Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah spm kbat

Sejarah kbat question from http://padlet.com/rosnisal/bukukbatsejspm

 • Login to see the comments

Sejarah spm kbat

 1. 1. 1 TINGKATAN 4 BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA  Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita?  Nyatakan iktibar yang boleh dipelajari oleh generasi muda hari ini daripada sifat keterbukaan Tamadu Indus.  Peningkatan kemahiran  Berlaku pertukaran teknologi  Peningkatan dalam aspek seni bina  Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat Indus dalam membina bandar terancang.  Bersikap inovatif  Menerima pandangan dan pendapat  Pertukaran teknologi  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang?  Sifat keterbukaan masyarakat Indus  Melakukan teknologi pembakaran batu bata  Mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri  Pada pendapat anda, mengapakah Tamadun Indus dianggap memberi sumbangan yang penting kepada peradaban manusia.  Keamanan ialah teras kekuatan sebuah bangsa  Keupayaan mewujudkan sebuah bandar terancang  Sifat keterbukaan masyarakat dalam membuat hubungan luar  Adakah kawasan tempat tinggal anda sebuah kawasan petempatan terancang? Berikan alasan-alasan anda. (A) Terancang  Bangunan tersusun  Jalan raya lurus dan tersusun  Kemudahan infrastruktur yang kemas kini (B) Tidak Terancang  Bangunan berserabut  Jalan raya tidak tersusun  Kemudahan infrastruktur yang lemah  Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda dapat memastikan keindahan bandar terpelihara?  Menjaga kebersihan bandar  Mengelak membuang sampah merata-rata  Mengadakan kempen kebersihan  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho.  Menguruskan pertahanan  Bertanggungjawab memungut cukai  Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran raja  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia.  Memperkenalkan sistem pengairan  Memperkenalkan alat pertanian daripada besi  Menggunakan cangkul dan sabit  Pada pendapat anda, mengapakah karya Sun Tzu iaitu ’The Art of War’ popular sehingga hari ini?  Cara-cara menangani musuh  Membicarakan selok-belok perang  Diaplikasi dalam urusan perniagaan  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, senaraikan faktor-faktor kemajuan sesebuah tamadun.  Lokasi yang strategik  Kecekapan pemerintah  Kewujudan keamanan BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN S: Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah tamadun Yunani mengalami pelbagai bentuk pemerintahan dan pentadbiran?  Menunjukkan orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran negara kota.  Rakyat Yunani berhak menentukan sistem kerajaannya.  Untuk mengekalkan keamanan dalam negeri.  Untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai serta adil.  Untuk menentang kezaliman dalam pemerintahan.  Untuk kestabilan politik. S: Pada pandangan anda, apakah kepentingan sistem perundangan terhadap sesebuah negara?  Untuk mengekalkan kedaulatan negara.  Sebagai garis panduan pemerintahan dan pentadbiran negara.
 2. 2. 2  Untuk mengekalkan keamanan dalam negeri.  Untuk melicinkan pentadbiran negara.  Supaya rakyat patuh kepada peraturan.  Undang-undang dapat mendisiplinkan rakyat. S: Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan kepada negara?  Melahirkan masyarakat yang berilmu.  Melahirkan modal insan yang berkualiti.  Asas kepada kemajuan negara.  Menyediakan masyarakat minda kelas pertama.  Keperluan terhadap pasaran kerja yang berprofil tinggi.  Melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani dan intelek. S: Selain mendapatkan ilmu di sekolah, terangkan cara lain untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.  Pembelajaran secara talian.  Melalui pembacaan buku ilmiah.  Melalui kelas-kelas tambahan/tuisyen luar.  Melalui pengalaman.  Belajar secara bersendirian/bersama guru di rumah.  Secara gaya pos. S: Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah rakyat Yunani, Rom, India dan China mampu membina seni bina yang agung?  Sistem pendidikan yang menekankan bidang kejuruteraan dan seni bina.  Ramai jurutera-jurutera mahir.  Memiliki kepakaran dalam bidang arkitek dan seni bina.  Teknologi pembinaan yang termaju mendahului zamannya.  Penekanan terhadap ilmu matematik dan geometri.  Kreatif,inovatif dan reaktif. S: Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat perlu kepada kehidupan beragama?  Sebagai panduan kehidupan di muka bumi.  Masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan alam sekitar.  Untuk membentuk peribadi yang mulia.  Masyarakat beragama mudah diurus.  Masyarakat beragama mudah mengikut peraturan.  Sebagai pegangan/prinsip hidup. BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA  Pada pendapat anda, mengapakah petempatan awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf sebagai sebuah kerajaan?  Pemerintahnya belum bergelar raja  Mengapakah Malaysia kini menumpukan semula kegiatan ekonomi pertanian?  Untuk keperluan sendiri  Menambahkan pendapatan  Tidak bergantung import makanan  Memberi peluang pekerjaan  Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda boleh membantu meningkatkan hasil pertanian negara?  Meningkatkan ilmu di bidang pertanian  Memilih subjek berkaitan pertanian di sekolah  Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian tempatan  Galak rakan membeli barangan keluaran tempatan  Seandainya anda ingin memajukan kawasan anda sebagai pusat perdagangan antarabangsa, apakah usaha yang perlu anda lakukan?  Memberi jaminan keselamatan  Mengenakan cukai yang berpatutan  Tenaga buruh berkualiti  Memilih tempat strategik  Menggunakan bahasa antarabangsa dalam urusan perdagangan / bahasa Inggeris  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini?  Rajin berusaha  Tidak mudah berputus asa  Mahir dalam ilmu pelayaran  Berani belayar di lautan luas  Mempunyai sistem pentadbiran yang teratur  Sebagai generasi muda hari ini, mengapakah kita wajar mempertahankan institusi beraja?  Mengekalkan kestabilan negara  Mematuhi undang-undang  Menepati amalan demokrasi  Negara sentiasa berada dalam keadaan aman  Mengekalkan kesetiaan rakyat
