Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0 36 ay çocuğunun tuvalet ve temi̇zli̇k eği̇ti̇mi̇

5,100 views

Published on

 • Login to see the comments

0 36 ay çocuğunun tuvalet ve temi̇zli̇k eği̇ti̇mi̇

 1. 1. 0-36 AY ÇOCUĞUNUNTUVALET VE TEMĠZLĠK EĞĠTĠMĠ KONULAR 1.Çocuğun Temizliği 1a.Deri Temizliği ve Banyo 1b.Yüz Temizliği 1c.El Temizliği 1d.Ayak Temizliği 1e.Saç Temizliği 1f.Ağız DiĢ Temizliği
 2. 2. ÇOCUĞUN TEMĠZLĠĞĠÇOCUĞUN TEMĠZLĠĞĠ ĠKĠYE AYRILIR1.BEDEN SAĞLIĞI YÖNÜNDENTemizlik hastalıklardan korunmanın ilkkoĢuludur Bu yüzden çocuğumuzuhastalıklardan korumak için onu temiztutmalı temizliği ile bizzat ilgilenilmelidir2.RUH SAĞLIĞI YÖNÜNDENTemiz çocuğu herkes sever Temiz vücuttaruhsal yönden arın durumdadır.Temiz tutulan çocuk aynı zamanda iyi biralıĢkanlık kazanmıĢ demektir
 3. 3. DERĠ TEMĠZLĠĞĠ VE BANYO Banyolar bebeğin geliĢmesi, iĢtahının artması, uykusunun düzelmesi yararlarından dolayı temizlenmesinden daha önemlidir. Bebeğin ilk banyosu ancak bebeğin göbek bağı düĢünce yarası iyileĢince yaptırılmalıdır Genel olarak banyo günde bir kere yaptırılmalıdır Ortalama 5 dk olmalı 10 dakikayı geçmemelidir Hasta çocuk banyo yaptırılmaz (Hastalıktan kasıt egzama vb. ) Her gün aynı saatte yaptırılmalıdır Beslenmeden önce yaptırılmalıdır böylece kusmada boğulmada engellenmiĢ olunur
 4. 4. BEBEĞĠN BANYOSU ĠÇĠNGEREKLĠ OLAN MALZEMELER Bebeğin sığacağı büyüklükte bir kap küvet bebeğin yatırılacağı bir file ağ Suyun konduğu bir kova Suyu dökmek için bir kap Havlu YumuĢak bir lif yada tülbent Bebek Ģampuanı Bebek sabunu Temiz giyseler
 5. 5. BANYODA DĠKKAT EDĠLECEK NOKTALAR Suyun sıcaklığı dirsekle ya  Duruladıktan sonra saçları da banyo termometresi ile ıslanarak basları sabunlanır ölçülmelidir ancak bası yere bakacak Suyun sıcaklığı 36-37 Ģekilde yada baĢını geriye derecede olmalı bu sıcaklık atarak yüzüne su dirseği yakmaz dökmemeye çalısın çünkü Oda sıcaklığı 22-25 derece bebekler suyun yüze aralığında olmalıdır değmesinden hoĢlanmaz Bebeği korkutup suya karĢı  Bebekle bu aĢamalarda bir fobi yaratmamak için sürekli konuĢulmalıdır önce ayaklar daha sonra  Bebek kurulanır giydirilir vücudu sokulur baĢ en son ve karnı doyurulur yıkanır  Bebek banyodan sonra iyi Daha sonra bebek filenin korunmalıdır üzerine yatırılır ve yumuĢak bir lifle vücudu sabunlanır
 6. 6. YÜZ TEMĠZLĠĞĠ Günlük temizlik banyo haricinde günde 1-2 defa yapılır. Yüz *mermer sahiden yapılmıĢ bir bezle silinir(*tülbentten kalın, patiskadan ince bir cins seyrek dokumalı kumaĢtır. genellikle beyaz olur. eski zamanlarda çocuk bezi dikmek için kullanılırmıĢ.) Bebeğin gözleri çapaklandığında sterilli gazlı bezi kaynatılıp dinlenmiĢ su ile içten dıĢa doğru silinmelidir Bebeğin kulağına su kaçmaması için korumaya gerek yoktur. Aksine kirlerin atılması için ıslanması Ģarttır Kulakların dıĢ kısmı ıslak bir tülbent ile silinmelidir Bebeğin kulağına kesinlikle temizleme çubuğu sokulmamalıdır Burnu tıkandığı taktirde hiçbir Ģey yapmaya gerek yoktur sadece atıklar görünür hale geldiğinde temizleme çubuğu ile hafifçe alınabilir Bebeğin ağzında pamukçuk oluĢmaması için meme baĢı biberon ve emziğin temizliğine dikkat edilmelidir Pamukçuk oluĢumunda derhal doktora gidilmelidir
