. 56. ‫ا&+(:){ ا&2#م‬ 2030 #3T?JB 2009-2010 E&‫ا&8و‬ 28 61 ("_!^ 21 24 (9["&(> 13 54 ("N"7‫إ75و‬ 29 101 ‫$(ن‬N_(Q 17 99 (9!""7Wednesday, May 11, 2011
 57. 57. ‫  أ5‡؟‬L.‫أ‬Wednesday, May 11, 2011
 58. 58. ‫؟‬z2.‫  0/#ر‬L.‫أ‬Wednesday, May 11, 2011
 59. 59.   #5?@3:  N 1U   7Wc#<‫د‬Wednesday, May 11, 2011
 60. 60. 7_‫$?ر‬T 7W& (WH‫أ‬ 12)34‫)7 ا‬T(&‫8ا‬G< 15#6 .‫م‬ hani@al-menaii.com twitter:- @hanihamWednesday, May 11, 2011

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • sowtrig

  May. 11, 2011
 • ahmedbeshara

  May. 12, 2011
 • mohammed2020

  Jul. 23, 2011
 • MohammadSaleem1

  Aug. 13, 2011
 • burwis

  May. 2, 2013
 • MohmedYASEEN

  Aug. 23, 2013
 • HuzaifaMohammed

  Oct. 28, 2014
 • ssuser7a8c2e

  Apr. 3, 2016
 • ashrafalhilaly

  May. 19, 2016
 • ssuser80c389

  Jan. 9, 2018
 • jumayjuma

  Jun. 11, 2019

العرض الذي قدمته في مؤتمر العزة الشبابي الرابع Under-Construction مع التركيز فيه على المشاريع التي ينبغي للشباب التركيز عليها للمعلومية لا يمكن تحميل الملف حتى بداية رمضان ٢٠١١

Views

Total views

4,039

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

28

Actions

Downloads

926

Shares

0

Comments

0

Likes

11

×