 3. 3. 3  Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kebebasan beragama diamalkan di negara Malaysia?  Kebebasan menyambut perayaan agama masing- masing  Perlembagaan Malaysia telah menetapkan kebebasan beragama  Kebebasan membina tempat beribadat selagi mematuhi undang-undang  Sambutan perayaan setiap kaum turut diraikan oleh rakyat berbilang kaum  Terdapat peruntukan kewangan bagi setiap kaum untuk membina rumah ibadat  Sekiranya anda seorang pengkaji batu bersurat, apakah maklumat yang mungkin anda peroleh daripada batu bersurat.  Agama  Undang-undang  Pemerintahan raja  Arahan dan amaran raja  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan monumen dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.  Melambangkan orde kosmos  Memperingati tokoh ternama  Memperingati peristiwa penting  Tempat menyimpan patung dewa utama  Melambangkan kehebatan seni binanya  Berperanan sebagai rumah ibadat Hindu Buddha  Pada pandangan anda, mengapakah monumen seperti candi perlu dikekalkan sebagai suatu khazanah negara  Berperanan sebagai rumah ibadat  Tempat menyimpan abu jenazah raja  Melambangkan kehebatan seni binanya  Tempat menyimpan patung dewa utama  Melambangkan orde kosmos kerajaan awal  Melambang keagungan seseorang pemerintah  Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara?  Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat  Menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat  Bahasa keagamaan dalam buku agama  Perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu  Bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal  Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara berjaya mempelbagaikan kebudayaan dan membina keharmonian dalam masyarakat?  Sikap inovatif dan kreatif  Mempunyai pemikiran yang terbuka  Hidup bersatu padu  Mengamalkan sikap kerjasama  Bagaimanakah generasi muda kini boleh memainkan peranannya untuk mengembalikan kegemilangan kerajaan-kerajaan lampau?  Berani melayari lautan luas  Berani menceburi bidang perdagangan laut  Seharusnya mempunyai semangat meneroka  Berbangga dengan keturunan yang mahir dalam kelautan BAB 4: TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH S: Pada pendapat anda , nyatakan usaha-usaha berkesan untuk mengelakkan masyarakat terjerumus ke zaman jahiliah.  Mengamalkan kehidupan beragama.  Mementingkan ilmu pengetahuan.  Minda dan sikap kelas pertama.  Melahirkan modal insan yang berkualiti.  Membudayakan amalan membaca di mana sahaja.  Menghayati prinsip dalam Rukun Negara. S: Pada pandangan anda, apakah kelebihan yang diperoleh Nabi Muhammad s.a.w melalui kehidupan kecil baginda yang mencabar?  Memupuk sikap sabar serta tabah.  Memupuk sikap berdikari.  Memupuk sikap jujur dalam perniagaan.  Sebagai latihan/persediaan sebelum dilantik menjadi Rasul.  Membentuk keperibadian yang mulia.  Membentuk ketahanan fizikan dan mental. S: Apakah kepentingan isi kandungan Surah Al Alaq, ayat 1 hingga 5 kepada umat Islam?  Membaca jambatan ilmu.
 4. 4. 4  Islam menggalakkan kajian terhadap sesuatu perkara.  Bangsa yang berilmu akan berjaya dan cemerlang.  Bermula era ketamadunan Islam dan berakhirnya zaman jahiliah.  Ilmu yang dituntut akan membina masyarakat.  Dapat membina tamadun bangsa yang cemerlang. BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH  Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku?  Saling bertolak ansur  Menghormati hak asasi  Mengamalkan akhlak yang mulia  Kepimpinan melalui teladan  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diambil apabila berlakunya peperangan?  Peperangan telah memusnahkan hasil tanaman  Ramai yang akan terkorban akibat daripada peperangan  Peperangan akan menyebabkan kemusnahan harta benda  Timbul kesedaran tentang pentingnya kedamaian dan keamanan  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan konsep hijrah yang diamalkan pada hari ini?  Mereka dianggap sebagai pelarian  Kehadiran mereka ke sesebuah negara tidak diundang  Mereka akan dihantar semula ke negara tempat asal masing-masing  Penghijrahan sesuatu kelompok manusia akibat daripada peperangan  Berikan beberapa contoh yang menunjukkan konsep hijrah boleh diamalkan oleh pelajar untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian.  Perubahan dari tidak berdisiplin kepada berdisiplin  Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha  Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua  Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Makkah oleh Nabi Muhammad s.a.w.  Islam tersebar secara aman  Agama menyembah berhala dihapuskan  Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam  Kehidupan orang Islam menjadi aman damai BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA  Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Bani Umaiyah mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang.  Berpandangan jauh  Perancangan yang baik  Kebijaksanaan pemerintahan  Melaksanakan pembaharuan  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah bidang penterjemahan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan.  Memelihara warisan ilmu daripada lenyap  Mempertingkat kegiatan penyelidikan dan kajian  Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah ke dalam bahasa Arab  Mengikut pendapat anda, apakah peranan pihak kerajaan dalam memajukan bidang pendidikan di negara kita?  Memberi galakan berbentuk ganjaran  Membina lebih banyak sekolah  Membina perpustakaan yang lengkap  Mewajibkan pendidikan  Membina lebih banyak pusat pengajian tinggi  Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?  Menubuhkan pusat-pusat pengajian tinggi  Mewujudkan pusat penyelidikan ilmu  Menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia  Perbanyakkan aktiviti penterjemahan  Melahirkan ramai ilmuan tempatan  Menyediakan lebih banyak perpustakaan
