Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chương 6

490 views

Published on

Chương 6

Published in: Internet
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài tốt nghiệp--- dạy học viên thiết kế thuyết trình…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chương 6

 1. 1. Chircmg VI LUAT OIEU CHINH THUONG MAI fIEN 6.1. Khai quit khung phip ly ye thirang mai din tir tren the giii 6.1.1. Lutit mau ve thgrang mai din tic clia UNCITRAL Lust mL ve Thuang mai din tir cua UNCITRAL (Model Law on Electronic Commerce) dugc UNCITRAL thong qua ngay 12/06/1996 va duqc chinh thirc cong bi trong bao cao cua 110i nghl lin thir 6 dm Dai hOi ding Lien hap quic ngay 12/12/1996. Dao lust nay co hi0u ltrc ap dung doi vai nhung mai quan hg phat sinh khi ap dtmg phucmg thirc kinh doanh thucmg mai din tir. Muc tieu dm lust nay la dua ra mgt 1-10 thing cac quy tic ducic thira nhan tren pham vi quic to ve vi0c loai b6 cac troy ngai trong vi0c ding nhan gia tri phap ly dm thong dip duqc ltru chuyen bing phuang tin din tir, tao str Binh ding girra nhCmg ngu&i sir dpng tai lieu tren co so giAy toy va nhrmg nguiyi sir dung thong tin ten co soy cac du lieu din tir tren pham vi quic te. Lust mL nay la co sa dinh huang giup cac nuac thanh vien cua LHQ tham khao khi xay dung met dao lust cua minh vai y nglifa la khung phap 1S, ca ban cho thucmg mai din tir. Ket cAu cua lust matt dm:lc chia lam hai phin yen 17 dieu khoan: - Phan I: Glen thi0u khai quit ve thucmg mai din tir, Om 3 chuang. Chuang I de cap den cac quy dinh chung bao Om 4 dieu khoan ve pham vi dieu chinh, giai thich cac tir ngit co lien quan, giai thich luSt va cac truing hop ngoai 10 theo thoa thuan girra cac ben. Chuang II quy dinh cac dieu kin luSt (firth dii vbi cac thong tin so hod, Om 6 dieu khoan (DiL 5 an dieu 10) cong nhan gia tri phap 1S, cita cac thong tin so hod, ve van ban viet, cha 14, ban gic, tinh xac thtrc va kha nang ducic chAp nhan oh thong tin so, vi0c km gat thong tin s6. Chucmg III nOi den thong tin lien lac bang thong tin s6 hoa, bao Om 5 dieu khoan (dieu 11 den dieu 15) quy (firth ye hinh that dm hqp ding va gia tri phap 1ST dm hqp ding, cac ben kS, ket hap ding 395
 2. 2. phai cong nhan gid tri phap Iy cua cac thong tin so hoa, xuat xir cua th6ng tin s6 hoa, viec xac titian da nhan ducyc thing tin, th&i gian, dia diem giri va nhan thong tin so hoa. - Phan II quy dinh cac giao dich thucmg mai dien tir trong mot so linh vuc hoat dOng gim 2 dieu khoan lien quan den van tai hang hod. Dieu 16 quy dinh cac hanh vi lien quan den hop ding van tai hang hoa, dieu 17 quy dinh ve hi so van tai hang boa. Vic UNCITRAL thong qua dao luat mau ve throng mai diki tir da tao dieu kien giitp da tat ca cac quic gia tren the giai hoan thien he thing phap 141 cua minh v'e sir dung cac phuang tien truyen va luu gift thong tin mai thay the cho cac tai lieu bang gidy va ban hanh cac dao luat con thieu trong linh vuc throng mai dien tit. UNCITRAL ciing da ban hanh van ban huang dAn viec chuyen hoa cac quy dinh cua Dao luat man vao he thing nOi dung luat cua cac quic gia. Tat ca cac quic gia can xem xet chi ti& cac quy dinh cua dao luat mau truck khi ban hanh cac dao luat mai hoac sira d6i cac quy dinh hien hanh, phai tinh den sit can thiet phai dam bao sit thing nhat cua cac quy dinh phap luat ve sir dung cac phtrong tien truyen va luu gift thing tin mai thay the cho cac tai lieu bang giay. 6.1.2. Lu(n mau 4 chit kfi difn tit cua UNCITRAL Luat mau v'a chft ky dien tir chinh thirc dtrac thong qua vao ngay 29/09/2000. 1VIkic dich cua luat nay la huang dan cac quic gia thanh vien trong viec xay dung khung phap 1S, thing nhat va ding bang de giai quyet mot each hieu qua cac van de ve chit 14 dien tit, y'eu t6 dOng vai tro het six quan trong trong cac giao dich thuang mai dien dr. Dao luat nay neu len nhang van de co ban dm chit kS, dien tir, chi 14, soh6avacacvandevenguai14,benthirbavachimgnhanchitkS, so. Dac biet, nham dim ra cac huang dAn cu the ve viec ap citing luat nay, UNCITRAL da dua ra mot ban huang dan thi hanh chi tiet, trong do co phan tich va huang dan cho tirng dieu khoan cua luat man. Luat man da g6p phan loai bo nhimg can trO trong viec sir dung chit kS, dien tir trong cac giao dich throng mai dien tir a pham vi quic t6. 396
 3. 3. 6.1.3. Cling woc ciia Lien hip gu4c ve sut dyng chung tir din tit trong kip gong thtrang mgi guile d Cong uorc Lien Hap Quic vi Sir dung Chimg tir dign tir trong H9p ding thuong mai quic ti (UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts) da dugc phien h9p Fan thin 60 cua Dai hii ding Lien hap quic thong qua tai Nghi cluyit s6 A/RES/60/21 ngay 9/11/2005. Vi nii dung chuyen mon, COng trac nay do Uy ban Lien Hop Quic ve Luat thucmg mai quic to (UNCITRAL) xay dkmg, nham dua ra mot khung quy dinh chung cho nhang van de ca ban nhat cua giao kit va thuc hiin hop ding thong qua phuong tien dien tir. Cong mac lchang dinh cac tieu churn a dam bao gia tri phap ly ngang nhau gitra van ban giay va van ban din tir trong cac giao dich quic te, sao cho cac hap ding dugc thucmg luting va ky kit thong qua thong tin din tir diu c6 gia tri va hiiu lkrc thi hanh tuong duang vbi cac hop ding thuong luting truyin thing. Dua ten nin tang di, cong uac dugc danh gia la mot cong cu phap ly quan trong nham tang cuing buon ban quic to tren co sa tan dung uu the mang Internet town cau. Viec ap dung ring rai va ding nhat nhang quy dinh nay giaa cac quic gia se- gap phan x6a b6 tra ngqi doi vii viic sir dung chimg tir dien tir trong giao dich thucmg mai quic ti, nang cao tinh chic chin ve phucmg dign phap 13', ding nhu tinh on dinh ve phucmg thin thucmg mai cua hap ding din tir, va gulp doanh nghiip tiip can dugc nhang phucmg thirc tiin hanh thucmg mai hiin dai, hiiu qua nhat. Ngay 06/07/2006, tai trp so Lien H9p Quic eY New York, Hoa KS' da dien ra le 14 kit chinh thirc Cong tick nay vii su tham gia dm 60 quic gia thanh vien LHQ, han 10 nuac quan sat vien, trong do Viit Nam tham gia vii to cach quan sat vien. 6.2. Khung phip ly ve thuang mai dign tir cua mOt s6 nuirc va khu vuc 6.2.1. Khung phdp ly vethirang mgi din tit ctia Hoa KjI Hoa 1(51 la nuac di dau trong lihh vkrc thucmg mai diin tir. Hoa KST da 397
 4. 4. An dinh cac nguyen tic ca ban cho thuang mai dien tir cita rieng minh, deng thai kien nghi cho nen thuong mai dien tir toan cau. Qua trinh xay dung va hoan thien mei true:mg phap ly cho thuang mai dien tir cua Hoa KS, dua tren 4 nguyen Vac co ban: - Cac ben dugc to do xk lap quan he hop &Ong vai nhau khi thay phit hop. - Cac quy dinh phai có tinh chat trung lap ve m'a't ding nghe va phai có tinh ma cho tuang lai, co ngliia la khong dugc quy dinh ve met loci cong nghe cu the nao do va khong dugc han the viec sir dung hay phat trie'n cita cac cong nghe tucmg lai. - Ck quy dinh hien hanh can dugc sira doi , bt, sung va ban hanh mai trong truang hop can thiet a hi5 trg cho viec sir dung ding nghe dien tir. - Ck quy dinh phai cong bang cho ca cac doanh nghiep da dp dung rOng rai cac cong nghe mai va cac doanh nghiep con chua ap dung. Trong thai gian qua, chinh quyen Lien bang va chinh quyen cac bang tai Hoa KS, da sira d6i, b6 sung nhi'L quy dinh hien hanh va ban hanh met so quy dinh mai, dap img dugc yeu cau cua cac giao dich thucmg mai dien tir, nhat la cac quy dinh ve lthiast hap doting, bao ve nguai tieu dung, tham quyen tai phan, chimg cu phap15/... Nam 1996, Be tai chinh Hoa KS/ cho ra mat cu6n skh "Chinh sach thud d6i vai thuang mai dien tir toan cau" nham trung hoa ve thud gifra giao dich dien tir va phi dien tir. Cu6n skh nay da chi ra rang "dam bao tinh thong nhat trong thuang mai dien tir" phai tro thanh nhan thirc chung tren toan cAu, can lam re nguyen nhan danh thud doi vai thuang mai dien tir, tranh thud trung len thud'. Ngay 01/07/1997, cong vai sit hop tk cua cac nha khoa hoc, Hoa KST da thong bao de an "khung ket cau thuang mai dien tir toan cAu", gem 5 nguyen tic co ban: - Doanh nghiep to nhan gift vai tre chit dao. - Han the nhftng yeu eau khong can thiet cua Chinh phu del vai thuang mai dien tir. 398
 5. 5. - Chinh phu tham gia thuang mai dien tir nham tao lap moi tnramg luAt phap thucmg mai dien tir hop 15/, don gian, ngan g9n. - Chinh phit phai thira nhAn tinh dOc dao rieng cua mang Internet. - Th6c dAy thuang mai dien tir teen co so toan cau. De an nay dua ra nhang y kien cu the ve vie‘c phat trien thucmg mai dien tir, day la mot bq phAn quan trong trong chinh sach thucmg mai va cong nghe cua Hoa Ky. Ngay 14/05/1998, US( ban thucmg mai nghi vien Hoa KS , da thong qua cac du luAt mien thue Internet, tao dieu kin phat trien to do hoa cho cac cong ty, xi nghip ten toan Hoa KST. Thang 3/1999, cong uov thucmg mai s6 cua kST nguyen (FIR 1320) cho phep d6ng thoi thfic dAy su ma Ong hcm nits cua thucmg mai dien tir dua vao luc lucmg thi truamg to do. HR1320 thira nhAn gia tri phap 1St cua cac thoa thuAn dien tir nhu hop d6ng dien dr... Day la buoc trung gian trong vie'c thira nhAn gia tri phap ly cua cac chimg cir dien dr. Nham tao lap mot khung phap 1S, thiing nhAt cho giao dich thuang mai di'0 tit a Hoa Ky, HOi nghi qu6c gia cua cac vien chirc ve dao luAt th6ng nhAt (NCCUSL) dien ra nam 1999 TA' th8ng qua Ludt thong nhcit vd Giao dich dien tit (Uniform Electronic Transactions Act - UETA). Ngay 30/06/2000 to chirc thong qua LuAt Chit 14 di0 tit trong thuang mai quick gia va qu6c th (Electronic Signature in Global and National Commerce Act — E-Sign). Ngoai ra, Hoa Ky con cho ra dai nghi dinh thu vt an toan thuang mai dien tir (SET) nham bao ve cac phuang thirc thanh toan... * Ludt thong nhcit vd Giao dich dien tit (Uniform Electronic Transactions Act - UETA) LuAt th6ng nhat ve Giao dich dien tir la mot van ban ngan g9n, quy dinh ve su cong nhAn gia tri phap 1S, cua cac dit lieu dien tir, chit IcS, dien tir va cac van ban dien tir lchac. Van ban nay khong quy dinh bAt kS , uu the nao cho bAt kST mot phucmg thirc hay cong nghe nao. LuAt mAu N4' cac giao dich di'0 tir la mot van ban có tinh linh hoat cao cc!) the din tai lau dai va la co sa phap ly phit hop cho cac giao dich thucmg dich dien tir trong su6t mOt giai doan dai. 399
