Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh sach

494 views

Published on

 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Danh sach

 1. 1. hoten phai sbdc m3 m2 m1 tc§µm ThÞ Kim Chi 0 020029 7 5.25 4.40 30.40§µo §×nh Kh«i 1 020226 7.50 9.75 8.80 46.30§µo Minh Ch©u 1 020026 5.25 8 6.20 34.20§µo Ngäc ZÐt 1 020711 6.75 3.75 4.80 27.30§µo ThÞ Hoa 0 020158 8 7.50 5.60 38.10§µo ThÞ Ph­îng 0 020418 7.75 7.75 9.40 41.90§µo ThÞ Quúnh Tróc 0 020611 7.75 7.75 8.40 40.90§µo ThÞ Quyªn 0 020434 6.75 5.75 6.20 31.20§µo ThÞ Thuý Nga 0 020328 6.75 3 4.20 25.20§Æng Ch©u Kú Uyªn 0 020641 5.50 5.75 4.60 28.60§Æng Hµ TiÓu Ny 0 020395 7.75 3.25 3.60 27.10§Æng Ngäc HiÖp 1 020155 6 7.75 6.60 35.60§Æng Quang Vinh 1 020678 6.5 4 4.60 27.10§Æng ThÞ Anh Khuyªn 0 020232 7 6.75 5.60 34.60§Æng ThÞ Hµ My 0 020315 6 3.50 3.40 23.90§Æng ThÞ Léc 0 020281 7.75 6 7.60 36.60§Æng ThÞ LÖ Quyªn 0 020435 7.50 4 5 30.50§Æng ThÞ Nh­ Quúnh 0 020451 6.75 5.50 6.20 33.20§Æng ThÞ Nh­ Quúnh 0 020450 6.75 6.25 3.20 30.70§Æng ThÞ Nhµn 0 020357 6.75 5 5 31.00§Æng ThÞ Ph­îng 0 020419 6.75 5.25 9 35.50§Æng ThÞ Th¶o My 0 020316 7 3.25 3.60 25.60§Æng ThÞ Thi 0 020505 5.25 4.75 3.80 25.30§Æng ThÞ Thuú T©m 0 020473 7 7 8.60 38.10§Æng ThÞ TiÓu Môi 0 020312 7.75 3.25 3.60 27.10§Æng ThÞ Tr©m 0 020593 7.75 6.25 6.80 36.30§Æng V¨n QuÝ 1 020430 4.75 4 5.60 24.60§ç §oµn Mü HuyÒn 0 020183 7.75 7 9.40 40.40§ç Hµ Mü Linh 0 020262 6.50 6.25 6.60 33.60§ç Hoµng DiÔm 0 020047 7.75 4.25 5.80 31.30§ç Minh HuyÒn 0 020184 7.75 4.50 9 35.00§ç Minh Khoa 1 020221 7 8.25 6 38.00§ç Minh QuyÒn 1 020445 7.50 8.75 6.40 40.40§ç Thanh Sang 1 020461 5 4.75 6 27.50§ç ThÞ B¶o Khuª 0 020230 4.75 7.25 7 32.50§ç ThÞ Hµn 0 020102 8 3.50 7.4 31.90§ç ThÞ Lîi 0 020284 8 6.50 5.80 37.30§ç ThÞ Minh Tïng 0 020639 6.25 6.50 8.40 35.40§ç ThÞ Ngäc Linh 0 020263 8 4.25 5 31.00§ç ThÞ T­êng Vi 0 020654 8.25 7.25 8.40 40.90§ç ThÞ Thanh Sen 0 020467 6.75 3.25 8 29.50§ç ThÞ TiÓu My 0 020317 7.50 7 8.40 38.90§ç ThÞ Tróc H©n 0 020129 7.25 5 8.20 34.20§ç ThÞ Tróc Uyªn 0 020643 7 6 6.80 34.30§ç Trung Kh«i 1 020227 5.25 3.75 4.80 24.30§ç V¨n D­ìng 1 020074 7 5 6.80 32.30§inh ThÞ H­¬ng 0 020204 7 5 3.80 29.30§inh ThÞ Nh­ DiÔm 0 020046 8 4 5.40 30.90§oµn Minh TuÊn 1 020623 7.25 7.50 5.80 37.80§oµn Minh TuÊn 1 020622 5.25 4.75 2.60 24.10§oµn NguyÔn Thuú Tr©m 0 020594 7.50 7 5.60 36.10
 2. 2. §oµn Quèc C­êng 1 020039 6 5.50 6 30.50§oµn ThÞ B×nh Yªn 0 020702 8 7.75 9.60 42.60§oµn ThÞ H¹nh Lam 0 020248 7.50 5.50 5.60 33.10§oµn ThÞ Linh TuyÒn 0 020631 7 6.75 7.40 35.90§oµn ThÞ Nh­ Quúnh 0 020452 7.75 9.25 8.80 45.30§oµn ThÞ Th­ 0 020540 6.25 5 5.20 29.20§oµn ThÞ Thu HiÒn 0 020138 8 5.75 9 38.00§oµn ThÞ Thu Thóy 0 020527 8.25 4.25 4.40 30.90§oµn ThÞ Tr©m Anh 0 020005 5.75 4 3.20 24.20§oµn Uyªn Ph­¬ng 0 020411 6 6 7.80 33.30Bïi ThÞ Quúnh 0 020448 7 4 4 27.50Bïi H÷u Quang 1 020421 6 3.75 3.40 24.40Bïi Thanh Hµ 1 020096 7.50 9.25 7.80 43.80Bïi ThÞ BÝch Uyªn 0 020640 7.25 7.50 7.20 38.20Bïi ThÞ DiÔm 0 020045 7.75 7.50 8.60 40.60Bïi ThÞ H­¬ng Mai 0 020300 8 8.50 7 41.50Bïi ThÞ Hång My 0 020314 7.75 5.50 7.20 35.20Bïi ThÞ Mü Ph­îng 0 020417 8.25 4.75 3.20 31.70Bïi ThÞ My 0 020313 8 4 8.60 36.10Bïi ThÞ S­¬ng 0 020470 8 4.75 4.20 31.20Bïi ThÞ ThiÕt 0 020511 8 7 6.40 37.90Bïi ThÞ Thu H­¬ng 0 020202 7 3.25 3.60 25.60Bïi ThÞ Thu Th¶o 0 020492 8 6 4 33.50Cao TÊn Huy 1 020176 6 8.50 7 36.00Cao ThÞ H­¬ng Hoa 0 020157 7.75 6.50 7.40 37.40Cao ThÞ Kh¸nh V­¬ng 0 020687 7.50 2.75 8 31.00Cao Thuý Vy 0 020692 6.25 7.25 9.60 38.10Cao Trung Huy 1 020177 5.50 8 8.80 37.30Cao Xu©n Vinh 1 020677 6.25 6.50 5.80 32.80Ch©u Ngäc Lîi 1 020283 6 5.25 3.60 27.10Ch©u Ngäc Nh­ Quúnh 0 020449 7.50 7 9 39.50Ch©u Ph­íc B¶o 1 020014 7 6.25 5.40 33.40Ch©u ThÞ T×nh 0 020572 8.25 3.50 4.80 29.80Ch©u V¨n HiÓn 1 020151 7.50 6.25 5.80 34.80Ch©u V¨n QuyÒn 1 020444 6.25 5 4.60 28.60Chu V¨n Nam 1 020326 5.25 2.75 4.80 23.30Cï ThÞ Thu Thóy 0 020526 8 4 4.60 30.10D­¬ng H¶o 1 020108 8 5 3.40 30.90D­¬ng Quèc Huy 1 020178 6 7.50 5.20 33.70D­¬ng ThÞ H­¬ng 0 020203 7 5.50 2.80 29.30D­¬ng ThÞ H¶i YÕn 0 020706 7.25 5.75 6.60 35.10D­¬ng ThÞ Nhung 0 020380 5.75 3.50 7.60 27.10D­¬ng ThÞ Quúnh Ch©u 0 020025 4.25 8 8.20 34.20D­¬ng ThÞ Th¶o Linh 0 020260 6.50 3.50 7.40 28.90D­¬ng ThÞ Thu Hµ 0 020097 6 2 6 23.50D­¬ng ThÞ Thuú Linh 0 020261 7.25 3 7.40 29.40D­¬ng ThÞ Vy 0 020693 8.25 6.50 4.80 37.80Giao Kh¸nh H¹ 0 020113 6.25 7.75 9.40 38.90Hµ Hµn Vi 0 020655 7.50 6.25 8.80 37.80Hµ KiÒu Trang 0 020587 7.50 7 7.80 38.30Hµ Thu NguyÖt 0 020354 4.50 4.50 5 24.50Hµ V¨n H¶i 1 020104 7.75 6.50 5 35.00
 3. 3. Hµ Xu©n Tr­êng 1 020615 6.50 5.75 3.40 29.40Hµ Y H¶o 1 020109 8 6.25 8 38.00Hå Duy H¶i 1 020105 5 5 3.80 25.30Hå Duy T©n 1 020481 5 4.25 4 23.50Hå Huy TÝn 1 020564 7.75 7 9.80 40.80Hå Ngäc S¬n 1 020468 6.50 5.50 5.60 31.10Hå Ph­íc Uyªn 0 020644 7 5 7.60 33.10Hå Th¶o Vy 0 020694 6.25 4 5.80 27.80Hå Thanh Hïng 1 020190 7 3.25 1.60 23.60Hå ThÞ ¸i Nhi 0 020369 7 4 7 30.50Hå ThÞ CÈm V©n 0 020650 7.50 4.25 5.20 30.20Hå ThÞ DiÖu Mi 0 020306 7.50 5 6.40 32.90Hå ThÞ Kim Linh 0 020264 6 9 8.80 40.30Hå ThÞ Kim Linh 0 020265 7.50 3.25 1.80 24.80Hå ThÞ KiÒu 0 020240 5.75 4.75 3 25.50Hå ThÞ Nhµn 0 020358 3.75 4.75 7.80 26.30Hå ThÞ NhËt Tuyªn 0 020628 7 6.25 6.40 34.40Hå ThÞ Thanh Nhµn 0 020359 7.50 3.50 3 26.50Hå Xu©n TuÊn 1 020624 7.50 7.75 6.60 38.60Hång Nh­ Ph­îng 0 020420 6.75 2.50 4 24.00Hoµng §×nh NhÉn 1 020367 5.50 5.50 2.60 26.10Huúnh Anh Khiªm 1 020219 7.75 4 4 30.00Huúnh B¸ §¹t 1 020076 7.25 9.50 7.60 42.60Huúnh B¸ Khang 1 020213 5.25 5 6.20 28.20Huúnh C«ng Thiªn 1 020509 5.50 5 3.80 26.30Huúnh C«ng TuÊn 1 020625 5.25 5.50 7.20 31.20Huúnh H÷u Th¾ng 1 020502 7.25 4 2.80 26.80Huúnh HuÖ Tr©m 0 020595 8.75 9 6.60 43.60Huúnh Kim Anh Th­ 0 020541 7 7.50 8.60 39.10Huúnh Kim Thµnh 1 020490 6.25 5 5.60 29.10Huúnh Kim ViÔn 1 020667 6.75 5.50 5.80 31.80Huúnh L©m NhËt TiÕn 1 020559 5 3.50 5.20 23.70Huúnh Ngäc Hïng 1 020191 4.75 6.50 7.60 30.10Huúnh NguyÔn Minh Trong 1 020606 6.50 6.25 4 32.00Huúnh Quèc V­¬ng 1 020688 5 3.50 8.60 27.10Huúnh Thanh Hîp 1 020173 5.50 8.50 7.40 36.90Huúnh ThÞ CÈm Nhung 0 020381 7.50 7 8.60 