 5. 5. 5  Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda bagi membentuk budaya keilmuan dan intelektual yang tinggi di negara kita?  Memelihara warisan ilmu daripada lenyap  Menghargai ilmu pengetahuan  Keterbukaan menerima ilmu daripada pelbagai sumber asing  Meningkatkan mutu ilmu  Membudayakan tabiat suka membaca  Mengamalkan sikap cuba jaya  Belajar bersunguh-sungguh  Membuat inovasi / rekaan baru / bersikap inovatif  Meningkatkan kemahiran berfikir  Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Turki Uthmaniyah demi memperkukuhkan negara kita Malaysia.  Mencintai tanah air  Bertolenrasi / bertolak ansur  Mewujudkan perpaduan kaum  Melahirkan semangat patriotisme  Menyertai pasukan sukarela / PLKN  Sekiranya anda seorang mubaligh yang menyebarkan Islam di Eropah pada abad ke-14 Masihi, apakah ciri-ciri yang mesti anda miliki bagi melaksanakan misi tersebut?  Tabah semasa menghadapi cabaran  Memiliki sifat siddiq / berkata benar  Memiliki sifat amanah / dipercayai  Memiliki sifat fatanah / bijaksana  Kebolehan berkomunikasi dengan baik  Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang membawa kepada kejayaan dan kegemilangan sesebuah negara?  Tegas  Amanah  Inovatif  Menguasai teknologi moden dan terkini  Optimis / berpandangan jauh / berfikiran positif  Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin, bagaimanakah anda dapat mengekalkan kegemilangan negara?  Kepimpinan yang berwibawa  Perpaduan dalam kalangan penduduk  Dasar toleransi antara golongan pemerintah dan diperintah  Kebijaksanaan pemerintah  Meningkatkan kecemerlangan / kegemilangan ilmu  Kemunculan, perkembangan dan kejatuhan Islam dalam sejarah perkembangan tamadun manusia memberikan banyak pengajaran kepada kita hari ini. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.  Sumbangan pemerintah juga sangat penting  Mengajar kita bahawa perpaduan amat penting  Sumbangan golongan cerdik pandai sangat penting  Menekankan kemajuan politik seiring dengan perkembangan ilmu  Menekankan kemajuan sosial seiring dengan perkembangan ilmu  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan faktor kelangsungan sesebuah tamadun.  Menjaga keamanan  Sumbangan golongan cerdik pandai  Perpaduan penting untuk penerusan sesuatu ummah  Kemampuan masyarakat menguasai segala bidang kehidupan  Kompromi dan toleransi penting dalam sesebuah negara yang pelbagai kaum  Peranan pemerintah penting untuk menentukan jatuh bangunnya sesebuah tamadaun  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah cara-cara kehidupan sosial yang dicadangkan oleh Islam?  Berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan  Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan  Setiap perlakuan manusia perlu mengikut landasan Islam yang telah ditetapkan  Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa  Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah kerajaan boleh mencapai kegemilangannya?  Kemajuan ICT  Rakyat yang taat setia  Mempunyai teknologi  Kemajuan dalam sains
 6. 6. 6 BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA S: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Asia Tenggara menjadi lokasi kedatangan Islam?  Lokasi yang strategik di tengah-tengah China dan India.  Sejak dahulu lagi Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan emporium dunia.  Sasaran dakwah yang luas merangkumi pelbagai bangsa.  Masyarakat Asia Tenggara mudah menerima perubahan kepercayaan/sikap keterbukaan.  Tiada tentangan oleh pemerintah terhadap dakwah Islam.  Masyarakat Asia Tenggara perlukan agama yang menyeluruh seperti Islam. S: Sekirnya anda sebagai mubaligh Islam, apakah ciri yang perlu ada bagi seorang mubaligh untuk menyebarkan dakwah Islam.  Cekal  Berdakwah dengan bijaksana.  Menunjukkan keperibadian yang mulia.  Lemah lembut dalam usaha dakwah.  Jujur.  Memiliki pengetahuan yang luas dalam Islam. S: Pada pendapat anda, apakah keistimewaan agama Islam sehingga menjadi anutan utama menggantikan agama Hindu Buddha?  Islam menganjurkan persamaan taraf.  Islam tidak menghalang adat selagi mematuhi syariat Islam.  Kemurnian ajaran Islam itu sendiri.  Islam agama yang universal.  Islam merangkumi semua aspek kehidupan/lengkap.  Islam juga menganjurkan kemajuan sosial. BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT  Pada pendapat anda, mengapakah undang- undang mengecualikan raja daripada sebarang hukuman?  Melambangkan kedudukan raja  Sultan sebagai kuasa tertinggi dalam kerajaan  Pada pendapat anda, bagaimanakah sistem pendidikan boleh menjana perpaduan masyarakat Malaysia masa kini.  Mempunyai satu bahasa kebangsaan  Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum  Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan  Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan  Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara?  Menjamin keamanan  Mengekalkan perpaduan kaum  Mengawal tingkah laku masyarakat  Menjamin keharmonian hidup masyarakat  Menentukan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan  Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kehadiran Islam terhadap perkembangan undang-undang di Tanah Melayu?  Hukum Islam sebagai asas perundangan  Mengembangkan undang-undang bertulis  Undang-undang ditulis menggunakan tulisan jawi  Terdapat hukum berpegang kepada hukum syarak  Fasal-fasal dalam undang-undang menunjukkan kekuatan agama Islam  Pada pandangan anda, apakah kepentingan pendidikan dalam kehidupan masyarakat hari ini.  Memajukan diri  Pembangunan negara  Selaras dengan ajaran agama  Menjadi pemimpin berwibawa  Mendapat peluang pekerjaan yang baik  Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam mampu membawa negara ke arah kemajuan?  Mentaati pemerintah  Mementingkan perpaduan  Memartabatkan ilmu pengetahuan  Mengutamakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan  Mementingkan keamanan / peperangan  Kerjasama semua golongan masyarakat  Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri seorang pedagang yang berjaya?
