Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuusverstaan evästykset

531 views

Published on

Anita Rubinin kalvojohdattelu tulevaisuusverstaaseen

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tulevaisuusverstaan evästykset

 1. 1. Tulevaisuuden toimintaympäristön hahmottamisesta (environmental scanning) Otavan Opiston kehittämispäivien tulevaisuusverstas Tanhuvaara 5.-6.8.2009 Anita Rubin
 2. 2. 08.08.09 Rene Magritte: LE BLANC-SEING 1969
 3. 3. 08.08.09 Mahdolliset ja todennäköiset tulevaisuudet NYKYHETKI Kaikki mitä voimme kuvitella (science fiction, myytit, sadut, tarinat, unet, jne.) Kaikki mikä on mahdollista (rajoina mm. luonnonlait jne.) Kaikki mikä on todennäköistä Toivottavat asiat Vältettävät asiat Neut-raalit asiat Kaikki sellainen, mikä on olemassa, mutta mitä emme osaa kuvitella.
 4. 4. 08.08.09 Tulevaisuus voi olla… Mutta entäs jos sittenkin sataa? Mikä on vaihtoehtoinen tulevaisuuden-suunnitelma? Ihminen tulee kuvaan mukaan: <ul><li>Todennäköinen </li></ul><ul><li>Todennäköisesti aurinko nousee huomennakin. </li></ul><ul><li>Mahdollinen </li></ul><ul><li>On mahdollista, että huomenna </li></ul><ul><li>sataa . </li></ul><ul><li>Ehdollinen </li></ul><ul><li>“ Jos huomenna ei sada, lähdemme retkelle”. </li></ul><ul><li>Toivottava </li></ul><ul><li>“ Toivonpa, ettei huomenna sataisi…” </li></ul><ul><li>Pelottava (vältettävä) </li></ul><ul><li>“ mutta pelkään, että sää on kuitenkin huono.” </li></ul>
 5. 5. 08.08.09 Reaktiivisuus Perinteinen ärsyke-reaktio -teoria olettaa, että ihminen reagoi ärsykkeeseen ennaltamäärätyllä ja ennakoitavalla tavalla (Pavlovin koirat). ÄRSYKE REAKTIO Perimä Ympäristö Koulutus
 6. 6. 08.08.09 VALINNANVAPAUS Proaktiivisuus Mielikuvitus Omatunto Tahto Itsetietoisuus REAKTIO ÄRSYKE Arvot
 7. 7. 08.08.09 Asenteet tulevaisuuteen Virran vietävänä Sopeutumiskykyinen Ennalta- ehkäisevä Innovatiivinen Passiivinen Reaktiivinen eli sopeutuva Preaktiivinen eli ennakoiva Proaktiivinen eli luova Puuttuvat ” Bisnestä kuten ennenkin” Perustuvat trendeille Mahdolliset vaihtoehdot Tulevaisuutta koskevat asenteet Skenaariot Valituksi tulevat strategiat Lähde: Godet 2001
 8. 8. 08.08.09 Tulevaisuuden lähestymistavat Kysymykset tulevaisuuden luonteesta Millainen maailmasta näyttäisi tulevan? Reaktiivisesta ja sopeutuvasta... ...proaktiiviseen ja luovaan tulevaisuuteen Millaisia ovat mahdolliset maailmat? Kuinka sopeudumme tulevaan? Miten selviämme? Virran vietävänä kellumisesta… sopeutumiseen… Kuinka vaikutamme tulevaisuuteen? Kuinka teemme siitä meille parhaan mahdollisen? Tulevaisuuden kartoittamisen lähestymis-tapoja koskevat kysymykset Suhtautuminen tulevaisuuteen … ja ongelmien väistämisestä… innovatiivisuu-teen
 9. 9. Kohtalonuskosta päättäväisyyteen 08.08.09 <ul><ul><li>On siis neljänlaisia ihmisiä: </li></ul></ul><ul><ul><li>ihmisiä, jotka ihmettelevät, mitä oikeastaan tapahtui: </li></ul></ul><ul><ul><li>Passiivinen elämänasenne </li></ul></ul><ul><ul><li>ihmisiä, jotka katsovat, mitä tapahtuu ja päättävät sitten: </li></ul></ul><ul><ul><li>Reaktiivinen elämänasenne </li></ul></ul><ul><ul><li>ihmisiä, jotka pyrkivät ennakoimaan tapahtumista osatakseen päättää oikein: </li></ul></ul><ul><ul><li>Preaktiivinen elämänasenne </li></ul></ul><ul><ul><li>ja ihmisiä, jotka ottavat asiat omiin käsiinsä ja luovat tulevaisuuden: </li></ul></ul><ul><ul><li>Proaktiivinen elämänasenne </li></ul></ul>
 10. 10. 08.08.09 <ul><li>tapahtumista, trendeistä ja ilmiöiden välisistä suhteista saatavan tiedon hyödyntämistä ja käyttöä organisaation toimintaympäristön mahdollisten muutosten selvillesaamiseksi; </li></ul><ul><li>tarkastelun kohteena myös sisäiset ja ulkoiset muutosvoimat; </li></ul><ul><li>tavoitteena kehittää tehokkaita tapoja turvata oma tuleva tilanne ja/tai vaikuttaa muutoksen suuntaan. </li></ul>Toimintaympäristön tarkastelu