40.10Huúnh ThÞ HËu 0 020132 6 5.50 7.60 32.10Huúnh ThÞ HiÒn 0 020139 6.50 6 2.60 30.10Huúnh ThÞ HiÖp 0 020156 6.25 6 9.20 35.20Huúnh ThÞ HuyÒn 0 020185 7.25 3.50 7.20 30.20Huúnh ThÞ Kim Anh 0 020006 8 3.25 3.80 27.80Huúnh ThÞ Kim Chi 0 020030 8 5.25 3.40 31.40Huúnh ThÞ Kim TuyÕn 0 020629 8.25 5 5.80 33.80Huúnh ThÞ Nguyªn 0 020350 4.75 5.75 5.40 28.90Huúnh ThÞ Thanh Ng©n 0 020333 7.50 4.75 7 33.00Huúnh ThÞ Thanh Tróc 0 020612 7.25 2.75 6 27.50Huúnh ThÞ Thu Nga 0 020330 7.75 3.50 8 32.00Huúnh ThÞ Thu ThuyÒn 0 020525 5.50 3.75 3.40 23.40Huúnh ThÞ Trµ My 0 020319 7.25 5.75 9.40 36.90Huúnh ThÞ Yªn 0 020703 7.50 3.50 4.20 27.70Huúnh V¨n Mai 1 020301 7.50 3.50 4.60 28.10
 4. 4. Huúnh V¨n TiÕn 1 020560 3.50 5.25 5 24.00Huúnh V¨n Trung 1 020608 6.25 4 1.80 23.80KhÊu ThÞ Kim Ng©n 0 020334 7.25 3.50 2.40 25.40L÷ Hoµng H¶o 1 020110 7.50 4.50 7.20 32.70L÷ Xu©n Nh©n 1 020362 4.75 5 8.60 29.60L©m H¹ Phóc 0 020407 6 7 9 36.50L©m Hång QuÕ 1 020428 6.50 7 6.40 34.90L­¬ng ThÞ Kim H­¬ng 0 020206 7.50 5.25 8.60 35.60L­¬ng ThÞ Minh Tó 0 020635 6.50 6.75 5.40 35.90L­¬ng ThÞ Vy 0 020695 6.75 6 7.80 34.80Lª §µo Ph­¬ng Duyªn 0 020059 7 3.50 3.80 26.30Lª Hµ Thi 0 020506 8.75 5.25 8.60 39.10Lª Hoµng Linh Phông 0 020410 8 8.75 9 44.00Lª Hoµng ViÔn 1 020668 6.75 8.75 6 38.50Lª Huúnh H¶i S¬n 1 020469 7.75 8.50 8.80 42.80Lª Minh Khuª 0 020231 7.25 8 9.40 41.40Lª Ngäc H©n 0 020130 6.25 5.75 5 30.50Lª NguyÖt Khªnh 0 020218 7.50 5.50 5 32.50Lª Quang §øc 1 020091 6.25 6 5.40 32.40Lª Quang Chung 1 020033 8 3.50 5.20 29.70Lª Quang NghÜa 1 020342 6.75 5.25 6.40 31.40Lª TÊn Th¸i 1 020488 7 7.25 9.60 39.60Lª Thµnh §¹t 1 020077 6.50 4.75 3.40 27.40Lª Thµnh H­ng 1 020194 6.50 7 5.20 32.20Lª Thanh Khoa 1 020222 7 8 6 37.50Lª Thanh TuÊn 1 020626 7.25 8.75 8 41.50Lª ThÞ LÖ Xu©n 0 020701 6.75 5.25 5.20 32.70Lª ThÞ Anh Thi 0 020507 7 5.75 7.20 34.20Lª ThÞ BÝch §iÖp 0 020084 7 2.75 3.60 24.60Lª ThÞ DiÔm Quúnh 0 020453 6.75 3.50 3.60 25.60Lª ThÞ H­¬ng 0 020205 7.50 3.50 4 28.50Lª ThÞ H¶i 0 020106 8.50 6.50 9.60 41.10Lª ThÞ Hång Phóc 0 020408 8.25 9.50 9.40 47.90Lª ThÞ HiÕu 0 020134 7.25 8 8.60 41.10Lª ThÞ Kim Anh 0 020007 7.25 4.50 6.80 31.80Lª ThÞ Mü Duyªn 0 020061 5.50 4 3.20 23.70Lª ThÞ Mü Vin 0 020676 6 3.75 3.20 24.20Lª ThÞ Mü YÕn 0 020707 7 4.25 5.20 30.20Lª ThÞ Ng©n 0 020335 6 3.25 4.60 25.60Lª ThÞ Nh­ Ch©u 0 020027 8.25 6.50 5 37.00Lª ThÞ Nh­ ViÔn 0 020669 7 3.50 3.80 26.30Lª ThÞ NhÊt 0 020365 7.25 5 8 35.00Lª ThÞ Th¸i T©m 0 020475 7.25 6.75 4.40 33.90Lª ThÞ Th¶o Nguyªn 0 020351 6.50 5.75 7 33.00Lª ThÞ Tiªn 0 020553 7 5.25 4 31.00Lª ThÞ Xu©n T×nh 0 020573 6.25 5.50 3.80 28.80Lª TiÕn Vò 1 020682 7.50 5 2.20 28.70Lª Trung Kiªn 1 020238 7.25 6.50 5.60 34.60Lª Trung Tiªn 1 020554 5.50 5.25 6 28.50Lª TuÊn Anh 1 020008 6 4 3 24.50Lª TuÊn Vò 1 020683 7 7.25 5 35.00Lª V¨n §Þnh 1 020087 5.50 5.25 3.40 26.40
