Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide bai giang_tu_tuonh_ho_chi_minh_chuongiii_3702 (1)

19,432 views

Published on

 • Login to see the comments

Slide bai giang_tu_tuonh_ho_chi_minh_chuongiii_3702 (1)

 1. 1. Chương III Tư tưởng Hồ Chí Minhvề chủ nghĩa xã hội & con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 2. 2. a. Mục tiêu của chương IIIHồ Chí Minh lựa chọn con đường CNXH là đúng đắnTư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và đặc trưng của CNXHQuan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên CNXH
 3. 3. B. Chương III có 4 đề tài trọng tâm* Đ12. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam?* Đ13. TTHCM về bản chất và đặc trưng củaCNXH?Đ14. QĐ của HCM về Mục tiêu & động lực củaCNXH.Đ15. TTHCM về con đường và biện pháp quá độlên CNXH .
 4. 4. Đề tài 12: Tính tất yếu của CNXH ở VN 12.1 12.2 12.3CNXH là Phù hợp với XD CNXHbước phát quy luật phát mới giảitriển tất yếu triển của xã phóng DT,sau khi hội giải phónggiành được GC và giảiđộc lập theo phóng concon đường người mộtCMVS cách triệt để
 5. 5. Đề tài 13: Tư tưởng HCM về bản chất và đặc trưng của CNXH 13.1 13.2 Phương pháp Về đặc trưng tiếp cận CNXH bản chất của CNXH
 6. 6. Đ 13.1: Phương pháp tiếp cận CNXHTiếp cận từ khát vọng giải phóng dân tộcTiếp cận từ phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân vănTiếp cận từ văn hóa
 7. 7. Đ 13.2: Về đặc trưng bản chất của CNXH Đ 13.2.1 Đ 13.2.2 Đ 13.2.3 Đ 13.2.4Đó là một Đó là một Đó là một Đó là mộtchế độ chế độ XH chế độ xã hộichính trị có nền kinh không còn phát triểndo nhân tế phát triển người bóc cao vềdân làm cao lột người văn hóa,chủ đạo đức
 8. 8. VÒ chÝ nh trÞ PHIM “BẦU CỬ QUỐC HỘI 1946”
 9. 9. VÒ kinh tÕ
 10. 10. VÒ x· héi
 11. 11. VÒ v¨n hãa – ®¹ o ®øc
 12. 12. Đề tài 14: QĐ của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH Đ 14.1 Mục tiêu của CNXH Đ 14.2 Động lực của CNXH
 13. 13. Đ 14.1: Mục tiêu của CNXHMục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể Xây dựng một nước  Về chính trị Việt Nam hòa bình,  Về kinh tế thống nhất, độc lập,  Về văn hóa – xã dân chủ, giàu mạnh hội và góp phần xứng  Về con người đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
 14. 14. Đ 14.2: Động lực của CNXHCon người là động lực quan trọng nhất của CNXH.Động lực vật chất và động lực tinh thần:  Coi trọng động lực kinh tế: phát triển SX, kinh doanh, làm cho mọi người giàu có  Quan tâm động lực tinh thần: phát triển VH, KH, GD.  Quan tâm lợi ích chính đáng, thiết thân của dân, bồi dưỡng sức dân, giải quyết hài hòa
 15. 15. Đ 14.2: Động lực của CNXH (tt)Kết hợp sức mạnh cá nhân với tập thểKết hợp sức mạnh trong nước và quốc tế. Nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng
 16. 16. Nh÷ng ®éng lùc cÒa CNXH. (Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 6 tr 162) -Hå ChÝ M t t NXB CTQG, Hå inh oµn Ëp, Hµ Néi, 2000, t 5, t .41 0 - Ëp r
 17. 17. ®éng lùc cÒa chÒ nghÜa x· héi vÒ vËt chÊt.
 18. 18. ®éng lùc cÒa CNXH vÒ chÝ nh trÞ , tinh thÇn. Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ng ­êi lao ®éng
 19. 19. Đề tài 15: Tư tưởng HCM về con đường và biện pháp quá độ lên CNXH Đ 15.1 Con đường Đ 15.2 Phương châm Đ 15.3 Biện pháp
 20. 20. Đ 15.1 Con đường Con đường Đ 15.1.1 Đ 15.1.2Qúa độ lên Con đườngCNXH không CM khôngqua giai đoạn ngừngphát triểnTBCN
 21. 21. Đ 15.1.1 Qúa độ lên CNXH không qua giai đoạn phát triển TBCNQúa độ trực tiếp và quá độ gián tiếpKhông phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN (điều kiện khách quan và chủ quan)Mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ ở nước ta (giữa nhu cầu phát triển cao với tình trạng kinh tế xã hội thấp kém)
 22. 22. Quan niÖm cÒa HCM vÒ thêi kú qu¸ ®é (Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 7 tr 247)
 23. 23. PHIM “MIỀN BẮC QUÁ ĐỘLÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”
 24. 24. Đ 15.1.2 Con đường cách mạng không ngừngGiải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
 25. 25. Đ 15.2 Phương châmTiến hành dần dần từng bước vững chắc trên cơ sở xác định bước đi đúng đắn;Tổng kết kinh nghiệm xây dựng CNXH ở Việt Nam đồng thời học tập kinh nghiệm của các nước;Vừa chống xa rời các nguyên lý cơ bản của CNLMN vừa chống máy móc, giáo điều khi áp dụng lý luận và kinh nghiệm của các nước.
 26. 26. B­ íc ®i vµ biÖn ph¸p x©y dùng CNXH ë n­ íc taa. C¸c nguyªn t¾c: XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®Êt n­ íc ta. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc bÞ chia c¾t s au 1954, t¹i §¹i héi III, Ng ­êi chñ tr­¬ng x©y dùng chñ ng hÜa x· héi MiÒn B¾c – mét nöa ®Êt n­íc
 27. 27. B­íc ® i vµ biÖ php x© y d ùng ch ñ ngh Ü x· h éi ë n ¸ a n ­íc ta. b. B­íc ® i: d Ç d Ç th Ën trng, tõth p ® Õn cao n n, ä trong ® ã trng t© m äl cng nghiÖ h ãa x· h éi ch ñ ngh ܵ « p a B¸c ®i th¨m mét s è c¬ s ë c«ng ng hiÖp nÆng v µ n«ng ng hiÖp cña n­íc ta
 28. 28. Đ 15.3 Biện phápKết hợp Kết hợp XD Phải có Huy độngcải tạo với bảo vệ tổ kế hoạch của cải, tàivới xây quốc – Tiến biện pháp trí, sức lựcdựng, lấy hành hai NV đúng và của dân làmxây dựng chiến lược ở quyết tâm lợi cho dân,là chính hai miền cao để dưới sự lãnh nhằm mục thực hiện đạo đúng đắn tiêu chung của Đảng
 29. 29. Q uan ® iÓm cñ a HC M vÒ n éi x© y d ùng C NXH ën ­íc ta trong TKQ Đ (Di chóc cÒa ChÒ tÞ ch Hå ChÝ Minh) Bót tÝch Di chóc cña Hå Chñ tÞch
 30. 30.  Trong lÜnh vùc kinh tÕ Hîp t¸c x· B Quèc doanh A C C¬ cÊu C¸ nh©n, kinh tÕ nhiÒu n«ng d©n, thµnh phÇn thÒ c«ng nghÖ T­ b¶n E D T­ b¶n nhµ n­ íc t­ nh©n
 31. 31. Kết luận chương III1. Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh2. Ý nghĩa của việc học tập

×