Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chất keo thực phẩm

12,808 views

Published on

Chất keo thực phẩm

Published in: Food
 • Login to see the comments

Chất keo thực phẩm

 1. 1. CHẤT KEO THỰC PHẨM (Food hydrocolloids) Giảng viên: Mạc Xuân Hòa 1
 2. 2. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 2
 3. 3. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 3
 4. 4. Chất keo thực phẩm là gì ? Chất keo là những polymer thực phẩm khi tan trong nước tạo thành dung dịch keo (colloidal solution) có tính nhớt. Keywords:  Polimer: protein, tinh bột, chất gum,….  Dung dịch keo 4
 5. 5. Dung dịch keo có đặc điểm gì ? 5
 6. 6. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 6
 7. 7. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 7
 8. 8. Kích thước cấu tử hòa tan Dung dịch 1 pha (<10-6 mm ) Dung dịch keo (10-4 - 10-6 mm ) Huyền phù (1 - 10-2 mm ) pH Nhiệt độ Lực ion,… Đông tụ 8
 9. 9. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 9
 10. 10. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 10
 11. 11. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 11
 12. 12. Nồng độ tới hạn (C*) Khi C>C* độ nhớt (viscosity) và tốc độ cắt (shear rate) có quan hệ như dạng đường cong ở trên. 12
 13. 13. Alginate 13
 14. 14. Pectin 14
 15. 15. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 15
 16. 16. Gelatin 16
 17. 17. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 17
 18. 18. Gelatin 18
 19. 19. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 19
 20. 20. 20
 21. 21. CarbonMethylCellulose (CMC) HydroxyEthylCellulose (HEC) Gum Arabic Dextran 21
 22. 22. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 22
 23. 23. 23
 24. 24. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 24
 25. 25. WHEY PROTEIN NaCl Trisodium citrate Các yếu tố cố định Các yếu tố khảo sát  Hàm lượng WP = 70 mg/ml  pH= 7.0  250C  t = 0 – 120 phút  Loại muối: NaCl & Trisodium citrate  Nồng độ muối: 500 mM 300 mM 100 mM 25
 26. 26. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 26
 27. 27. KHẢ NĂNG TẠO GEL junction zones Hydrogen bonding Hydrophobic association cation-mediated crosslinking 27
 28. 28. KHẢ NĂNG TẠO GEL  Thermoreversible gels: where gelation occurs on cooling or heating.  Non-thermoreversible gels: gelation may be induced by crosslinking polymer chains with divalent cations. 28
 29. 29. 29 KHẢ NĂNG TẠO GEL Một số loại chất keo tạo gel khi làm lạnh (agar, gelatin, pectin, tinh bột,…)
 30. 30. KHẢ NĂNG TẠO GEL Thermoreversible gels 30
 31. 31. KHẢ NĂNG TẠO GEL Mối quan hệ giữa nồng độ chất keo và sự hình thành gel 31
 32. 32. KHẢ NĂNG TẠO GEL So sánh cấu trúc gel của một số chất keo 32
 33. 33. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 33
 34. 34. KHẢ NĂNG KẾT HỢP Kết hợp (hiệp lực) để làm gì ?  Tạo tính chất mới: ƨộ bền, tính chất lưu biến (rheological Characteristics).  Giảm giá thành 34
 35. 35. KHẢ NĂNG KẾT HỢP Để có sự “hiệp lực” cần tối ưu hóa loại chất keo và nồng độ. 35
 36. 36. 36 KHẢ NĂNG KẾT HỢP
 37. 37. 37 KHẢ NĂNG KẾT HỢP
 38. 38. Độ bền gel của gelatin và các chất keo khác 38
 39. 39. SO SÁNH TÍNH CHẤT CHỨC NẰNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KEO 39
 40. 40. SO SÁNH TÍNH CHẤT CHỨC NẰNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KEO 40 (tiếp theo)
 41. 41. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 41
 42. 42. Nguồn gốc 42
 43. 43. Nguồn gốc Thị phần của các chất keo quan trọng ứng dụng trong CNTP 43
 44. 44. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 44
 45. 45. Tính chất chức năng  Làm dày (thickening): tinh bột biến tính trong tương ớt, gelatin trong yaourt  Tạo gel (gelling): pectin trong jam, agar trong rau câu  Ổn định bọt (stabilising foams): protein hòa tan trong bia  Ổn định nhũ tương (stabilising emulsions): các chất keo lưỡng cực  Ổn định huyền phù (stabilising dispersions): nectar  Ức chế sự hình thành tinh thể đá: ice cream  mouthfeel  Ức chế sự kết tinh đường: gelatin trong kẹo dẻo  mouthfeel  Tạo màng: bánh tráng  Kiểm soát sự giải phóng chất hương (controlled release of flavors): vi bao (microencapsulation)  Chất thay thế chất béo (fat replacer): low-fat food (xanthan gum trong một số sản phẩm mayonnaise đặc biệt). 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 48