 5. 5. Lª V¨n H­ng 1 020195 6.50 5 8.40 32.90Lª V¨n Léc 1 020282 7.75 3.75 3 27.50Lª Xu©n Hoµng 1 020165 6.25 5.50 4.20 29.20Lé ThÞ Quyªn 0 020436 6.50 4.75 3 27.00Lý Quang Viªn 1 020661 6.50 6.50 9 36.50Lý ThÞ Nhung 0 020382 5.75 3.50 3.40 23.40Lý ThÞ Thu HiÒn 0 020140 8 5.50 8.80 38.80Mai ThÞ Ngäc BÝch 0 020016 8.50 6.50 4.40 35.90Mai Trung ViÖt 1 020673 4.75 5.50 3.40 25.40Ng« Anh Bo«n 1 020019 6 4 7.20 28.20Ng« Hoµng Lu©n 1 020286 6.50 7.75 3.60 33.60Ng« Kh¶ Trinh 0 020601 7 5.75 6.60 33.60Ng« Minh Huy 1 020180 6.25 6 6.20 32.20Ng« Sü Huy 1 020181 4.75 5.75 3.40 25.90Ng« ThÞ Dung 0 020053 7 6 7.60 35.10Ng« ThÞ Kim Chung 0 020034 8 8.50 8.20 43.70Ng« ThÞ Kim Ng©n 0 020336 7.25 5.75 6.80 34.30Ng« ThÞ Nh­ 0 020386 6.75 4.50 3.60 27.60Ng« ThÞ NhËt H»ng 0 020121 6.25 9 9 42.00Ng« ThÞ Thanh TuyÒn 0 020633 6 5.25 7.20 31.20Ng« ThÞ Thóy Loan 0 020275 7.50 4.75 6 32.00Ng« Trung HiÕu 1 020135 6.75 8.75 9 41.50Ng« V¨n B¶n 1 020013 8.50 8 7 42.50Ng« V¨n Th¹ch 1 020499 7.75 6.75 4.80 35.80Ng« V¨n ThÞnh 1 020514 7 6.25 8.20 36.20NguyÔn §×nh Ch­¬ng 1 020036 7 7.25 5.80 35.80NguyÔn §ç Quyªn 0 020437 7.75 3.50 6.40 30.40NguyÔn §øc L­u 1 020290 8 7.25 3.80 35.80NguyÔn §øc T×nh 1 020574 6.25 4 1.80 23.80NguyÔn §øc Tin 1 020562 4.75 4.75 3 23.50NguyÔn §øc TÝnh 1 020568 7.75 5.25 2.40 30.90NguyÔn B¸ch Toµn 1 020580 7.50 5.50 6.60 34.10NguyÔn B¹ch Phi YÕn 0 020708 7.50 3.75 2 26.00NguyÔn C«ng Dòng 1 020069 7 3.75 3 26.00NguyÔn C«ng Hoµ 1 020160 6.50 2.75 3.40 24.40NguyÔn C«ng V­¬ng 1 020689 6 5.25 3.60 29.60NguyÔn DiÖu T­êng Vi 0 020656 7 2.25 7 27.00NguyÔn Duy Quang 1 020422 4.75 5 4.40 23.90NguyÔn Duy Trinh 1 020602 6.75 5.75 2.60 31.10NguyÔn H÷u Gia H­ng 1 020197 6 4.50 3.40 25.90NguyÔn H¶i Hµo 1 020103 7 3.25 7.4 28.90NguyÔn Hång V­¬ng 1 020690 6.50 7.25 5.80 34.30NguyÔn Hoµi Linh 0 020266 8.25 4.50 4 30.50NguyÔn Hoµng An 1 020001 6 5.50 8.40 32.90NguyÔn Hßa 1 020168 6 4.25 3.40 24.90NguyÔn Huúnh B¶o Ngäc 0 020345 6 5.50 7.40 31.90NguyÔn Huy Th­ 0 020542 6.75 5 3.40 28.40NguyÔn Kh¸nh Duyn 1 020068 7 9.50 9.40 43.90NguyÔn Khoa B¶o 1 020015 6.25 7 6.20 34.20NguyÔn KiÒu NghÜa 1 020343 6.25 4.75 6.40 29.90NguyÔn L©m Quúnh 1 020454 4.50 5.25 2.60 24.10NguyÔn Minh §¹t 1 020079 7 3.50 3.60 26.10
 6. 6. NguyÔn Minh Hoµng 1 020167 7.50 7.75 7.20 40.70NguyÔn Minh KiÒu 0 020241 5.50 4.25 6.40 27.40NguyÔn Minh Tr©m 0 020596 6.50 6.75 5.20 33.20NguyÔn Ngäc An 1 020002 7.25 8.50 7 40.00NguyÔn Ngäc Anh 1 020010 6.25 4.75 4 28.50NguyÔn Ngäc Hoµng Böu 1 020021 7.25 2.50 2.60 25.10NguyÔn Ngäc Lý 1 020297 6.50 5.50 3.80 30.30NguyÔn Ngäc Thµnh 0 020491 6.25 3.75 2 24.50NguyÔn Ngäc Th¹ch 1 020500 7.75 3.75 2.80 27.30NguyÔn Ngäc Toµn 1 020581 6 8.25 5.80 35.80NguyÔn Ngäc ý 1 020709 4.25 5 4.60 25.60NguyÔn Nh­ ¸nh Ngäc 0 020346 7.25 5.75 7 34.50NguyÔn Phi Khanh 1 020214 6.50 6.50 3.80 31.30NguyÔn Phó HiÓn 1 020152 7.50 2.50 3.60 25.10NguyÔn Phó Quèc 1 020432 7 8 8.40 39.90NguyÔn Quang NghÜa 1 020344 6 3 5.40 24.90NguyÔn T©m 1 020476 6.50 5.25 2.60 27.60NguyÔn Tµi TÊn 1 020483 8.25 7.25 8.60 41.10NguyÔn TÊn Khoa 1 020223 7.50 6 9.20 37.70NguyÔn TÊn Quang 1 020423 7.75 8.50 8.80 42.80NguyÔn TÊn Tiªn 1 020555 7.75 9.50 9.80 46.80NguyÔn TÊn V¨n 1 020648 5.75 7 9.20 36.20NguyÔn Th¸i Vò 1 020685 5.50 5.25 4.40 28.90NguyÔn Thµnh An 