 7. 7. 7  Amanah  Berilmu  Gigih  Bertolak ansur  Tidak menindas  Berdasarkan pemerhatian anda, apakah fungsi wang pada masa kini?  Kuasa membeli  Lambang status  Keperluan hidup  Keselesaan hidup  Memenuhi kehendak BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH  Pada pandangan anda, apakah iktibar zaman gelap di Eropah kepada generasi muda hari ini?  Memajukan ekonomi  Perlu kreatif dan inovatif  Perlukan kerajaan yang kukuh  Mewujudkan kestabilan politik  Perlu mementingkan ilmu pengetahuan  Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka?  Raja memiliki tanah secara mutlak  Pentadbirannya dibantu oleh pembesar  Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir  Pembesar mendapat naungan / tenaga dan cukai kepada raja  Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada raja  Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar  Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah  Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan kehidupan Zaman Gelap di Eropah daripada berlaku.  Menggalakkan kegiatan ilmu pengetahuan  Membiayai kegiatan ilmu pengetahuan  Mewujudkan pemerintahan pusat yang kuat  Menubuhkan instituís pengajian tinggi seperti universiti secara meluas  Memastikan keamanan dan kestabilan berlangsung dalam negara  Meluaskan kegiatan ekonomi negara  Memastikan sektor ekonomi meliputi pelbagai sektor / tidak bergantung kepada satu-satu pengeluaran sahaja  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diambi daripada perkembangan pada Zaman Renaissance?  Berani mempunyai sifat inkuiri  Menggunakan minda sepenuhnya  Kita harus meneroka ilmu pengetahuan  Menekankan pemikiran logik dan saintifik  Berani untuk meneroka perkara dan bidang baru  Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah.  Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini daripada zaman penjelajahan dan penerokaan Barat?  Optimistik  Tidak mudah putus asa  Membentuk keyakinan diri  Meluaskan pengetahuan  Sifat sanggup mengambil risiko  Keberanian menghadapi cabaran  Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan  Semangat inkuiri yang tinggi untuk berjaya TINGKATAN 5 BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan dua kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran Asia Tenggara  Penubuhan Kerajaan Pusat  Pentadbiran pusat diketuai gabenor General  Raja kehilangan kuasa  Pentadbiran dijalankan melalui biro  Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro  Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran  Pengenalan sistem Undang-undang Barat  Pembesar tempatan kehilangan pengaruh  Pada pandangan anda, mengapakah ciri-ciri perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
 8. 8. 8 bertukar menjadi lebih radikal?  Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat  Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah  Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal  Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan  Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat  Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara.  Perjuangan secara berorganisasi  Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan  Bersatu padu dalam perjuangan  Sikap berdisiplin  Gigih berusaha  Tolong-menolong / bekerjasama  Mempunyai semangat setia negara yang tinggi  Kebijaksanaan pemimpin  Pada pendapat anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk sejak daripada bangku sekolah lagi?  Negara akan aman damai  Rakyat hidup bersatupadu  Wujud rasa sayangkan negara  Mewujudkan kestabilan politik  Rela mempertahankan maruah negara  Memupuk perasaan bangga pada negara  Memupuk taat setia kepada pemerintah  Dapat mengekalkan kedaulatan negara  Rakyat mematuhi undang-undang negara  Memperkukuhkan taat setia rakyat pada negara  Sebagai seorang warganegara, berikan bukti bahawa anda cintakan negara Malaysia.  Mengibarkan bendera  Menghormati lagu kebangsaan / lambang-lambang negara  Mengamalkan prinsip Rukun Negara  Berdisiplin / menghormati undang-undang  Menghormati perlembagaan  Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda untuk mengukuhkan institusi pemerintahan negara?  Mengukuhkan kepimpinan negara  Mengisi kemerdekaan dengan kemajuan  Sentiasa memberi sokongan kepada pemerintahan negara  Membentuk permuafakatan antara rakyat dan institusi pemerintahan  Berganting bahu membantu dan menyokong institusi pemerintahan  Mewujudkan perpadaun dalam kalangan rakyat berbilang kaum  Memupuk perasaan setia /cinta akan negara  Bersifat patriotik BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA. S: Mengapakah kuasa Barat begitu mudah menjajah negara-negara Asia Tenggara?  Kuasa Barat memiliki senjata yang moden.  Perjuangan pemimpin tempatan menggunakan senjata tradisional.  Pemimpin tempatan tidak bersatu.  Pemimpin tempatan terlalu mempercayai janji manis kuasa Barat.  Kuasa Barat menggunakan tipu muslihat dalam perjanjian dengan pemimpin tempatan.  Pemimpin tempatan tidak mendapat sokongan Sultan.  Sultan yang terpaksa memihak kepada British. S: Sekiranya anda sebagai pemimpin tempatan pada masa itu, apakah usaha anda untuk mengekalkan kedaulatan negeri daripada diceroboh oleh kuasa luar?  Mempelajari ilmu tentang selok belok pentadbiran Barat.  Memperkasakan pasukan pertahanan tempatan.  Tidak menandatangani sebarang perjanjian dengan kuasa Barat tanpa usul periksa.  Mengekalkan kestabilan politik dalam negeri.  Menyelesaikan masalah politik dalam negeri dengan segera.  Menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri. S: Pada pendapat anda, mengapakah British menghalang pengaruh Kaum Muda daripada memasuki ke negeri-negeri Melayu?  Supaya orang Melayu tiada kesedaran nasionalisme.  British tidak mahu orang Melayu bangkit menentang British.  Kaum Muda dianggap aliran kiri pada mata British.