 6. 6. * Ve luSt hcrp dtmg 6 Hoa KS, khong c6 mot luSt don nhAt dieu chinh hgp ang ky ket tren mang may tinh va nhin chung luSt hop dimg la do phap lust cua timg bang quy dinh. Cac quy tic ap dung d6i vOi cac hop &ling kS, ket tren mang van c6 the rat khac nhau gift cac bang mac dO chinh quyen Lien bang di c6 nhieu no luc de th6ng nhAt cac luSt lien quan den hoat dOng thucmg mai bang viec ban hanh BO lust thuong mai thiing nhAt (Uniform Commercial Code — UCC) Dieu 2 BO lust thuong mai thong nhAt (UCC) dieu chinh cac giao dich thuong mai not chung, gom Ca hai loai giao dich hang hod hCxu hinh va giao dich hang hoa vo hinh. Nhung cho den nay ngutri to van chua biet chic chin rang cac toa an co cho dp• dung dieu khoan nay vao cac giao dich ma d6i tugng cua no dugc giao nh'Sn qua cac phucmg tien dien tir hay khong. Hien nay, chinh quyen Lien bang da soan thao mot dieu khoan men de b6 sung vao UCC dieu 2b de dieu chinh rieng cho cac giao dich dien tir ma khong lien quan den viec chuyen giao hang hoa hiru hinh. Cling von su no lvc cua chinh guy& Lien bang trong viec sfra d6i, b6 sung Dao luSt thucmg mai th6ng nhAt (UCC), cac chinh guy& bang ding dang tich cuc x'ay dung cac luSt va cac quy dinh dieu chinh cac van de lien quan den thucmg mai dien tir nhu: Lust ve thucmg. mai dien tir dm bang Illinois (Illinois Electronic Commercial Act), LuSt ye chi ky va ban ghi dien tir ciia bang Massachusetts (Massachusetts Electronic Records and Signature Act)... MOt s6 bang da .nhanh chong ban hanh cac dao luSt quy dinh ve ky ket h9p ding teen mang, con mOt s6 bang khac lai chua tiep giai quyet van de nay. De xac dinh luSt dm bang nao se dieu chinh cac giao dich thucmg mai dien tir thi truac tien phai xem xet xem lieu theo phap luSt hien hanh thi cac hop d6ng ky ket ten mang c6 dugc thira nh'Sn hay killing. 6.2.2. Khung phdp ly ve thwang mgi difn tit ciia Singapore Thucmg mai dien tir 6. Singapore di va dang phat trien manh me, ngay Gang dong vai tro quan trong trong su phat trien kinh t6 cua dAt nu& nay. 400
 7. 7. Nam 1998 Singapore cho ban hanh Luat giao dich dien tir (Electronic Transaction Act 1998) nham muc dich giai quy6t vuang mac, kho khan v'e mat phap 1S7 khi cac chil the tham gia vao cac giao dich trong mot moi truing phi giay to va khung tiep xuc tivc tiep vo7 nhau. * Nguyen tac co ban axay dung dao lust ve giao dich dien tir - Tuan theo cac tieu churn qu6c to va m8 hinh qu6c te de có the hoa nhap vii khung phap lust thuong mai dien tir toan cau. - Tranh cac quy dinh qua chat che. - Linh hoat va trung lap ve mat ding nghe de theo kip moi truing luon thay - Quy dinh r8 rang, minh bach va co kha nang tien lieu tnrac. * Muc tieu cua dao lust - Thiet lap mOt quy tac thirc hanh (Code of Conduct) chung cue hi) try cho cac giao dich thuong mai dien - Xay dung co soy ha tang ye cong chimg. - Cho phdp nip don, h6 so va cap phdp dien tir b cac co quan quan 1S, Nhanuoc. - Lam r8 trach nhiem cua nha cung cap dich vu mang d6i vOi nOi dung thong tin dm ben thir ba. Luat giao dich dien tir cila Singapore da dua ra nhting quy tic thuong mai nham lam r•3 quyen va nghia vu cua cac ben tham gia trong mot giao dich thuong mai dien tir. Nhang quy tac nam trong dao lust nay mang cac tinh chat dac trung cua nhang quy dinh mau qu6c te, dac b* la cac quy Binh cua lust matt UNCITRAL ve thuong mai dien tir. Quy tic thvc hinh chung trong Luat giao dich dien tir dm Singapore cong chira dung cac dieu khoan dieu chinh viec ky ket hop ding qua cac phucmg tien dien tir thong qua viec quy dinh ve thai gian, dia diem giri va nhan thong tin dien tir. Dao lust nay con quy dinh ye gia tri phap 1S, cua cac ban ghi va chit kS, dien tir, ding vai dO an town cua chiing. Mat khac, de hO tro cho viec sir dung chit ks, dien tir, mot co SO ha tang ve cong chimg da &roc xay dung. Theo do, co quan ding chimg se xac nhan TUNG f!I NCC NC411810.614oi 11-1ONG NM 1.14.0
 8. 8. mat ma khod chimg thuc c6 mai lien N vai mat ca nhan nhAt dinh. Mat co quan tong chirnig c6 the xac minh ve mat ca nhan nao do throe khi cap mat chimg thuc dueri clang gi'ay chimg nhan ky thuat so. Giay chimg than nay c6 the dung de xac minh chit ky cua ca nhan do. Nhu vay, Luat giao dich dien tir dm Singapore da tao mat moi truing phap 15, kha phii hop cho thuang mai dien tir va cac giao dich dien tir khac. Dao luat nay da xod 1)6 dugc nhirng tra ngai trong cac quy dinh phap luat hien hanh va tao dugc long tin cho cac doanh nghiep, ca nhan khi tham gia vao thuang mai dien tit'. So vai cac nuac khac thi each lam dm Singapore mang tinh tang the han nhieu vi not dung dm luat giao dich dien tir bao turn eat nhieu linh vuc lien quan. Vai viec ban hanh dao luat nay va viec sta d6i b6 sung do'i vai cac van ban luat khac, Singapore c6 the Oat trien math me thuang mai dien tir va tra thanh mat trong nhang trung tam thuong mai dien tir phat trien ten the OH 6.2.3. Khung phdp ly ve duffing mgi difn ti ciia Canada Hien nay, Canada dugc coi la mat trong nhang nuac di dAu teen the giai trong viec nghien ciru va img dung thuang mai dien tit. De tao mot moi truing phap ly hoan chinh cho cac giao dich thuang mai dien tir, Chinh phu Canada da lien hanh ra soat, sira d6i cac van ban hien hanh clang thai ban hanh cac van ban mai lien quan den thuang mai dien tir nhu luat ve chit k5, dientir,chirngcirdien Luat ve chit k5, dien tir dm Canada cho phep cac co quan lien bang quyen guy& dinh cac yeu eau cua phap luat hien hanh ve hinh thirc giao dich co the dugc thod man bang cac phuang tien dien tir nhu the nao. Chit ky dien tir co the dugc sir dung trong cac giao dich thuang mai dien tir. Van de dat ra la phai xac dinh dugc mai lien he gala chit ky dien tir vai ngubi k5, tailieudientir.Delamdugcdiet'naycanphaisirdungtongnghephahop ket hop vai thiet lap mat ca quan xac than de co sit kiem tra cheo. Hien nay, Canada da c6 cac quy dinh phap luat ve thu thap, sir dung va tiet tq thong tin ve ca than do cac co quan nha nuac quan 151. Luat bi mat ca nhan lien bang c6 hieu luc tir nam 1982, dugc dp dung d6i vai tat ca CAC co quan nha nuac cap lien bang va mat so doanh nghiep co quy mo lien bang. 402