 7. 7. PAMUKÇUKBazı mantarların ağız içinde oluĢturduğuenfeksiyondur. Bazen yemek yemeyi engelleyecek derecede acı verebilir Karbonatlı su (1 çay bardağı suya 1 çay kaĢığı karbonat)temiz bir gazlı beze dökülür ve bununla ağız içi silinir Annenin meme baĢlarında mantar veya enfeksiyon varsa doktorun önerdiği krem yada ilaçlar kullanılır. Biberon ve emzikler kaynatılarak sterilize edilir
 8. 8. EL TEMĠZLĠĞĠ Bebeğin tırnakları uyurken kesilmelidir Haftada 1-2 defa banyodan önce kesilmelidir Bebeğin tırnakları çok yumuĢaktır ama uzadığında kendine zarar verebilir Yarım ay Ģeklinde kesilmelidir Bebeklerin ilk zamanda elleri eldivenlidir çünkü tırnakları yüzünü çizebilir ancak bebeğin çevresini anlaması içinde dokunması gerekmektedir Çevredekiler bebeği severken genellikle ellerine dokunurlar. Mikroplarda en kolay ellerden bulaĢır bu yüzden bebeğin elleri yıkanmalıdır Sokakta acil durumlarda ise ıslak mendil kullanılmalıdır
 9. 9. AYAK TEMĠZLĠĞĠ Temiz bir pamukla ayak parmakları araları iyice temizlenmeli bebek losyonu ile nemlendirilmelidir Ayak tırnaklarında batık olmaması için düz hat Ģeklinde kesilmelidir Kesildikten sonra tırnaklar silinmelidirAYAKKABI SEÇĠMĠ Ev ayakkabısı hafif ve derin sandalet olmalıdır Çocukların ayaklarının geliĢimi tam olarak tamamlanmadığı için seçimde çok dikkatli olunmalıdır Yoksa Ģekil bozukluklarına neden olabilir BaĢ parmak ile ayakkabı arasında 0.5 -1.25 cm boĢluk olmalıdır Ayakkabının burnu dar olmamalı eğer botsa bileğini rahat hareket ettireceği geniĢlikte olmalıdır
 10. 10. SAÇ TEMĠZLĠĞĠ Yeni doğan bebeğin saçları genellikle azdır olan saçlarda dökülür Her banyodan sonra saçlar taranır Bazı bebeklerin saçlarında kepek ve konak dediğimiz pullanmalar oluĢur bunları önlemek için banyo öncesi saça zeytinyağı sürüp tarayabilir Doktor önerirse de kimyasal ilaç yada Ģampuan kullanılabilir Günlük temizlik saç diplerini temiz ve konaksız tutar
 11. 11. AĞIZ DĠġ TEMĠZLĠĞĠ DiĢlerin geliĢimi doğum öncesinde baĢlar doğumdan sonra belirli bir süre sonra diĢ etini delerek çıkar Bireysel faklılıklar söz konusudur ancak ilk diĢlerin çıkıĢından itibaren diĢler temizlenmelidir Çünkü bu bir alıĢkanlıktır ve bu alıĢkanlığı çocuğa kazandırmak gerekmektedir Nasıl olsa süt diĢleri yenisi çıkacak denmemeli Bebeklerde diĢler bir tülbent ile silinmelidir DiĢ fırçası kullanmak ise iki iki buçuk yaĢ arasında baĢlanmalıdırĠDEAL DĠġ MACUNU VE FIRÇASI YumuĢak ve naylon kıllardan üretilmiĢ olalıdır 2 yaĢa kadar diĢ macunu kullanılması önerilmez Günde iki defa fırçalanmalıdır
 12. 12. İZLEDİĞİNİZ İÇİNTEŞEKKÜRLER 

×