Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Công nghệ xay xát lúa gạo

Công nghệ xay xát lúa gạo

 • Login to see the comments

Công nghệ xay xát lúa gạo

 1. 1. CCÔÔNNGG NNGGHHỆỆ XXAAYY XXÁÁTT LLÚÚAA GGẠẠOO
 2. 2. NNGGUUYYÊÊNN LLIIỆỆUU:: HHẠẠTT TTHHÓÓCC
 3. 3. SSẢẢNN PPHHẨẨMM:: GGẠẠOO
 4. 4. traéng Ñoùng bao Thaønh phaåm Thoùc ñaït tieâu chuaån Gia coâng nöôùc nhieät laãn coù laät thoùc) (Gaïo Phaân loaïi Xoa Xay Phaân loaïi saûn phaåm xay Gaïo xaùt Voû traáu, haït non, löôïng caùm Xaùt Phaân loaïi saûn phaåm xaùt Taám, Caùm tho ùc Phaân loaïi saûn phaåm xoa Gaïo traéng Taám, Caùm Lau boùng, laøm Phoái troän
 5. 5. TTHHEEOO KKÍÍCCHH TTHHƯƯỚỚCC
 6. 6. TTHHEEOO KKÍÍCCHH TTHHƯƯỚỚCC:: SSAAØØNNGG PPHHAAÂÂNN LLOOAAÏÏII
 7. 7. TTHHEEOO TTÍÍNNHH CCHHAAÁÁTT BBEEÀÀ MMAAËËTT NNGGOOAAØØII CCUUÛÛAA HHAAÏÏTT
 8. 8. SSAAØØNNGG PPAAKKIISS
 9. 9. GGạạoo cchhưưaa xxáátt
 10. 10. MMááyy xxáátt ttrrằằnngg ggạạoo

×