 9. 9. GAn day, Canada da ban hanh lust bao ve thOng tin ca nhan va tai Ru dien tir. Day la mot buoy tidn mai trong viec bao ve thong tin ca nhan. LuAt nay dugc ap dung d6i vai khu vuc to nhan do phap lust lien bang didu chinh va dloi vai cac th8ng tin lien quan cidn hoat dOng mua ban trong pham vi lien tinh va quiSc td. VS van de thud, hien nay Canada dang cimg mot s6 thanh vien khac dm OECD phat tridn chitin lugc qu i& td trong do co cac hiep trac NTS thud d6i voi thuong mai dien tir, huang can xir 1ST viec chuyen gia, vd viec ap dung thus tieu thu va vd hang rao thud quan cira khAu. 6.2.4. Khung phap 0 4 thwang mai dien tfr ciia EU Mac du dung sau Hoa KST NTS hoat dOng thuong mai dien tir nhung EU ding dang ngay cang khAng dinh vi tri dia minh ten thd giori nha su phat tri6n dm thuong mai dien tir. Cac nu& EU ding da nhAn thirc rO &roc tam quan trong cita viec ban hanh cac van ban phap lust va duai luAt a didu chinh hoat dOng thuong mai mai me nay. Ngay 24/10/1995, Nghi vien va HOi ang Chau Au da ban hanh Chi thi s6 95/46/EC quy dinh NTS viec bao dam qua trinh chuydn giao du lieu ca nhan va viec chuyen giao to do nhang dir lieu nay. Ngay 11/03/1996, Qui& hOi va HOi dong Chau Au ban faith Chi thi s6 96/9/EC NTS viec bao ve hop phap cac co so dir lieu. Ngay 20/05/1997, Nghi vien va HOi dong Chau Au da dua ra Chi thi s6 97/7/EC vd bao ve ngtrai lieu dung trong cac hop d6ng tren mang. Nghi dinh nay dugc ban hanh da tao lOng tin cho ngtrai tieu diing khi tham gia vao thuong mai dien tir. Ngay 13/12/1999, EU ban hanh Chi thi vd Chu 14 dien tir, tao co so. phap1ST dAu tien cho viec sir dung va cong nhAn hop phap cac chit 14 dien tir trong qua trinh tidn hanh giao dich dien tir tai EU. Muc dich cita Chi thi nay la thitc dAy viec sir dung chit IcST dien tir va gOp phAn tang cuang nhan thirc dm moi ngtrai vd chit lcST dien tir. Chi thi ding da thi let lap mot khung phap 1ST cho chit lcST dien tir va cac dich vu chimg thuc chit 14 di@i tir. Chi thi con dat ra nguyen tAc vS trach nhiem dm co quan cong chimg, chimg nhAn. 403
 10. 10. Theo do nha cung cap dich vv chimg thgc phai chiu trach nhiem ye nhimg ten that gay ra cho bAt kY ca nhan hay to chirc hop phap nao ma da dua vao chimg nhan cua ca quan do de giao ket yen cac doanh nghiep khac. Ngoai ra, Chi thi con chap nhan nhiing chir ky dien tir duac chimg thuc bed nhimg nha cam quyen khong thuc lien minh Chau Au. Dieu nay tao dieu kien thuan lgi cho cac doanh nghiep trong viec ky ket hop deng ngoai thucmg. Ngay 8/6/2000, Chi thi s6 2000/31 /EC, goi la "Chi thi vi• thuang mai dien dr" cua Nghi vien va HOi deng Chau Au TA' dugc ban hanh nham thong nhat phap luat cua cac nuac thanh vien, nhAm tao lap met thi truang chung trong linh vuc thuang mai dien tir. Cho den thai diem hien nay, day la van ban phap luat quan trong nhat ve thuang mai dien tir trong pham vi EU. Nei dung dm Chi thi nay gem cac van de nhu cac nguyen tac can tuan thu trong thuang mai dien tir, cac quy dinh ve tinh minh bach va tinh trong thuc cua cac giao dich dien tir... Ngay 22/05/2001, Nghi vien va Hei deng Chau Au da ban hanh Chi thi s6 2001/29/EC tren tinh than hoa hop gicra cac khia canh ve ban guy& va cac quyen c6 lien quan trong xa hOi thong tin. Uy ban Chau Au da to chirc dam phan thanh ding hiep trot ve tOi pham mang toan cau. Hiep trac nay gem met boat cac tei danh ve mang gem ca nhitng manh led lira dao va x'am nhap may tinh bat hop phap. Hiep uac cung chi rO trach nhi'em cua nha cung cap dich vu Internet va nhithg quan tam ve ban quyen. Cuei nam 2001, Uy ban Chau Au da cong b6 nhcing ke hoach cho ra doi met Chi thi dei phO vai nan phan biet chimg tec va hai ngoai teen mang. 6.2.5. Khung ',hap Ifi ve thwang mgi dien hr ciia APEC Dimg truac su phat trien khong ngimg cua thuang mai dien tir, APEC ding dang timg buac tien hanh img dung thuang mai dien dr. Thang 11/1997, tai cuOc hop a Vancouver, APEC da vach ra chucmg trinh ding tac ye thuang mai dien tir cho khu Niue va thanh lap "nhom cong tac chuyen trach ve thuang mai dien tir" do Singapore va Australia deng chu tich. Muc tieu la lam cho cac nuac thanh vien hieu ro va thuang mai dien tir, cac hoat dOng cua no, trien khai clan vao viec img dung trong timg nuac va gift cac nuac thanh vien trong khu vuc. 404
 11. 11. Thang 11/1998, APEC tien hanh "chtrang trinh hanh deng ve thuang mai dien tie yeti cac nOi dung chit yeu sau : - Tap trung no Luc phat trien thuang mai dien tir er cac doanh nghiep co dieu kien, co hieu biet ve thuang mai dien tit. - Nang cao vai tr6 dm chinh phii trong viec tao moi trung phap 1Sr. Hien nay, APEC da xay dung xong chuang trinh hoat dOng chung de thuc hien thuang mai dien tir vao nam 2005 d6i vai cac nu6c phat trien va nam 2010 d6i vai cac nuac Bang phat trien. Trong khu vuc Chau A - Thai Binh Ducmg, Nhat la nuac di dau trong linh vuc thuang mai dien tir . Hei den phat trien thuang mai dien tir cila Nhat clang c id, gang don gian h6a thu tvc thuang mai dien tir 6 Nhat, thong qua viec tien hanh xay dung lOng tin va dua ra nhieu phuang an a tiep can yeti khach hang. Nhat ding da lien hanh nhieu du an trong linh vuc giao dich nay nham tao moi truemg dien tir than thien 6 Nhat. Hien nay, Nhat da cho ra d6i van ban phap