 9. 9. 9  British khuatir orang Melayu akan memperoleh kesedaran kepentingan pendidikan.  British tidak mahu pemikiran Kaum Muda mempengaruhi Sultan-Sultan.  British khuatir dakwah Kaum Muda adalah bersifat politk.  British tidak mahu orang Melayu bersatu. S: Mengapakah akhbar, majalah dan novel menjadi wadah utama sebagai penggerak kesedaran kebangsaan?  Akhbar mudah didapati.  Akhbar murah.  Akhbar senang diterbitkan.  Merupakan saluran berkesan dalam penyampaian kesedaran kebangsaan.  Sebagai tapak penulisan tentang semangat nasionalisme.  Berita nasionalisme dapat diterima dengan cepat.  Sebagai ejen gerakan nasionalisme. S: Sebagai pengerusi persatuan sejarah di sekolah, cadangkan program dan aktiviti yang boleh meningkatkan semangat kebangsaan di kalangan warga sekolah.  Sambutan hari kemerdekaan.  Sambutan hari pahlawan.  Melawat muzium tentera/muzium negara.  Pertandingan perbarisan/kawat kaki.  Lakonan perjuangan pemimpin tempatan.  Kuiz sejarah. S: Buktikan anda juga memiliki semangat nasionalisme.  Belajar bersungguh-sungguh disekolah.  Mematuhi undang-undang.  Menghormati lagu kebangsaan.  Menghayati prinsip Rukun Negara.  Taat dan setia kepada raja dan negara.  Menolak penjajahan bentuk baru. BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA  Pada pendapat anda, apakah amalan yang patut dicontohi bagi menjamin keutuhan bangsa dan negara kita.  Bijaksana  Perundingan  Perundangan  Pakatan Murni  Amalan bekerjasama  Pemuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin  Pemuafakatan antara pemimpin dengan rakyat  Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mempertahankan kedaulatan warisan Kesultanan Melayu?  Mempertahankan kedaulatan negara  Menjaga keamanan negara  Melindungi kepentingan rakyat  Menjamin kesentosaan sistem pemerintahan  Menjamin taat setia rakyat  Melahirkan masyarakat bersatu padu / perpaduan kaum / perpaduan negara  Menjadi lambang/simbol/tanda /identiti /negara  Pada pandangan anda, mengapakah institusi Kesultanan Melayu perlu dipertahankan  Lambang perpaduan  Lambang taat setia rakyat  Memelihara agama Islam  Lambang ketuanan orang Melayu  Memelihara warisan bangsa  Asas pembentukan negara dan bangsa  Asas pemerintahan Raja Berperlembagaan  Memelihara keharmonian rakyat berbilang kaum  Memelihara hak istimewa orang Melayu  Mengapakah kita perlu mengekalkan institusi kesultanan di negara kita?  Payung negara  Ketuanan Melayu  Ketua agama Islam  Lambang perpaduan  Lambang kedaulatan negara  Simbol keutuhan negara  Mengekalkan keharmonian  Tonggak keagungan kerajaan Malaysia  Memelihara hak keistimewaan orang Melayu  Memelihara agama Islam sebagai agama rasmi negara  Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka?  Menjadi identiti sesebuah negara  Penyatuan negara dan bangsa  Warisan Kerajaan Kesultanan Melaka  Melambangkan kebesaran sultan  Lambang kebesaran / kedaulatan kesultanan
 10. 10. 10 Melayu  Mengikut pengetahuan sejarah anda mengapakah Undang-undang Tubuh Terengganu diwujudkan?  Mengekalkan amalan sistem monarki  Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan  Menghalang British meluaskan kuasanya di Terengganu  Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah Terengganu  Sebagai benteng untuk mengekalkan kedaulatan negari Terengganu  Mewujudkan keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan  Pada pendapat anda, apakah isu-isu yang menjadi panduan untuk merangka perlembagaan yang mantap di negara kita?  Menjaga hak asasi manusia  Mengukuhkan perpaduan antara kaum  Agama Islam sebagai agama rasmi negara  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan  Mengukuhkan taat setia rakyat kepada negara  Mengambil kira kedudukan Raja-Raja Melayu  Mengambil kira hak istimewa orang Melayu  Memantapkan sistem pentadbiran / pemerintahan  Mengutamakan kebajikan semua golongan rakyat  Sebagai generasi muda, mengapakah anda perlu menghormati perlembagaan negara?  Undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan kerajaan  Perlembagaan menjamin kestabilan negara  Perlembagaan memenuhi aspirasi rakyat  Dapat mengelak perbalahan antara kaum  Dapat mengelak perbalahan antara agama  Menjamin taat setia rakyat kepada negara  Perlembagaan menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat  Perlembagaan dapat mengelak berlakunya kacau bilau dalam negara BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA  Apakah iktibar yang anda peroleh daripada pemimpin Melayu dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.  Kerjasama dalam kalangan raja-raja Melayu  Kerjasama mempertahankan bahasa Melayu  Kerjasama antara pemimpin-pemimpin Melayu  Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pemimpin  Berpegang kepada peribahasa seperti aur dengan tebing  Mempercepatkan semangat perjuangan menuntut kemerdekaan  Mengapakah perlu wujudnya kerjasama antara Raja-raja dan pemimpin pada hari ini?  