 11. 11. Toimintaympäristön tarkastelun edut <ul><li>Toimintaympäristön muutoksen tarkastelun avulla voidaan </li></ul><ul><li>välttää yllätyksiä, </li></ul><ul><li>tunnistaa uhkia ja mahdollisuuksia, </li></ul><ul><li>saavuttaa kilpailuetua ja </li></ul><ul><li>parantaa sekä pitkän että lyhyen aikavälin strategiatyöskentelyn laatua ja tuloksia. </li></ul>08.08.09
 12. 12. 08.08.09 Rob Gonsalves: TRIBUTARIES
 13. 13. 08.08.09 <ul><li>suuntaus, virtaus, muutoksen kaava; </li></ul><ul><li>pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuva tarkasteltavan ilmiön yleinen kehityssuunta. </li></ul><ul><li>Trendit ohjaavat päätöksentekoa vaikuttamalla valintoihin, makuun, arvostuksiin jne. Trendit voivat myös olla megatrendien osia. </li></ul>Trendit
 14. 14. 08.08.09 Trendien ennakointi Trendiekstrapolaatio on tulevaisuuden ennakoimista, joka perustuu oletukseen, että tietyt ilmiöt todennäköisesti jatkuvat tulevaisuudessa. Ennakoimisessa selvitetään myös ilmiön suunnan dynamiikkaa (suunnan ja vauhdin mahdollisia muutoksia). Trendit voivat olla siis nousevia, laskevia, murtuvia (=päättyviä) tai muuttumattomia. Esim: Muotivirtaus, mm. minihame Uutiset joka puolen tunnin välein Väestön ikääntyminen
 15. 15. 08.08.09 NOUSEVA LASKEVA VAKAA Suunta Aika MURTUVA MUUTTUVA Trendien lajit
 16. 16. 08.08.09 Syklit ja muutos MUTTA: Äkillinen muutos toimintaympäristössä Aika NYT Mennyt aika n Ennustettava aika n/2 Kun tunnetaan kehityskulku n määrätyssä ajassa, voidaan tulevaa kehitystä ennakoida puolet niin pitkä aika eteenpäin (n/2) > kehitys saattaa muuttua ennakoimattomaksi Syklien pituus on ennustettava (pysyy aina samana): esim. ns. Kondratieffin taloudellinen sykli kestää 55 vuotta. Suunta Ske-n aa-riot
 17. 17. 08.08.09 Megatrendejä kutsutaan usein myös kriittisiksi trendeiksi. Megatrendit muodostuvat useista samaan suuntaan kehittyvistä trendeistä -- ne ovat ikään kuin trendien kimppuja. HUOM: Megatrendit eivät ole yksiselitteisesti määritettävissä olevia ja aina samana pysyviä ilmiöitä vaan työkalu laajojen ilmiökokonaisuuksien hahmottamiseksi. Megatrendit Megatrendit ovat kehityksen suuria aaltoja tai linjoja ja ilmiöiden tunnistettavia ja havaittavan historian omaavia yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä kehityssuunta.
 18. 18. 08.08.09
 19. 19. 08.08.09 Megatrendin suuntaa ei voida määritellä pelkästään tarkastelemalla yksittäisiä toimijoita tai tekijöitä, vaan megatrendi on makrotason ilmiöiden ja tapahtumakuvausten laaja kokonaisuus, joka voi sisältää useita erilaisia ja jopa toisilleen vastakkaisia alailmiöitä ja tapahtumaketjuja. Silti niistä muodostuvalla kokonaisuudella voidaan nähdä oma kehityssuunta, jonka uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa. Megatrendin luonne
 20. 20. 08.08.09 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten historiallisella aikasarjalla. Heikot signaalit
 21. 21. 08.08.09 <ul><li>Yllättävästi ilmaantuvia muutostekijöitä, jotka muuttavat tapahtumisen kehityskulun äkillisesti epävarmaksi. </li></ul><ul><li>Villin kortin ominaisuudet: </li></ul><ul><li>sen tapahtumisen todennäköisyys on matala, mutta jos/kun se tapahtuu, sen vaikutukset tulevaan kehitykseen ovat huomattavat. </li></ul><ul><li>villillä kortilla ei ole historiaa, ts. sen tapahtumista ei voida ennakoida minkäänlaisten historiallisten tai aika- sarjoihin liittyvien ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla. </li></ul><ul><li>Esimerkki: äkillinen geenimuunnos; maanjäristys, tsunami, </li></ul><ul><li>11.9. WTC; osakemarkkinoiden kaatuminen </li></ul>Villit kortit (wild cards)