 49. 49. Một số loại chất keo  Pectin  Agar  Tinh bột  Gelatin  Carrageenan  Xanthan gum  Alginate  Gellan gum  GumArabic  Các dẫn xuất của cellulose  Chitosan  Cellulose vi tinh thể 49
 50. 50. Một số loại chất keo Agar 50
 51. 51. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 51
 52. 52. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 52
 53. 53. AGAR Nguồn gốc (E406) Được sản xuất từ tảo biển bằng phương pháp trích ly với nước nóng. 53
 54. 54. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 54
 55. 55. AGAR Cấu tạo hóa học hóa học Đơn vị cấu tạo:  D-galactose  3-6,anhydro-L-galactose 55
 56. 56. AGAR Cấu tạo hóa học hóa học Agar là hỗn hợp của 02 loại polysaccharide:  Agarose: là thành phần tạo gel chính của agar, có khoảng 1/10 các đơn vị galactose bị ester hóa.  Agaropectin: là thành phần không tạo gel, có mức độ este hóa lớn hơn agarose 56
 57. 57. AGAR Cấu tạo hóa học hóa học 57
 58. 58. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 58
 59. 59. AGAR Tính chất chứDOƢOH 1. Làm dày 2. Tạo gel 59
 60. 60. AGAR Tính chất chứDOƢOH Thermoreversible gels 60
 61. 61. AGAR Tính chất chứDOƢOH 61
 62. 62. AGAR Tính chất chứDOƢOH 62
 63. 63. AGAR Tính chất chứDOƢOH 63
 64. 64. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 64
 65. 65. AGAR Ứng dụng  CNSX kẹo: tạo cấu trúc, chống hồi đường,…  Làm bánh: giữ hình dạng cho lớp kem,…  Đồ hộp thịt, cá: tạo cấu trúc, đồng tạo gel,..  Nước nha đam: ổn định  ………………………….. 65
 66. 66. Một số loại chất keo Tinh bột (Starch) 66
 67. 67. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 67
 68. 68. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 68
 69. 69. TINH BỘT Nguồn gốc  Hạt  Củ  Rễ 69
 70. 70. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 70
 71. 71. TINH BỘT Cấu tạo hóa học 71
 72. 72. 72 TINH BỘT Cấu tạo hóa học
 73. 73. TINH BỘT Cấu tạo hóa học 1g of starch typically contains 1,000,000,000 granules with each granule, in turn, containing about 10,000,000,000,000 starch molecules 73
 74. 74. TINH BỘT Cấu tạo hóa học 74
 75. 75. TINH BỘT Cấu tạo hóa học Hydrogen bonds 75
 76. 76. TINH BỘT Cấu tạo hóa học Reassociation of Amylose 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. TINH BỘT Cấu tạo hóa học Yếu tố ảnh hưởng  Ratio of amylose to amylopectin: next slide  Concentration of lipid material: maize and wheat reach their pasting temperatures at a slower rate due to an amylose-lipid complex that reinforces the granular structure  Effect of phosphate groups: Potato starch has the very rapid viscosity development at low temperatures is due to naturally occurring phosphate groups which are responsible for starch-starch repulsions that weaken the granule and accelerate its rupture 79
 80. 80. 80 Starch-starch repulsion
 81. 81. Ratio of amylose to amylopectin 81
 82. 82. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 82
 83. 83. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Trong nhiều trường hợp, tinh bột tự nhiên không ƨÈQ ứng ƨược các yêu cầu công nghệ trong chế biến thực phẩm: ƨộ hòa tan, khả OƢOchHịu nhiệt cao, nhiệt ƨộ hồ hóa, sự thoái hóa tinh bột khi bảo quản ở nhiệt ƨộ thấp,…. 83
 84. 84. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Starch modifications are a means of altering the structure and affecting the hydrogen bonding in a controllable manner to enhance and extend their application. The alterations take place at the molecular level, with little or no change taking place in the superficial appearance of the granule. Therefore, the botanical origin of the starch may still be identified microscopically 84
 85. 85. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 85
 86. 86. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 86
 87. 87. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Phương pháp vật lý: Hồ hóa sơ bộ (Pre-gelatinisation)  Mục đích: pregelatinisation is designed to remove the necessity for cooking.  Phương pháp: tinh bột ban đầu được hồ hóa trong một lượng thừa nước, sau đó sấy để tách ẩm. 87
 88. 88. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 88
 89. 89. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Phương pháp hóa học:  Acid hydrolysis  Oxidation  Cross-linking  Stabilisation  Lipophilic substitution  Dextrinisation 89
 90. 90. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Phương pháp hóa học: Acid hydrolysis Water/alcol 90