Menjamin keadilan sejagat  Menggalakkan perpaduan kaum  Mengelakkan rasa tidak puas hati antara kaum  Supaya pembangunan dinikmati bersama  Mewujudkan semangat kebersamaan  Mewujudkan kestabilan politik  Mewujudkan keamanan negara  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu hasil pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948?  Kuasa raja-raja Melayu dikembalikan  Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan  Status quo negeri-negeri Melayu dilindungi  Syarat kerakyatan kepada orang dagang diperketatkan  Pada pandangan anda, mengapakah orang Melayu boleh menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948?  Kuasa dan kedudukan sultan dipulihkan  Pembahagian kuasa yang jelas antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri  Kerakyatan tidak diberi sewenang-wenangnya  Orang Melayu diakui ketuanannya  Negeri-negeri Melayu mendapat perlindungan  Memartabatkan kedudukan Islam  Adat istiadat Melayu dimartabatkan  Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi ke atas Tanah Melayu sekiranya Persekutuan Tanah Melayu 1948 tidak dibentuk?  Orang Melayu memberontak  Kedudukan agama Islam dicabar  Tanah Melayu menjadi jajahan British  Raja-raja Melayu kehilangan kedudukan  Pendidikan orang Melayu semakin terabai
 11. 11. 11  Ekonomi negara dikuasai oleh orang dagang  Status quo orang Melayu sebagai peribumi tercabar BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA  Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong Pakatan Murni di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.  Mereka menyedari bahawa pakatan ini akan mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu  Menerusi Pakatan Murni keharmonian kaum dapat dicapai  Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk  Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh menerapkan unsur-unsur pakatan murni dalam kehidupan seharian?  Menghasilkan perpaduan kaum  Wujudkan kerjasama dalam kalangan masyarakat berbilang kaum  Wujud permuafakatan politik antara kaum  Wujud parti berbilang bangsa  Menyokong pelaksanaan sekolah wawasan  Menggunakan bahasa kebangsaan  Mengamalkan budaya kebangsaan  Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara?  Menghargai kebijaksanaan pemimpin negara  Mendukung konsep kerjasama /toleransi  Kemakmuran negara dipelihara  Bersatupadu / perpaduan  Taat kepada pemerintah / kerajaan  Mengamalkan rasa hormat menghormati  Mengadakan rundingan / pemuafakatan  Saling faham memahami  Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab warganegara dalam memelihara kemerdekaan negara?  Menjaga keamanan negara  Menjaga nama baik negara  Menjaga keamanan negara  Menjaga keharmonian kaum  Mengharumkan nama negara  Mewujudkan perpaduan kaum  Meningkatkan kemajuan ekonomi  Merealisasikan konsep satu Malaysia  Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang kaum.  Menyertai aktiviti sukan  Saling kunjung-mengunjung semasa perayaa kaum  Pengaulan / aktiviti melibatkan pelbagai kaum  Menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)  Menghayati perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam meningkatkan perpaduan  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tindakan Tunku Abdul setelah memenangi pilihanraya pada tahun 1955 sehingga mencapai kemerdekaan  Membentuk kabinet  Menuntut kemerdekaan  Berunding dengan pihak British  Mengetuai rombongan ke London  Membuat pengisytiharan tarikh kemerdekaan  Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 adalah hasil kebijaksanaan pemimpin nagara. Pada pandangan anda, apakah pendekatan terbaik dalam memastikan kemerdekaan yang kita nikmati akan terus dipelihara?  Mendukung konsep kerjasama  Tolak ansur / toleransi antara pelbagai kaum  Memelihara perpaduan antara kaum  Menyelesaikan masalah hubungan antara kaum melalui meja rundingan  Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat  Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA. S: Apakah kebaikan pembentukan Malaysia?  Ancaman komunis dapat dihapuskan.  Dapat menyeimbangkan kependudukan.  Dapat memerdekakan negeri-negeri anggota.  Negeri-negeri anggota dapat mempelajari hal ehwal pentadbiran.  Ekonomi negara dapat dipelbagaikan.  Sumber kekayaan negara bertambah.
 12. 12. 12  Dapat menjalinkan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. S: Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda menghadapi tentangan daripada pihak-pihak tertentu yang tidak bersetuju dengan pembentukan gagasan Malaysia?  Berunding dengan pihak yang tidak bersetuju dengan gagasan Malaysia.  Menyelesaikan masalah melalui orang tengah iaitu PBB.  Tidak menunjukkan permusuhan sebaliknya menunjukkan persahabatan.  Mengerahkan pasukan keselamatan bersedia sebilang masa.  Mengambil pendekatan diplomasi terlebih dahulu.  Mengambil tindakan ketenteraan sebagai langkah yang terakhir. S: Apakah iktibar yang anda dapat pelajari daripada peristiwa pembentukan gagasan Malaysia?  Menerusi diplomasi, sebarang masalah dapat diatasi.  Kepimpinan tokoh tempatan PTM, Sabah, Sarawak dan Singapura.  Bekerjasama dan tolak ansur demi kesejahteraan bersama.  Perpaduan asas kekuatan bangsa.  Tabah menghadapi cabaran.  