1 020004 6.50 5.75 7 33.00NguyÔn Thµnh Ng©n 1 020337 7.25 6 5.60 34.10NguyÔn Thanh H­ng 1 020198 6.25 7.25 3.40 31.90NguyÔn Thanh Nam 1 020327 6.75 4 7 30.50NguyÔn Thanh QuÝ 1 020431 8.25 7.50 7 40.00NguyÔn Thanh Sang 1 020463 6 5.75 3.40 29.40NguyÔn Thanh Toµn 1 020582 6.25 7.75 4.60 34.10NguyÔn Thanh Vò 1 020684 6 5 4.40 27.40NguyÔn Thi LÖ 0 020254 5.50 4.25 5.20 26.20NguyÔn ThÞ C«ng 0 020038 6.25 7.50 8.40 37.40NguyÔn ThÞ ¸i Mü 0 020321 8 6.25 3.80 33.80NguyÔn ThÞ §iÖp 0 020085 8 8.25 8.40 42.40NguyÔn ThÞ B¶o Mi 0 020307 8.25 3 2.80 26.80NguyÔn ThÞ BÐ Ph­¬ng N­¬ng 0 020393 7 3.75 7.40 31.40NguyÔn ThÞ BÝch Tr©m 0 020597 6.50 2.75 6 26.00NguyÔn ThÞ CÈm Nhung 0 020383 6.25 6 5.60 31.60NguyÔn ThÞ Ch©u §oan 0 020088 7.50 5.50 7.60 35.10NguyÔn ThÞ DiÖu HiÒn 0 020143 8.50 9.25 9.60 46.60NguyÔn ThÞ H»ng 0 020122 8.25 8 9.40 43.40NguyÔn ThÞ H»ng 0 020123 6 4 4.60 26.10NguyÔn ThÞ H÷u TÝnh 0 020569 8.25 8 7.60 41.60NguyÔn ThÞ H­¬ng 0 020207 8 9 9.60 45.10NguyÔn ThÞ H­¬ng 0 020208 7.75 6 5.80 36.80NguyÔn ThÞ Hµ Quyªn 0 020438 7.75 3.25 7 30.50NguyÔn ThÞ Hµn Ni 0 020391 7.75 5.75 3.80 32.30NguyÔn ThÞ H¹nh 0 020116 6.50 5.50 4.80 30.30NguyÔn ThÞ Hång Hµ 0 020098 7.25 3.25 6.20 28.70NguyÔn ThÞ Hång H¶i 0 020107 7.50 4.25 5.80 30.80NguyÔn ThÞ Hång H¹nh 0 020117 7.25 3.25 5.40 28.90
 7. 7. NguyÔn ThÞ Hång Nhi 0 020371 6.50 3.75 9 31.00NguyÔn ThÞ Hång Thanh 0 020486 7.25 4.25 5.20 29.70NguyÔn ThÞ HiÒn Trang 0 020588 5.25 4.50 5.40 24.90NguyÔn ThÞ Hoµ 0 020161 7.25 5.75 8.60 37.60NguyÔn ThÞ Hoµi Thu 0 020522 7.50 4 5.80 30.30NguyÔn ThÞ Hoµi Vy 0 020696 8.50 1.50 3.60 25.10NguyÔn ThÞ Hoµng ý 0 020710 6.75 5.25 5.20 30.70NguyÔn ThÞ Hßa 0 020169 7 6.25 7.20 35.20NguyÔn ThÞ HuyÒn 0 020186 6.75 4.50 7.40 31.40NguyÔn ThÞ Kim Chung 0 020035 6.50 3 5.20 25.70NguyÔn ThÞ Kim Ly 0 020293 7.75 7.50 7 39.00NguyÔn ThÞ Kim Ng©n 0 020339 6.75 2.25 6.40 26.90NguyÔn ThÞ Kim S­¬ng 0 020471 6.25 3 3.20 23.20NguyÔn ThÞ KiÒu V©n 0 020651 8.75 7 7.20 40.20NguyÔn ThÞ Lan 0 020250 7.25 5 7.80 33.80NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn 0 020439 7 4 5.20 28.70NguyÔn ThÞ Loan 0 020277 7.50 5.50 5 32.50NguyÔn ThÞ Loan 0 020276 7 5 4.20 30.70NguyÔn ThÞ Lý 0 020298 8.75 7 8.20 41.20NguyÔn ThÞ Mai Giang 0 020092 6.75 7.50 6.40 39.40NguyÔn ThÞ Minh 0 020309 7.50 6.50 8.20 37.70NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 0 020062 6 3.25 7.80 28.80NguyÔn ThÞ Mü H¹nh 0 020119 6 3 4.80 24.30NguyÔn ThÞ Ng©n 0 020338 8.50 8 8.60 43.10NguyÔn ThÞ Ngäc 0 020347 7.50 3.50 4.40 27.90NguyÔn ThÞ Ngäc Linh 0 020267 7 3.25 6.80 28.80NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh 0 020456 7.25 6.50 6.20 36.20NguyÔn ThÞ Nh­ Quyªn 0 020440 8 8.75 8.40 43.40NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Chi 0 020031 7 3.50 4.40 26.90NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Oanh 0 020397 6.50 5.50 6.60 32.10NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Trinh 0 020603 7.25 3 4 26.00NguyÔn ThÞ PhÊn 0 020402 7.50 7 7.60 38.10NguyÔn ThÞ Qui 0 020429 7.50 5 8 35.50NguyÔn ThÞ Quúnh 