Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Referenshantering2016

398 views

Published on

Referenshantering, Så lyckas du med dina studier

Published in: Education
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I can advise you this service - ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Bought essay here. No problem.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Referenshantering2016

 1. 1. Referenshantering - referat, citat & plagiat Henrik Evertsson Studieverkstaden http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 2. 2. referat subst. koncentrerad version (av längre text) som avses ge det väsentliga referens subst. hänvisning till viss bok el. artikel, i vetenskapligt arbete referera verb 1 återge det viktigaste 2 hänvisa till ngn (Svensk Ordbok, 2009) http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 3. 3. Kärt barn – många namn… referens hänvisning källhänvisning texthänvisning källförteckning referenslista referenser litteraturlista http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 4. 4. Varför referera? - för att dokumentera dina källor - för att visa vad som är någon annans idéer och vad som är din egen ”röst” - för att kunna diskutera och kommentera dina källor - för att ge din text vetenskaplig trovärdighet - för att underlätta för läsaren att gå till primärkällorna - för att undvika att bli misstänkt för plagiat En text är inte vetenskaplig om den inte förhåller sig till tidigare forskning. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 5. 5. Hur? ”med egna ord” Vara i dialog med sina källor sammanfatta ställa frågor jämföra förklara kritisera förkasta bekräfta konkretisera besvara väcka intresse dra slutsatser påpeka skillnader och/eller likheter http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 6. 6. Referatmarkörer Evertsson (2016) … menar … påpekar … hävdar … beskriver … understryker … drar slutsatsen … argumenterar för … betonar … sammanfattar Enligt … Mindre lämpliga: … pratar (om) … säger … tycker … menar på … framför/för fram … skriver http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 7. 7. Hänvisningar i texten (Harvard) Det är lättast att skriva textens inledning sist, när resten av texten är färdig (Lindstedt 2002). Enligt Lindstedt (2002) är det lättast att skriva textens inledning sist, när resten av texten är färdig. Lindstedt (2002) anser att det är lättast att skriva textens inledning sist, när resten av texten är färdig. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 8. 8. Varianter (Andersson 2014) (Andersson, 2014) (Andersson 2014, s. 25) (Andersson 2014:25) Andersson […] (2014:25) Andersson (2014) […] (25) http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 9. 9. Oxford – fotnoter Notens placering […] att du aldrig blandar olika referenssystem.¹ […] att du aldrig blandar olika referenssystem¹. fotnoten gäller hela stycket/meningen fotnoten gäller ordet http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 10. 10. Fotnoter Första noten… ¹Siv Strömquist. Uppsatshandboken. 5 uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2010, 38. Därefter… ¹Strömquist. Uppsatshandboken, 63. eller… ¹Strömquist. 2010, 63. eller ¹Ibid, 63. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 11. 11. Rama in referatet Hasenfeld (1983) menar att de typer av klienter som finns i de människobehandlade organisationerna är beroende av vad allmänheten har för förväntningar på organisationen. Det är stor skillnad på människor som behandlas till exempel inom säkerhetsbranschen, vaktbolag eller liknande och de som behandlas inom kommunens socialtjänst. De organisationer vars mål är att se till att redan välmående klienter som fungerar i samhället fortsätter att må bra finns på den ena sidan och på motsatta sidan finns de organisationer som har mandat att kontrollera, förbättra och hjälpa de klienter som är sjuka eller avviker från det som ses som normalt i ett samhälle (1983). http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 12. 12. Tänk på… Överbelasta inte din text med källhänvisningar och referatmarkörer Var noga med detaljer – komma- och punkttecken, etc. Var konsekvent! http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 13. 13. Citat Originalets text ska återges exakt. Citat ska alltid anges med sidnummer (om möjligt) Citat ska användas sparsamt. Citera för att förstärka texten, men använd inte citat istället för att formulera din egen text! http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 14. 14. Löpande citat Det är lättast att skriva textens inledning sist ”eftersom du vet vad som står i texten, du kan peka inåt, göra läsaren nyfiken och locka till läsning” (Lindstedt 2002:58). eller… Enligt Lindstedt är det lättast att skriva textens inledning sist ”eftersom du vet vad som står i texten, du kan peka inåt, göra läsaren nyfiken och locka till läsning” (2002:58). http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 15. 15. Blockcitat Längre citat (3 rader eller mer) görs till blockcitat: Enligt Lindstedt (2002) bör textens inledning skrivas sist: Notera: - inga citationstecken - hänvisningen placeras efter punkten - indrag i marginalerna - mindre teckenstorlek När i stort sett hela texten är färdig så kan du skriva inledningen. Då är det lättast att skriva den eftersom du vet vad som står i texten, du kan peka inåt, göra läsaren nyfiken och locka till läsning. (s. 58)