luat ve chit 14 dien tir nham tao dieu kien cho thuang mai dien tir phat trien ben yang. 6.2.6. Khung phdp Ill v'd thuang mai CO ter an ASEAN Mac du ASEAN la met khu vuc nhe trong APEC niumg la khu vuc nhieu ti'em nang. Nam 1992 ASEAN thanh lap cac tieu ban dieu phei thuang mai dien dr. Than 9/ 998, tieu ban dieu phi thuang mai dien tir da h9p va thong qua "cac nguyen tac chi dao thuang mai dien tir ". Tiep theo, ASEAN se phi hap, chuy'en giao ding nghe, hop tac ky thuat de ASEAN co the chinh thirc buck vao the giai kinh to ky thuat s6. HOi nghi cap cao Ian thin 4 ngay 24/11/2000 tai Singapore da th8ng qua hiep dinh khung ve thuang mai dien tir ASEAN (E - ASEAN) Mat khac, cac thanh vien ding tir xay dung cho minh khung phap luat rieng phi' hop vai hoan canh thuc t6 dm moi qu6c gia. Singapore la nuac di dAu trong frng dung thuang mai dien tir va co tee dO phat trien thuang mai dien tir cao nhAt trong khu vuc. Sau do la Malaysia. Nam 1996, Malaysia dA thanh lap tieu ban chuyen trach nham xay dung he thong phap luat ddp Cmg cac yeu cau da thuang mai dien tir, con dm:lc g9i la "dao luat se hod". Nam 1997, Malaysia da ban hanh Luat Chit 14 se (Digital Signature Act - DSA) 405
 12. 12. tao hanh lang phap IS/ ve chit ky dien tir. Nam 1998, Malaysia thanh lap tieu ban chuyen trach va us/ ban qu6c gia ve thucmg mai dien tir. Sau Malaysia la Thai Lan, ap dung thuong mai dien to tir nam 1998, trang web ra deri dau tien nam 1993, tuy nhien do bi anh huang nang ne cua cuOc khung hoang kinh to khien mOt s6 cong trinh ve co ser ha tang ky thuat bi dinh tre, nhung den nay, Thai lan da xay dung dugc mOt s6 van ban phap lust dieu chinh thuong mai dien to nhu: lust bao ve du lieu, lust tOi pham may tinh, lust trao d61 thong tin dien tir, lust chir ki dien tu. Cac chinh sach va van ban phap lust lien quan tai viec bao ve quyen lqi cua nguoi tieu dung dua tren cac hop dling hgp phap cling dang clan dugc hoan thien. TAt Ca cac nu& trong khu vtrc ASEAN, du phat trien hay chua du sire phat trien deu the hien m6i quan tam dang ke vao hinh thirc giao dich thucmg mai dien 6.3. Meng tap quail guile to lien quan den thurcrng mai dien tir 6.3.1. Incoterms 2010 Incoterms cling kip then b6 sung de phu hop vOi phuong thirc giao dich thucmg mai dien tir. Trong cac phien ban Incoterm truck deu thira nhean gia tri phap IS/ cua cac chimg cu dien tir. Tat ca cac khoan muc ve "bang chimg giao hang, chirrig tir van tai hoac thong diep dien tir tuang duang" deu c6 quy dinh : "Neu ngugi ban va ngutri mua thoa thuan trao d6i thong tin bang phucmg tien dien tu, chimg to tren c6 the dugc thay the bang mOt thong diep dien tir (EDI) tucmg duang" (theo Incoterms 2000). M t trong nhang diem mai cua Incoterms 2010 do la tai cac muc: "nghia vu chung cua nguoi mua va ngu6i ban", cho phep trao doi thong tin bang dien tir c6 hieu luc tucmg ducmg voi viec trao d6i thong tin bang gidy mien la dugc cac ben ding S, hoactheotapquan.ViecquydinhnhuvaytrongIncoterms2010gifipcho viec trao d6i thOng tin va xuAt trinh cac chimg tix dugc thuan lgi hon. 6.3.2. eUCP Nam 2002, ban phu tnrang cac Quy tac va cach thuc hanh th6ng nhAt ve tin dung chirrig to d6i vai xudt trinh chirng tir dien tit "eUCP" da ra deri b6 sung vao cac Quy tac va cach thuc hanh th6ng nhAt ve tin dung chimg nham dieu chinh viec xudt trinh cac chirng to dien to hoac ket hop chung 406
 13. 13. vgi viec xuAt trinh cac chimg tir bang van ban. eUCP da dinh nghia rat 1.8 ve "chimg tir dien tir", "chit ks, dien "nai tiep nhAn, xuAt trinh" ...eUCP bao g6m 12 dieu khoan quy dinh cu the ve viec xuAt trinh chirng tir dien tir , kiem tra chirng tir dien tir, thong bao tir ch6i, chimg tir g6c va chimg tir sao, ngay phat hanh, cac chung tir van tai, sira d6i chirng tir sau khi da xuAt trinh va viec tir bo trach nhiem d6i voi viec xuAt trinh chimg tir dien tit. eUCP ra dgi nham tao dieu kien thuAn lgi cho ngan hang, cac ben tham gia giao dich trong viec xuAt trinh cac tin dung, chirng tir dien 6.4. Khung phi') 15, ve thirong mai diet) tir cua Viet Nam 6.4.1. Lui.it cong nghe thong tin Cling vori LuAt Giao dich dien tit, LuAt Cong nghe thong tin da thiet 1A'p nen tang phap ly ca ban cho viec dAy math giao dich dien tir not chung va thuorng mai dien tir not rieng. LuAt Cong nghe thong tin dugc Qu6c hOi khoa XI, kST h9p thir 9 thong qua ngay 29/6/2006 va có hieu luc tir ngay 1/1/2007. LuAt CNTT g6m 6 chucrng, 79 dieu. Chuang H (Ng dung cong nghe thong tin) va Chuang IV (Bien phap bao dam ling dung va phat trien cong nghe thong tin) dm LuAt nay bao g6m nhieu quy dinh lien quan trtrc tier) den ling dung cong nghe thong tin trong hoat dOng thucmg mai, hoat &ling cua cac co quan nha nuerc va trong mOt s6 linh vyc khac cua dori song xa hOi. LuAt Cong ngh'e thong tin ra dbri da tao hanh lang phap 1ST ca ban de dieu chinh cac hoat dOng ling dung va phat trien CNTT, tao dieu kien thuAn lgi de timg buck phat trien kinh to tri thirc, phuc vu sr nghiep cong nghiep hoa, hien dai hod dAt nuac, gop phan dam bao qu6c phong, an ninh. MAt khac, viec ban hanh LuAt CNTT nham tao sit d6ng 1)0 voi cac quy dinh trong cac dao luAt CO lien quan d6rig thei tao khuon kh6 phap 1S, phit h9p, dap ling yeu cAu hOi nhAp, thuc hien cac cam ket qu6c to veri ASEAN, APEC, WTO... 6.4.2. Lu(st giao dick dien tie LuAt Giao dich dien tir da chinh thirc dAt nen tang &Au tien cho viec thiet lAp mOt he th6ng van ban phap quy toan dien ve giao dich dien tir tai Viet Nam. Sau khi LuAt dugc ban hanh, trong hai nam 2006 va 2007 hang 407