Bijak menyelesaikan masalah. BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA  Bagaimanakah perlembagaan negara dapat memperkukuhkan perpaduan dan keamanan negara kita, Malaysia?  Wujud pakatan murni  Keharmonian kaum dapat dicapai  Negara dapat dibentuk tanpa pertumpahan darah  Wujud sebuah negara yang berdaulat  Bertoleransi dalam kalangan masyarakat  Mengutamakan keamanan  Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen Malaysia.  Setia kepada raja dan negara  Memperkasa perpaduan kaum  Menjadi manusia berilmu pengetahuan  Patuh kepada undang-undang negara  Tidak menghina instituís beraja dalam negara  Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia?  Tidak memburuk-buruk nama negara  Sanggup berkorban untuk tanah air  Tidak menderhaka kepada raja dan negara  Bersatupadu / bertoleransi / bekerjasama  Mematuhi undang-undang dan perlembagaan negara  Sentiasa bersyukur pada kemakmuran negara  Mengibarkan bendera Malaysia pada bangunan kerajaan  Pada pandangan anda, mengapakah perlu wujudnya hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri?  Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik  Hubungan baik perlu dipupuk untuk menjamin keharmonian  Sentiasa mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama  Satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah dan berasingan  Dapat membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa  Mengapakah pemerintah Malaysia memilih untuk membentuk negara persekutuan.  Menyatukan wilayah yang berasingan  Membentuk kerajaan yang stabil  Mewujudkan kecekapan pentadbiran  Mengukuhkan pentadbiran  Memajukan ekonomi  ”Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan” adalah merujuk kepada hasrat YAB Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan ’Konsep Satu Malaysia’ Jelaskan peranan generasi muda Malaysia dalam merealisasikan hasrat tersebut.  Saling menghormati  Mewujudkan perpaduan  Mempunyai sahsiah yang baik  Bertanggungjawab / akauntabiliti  Melahirkan persaingan yang sihat  Menjalinkan kerjasama / saling membantu
 13. 13. 13  Pada pendapat anda, apakah kepentingan Jata Negara kepada kita?  Bersatu padu  Sanggup berkorban  Kecintaan terhadap tanah air  Supaya rakyat sentiasa bersemangat  Mempertahankan kedaulatan negara  Mengapakah lambang-lambang negara perlu diwujudkan?  Menunjukkan kesetiaan  Supaya rakyat bersatu padu  Supaya rakyat sentiasa bersemangat  Membangkitkan semangat perjuangan  Menunjukkan kecintaan terhadap tanah air  Menunjukkan kesanggupan untuk berkorban  Sebagai generasi masa kini, bagaimanakah anda menghayati dan menghormati lambang-lambang negara Malaysia?  Menghayati maksud lambang-lambang  Mengibarkan jalur gemilang dalam majlis rasmi  Sentiasa berbangga dengan lambang-lambang  Berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan  Menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat  Memelihara kedudukan jalur gemilang supaya tidak dihina  Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara, apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka yang membakar bendera negara?  Melucutkan kewarganegaraan  Menjalani sesi kaunseling  Dikenakan denda  Mengenakan perkhidmatan masyarakat  Dibuang daerah / negeri  Dikenakan hukuman penjara PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN  Dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di negara kita adalah bermatlamatkan perpaduan. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui dasar-dasar pendidikan?  Belajar di sekolah yang sama  Menggunakan bahasa pengantar yang sama  Menggunakan kurikulum yang sama  Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum  Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam usaha memperkasa perpaduan bangsa.  Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara  Mengamalkan dasar Pendidikan Kebangsaan  Mengamalkan dasar kebudayaan kebangsaan  Merealisasikan sukan sebagai alat perpaduan  Menyemarakkan semangat patriotisme melalui sukan / kokurikulum  Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah?  Menggunakan bahasa kebangsaan semasa berkomunikasi  Mengamalkan budaya yang baik  Menghormati aktiviti kebudayaan kaum lain  Mengadakan aktiviti perkhemahan pelbagai kaum  Sebagai pelajar, apakah peranan anda dalam merealisasikan wawasan 2020?  Belajar bersungguh-sunggu  Menyanjung tinggi budaya bangsa  Patuh kepada ajaran agama yang dianuti  Berusaha mengekalkan kemajuan negara  Mewujudkan perpaduan pelajar pelbagai kaum  Pelajar perlu melibatkan diri dalam pengisian Wawasan BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN. S: Apakah kejayaan yang dikecapi Malaysia selepas melaksanakan Rancangan Pembangunan Ekonomi 5 Tahun?  KDNKK negara meningkat.  Peluang pekerjaan bertambah.  Penurunan paras kemiskinan.  Pendapatan negara bertambah.  Negara berorientasikan industri.  Dapat mengekalkan keharmonian kaum. S: Buktikan Malaysia berpotensi menjadi kuasa ekonomi dunia.  Ramai pelabur asing ternama melabur di Malaysia.  Malaysia merupakan negara hab halal, hab elektronik, hab pelancongan dan industri yang mapan.