 16. 16. Vad är plagiat? Att plagiera innebär att medvetet framställa innehållet i någon annans arbete som sitt eget. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 17. 17. Plagiat Du plagierar om du lämnar in någon annans arbete som ditt eget. Du plagierar om du, utan att ange referens • kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig du använder citatmarkering eller inte • skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord • använder någon annans idé, teori, metod eller data • kopierar bilder, diagram eller tabeller • kopierar ur datorprogram, musikkompositioner eller multimedia. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 18. 18. Du riskerar att plagiera, om du gör ett referat och låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet. Till exempel om du: • endast byter ut några få ord mot synonymer • behåller originalarbetets formuleringar ordagrant, utan att markera citat • översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 19. 19. Undvika plagiat Behärska det referenssystem du använder! Var insatt i det du skriver om! Frigör dig från ditt källmaterial! Undvik sökläsning! http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 20. 20. Referenssystem - Harvard, parentessystemet - Oxford, fotnoter - APA, variant på Harvard - Vancouver, IEEE, etc. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 21. 21. Harvard - grundprincipen Hänvisningar i text: (Efternamn år) Referenslistan: Efternamn, Förnamn (år). Titlar på hela verk kursiveras. Förlagsort: förlag http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 22. 22. Referenslistan En författare - Harvard Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur. Oxford Lindstedt, Inger, Textens hantverk. Om retorik och skrivande, Lund: Studentlitteratur, 2002. Flera författare - Harvard Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Thomas (1990). Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9. Lund: Studentlitteratur. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 23. 23. Bok utan författare Skolverket (2008). Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Stockholm: Fritzes. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2006). 13:e uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 24. 24. Artiklar Levander, Margaretha (1999). Stress ger fler uppsägningar. Dagens Nyheter. 21/7. Rose, David (2005). Democratising the classroom: a literacy pedagogy for the new generation. Journal of Education No. 37. p. 131 – 167. Fritzén, Lena (2009). Handledningens pedagogiska praktik. I: Stigmar, Martin (red.) Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan. Stockholm: Liber, s. 79 – 96. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 25. 25. Internetkällor Alhmén, Jarl (2009). Hemodialyspatient, handläggning på akutmottagning.. Hämtat från: http://www.internetmedicin.se/ dyn_main.asp?page=256 [2011-04-08]. Skatteverket (2014). Bouppteckning. Hämtat från: www.skatteverket.se/ privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html [2014-09-23]. Pink Floyd (2010). Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/pink- floyd [2010-11-30]. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 26. 26. Lagtext/SOU Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Stockholm: Justitiedepartementet. SOU (2002:71). Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande. Stockholm: Fritze. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 27. 27. Referenslistan - Allt i samma lista! Alhmén, Jarl (2008). Hemodialyspatient, handläggning på akutmottagning. Hämtat från http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=256 (2009-04-08). Evertsson, Henrik & Lindsten, Christina (2012). Akademiskt skrivande. Föreläsning vid Linnéuniversitetet, 2012-09-10. Fritzén, Lena (2009). Handledningens pedagogiska praktik. I: Stigmar, Martin (red.) Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan. Stockholm: Liber. Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Thomas (1990). Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9. Lund: Studentlitteratur. Levander, Margaretha (1999). Stress ger fler uppsägningar. Dagens Nyheter. (1999-07-21). Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur. Rose, David (2005). Democratising the classroom: a literacy pedagogy for the new generation. Journal of Education No. 37 2005. S. 131-167. Skolverket (2008). Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Stockholm: Fritzes. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2006). 13:e uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 28. 28. Länktips Refero - http://refero.lnu.se/ Sök- och skrivhjälp - http://lnu.se/ub/sok-och-skrivhjalp Skrivguiden.se http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 29. 29. Frågor? http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016
 30. 30. Hejdå! http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016 http://www.slideshare.net/henrikevertsson/referenshantering2016

×