Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 151007165132-lva1-app6891

509 views

Published on

edu

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2 151007165132-lva1-app6891

  1. 1. 4 ,Սարդն ունի զույգ ոտք իսկ ուլիկը՝ 2 :զույգ ոտք Ուլիկի ոտքերը քանիսով են քիչ :սարդի ոտքերից 8 4 4 4- :Ուլիկի ոտքերը ով քիչ են
  2. 2. Երկուշաբթի օրն Անգետիկը նկարեց մեկ , ,թզուկ երեքշաբթի՝ երկու թզուկ չորեքշաբթի՝ , :երեք և այդպես մինչև շաբաթվա վերջ Քանի՞ :թզուկ նկարեց Անգետիկը կիրակի օրը Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ Կիրակի 1 2 3 4 5 6 7
  3. 3. :Արթուրն ունի մի քանի զինվորիկներ Արամը Արթուրի ծննդյան օրը նրան նվիրեց այնքան , : 12զինվորիկ որքան նա ուներ Հիմա Արթուրն ունի :զինվորիկ :Քանի՞ զինվորիկ նվիրեց նրան Արամը 6
  4. 4. Մանեի փուչիկը Լալայի փուչիկը Մարիայի փուչիկը ,Լալան Մանեն և Մարիան տոնական համերգին ,մասնակցում էին գունավոր փուչիկներով՝ կարմիր :կապույտ և կանաչ Լալայի մոտ կարմիր փուչիկ , , :չկար Մանեի մոտ՝ ոչ կարմիր ոչ էլ կանաչ Աղջիկներից յուրաքանչյուրի մոտ ի՞նչ գույնի :փուչիկ կար
  5. 5. Մատիտը ,Տետրը գրիչից էժան է բայց մատիտից :թանկ է :Ո՞րն է ամենաէժանը
  6. 6. 11 191 7և կամ 2 6և կամ 3 5և կամ 4 4և 11 թվին ավելացրել են երկու միանիշ թիվ և 19: :ստացել են Ի՞նչ թվեր են ավելացրել
  7. 7. – 15Կապույտ սմ Կանաչ – 18 սմ – 20Դեղին սմ : 2 -Սեղանին կար երեք քանոն Դեղին քանոնը սմ ով : 3երկար էր կապույտից Կապույտ քանոնը կանաչից - :սմ ով կարճ էր Գտիր յուրաքանչյուր քանոնի ,երկարությունը եթե կապույտ քանոնի 15 :երկարությունը սմ է
  8. 8. 45 5 3կգ 3կգ Կշեռքի մի նժարին դրված է երկու միանման 4 - , 2տուփ և կգ ոց կշռաքար իսկ մյուս նժարին՝ 5 - :հատ կգ ոց կշռաքար Նժարները հավասար են : :կշռում Գտիր յուրաքանչյուր տուփի զանգվածը

×