 14. 14. boat van ban duoi luat da" ra dai nham dieu chinh chi tiet viec trien khai giao dich dien tit trong cac linh vkrc dm dad sang xA hOi. Cling mot so van ban dugc ban hanh tir nam 2005 tra ve tnrac, nhimg van ban ra dai trong 2 nam gan day da tao nen mot khung phap ly tucmg dai toan dien cho giao dich dien tir not chung va thucmg mai dien tir not rieng tai Viet Nam, dac biet la 4 Chi thi huang clan Luat Giao dich dien tir va 3 Chi thi huong dan Luat Cong nghe thong tin. Neu tnr6c nam 2005, phan lam van ban dugc ban hanh chi lien quan den nhitng van a k5r thuat cong nghe thong tin, thi cac van ban ban hanh sau Lust Giao dich dien tir dA m6 rOng dien dieu chinh an nhang ling dung cu the nhu thucmg mai, hai quan, tai chinh, hanh chinh nha mac, v.v... Day la nhimg ung dung nen tang dm A. hOi va la tien de cho viec trien khai cac quy trinh thucmg mai dien tir hoan chinh 6 cap dO doanh nghiep trong thin gian tai. Ngoai tac Ong truc tiep dtra an sir ra d6i cac van ban huang dan cho nhang van de cu the trong trien khai img dung giao dich dien tir, tac Ong sau xa hcm cita Luat Giao dich dien tir la da dua khai niem "thong diep &I lieu" va "chimg tir dien tir" vao nhimg bo lust co ban dm he thong phap lust hien hanh. BO lust Dan sir sira dai va Luat Thucmg mai sus dai, dugc bien soan song song vai Luat Giao dich dien tir, au ba sung quy dinh thira nhan gia tri phap ly dm thong diep dir lieu trong cac giao dich dan su va thuong mai. 6.4.3. Nghi dinh so 57/2006/ND-CP vethinmg mgi dien tfr Nghi dinh ve Thuong mai dien tir la Nghi dinh dau tien huang dan Luat Giao dich dien tir, dugc ban hanh vao ngay 9/6/2006. Vori viec thira nhan chimg tir dien tir c6 gia tri phap ly tucmg ducmg chimg tir truyen thong trong m6i hoat Ong thucmg mai tir chao hang, chap nhan chao hang, giao k'et hop clang cho den thkrc hien hgp dang, Nghi dinh nay dA tao hanh bang phap 15/ de cac doanh nghiep yen tam lien hanh giao dich thucmg mai dien tir, bao ve quyen va lgi ich hop phap cua cac ben tham gia, (-rang thoi ding la can cfr phap ly de xet xir khi c6 tranh chap lien quan den hoat dOng thucmg mai dien dr. Trong nam 2007 cac co quan quan 15, nha nu& TA' tien hanh soan thao hai thong to hu6ng dan Nghi dinh Thuong mai dien tir. D6 la Thong tu cua BO C6ng Thuong v'e giao ket hgp clang tren website thucmg mai dien tir va Thong tu lien tich BO COng Thuong — BO Y to huOng dan viec ban thuac 408
 15. 15. qua cac phuang tien dien tir. Den cuei nam 2007, hai thong to nay da ca ban hoan thanh ve mat nei dung va dugc dua ra xin y kien rang rai cua doanh nghiep truoc khi chinh thirc ban hanh. Thong tu huong dan Nghi Binh se 57/2006/ND-CP ve Thuang mai dien tir ve giao ket hop deng tren website thuong mai dien tir duorc xay dung trong b6i canh se luting website thtrang mai dien tir dang gia tang nhanh chong tai Viet Nam. Tuy nhien, he thong phap lug hien van chua dieu chinh v'e quy tac giao dich ding nhu mo hinh hog &Ong cua cac website thucmg mai dien tir. Moi giao dich duce lien hanh met cach tu phat va khong co ca se phap ly de giai guy& nhang tranhchip phat sinh. Vi vay, Th8ng tu duot xay dung nham thiet lap nhung nguyen tac va chuan mirc chung cho cac website thuong mai dien tir, nang cao tinh minh bach cua mei truong giao dich, deng thengiup bao ve va can bang loi ich cua cac ben tham gia. Nei dung chinh cua Thong tu gem flitting quy dinh ve quy trinh giao ket hop deng tren website thuong mai dien tir, thoi diem giao ket va gia tri phap ly ciia hop deng giao ket bang chirc nang dat hang truc tuyen; nguyen tac chung va nhang quy dinh cu the ve cung cap thong tin lien quan den cac dieu khoan hop &Ong. ThOng tu cling quy dinh chi tiet cac ca the bao ve quyen loi khach hang tren website thucmg mai dien tir nhu ca the ra soat va xac nhan dieu khoan hop deng, thu tic cham dirt hop deng, giai guy& tranh chap va nghia vi bao ve thong tin ca nhan cua khach hang tren website thuong mai dien dr. Van ban thir hai huong dAn Nghi dinh se 57/2006/ND-CP v'e Thucmg mai dien tir duoc xay dung trong nam 2007 la Thong tu lien tich BO C6ng Thuang — BO Y to huong clan viec ban buon thuec qua cac phuang tien dien tir. Thu6c la mat hang thich hop cho mua ban truc tuyen vi c6 gia tri cao, Ichei luting nho. Viec ban thuec va cong khai gia thu6c teen mang Internet se gitip nguiyi dan cung nhu doanh nghiep de dang tiep can cac nguon thu6c khac nhau, gop phan binh on gia thu6c tren thi trtrong. Mat Ichac, thuec dab b'enh la mat hang kinh doanh dac biet, truc tiep anh huong den sire khoe va tinh mpg con ngtrari nen cling can co nhimg quy dinh rieng, tranh viec loi ding ban thu6c qua mang de co hanh vi gian lan, lira clei khach hang. Cho toi nay da co met se doanh nghiep dau tu thiet lap website ban thu6c qua mang. Tuy nhien, do chin c6 co so phap ly de dieu chinh hog deng ban 409