0 020455 7 7 6.20 35.70NguyÔn ThÞ T­êng Vi 0 020659 6 5 2.40 25.90NguyÔn ThÞ T­êng Vy 0 020697 7.50 3 3.20 25.70NguyÔn ThÞ Th¸i Ly 0 020294 7.50 3.75 3.80 27.80NguyÔn ThÞ Th¶o Quyªn 0 020441 8.50 5.25 9 38.00NguyÔn ThÞ Thanh Minh 0 020310 8 4.50 7.20 34.70NguyÔn ThÞ Thanh Th­¬ng 0 020545 7.25 7 8 38.00NguyÔn ThÞ Thïy Trang 0 020589 8.25 4.75 7.60 35.10NguyÔn ThÞ Thóy KiÒu 0 020244 6 2.75 3.40 23.40NguyÔn ThÞ Thu Hµ 0 020100 7 8.25 7.20 39.20NguyÔn ThÞ Thu Hµ 0 020099 7 6.50 7.20 35.70NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 0 020144 8 8.75 9.60 44.60NguyÔn ThÞ Thu Mi 0 020308 8.25 4.25 4.40 30.90NguyÔn ThÞ Thu Th¬m 0 020521 6 3.25 3.20 23.20NguyÔn ThÞ Thu Th­¬ng 0 020546 4.50 4 7.20 25.70NguyÔn ThÞ Tróc Mai 0 020302 7.75 4.25 6.60 32.10NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai 0 020303 7.50 1.25 6 25.00NguyÔn ThÞ ViÕt Hoa 0 020159 8.25 5.50 7.40 36.40NguyÔn ThÞ Vò 0 020686 7.50 10 8.60 46.10
 8. 8. NguyÔn ThÞ Vò DiÖu 0 020050 8 5.75 8.40 37.40NguyÔn ThÞ ý Nhi 0 020372 8 6.50 6.40 36.90NguyÔn ThÞ YÕn TuyÕt 0 020630 7.75 5.50 3.20 30.70NguyÔn TiÓu My 0 020320 7 5.50 8.40 34.90NguyÔn Tr­¬ng Minh Tr©m 0 020598 7.75 4.75 5.60 32.10NguyÔn TrÇn §×nh Liªn 1 020256 6.50 4.75 2.60 26.60NguyÔn TrÇn B¶o Phi 0 020404 7 4.50 8.80 33.30NguyÔn TrÇn NhËt Quúnh 0 020457 5.25 4.75 5.60 27.10NguyÔn Tr­êng Giang 1 020093 6.25 5.25 4.60 29.10NguyÔn Trung 1 020609 7.50 7.75 3.40 36.40NguyÔn Trung H­ng 1 020199 5.25 4.75 3.60 25.10NguyÔn Trung ThÞnh 1 020515 6.75 4.75 4.20 28.70NguyÔn TuÊn KiÖt 1 020245 6 3.75 4.20 26.20NguyÔn TuÊn Toµn 1 020583 7.50 5.25 3.60 30.60NguyÔn V¨n C­êng 1 020041 6.25 5.25 3 27.50NguyÔn V¨n Khoa 1 020225 6.50 5.50 3.40 29.90NguyÔn V¨n Khoa 1 020224 6 3.75 6 26.50NguyÔn V¨n Qu©n 1 020426 8 4.75 6.40 34.40NguyÔn V¨n QuyÒn 1 020446 6 5.50 3.40 28.90NguyÔn V¨n Tµi 1 020472 4.50 7.75 2.40 26.90NguyÔn V¨n Tó 1 020637 5.25 4.50 5.40 26.40NguyÔn V¨n Xu©n Quúnh 0 020458 8 8.75 7.80 43.80NguyÔn Vi L­u 1 020291 8 8 5.80 39.30NguyÔn ViÖt H­ng 1 020200 7.50 4.75 3 29.00NguyÔn ViÖt TÝn 1 020566 6.25 4.75 6 29.50Ph¹m ¸nh Ngäc 0 020349 9 9.25 9 47.00Ph¹m ChÝ ViÔn 1 020671 6 3.50 4.60 25.10Ph¹m Hång Kin 1 020247 5.50 6 4.20 28.70Ph¹m Hång Tr­ëng 1 020618 5.50 4.75 4.20 26.20Ph¹m Lª NhÊt 0 020366 8.25 9 9.40 46.90Ph¹m N÷ ý Nhi 0 020373 8 9 6.60 42.10Ph¹m Ngäc Ng©n 1 020340 8.50 9.75 9.60 47.60Ph¹m Ngäc Viªn 1 020663 6.25 5.25 3.40 27.90Ph¹m Nguyªn Tróc Giang 0 020094 8 6 8 38.50Ph¹m Nh· Th­¬ng 0 020547 6.75 4.75 8 32.50Ph¹m Quang Toµn 1 020585 5.50 9.25 4.60 34.10Ph¹m Quèc ViÖt 1 020674 4.50 4.75 3.20 23.20Ph¹m Th¶o Tiªn 0 020556 7.75 5 9.20 36.20Ph¹m Thanh §¹t 1 020081 7 8.25 9.20 41.20Ph¹m ThÕ HiÓn 1 020153 7.25 5.25 7.40 33.90Ph¹m ThÞ B¶o H©n 0 020131 7.25 10 9.20 47.20Ph¹m ThÞ BÝch Nhi 0 020374 5.50 4 2.80 23.30Ph¹m ThÞ BÝch Yªn 0 020704 7.25 3 3.60 25.60Ph¹m ThÞ C«i 0 020037 7.75 7.50 7.40 39.40Ph¹m ThÞ CÈm B×nh 0 020018 8 4.75 8 35.00Ph¹m ThÞ DiÖu HiÒn 0 020147 5.25 5.75 6.40 29.90Ph¹m ThÞ Duyªn 0 020064 7 2.75 5.20 26.20Ph¹m ThÞ Duyªn 0 020065 4.50 5.25 5 26.00Ph¹m ThÞ Hång V©n 0 020653 5.75 6.50 2.80 28.80Ph¹m ThÞ Hoµi Kh¸nh 0 020215 7.50 5 8.20 34.70Ph¹m ThÞ Kim Ng©n 0 020341 7.25 8.25 9 40.00Ph¹m ThÞ Kim Yªn 0 020705 6.75 4 2.80 25.80
