Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UEH - QTH - Change & conflict management hocmba@gmail.com

UEH - QTH - Change & conflict management hocmba@gmail.com

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

UEH - QTH - Change & conflict management hocmba@gmail.com

 1. 1. Quản trị học 1
 2. 2. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ XUNG ĐỘT 2
 3. 3. Welcome clip 1
 4. 4. CEOCindy M.Tuấn 4
 5. 5. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI  Cách tiếp cận có hệ thống để đối phó với thay đổi, cả từ góc độ của một tổ chức và trên cấp độ cá nhân.  Quản lý thay đổi có ít nhất ba khía cạnh khác nhau:  Thích nghi với thay đổi  Kiểm soát thay đổi  Thực hiện thay đổi 5
 6. 6. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI Đối thủ cạnh tranh Khách hàng Nhà cung cấp Kinh tế Công Chính trị nghệ Các yế u Văn thay đổ i hóa bên Các yếu tố Công ngoài Tổ chức thay đổi việc bên trong Cấu Nguồn trúc tổ Luật lệ nhân lực chức Nhập khẩu Tài Chính Phát triển Kỹ thuật 6
 7. 7. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC 1 8 2 7 3 6 4 5 7
 8. 8. Quản trị thay đổi trong tổ chức Commitment Exploration Resistance 4 GIAI ĐOẠN CHÍNH Denial 8
 9. 9. QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI Tại sao cá nhân có phản ứngkháng cự đối với sự thay đổi ?Self-interestMisunderstandingLack of trustDifferential assessmentAbility to adjust 9
 10. 10. QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI Phương pháp phân tích các tác động của Kurt Lewin. Lực cản Lực cản Performance Nổ lự c Y thay đổ i X Lự c đẩ y Lự c đẩ y Time 10
 11. 11. QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI Quy trình UNFREEZE UNFREEZE CHANGE REFREEZE Xác định những gì  Giao tiếp thường  Giữ gìn sự bền vững cần thay đổi xuyên cho sự thay đổi Thức tỉnh, tạo nên  Trao quyền  Lãnh đạo đông viên , nhu cầu thay đổi  Tạo cơ hội cho nhân gắn kết mọi người trong nhân viên viên tham gia vào  Đánh giá, khen Lãnh đạo hỗ trợ quy trình thay đổi thưởng nhân viên và phải làm gương 11
 12. 12. QUẢN TRỊ SỰ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI Overcoming resistance method Participation & involvement Facilitation & support Education & communication Manipulation & co-optation Negotiation & agreement Positive Explicit & implicit coercion Neutral Negative 12
 13. 13. 13
 14. 14. QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT  Xung đột : là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác  Không phải lúc nào khái niệm xung đột cũng đều được hiểu theo nghĩa xấu Phản ứng của Rời công ty nhân viên khi có xung đột Kháng cự Cách ly Xung đột giữa cá nhân/tổ chức Tìm cách lẩn tránh Tạo bè phái 14
 15. 15. NGUYÊN NHÂN XUNG ĐỘT 15
 16. 16. TÁC ĐỘNG CỦA XUNG ĐỘT Lợi ích Lợi ích  Tập trung vào nhiệm  Tập trung vào nhiệm Là một dấu hiệu của vụ có ích vụ có ích một tổ chức hoạt  Tăng cường hiểu biết  Tăng cường hiểu biết động và chỉ thật giữa các bên, và cá giữa các bên, và cá sự là vấn đề khi nhân nhân quá mức.  Gắn kết nhóm  Gắn kết nhóm  Đạt được mục tiêu  Đạt được mục tiêu Thiệt Hại Thiệt Hại  Lãng phí nguồn lực  Lãng phí nguồn lực  Nhận thức méo mó,  Nhận thức méo mó, chôn vùi tài năng chôn vùi tài năng  Phản ứng của người  Phản ứng của người thua cuộc thua cuộc  Sự điều phối kém  Sự điều phối kém 16
 17. 17. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT 17
 18. 18. QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT – KỸ THUẬT Không Quan tâm nhiều đến mình hướng về cá nhân CẠNH HỢP TRANH TÁC Quan tâm Quan tâm ít đến Thỏa nhiều đến người khác hiệp người khác LẨN NHƯỢNG Hướng Hướng TRÁNH BỘ đến vấn đến vấn đề ,,mục đề mục tiêu cao tiêu cao Quan tâm ít đến mình cả cả 18
 19. 19. 19
 20. 20. 21
 21. 21. 23
 22. 22. Thank YOUThank you http://vneconomics.com hocmba@gmail.com 24

×