 16. 16. thu6c qua mpg nen nhimg doanh nghiep nay mac dit da thiet lap website van chua the tien hanh kinh doanh trong thut te. Nghi dinh 79/2006/ND-CP ngay 9/8/2006 dm Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mOt s6 dieu dia Lust Dugc cling da de cap den viec ban thu6c qua mang. Khoan 4c Dieu 43 dm Nghi dinh quy dinh re): "Be Thucmg mai ph6i hop vOi BO Y te xay dung, trinh co quan co thArn quyen ban hanh hoac ban hanh theo thAm quyen va trien khai thtrc hien cac quy dinh phap luat ve thuong mai dien tir trong linh vtrc kinh doanh thu6c". Teen co soy do, Thong tu lien tich huang clan viec ban buon thu6c qua cac phtrang tien dien tir dugc xay dung vai muc tieu thiet lap hanh lang phap 1S, cho hoat dOng nay trong thvc te. Do dac thin ciia mat hang thu6c la san phAm anh hung truc tiep den tinh mang con nguoi trong khi nang ltrc quan 1S, cling nhu trinh dO nguori tieu clang chua du dap irng cac dieu kien de tien hanh giao dich tren Internet, nOi dung ciia Thong tu chi tap trung dieu chinh hoat dOng ban buon, chua cho phep ban le thu6c qua cac phuong tien dien tir. 6.4.4. Nghi dinh so 26/2007/ND-CP ve chit. ky so va dich vu chfing thyr chit ky so Nghi dinh s6 26/2007/ND-CP dugc ban hanh ngay 15/2/2007. Nghi dinh nay quy dinh ve chit 14 s6 va cac nOi dung can thiet lien quan den sir dung chir ky s6, bao g6m thing thu s6 va viec quan 1ST, cung cap va sir dung dich vu chimg thtrc chit 14 s6. Day la nhimg quy dinh nen tang a thiet lap mOt co the dam bao an ninh an toan cling nhu dO tin cay cua cac giao dich dien tir, tit& dAy thuong mai dien tir phat trien manh me hon. Gia tri phap 1S, dm chit ks, s6 Chit 14 s6 la clang chili ky dien tir cho phep xac nhan sir chAp thuan cua ngtrOri 14 d6i vdd nOi dung thong diep, dOng thiyi thing thvc su toan ven dm thong diep dir lieu tir thoi diem dugc 14. Dieu 8 Nghi dinh ve Chir ks, so va Dich vu thing thuc chit kst so da chinh thirc thira nhan gia tri phap ly dm chit ky s6 trong cac giao dich dien "Trong tnrong hop phap luat quy dinh van ban can cc!) chit ks, thi yeu cau d6i vai mOt thong diep dit lieu dugc xem la dap img neu th6ng diep dir lieu dO dugc ky bang chir14 s6". 410
 17. 17. Vai chit' truang dm Ban soan thao xay dung Nghi dinh that chi tiet de c8 the dua vao trien khai ngay trong thuc to ma khong can cac van ban huang dAn thi hanh, Nghi dinh nay di sau vao nhitng van de mang tinh ky- thu4t ve quan 17 va cung cap dich vu chimg thuc chit kST s6. Cac quy dinh dugc chi tiet hoa trong 72 dieu, chia thanh 11 chuang: - Chuang 1: Nhang quy dinh chung: quy dinh pham vi dieu chinh, Mi tugng dp dung, cac chinh sach phat trien dich vu chimg thuc chit 14 so, trach nhiem quan 1S7 nha nuerc va nhitng hanh vi bi nghiem cam lien quan den chit ks, s6 va dich vu chirng thuc chit 14 s6. - Chuang 2: Chit ks, s6 va chimg thu s6: quy dinh ve gia tri phap1S/ cua chit ky s6; nOi dung dm chimg thu s6; mot s6 van de lien quan den chit' 14 s6 va cht"rng thu so cita ca quan, t6 chirc; gia tri phap 1S, ctia chit ky s6 va chirng thu s6 nu& ngoai. - Chuang 3: Dieu kien hoat dOng cua t6 chirc cung cap dich vu cht'rng thuc chit ksr s6 cung cong: quy dinh ve dieu kien, quy trinh thit tuc cAp phdp, gia han va thu h6i giay phdp cua cac t6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit ks7 s6 cong cong. - Chuang 4: Hoat Ong cung cap dich vu cua t6,chirc cung cap dich vu chimg thuc chit ksi s6 cong cong: quy dinh viec cap, gia han, tam dimg, phpc h6i va thu h6i chimg thu s6; tao cap khoa va cac dich vu c8 lien quan cua t6 chirc cung cap dich vu chUng thuc chit14 s6 cong cong. - Chuang 5: Quyen va nghia vu cita cac ben tham gia cung cAp va sir dung dich vu chimg thuc chit 14 s6 cong cong: quy dinh quyen va nghia vu dia t6 chirc cung cap dich vu chung thuc chit 14 so cong cong ding nhu quyen va nghia vu cua thue bao. - Chuang 6: T6 chirc cung cAp dich vu chirng thuc chit 14 s6 chuyen dimg: quy dinh dieu kien, thu tuc Bang ky hoat Ong, quyen va nghia vu cua t6 chirc cung cap dich vu chirng thuc chit kS, s6 chuyen dimg; dieu kien, thu tuc cap gich chimg nhan dit dieu kien hoat Ong cho nhitng t6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit ky s6 chuyen dung mu6n dam bao gia tri phap 1S, dmchit14s6chocacthuebaocuaminhnhud6iverichitkS, s6 cua thue bao cua t6 chirc cung cap dich vu chung thuc chit 14 s6 cong cong. - Chuang 7: Cong nhan chit ky s6, chung thu s6 va hoat dOng cung cap dich vvcita t6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chir14 s6 ntroc ngoai: quy 411
 18. 18. dinh v'e dieu kien, thu tuc cong nhan chic lc5r s6, chting thu so nuac ngoai va hoat Ong cung cap dich vu cua t6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit' ky s6 nuac ngoai. - Chuang 8: T6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit 14 s6 qu6c gia: quy dinh ve dieu kien hoat dOng, quyen va nghia vu cua t6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit 1c5, s6 qu6c gia. - Chuang 9-11: quy dinh viec giai guy& tranh chap, khieu nai va boi thuong thiet hai; thanh tra, kiem tra, xir 1Y vi pham va cac dieu khoan thi hanh. 6.4.5. Nghi (link se!, 27/2007/ND-CP v'd giao dick dien ter trong hogt deing tai chink Ngay 23/2/2007, Chinh phu ban hanh Nghi dinh s6 27/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Luat Giao dich dien tir trong hoat Ong tai chinh. Nghi dinh nay ra d&i nhAm dam bao cac dieu kien can thiet de hinh thanh va phat trien mot mOi truing giao dich dien tir an toan, hieu qua, gifip Chinh phu quan lY dugc giao dich dien tir trong hoat dOng nghiep vu tai chinh, giam thieu hau qua xau phat sinh trong giao dich dien tir nhu tr6n thu'e, gian Fan khi lap hoa dcm chirng tir, v.v..., &zing thai tao dieu kien thuan loi cho tien trinh cai cach cua nganh tai chinh teen nen tang Cmg dung ding nghe th6ng tin. Nghi dinh g6rn 25 