 14. 14. 14  Nilai ringgit yang kukuh/stabil berbanding mata wang lain di dunia.  Penggunaan teknologi termaju dalam bidang pembangunan ekonomi serta sosial.  Kemudahan di Malaysia yang bertaraf dunia seperti PWTC, KLIA, Putrajaya, MSC, Litar Sepang, MAS dsb.  Malaysia diiktiraf dunia sebagai negara paling selamat untuk didiami.  Malaysia kaya dengan hasil bumi seperti petroleum, kayu dsb. S: Cadangkan kepada pemimpin ekonomi anda untuk memajukan sektor ekonomi negara supaya dapat menghasilkan negara yang berpendapatan tinggi.  Mewujudkan 1 daerah 1 industri.  IPTA menyediakan kursus dalam bidang berkaitan ekonomi.  Mewujudkan bank yang dapat membantu usahawan.  Menyediakan pinjaman modal dan bantuan teknologi serta konsultansi.  Mengenalpasti sumber negara yang berpotensi untuk dimajukan. Contoh: sektor pelancongan.  Menghasilkan produk tempatan yang bertaraf dunia. S: Cabaran-cabaran ekonomi Malaysia.  Rakyat miskin.  Kekurangan peruntukan.  Dikuasai oleh golongan tertentu.  Rasuah.  Rakyat yang membazir.  Bekalan bahan mentah yang semakin berkurangan. S: Langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut.  Mengadakan program pembangunan untuk rakyat miskin seperti FELDA dan FELCRA.  Membuat pinjaman dari Bank Dunia.  Penetapan kuota/khas untuk bumiputera.  SPRM sebagai badan berkuasa menangani rasuah ekonomi.  Rakyat perlu berjimat cermat menggunakan kemudahan sedia ada.  Menggunakan teknologi hijau dalam pembagunan ekonomi. BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA  Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, apakah tindakan yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan berlakunya peperangan?  Mematuhi dan mengamalkan undang-undang  Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain  Menanam kesedaran pentingnya keamanan  Berbaik-baik dengan semua negara  Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar  Andaikan anda menjadi pemimpin negara pada hari ini, berikan cadangan untuk mengelakkan berlakunya Perang Dunia Ketiga.  Penggunaan atom kimia diharamkan  Krisis antarabangsa diselesaikan di meja rundingan  Hubungan perdagangan yang adil wajib dilaksanakan  Hubungan diplomatik yang baik sentiasa dijalin antara negara  Tiada negara boleh campur tangan dalam hal negara lain  Pada pengetahuan sejarah anda, nyatakan empat sumbangan Malaysia kepada Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).  Bantuan OIC untuk menubuhkan UIAM  Mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam  Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2004  Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan  Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama  Pada pengetahuan sejaran anda, apakah usaha- usaha yang diambil untuk mengatasi masalah Negara-Negara Selatan?  Meningkatkan kerjasama antara negara  Membantu ekonomi negara yang miskin  Meningkatkan pasaran / jual beli antara negara  Meningkatkan kemudahan dan infrastruktur  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan?  Menyalahgunakan hak asasi manusia  Menafikan hak sama rata  Bersifat perkauman
 15. 15. 15  Dasar menindas  Pemerintahan yang zalim  Tidak berperikemanusiaan  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Malaysia perlu mengadakan hubungan yang baik dengan negara jiran di rantau Asia Tenggara?  Memajukan sektor pelancongan  Menyediakan latihan dan penyelidikan  Menyemarakkan lagi bidang kebudayaan  Menjamin keselamatan daripada ancaman luar  Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan  Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara  Pada pandangan anda, apakah kelebihan Malaysia menjalin hubungan luar dengan semua negara.  Memelihara kesejahteraan rakyat  Memelihara kestabilan politik negara  Membangunkan ekonomi negara  Meningkatkan kemajuan sosial  Menjamin keselamatan negara  Meningkatkan kemajuan perdagangan  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan antarabangsa / dunia?  Mengapakah negara kita perlu memupuk hubungan luar dengan negara-negara di peringkat antarabangsa?  Mengekalkan kedaulatan negara  Memupuk kesejahteraan dunia  Memelihara kepentingan nasional  Berbaik-baik dengan semua negara  Menjamin keselamatan rakyat dan negara  Pada pandangan anda, mengapakah Malaysia mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam menentukan dasar luarnya?  Menjamin keselamatan rakyat  Memelihara kepentingan nasional  Menggalakkan pembangunan  Mengekalkan kedaulatan negara  Menggalakkan kemajuan ekonomi  Mengekalkan keamanan sejagat  Pada pandangan anda, apakah kepentingan k-masyarakat kepada rakyat Malaysia?  Mampu bersaing di peringkat antarabangsa  Mampu menguasai ilmu terkini  Menjadi masyarakat yang kreatif  Mencipta teknologi baru  Menguasai bahasa asing  Melahirkan masyarakat yang bermaklumat  Negara akan mencapai taraf negara maju  Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan memperkenalkan projek Koridor Raya Multimedia.  Memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat  Memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital  Menggalakkan perkembangan ICT  Menggalakkan penggunaan ICT secara positif  Pelaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan (K-ekonomi) berjalan lancar  Membangunkan ekonomi negara  Meletakkan Malaysia dalam posisi yang lebih baik pada era globalisasi  Melahirkan masyarakat yang bermaklumat  Sebagai pelajar, apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran globalisasi?  Menambah ilmu  Memperkukuhkan jati diri  Menghindari gejala buruk  Memajukan / mempelajari ICT  Mengamalkan gaya hidup yang sihat  Bermotivasi tinggi / kemahiran tinggi  Bersifat inovatif / kreatif / dinamis / kritis  Melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D)  Mementingkan agama / akhlak dalam kehidupan  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah langkah yang diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi.  Menggalakkan penciptaan baru  Menyediakan peruntukan kewangan yang besar  Menyediakan prasarana untuk pertumbuhan k- masyarakat  Membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan  Perlaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan (k-ekonomi)  Menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D)
 16. 16. 16  Era globalisasi memperlihatkan hubungan antarabangsa menjadi lebih giat dan penuh cabaran. Sebagai seorang pelajar, apakah usaha yang perlu anda lakukan supaya Malaysia terus bersaing dari segi ekonomi dan sosial di peringkat dunia?  Mencari ilmu pengetahuan berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi / Information and Communicatioan Technology (ICT)  Mendalami ilmu perniagaan dalam skop yang luas / dunia tanpa sempadan  Menyediakan diri untuk menceburi diri dalam pelaburan modal intelek  Melibatkan diri dalam perkembangan teknologi  Meneroka ilmu teknologi untuk mendapat maklumat  Mempunyai jati diri / nilai kemanusiaan yang tinggi  Sentiasa bersedia menerima perubahan  Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh generasi muda Malaysia untuk memastikan mereka terus menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)?  Memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan  Menguasai segala bidang kemahiran tinggi / teknologi  Memelihara jati diri  Meningkatkan disiplin diri  Membina semangat / daya saing yang tinggi  Mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat  Memanfaatkan prasarana ICT dalam sekolah / Sekolah bestari  Melahirkan generasi yang inovatif  Merangsang ciptaan / penemuan baru

×