 91. 91. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Phương pháp hóa học: Oxidation Alkaline hypochlorite 91
 92. 92. 92
 93. 93. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Phương pháp hóa học: Cross - linking Distarch phosphates Distarch adipates Cross – linking 93
 94. 94. acetate-adipate 94 starch. distarch phosphate
 95. 95. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Stabilisation Phương pháp hóa học: 95 Acetylated Hydroxypropylated
 96. 96. 96 E1420: acetylated starch
 97. 97. 97 Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Lipophilic substitution Phương pháp hóa học: Hydrocarbon chain
 98. 98. 98 Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Dextrinisation Phương pháp hóa học: (a) (b)
 99. 99. 99
 100. 100. 100 E1412: distarch phosphate (Cross-linking) E1414: acetylated distarch phosphate (Cross-linking/Stabilisation) E1422: acetylated distarch adipate (Cross-linking/Stabilisation)
 101. 101. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 101
 102. 102. Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Phương pháp hóa sinh
 103. 103. 103 Biến tính tinh bột (Starch modification) TINH BỘT Phương pháp hóa sinh Dextrose Equivalent (DE):  DE = 100: dextrose (glucose)  DE = 0: starch  DE = 50: maltose  DE 20: maltodextrin  DE = 20 ÷ 100: glucose syrup
 104. 104. BÀI TẬP VỀ NHÀ Tìm hiểu các thông tin sau của bài báo: 1. Cơ sở khoa học của phương pháp bảo quản 2. Mục tiêu của nghiên cứu 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 4. Kết quả và thảo luận 5. Kết luận Link: http://www.mediafire.com/view/?2qmd6kx69bqjz57
 105. 105. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 105
 106. 106. Ứng dụng TINH BỘT Tính chất chứDOƢOH 106
 107. 107. TINH BỘT Ứng dụng Tính chất chứDOƢOH 107
 108. 108. 108
 109. 109. Một số loại chất keo Gelatin 109
 110. 110. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 110
 111. 111. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 111
 112. 112. Lower viscosity 112 GELATIN Nguồn gốc Collagen Da Xương Type A gelatins Type B gelatins Higher viscosity
 113. 113. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 113
 114. 114. 114 GELATIN Cấu tạo hóa học
 115. 115. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 115
 116. 116. GELATIN Tính chất chứDOƢOH 116
 117. 117. GELATIN Tính chất chứDOƢOH 117 Sol
 118. 118. GELATIN Tính chất chứDOƢOH 118 Gelling
 119. 119. GELATIN Tính chất chứDOƢOH 119 Surface effects
 120. 120. GELATIN Tính chất chứDOƢOH 120 Surface effects
 121. 121. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 121
 122. 122. 122 GELATIN Ứng dụng
 123. 123. 123
 124. 124. 124
 125. 125. Một số loại chất keo Pectin 125
 126. 126. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 126
 127. 127. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 127
 128. 128. 128 PECTIN Nguồn gốc Material:  Citrus peel  Apple pomace Solvent extraction: hot aqueous mineral acid
 129. 129. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 129
 130. 130. PECTIN Cấu tạo hóa học  Methoxyl Index  De-esterification (DE)  Amidated pectin Galacturonic acid
 131. 131. 131 PECTIN Cấu tạo hóa học 1. High Methoxyl Pectin (HMP): DE 50% hay ML 7% 2. Low Methoxyl Pectin (LMP): DE  50 hay ML  7%
 132. 132. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 132
 133. 133. PECTIN Tính chất chứDOƢOH 133 Gelation  High Methoxyl Pectin  Low Methoxyl Pectin
 134. 134. PECTIN Tính chất chứDOƢOH 134 Gelation  High Methoxyl Pectin  Low Methoxyl Pectin
 135. 135. PECTIN Tính chất chứDOƢOH HighMethoxyl Pectin 135 DUNG DỊCH GEL (hydrogen bonds) Đường (sucrose) H+ [Pectin] = 0,5-1%
 136. 136. Specific points H2O H2O H2O H2O 136
 137. 137. PECTIN Tính chất chứDOƢOH HighMethoxyl Pectin 137 ẢNH HƯỞNG CỦA pH (3.2 ÷ 3.4)
 138. 138. PECTIN Tính chất chứDOƢOH 138 Gelation  High Methoxyl Pectin  Low Methoxyl Pectin
 139. 139. PECTIN Tính chất chứDOƢOH LowMethoxyl Pectin 139 Ca2+ DUNG DỊCH GEL
 140. 140. 140
 141. 141. CẦN PHẢI TỐI ƯU HÓA ĐỂ THU ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN TẠO GEL 141 THÍCH HỢP
 142. 142. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 142
 143. 143. 143 PECTIN Ứng dụng Nhiều đường và acid Ít đường và acid
 144. 144. PECTIN Ứng dụng Gelling agent
 145. 145. 145 PECTIN Ứng dụng Stabiliser
 146. 146. 146 PECTIN Ứng dụng Amidated/Non-amidated low methoxyl pectin Gelling agent

×