dieu chia thanh 5 chuang va dieu chinh hai nOi dung chinh sau: - Chimg tir dien tir (Chuang 2): quy dinh gia tri phap 15/ cua chimg tir dien tir; viec 4, ma h6a, chuyen d6i, hay, tieu huy, niem phong, tam giu hoac tich thu chimg tir dien tir; viec sir dung he tilling thong tin to Ong de gui, nhan, va xir lY chimg tir dien tir. - Giao dich dien tir trong hoat dOng tai chinh (Chuang 3): quy dinh ve trach nhiem, quyen han cua t6 chirc, ca nhan khi tham gia giao dich dien tir trong hoat Ong tai chinh; t6 chirc cung cap dich vu gia tri gia tang; dich vu chimg thuc chit ky s6 trong boat Ong tai chinh; bao dam moi twang thuc hien giao dich dien tir trong nganh tai chinh va giita t6 chirc, ca nhan vii nganh tai chinh; quan lY nha nuac ve giao dich dien tir trong hoat d'6ng tai chinh. Linh vuc tai chinh la mot l'inh vtrc ring, lien quan den cac mat ciia dbi song kinh to - xa hOi va bao g6m nhieu boat d6ng nghiep vu nhu nghiep vu 412
 19. 19. tai chinh - ngan sach, thue, hai quan, kho bac, ke toan, kiem town, v.v... MOi nghiOp vu nay có nhimg quy trinh mang tinh dac thit va do do dat ra you cau khac nhau cho qua trinh trien khai irng dung giao dich diOn tir. Trong b6i canh do, Nghl dinh ve Giao dich diOn tir trong hoat dOng tai chinh mai chi la nhitng quy dinh khung, tao ca sa phap ly cho viec xay dung cac thong tu huang dan cho timg linh vuc cu the sau nay. BO Tai chinh hien dang du thao b6n thong tu huang dan Nghl dinh trong cac linh vuc nghiOp vu hai quan, kho bac nha nuac, thue, chimg khoan va mot thong tu huang dAn ve quy dinh ky thuat cho giao dich diOn tir trong host &Ong nghiOp vu tai chinh. Thong tir hirerng din giao dich dqn tir tren thi truirng chtimg khoin trong qua trinh du. than Ngay 20/12/2007, du thao Th8ng tu huang dan giao dich diOn tir teen thi twang chimg khoan do fly ban Ching khoan nha mac chit tri soan thao TA' duac dua ra lay St kien ran dau. D6i tuang tham gia don gop )", kien la cac ding ty chimg khoan va cac thanh vien thi tnrang chirng khodn. Thong tu nay quy dinh ve "nguyen tac, thu tuc to chirc giao dich diOn tir trong hoat dOng giao dich ,chimg khoan truc tuyen, hoat citing trao doi thong tin dien tir lien quan den hoat dOng chao ban chimg khoan ra cong chung, km ky chirng khodn, niem yet chimg khodn, hoat dOng quan 1S, congtychimgkhoan,congtydautuchimgkhodn,hoatdOngcongb8 thong tin va cac hoat clOng khac lien quan den thi tnrang chirng khoan theo quy dinh tai Lust Ching khodn." NOi dung chinh cua du thao thong tu xoay quanh cac yeu cau v'e dich vu va ky thOt d61 vai cong ty chi:mg khoan khi t6 chirc giao dich chimg khoan truc tuyen, (king thai quy dinh chi tiet thu tuc dang ky cung cap dich vu giao dich chirng khoan truc tuyen. Tuy nhien, con mot s6 van de kha then ch6t diSi vai giao dich dien tir trong hoat dOng chthig khoan nhu bao mat thOng tin, bin phi) xac thuc nguai giao dich, v.v... chua dugc de cap den trong du thao thong ttr. Theo kien cua dai diOn cac ding ty chtMg khodn, du thao can có them quy dinh chi tiet ve lieu chuan giao dich truc tuyen, tieu chuan ma hod, tieu chuan ket not cua cac t6 chirc cung cap dich vu de dam bao host dOng thong suot cua thi truang giao dich chi:mg khoan truc tuyen trong tuong lai. 413
 20. 20. 6.4.6. Nghi dinh so 35/2007/ND-CP ve giao dich difn tfr trong hoot diing ngan hang Ngan hang la mot trong nhang link vuc ling dung cong nghe thong tin sam nhAt o Viet Nam. Giao dich dien tir da dugc trien khai trong hoat dOng nghiep vu ngan hang tir cu6i nhang nom 1990. Quyet dinh 196/TTg ngay 1/4/1997 va Quyet dinh 44/2002/TTg ngay 21/3/2002 dm Thu Wong Chinh phu cho phep sir dung chimg tir dien tir va chit 14 dien tir trong nghiep vu ke town va thanh town ngan hang ca the coi la nhang van ban phap 15, dAu tien lien quan den giao dich dien tir tai Viet Nam. Tuy nhien, chi vai sit ra doi cua Nghi dinh ve Giao dich dien tir trong hoat (Ring ngan hang, khung phap 1/ cho link vuc nay mai ca ban dugc hoan thanh, dot nen mong cho qua trinh mo rOng trien khai giao dich dien tir trong hoat &Ong ngan hang va phut trien dich vu ngan hang dien tir, h'Zi try hieu qua cac giai phap thanh town cho thuung mai dien tir tai Viet Nam. Nghi dinh s6 35/2007/ND-CP ngay 8/3/2007 v'e Giao dich dien tir trong hoat dOng ngan hang la Nghi dinh thin ba lien tiep dugc ban hanh trong Warn 2007 nharn hue:mg don LuAt Giao dich dien tir. Nghi dinh nay tap trung huang don viec ap dung Luat Giao dich dien tir cho cac hoat dOng ngan hang cu the, boo dam nhang dieu kien can thiet ve mOi tnrarng phap 15 , de ding c6, phut trien cac giao dich dien tir an toan va hieu qua d6i vai he th6ng ngan hang. Nghi dinh g6m 5 chuong, 29 dieu, voi hai nOi dung dieu chinh chinh nhu sau: - Giao dich dien tir trong hoat dOng ngan hang (Chuang 2): xac dinh pham vi cac giao dich dien tir trong hoat &Ong ngan hang; quy dinh ve dieu kien giao dich dien tir; quy dinh cac loai chit 14 dien tit sir dung trong hoat &Ong ngan hang va t6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit ky dien - Chirng tir dien tir trong hoat Ong ngan hang (Chuang 3): huang don b6 sung, lam ro nhiing quy dinh ve nOi dung, tinh hop phap, hap le, dinh Bang cua chimg tir dien tir; nguyen tAc lap, kiem soot, xir ly, sir dung, chuyen d6i, hru trir, boo quan chimg tir dien tir trong giao dich dien tir ngan hang; vi'ec 14 va gia tri cua chit 14 dien tir ten chimg tir dien tir. 414

×