 9. 9. Ph¹m ThÞ LÖ CÉm 0 020024 7.25 8.75 8.20 40.20Ph¹m ThÞ Loan 0 020278 6.25 4.25 3.60 26.10Ph¹m ThÞ Mü Linh 0 020270 7.75 6.75 5.20 35.70Ph¹m ThÞ Mü Linh 0 020269 7 3.50 5 27.50Ph¹m ThÞ Mü Trinh 0 020605 8.50 8.25 8.40 43.40Ph¹m ThÞ Na 0 020322 7.50 3.75 2.80 26.80Ph¹m ThÞ Ngäc BÝch 0 020017 6.75 6 6.40 34.40Ph¹m ThÞ Ngäc Khuyªn 0 020234 6.50 6 8.80 35.30Ph¹m ThÞ NguyÖt 0 020355 5.75 5.25 4.40 27.90Ph¹m ThÞ Nh­ 0 020387 7 6.25 6.60 34.60Ph¹m ThÞ Nh­ Hoµ 0 020162 7.75 7.50 8.80 40.80Ph¹m ThÞ T©m 0 020478 6.75 1.75 5.20 23.70Ph¹m ThÞ T­¬ng Nh­ 0 020388 6.25 3.25 4.60 25.10Ph¹m ThÞ Thanh H»ng 0 020126 7.25 3 6 28.00Ph¹m ThÞ Thanh Nga 0 020331 7 4.50 6.20 30.70Ph¹m ThÞ Thanh Th¶o 0 020494 7.25 7 8.20 38.20Ph¹m ThÞ Thanh Viªn 0 020664 7.25 5.75 7 34.50Ph¹m ThÞ Thïy Trang 0 020590 8.25 7.75 9 42.50Ph¹m ThÞ Thóy Linh 0 020271 6.50 4.50 6.20 29.70Ph¹m ThÞ Thu Hên 0 020172 7 4 6.20 30.70Ph¹m ThÞ Thu Vang 0 020647 7 3.25 6 29.00Ph¹m ThÞ TiÓu Ny 0 020396 5.50 7.75 6 34.00Ph¹m ThÞ Trinh 0 020604 6.75 5.75 7.20 33.70Ph¹m ThÞ Tróc 0 020613 7.50 6.75 5.40 37.40Ph¹m ThÞ Vò Hång 0 020170 6.50 3 4.40 24.90Ph¹m ThÞ ý Nhi 0 020375 7.75 9.25 9.40 44.90Ph¹m TiÕn §¹i 1 020075 7 7.50 5.80 36.30Ph¹m Trung TÝnh 1 020571 6 3.25 5.80 25.80Ph¹m Trung Viªng 1 020666 6.25 3.50 7.80 28.80Ph¹m TrÝ ViÔn 1 020672 5.25 5 2.80 24.80Ph¹m V¨n Nh©n 1 020364 6.50 8.75 5.80 37.80Ph¹m V¨n Nhµn 1 020360 6.25 5 2.60 26.60Ph¹m V¨n Sang 1 020464 7.75 8.50 7.40 41.40Ph¹m V¨n T«n 1 020586 6.75 4.25 2.60 25.10Ph¹m ViÕt HiÕn 1 020148 7.25 5.50 6.80 33.80Phan M¹nh Hïng 1 020192 7 7.25 5.60 35.60Phan NhËt HiÒn 1 020145 6.50 6.50 5.80 33.30Phan TÊn Linh 1 020268 6.25 3.75 4.60 27.10Phan TÊn Quý 1 020447 7.50 4.50 6.80 32.30Phan TÊn Thanh 1 020487 6.75 4.25 5 28.50Phan Thµnh Viªn 1 020662 7.50 6.25 1.80 30.80Phan Thanh HiÒn 1 020146 6.75 2.50 3.80 23.30Phan Thanh Quang 1 020424 7.25 9.50 9 45.00Phan Thanh Toµn 1 020584 6.50 8 8.40 38.90Phan Thanh Tr¹ng 1 020592 7.75 4.25 5.60 31.10Phan Thanh V©n 1 020652 7.25 4 4.40 28.40Phan ThÞ H­¬ng 0 020209 7.50 7.25 5.20 37.20Phan ThÞ Kim Thoa 0 020516 7.25 5.25 6.60 33.10Phan ThÞ LuyÖn 0 020289 6 6.50 6.60 33.10Phan ThÞ Mü H¹nh 0 020120 7 8.75 9.60 42.60Phan ThÞ Nh­ Th¬ 0 020520 6.75 6 6.20 35.70Phan ThÞ T­êng Vi 0 020660 7.25 2.50 4.40 25.40
 10. 10. Phan ThÞ Trang Thïy 0 020532 6 3 5 24.50Phan ThÞ ý Lan 0 020251 6.50 4.75 7.80 31.80Phan Tr­êng ThiÖn 1 020512 7 5 4.60 30.10Phan V¨n Dòng 1 020070 7.50 9.75 8.20 45.20Phan V¨n TÊn 1 020484 7.25 8.75 7.80 39.80Phan ý Duyªn 0 020063 6.75 2.75 5 25.50Phï Gia Huy 1 020182 4.50 4.75 3.60 23.60Phïng ThÞ Kim Anh 0 020011 7.75 4.75 9.20 35.70T¨ng ViÖt TrÇm 1 020599 7.25 4 5 28.50T« §ång Lu©n 1 020287 7.75 9.50 9.40 47.40T¹ Quang Kh«i 1 020229 7 8.75 7.60 41.60T¹ ThÞ Thu §iÓm 0 020083 7 4 6.20 29.70Th¸i Hoµng CÇu 1 020023 7 3 3 24.00Th¸i ThÞ Hoa Quúnh 