Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đánh giá cảm quan thực phẩm dành cho sinh viên

1,669 views

Published on

đánh giá cảm quan thực phẩm nen tang tam ly for sinh vien

Published in: Food
 • Login to see the comments

đánh giá cảm quan thực phẩm dành cho sinh viên

 1. 1. N n t ng tâm lý, sinh lý c a ÐGCQ–Cognition
 2. 2. • Weber: I/I = k • Fechner: Các thành t c a tâm lý h c (1860): S = kLogI
 3. 3. • Màu s c- Th giác • Mùi, huong Thính giác • V V giác • C u trúc Xúc giác
 4. 4. • Xác d nh nh ng tính ch t c a th c ph m: – Ð nhám b m t – Kích thu c hay s lu ng v t lõm b m t – Ð trong, d d c – Ð bóng láng Ð c di m: ít hu n luy n, thang do chu n, ít gây tranh cãi gi a các thành viên
 5. 5. Xúc giác tay -Xác d nh d c ng -Xác d nh d dàn h i
 6. 6. • Xúc giác mi ng – Mouthfeel – Ð tan ch y, d bám dính vòm h ng – Kích thu c, hình d ng
 7. 7. Ch i v giác Gai v giác và ch i v giác Ð nh y c m v
 8. 8. • 4 v co b n • V ng t b t ng t (Umami-Savory): là v do MSG và các nucleotide t o ra (IMP,GMP,CMP) • V kim lo i (ít du c bi t nh t): du c s d ng d mô t c m giác v khác ngoài v ng t t o ra b i ch t t o ng t acesulfam-K • Ion Na, K, P04 • pH
 9. 9. Othor nasal Retro nasal
 10. 10. B t mui ng i Không b t mui ng i
 11. 11. Electronic nose
 12. 12. CHÚNG TA C M NH N MÙI NHU TH NÀO?
 13. 13. • N ng d mùi • Ngu ng c m nh n và d nh y, kh nang phân bi t cu ng d , khuynh hu ng thích nghi
 14. 14. Th n kinh m t (V1) Th n kinh hàm trên (V2) Th n kinh hàm du i (V3)
 15. 15. • S nh y c m hóa h c t ng quát trong mui, mi ng và kh p co th • C m giác trigemina – Nu c gi i khát có gas: Tê nh c a CO2 – t: cay nóng, Tiêu: cay nóng, Mù tat: cay n ng hang lên mui
 16. 16. • H p ch t thom góp ph n vào các dánh giá c a v . Ví d : mùi chanh • V d ch u s làm tang cu ng các mùi bay hoi. V d : hàm lu ng du ng tang trong nu c trái cây làm gi m mùi khó ch u • TK: D. Valentin, C. Chrea, Dzung Hoang Nguyen. Taste-odour interactions in sweet taste perception
 17. 17. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

×