 22. 22. 08.08.09 BOOM!
 23. 23. 08.08.09 Heikkojen signaalien skannaus <ul><li>1. Valitse 5-9 hyvin erilaista informaation lähdettä. </li></ul><ul><li>(eritysaloista arkiseen, 360 ° ) </li></ul><ul><li>2. Luo muutostarkastelun tietokanta </li></ul><ul><li>3. Arvioi skannauksesi osumia: </li></ul><ul><li>Onko tämä todella uutta subjektiivisesti vai objektiivisesti? </li></ul><ul><li>Vahvistaako, tasapainottaako vai heikentääkö tämä heikko signaali tai villi kortti jo olemassaolevia rakenteita tai ilmiöitä? </li></ul><ul><li>Mihin muihin ilmiöihin tämä liittyy? </li></ul><ul><li>Mikä on ilmiön toteutumisen todennäköisyys (erit. villit kortit)? </li></ul><ul><li>Millä todennäköisyydellä ilmiöstä tulee trendi? </li></ul><ul><li>Millä aikaperspektiivillä tästä ilmiöstä tulee trendi? </li></ul><ul><li>4. Liitä löytämäsi ilmiöt tarkastelemasi systeemin (organisaation, yhteisön, yhteiskunnan tms.) mahdolliseen tulevaisuuteen ja laadi sen pohjalta skenaariot. </li></ul>
 24. 24. 08.08.09 Heikon signaalin / villin kortin muuttuminen trendiksi ai ka hallinnon instituutiot Esiintymien lukumäärä; ilmiöstä tietämisen määrä tiedemiehet, taiteilijat, radikaalit, hullut asiantuntijat, tieteelliset julkaisut ja web-sivut tieteen populaarilehdet, web-sivut, tv-dokumentit sanomalehdet, uutiset, aikakauslehdet globaalisti levinnyt ilmiö, muuttunut trendiksi ja/tai osaksi megatrendiä useita havaittuja tapauksia, muuttumassa trendiksi VILLI KORTTI vain pari paikallista tapausta;
 25. 25. 08.08.09 Perususkomukset <ul><li>Sellaisia päätöksenteon ja valintojen taustalla vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, joita ei kyseenalaista päätöksiä tehtäessä. </li></ul><ul><li>Toimivat pääosin tiedostamattomalla tasolla valintojen taustalla. </li></ul><ul><li>Ääneen lausumattomia, yhteisesti hyväksyttyjä “itsestäänselvyyksiä”. </li></ul><ul><li>Eivät kuitenkaan välttämättä jatku tulevaisuudessa. </li></ul><ul><li>Esim: ns. luonnonlait; ajan palautu-mattomuus; kuolema </li></ul>
 26. 26. 08.08.09 Heu…heu…mitenkäs se nyt menikään… HEUREKA!
 27. 27. 08.08.09 <ul><li>Yhteiskunnan tai sitä laajemman tason ilmiöitä, näkymättömiä muutosvoimia, jotka suuntaavat päätöksentekoa ja valintoja; </li></ul><ul><li>toimivat joko tietoisella tai tiedostamat-tomalla tasolla valintojen taustalla; </li></ul><ul><li>“ ajan henkeen” liittyviä asioita ja asiantiloja; </li></ul>Drivers <ul><li>liittyvät usein asenteisiin, arvoihin ja arvostuksiin ja vaikuttavat niiden muutoksiin; </li></ul><ul><li>usein kulttuuri- tai sukupolvisidonnaisia; </li></ul><ul><li>eivät välttämättä jatku tulevaisuudessa. </li></ul><ul><li>Esim: Turvallisuushakuisuus; “poliittinen korrektius”, tieto käyttäytymis- ja pukeutumiskoodeista ym. </li></ul>
 28. 28. 08.08.09 Rob Gonsalves: NEW MOON ECLIPSED
 29. 29. 08.08.09 Muutoksen tunnistaminen <ul><li>Nykyisen tilanteen analyysi: </li></ul><ul><li>Nimeä </li></ul><ul><li>syklit, driver-voimat, perususkomukset </li></ul><ul><li>trendit, megatrendit </li></ul><ul><li>Etsi heikot signaalit ja vainua mahdolliset villit kortit: </li></ul><ul><li>Tarkkaile ympäristöäsi </li></ul><ul><li>Havainnoi mahdollisen muutoksen tarve </li></ul><ul><li>Paikallista mahdollisen muutoksen lähde </li></ul><ul><li>Määritä ja nimeä mahdollinen muutosilmiö </li></ul><ul><li>Arvioi sen tapahtumisen todennäköisyys </li></ul><ul><li> Monitoroi sen kasvua </li></ul><ul><li>Ennakoi sen leviämistä </li></ul>
 30. 30. 08.08.09 Rob Gonsalves: High Park Pickets

×