0 020459 7 4 8 33.50Thíi ThÞ CÈm Tó 0 020638 6.50 5.75 3.20 27.70Thíi V¨n Hép 1 020171 6.25 6.25 3.60 31.10Tõ ThÞ DiÓm 0 020044 8 8 8 41.50Tr­¬ng Quang Trùc 1 020619 7 4.75 4.40 29.40Tr­¬ng Quang VØnh 1 020680 5 6.50 4.40 29.90Tr­¬ng ThÞ Mü HiÒn 0 020150 6.25 4.25 5.40 27.90Tr­¬ng ThÞ Nga 0 020332 8.50 8.50 9 45.50Tr­¬ng ThÞ ThiÖn 0 020513 7.25 5.50 7.40 34.40Trang TÊn TÝn 1 020567 7.25 4.50 4.80 29.80TrÇn ¸nh NguyÖt Xu©n §iÖp 0 020086 7.25 3.75 7.80 31.30TrÇn B¶o Trung 1 020610 6.25 6.50 4.40 32.40TrÇn Duy Kiªn 1 020239 5 5.75 3 26.00TrÇn Hoµng Vü 1 020700 5.50 4.75 6 28.00TrÇn Huúnh Na 0 020323 6.75 5.25 3.80 29.30TrÇn Kh­¬ng Huúnh 1 020188 6 4.75 3.80 26.80TrÇn Ngäc KhiÕt 1 020220 6.75 6 6 33.00TrÇn Ngäc Tu©n 1 020620 7 8.25 5 38.00TrÇn NguyÔn Anh Thi 1 020508 5.25 5.50 6.20 31.20TrÇn Thµnh §¹t 1 020082 6.25 6.50 6.40 33.40TrÇn ThÞ Hoµi 0 020164 7.25 7.25 8 38.50TrÇn ThÞ Huúnh Thoa 0 020517 6.25 8.25 7 37.50TrÇn ThÞ Kh¸nh Hoµ 0 020163 8.75 8.50 5.40 41.40TrÇn ThÞ Kh¸nh Linh 0 020272 7.50 8.75 8.80 42.80TrÇn ThÞ Kim Chi 0 020032 7 2.75 3 24.00TrÇn ThÞ Kim TuyÒn 0 020634 8.25 7.25 6.40 38.90TrÇn ThÞ Minh Ph­îng 0 020412 6.50 6.25 3 31.00TrÇn ThÞ Ngäc Dung 0 020054 7.50 3.75 5.80 29.80TrÇn ThÞ Nh­ Quúnh 0 020460 6.25 4 3.60 27.10TrÇn ThÞ Nh­ Quyªn 0 020442 7.50 3.75 6.20 30.20TrÇn ThÞ NhËt T×nh 0 020576 7 6.75 6.20 36.20TrÇn ThÞ T­êng Vy 0 020699 7.75 7 7 38.00TrÇn ThÞ Th¶o 0 020495 7 1.50 4.80 23.30TrÇn ThÞ Thïy Linh 0 020273 7.50 6 5 33.50TrÇn ThÞ Thu HiÒn 0 020149 6.50 3.50 3.40 24.90TrÇn ThÞ Thu T©m 0 020480 6 3.50 4.60 26.10TrÇn ThÞ Thu Th¶o 0 020497 8.50 8.50 8.60 46.10TrÇn ThÞ Xu©n Nhi 0 020376 6.25 6.25 6 32.50TrÇn Thuý Nhi 0 020377 7.50 8.50 9.20 42.70
 11. 11. TrÇn Trung LuyÕn 1 020288 6.75 4 2 23.50TrÇn Trung Nh¬n 1 020379 6.75 7 6.80 35.80TrÇn TuÊn KiÖt 1 020246 7.75 6.75 6.60 38.60TrÇn V¨n D­¬ng 1 020073 7.25 6.50 4.80 34.80TrÇn V¨n Kh¸nh 1 020216 7 8.50 8.60 41.10TrÇn V¨n Th¾ng 1 020503 8 7.25 7.20 39.20TrÇn V¨n Thiªn 1 020510 6.50 4 7.20 31.70TrÇn V¨n TuÊn 1 020627 6.75 8.25 9.40 41.90TrÇn V­¬ng Thïy 0 020533 5 6.50 6.60 31.10TrÞnh C«ng Träng 1 020607 7.25 6.25 5.80 34.30TrÞnh Huy Long 1 020280 6.25 7.50 6 35.00TrÞnh ThÞ DiÔm H»ng 0 020127 6.50 4.75 2.40 26.40TrÞnh ThÞ Hång Ly 0 020295 7.50 4.75 5.40 31.40TrÞnh ThÞ Huúnh H­¬ng 0 020210 6.75 3.50 2.60 24.60TrÞnh ThÞ Lan Th¶o 0 020498 6.25 3.50 6.40 27.40TrÞnh ThÞ Thïy 0 020534 7.50 3 6.60 29.10TrÞnh ThÞ Thu H»ng 0 020128 6.25 5 3.60 27.60TrÞnh ThÞ Tróc Khuyªn 0 020235 6.75 6.25 6.40 33.90TrÞnh ThÞ Tý Na 0 020324 8 3.75 7.40 32.40TrÞnh ThÞ Xu©n Thñy 0 020538 8 7 9.20 40.70TrÞnh V¨n Quèc 1 020433 6.50 5.50 3 28.50Ung ThÞ Minh Thóy 0 020529 6.50 5.75 8.60 36.60V­¬ng Kh­¬ng Duy 1 020058 7.50 6.25 7.60 36.60V­¬ng Kú T©n 1 020482 5.50 5 4.40 26.90V­¬ng Thu NguyÖt 0 020356 6 6.75 8.40 36.90Vâ §oµn TiÓu Thôc 0 020539 8 7.50 8.80 41.30Vâ §øc C­êng 1 020042 5.75 4 2.40 23.90Vâ §øc Ph¸p 1 020400 4.50 5.25 6.20 27.20Vâ §øc Thuú Duyªn 0 020067 7.50 8.25 9.60 42.60Vâ BÝch Khuyªn 0 020236 6.50 8.75 8.40 40.40Vâ KiÒu Oanh 0 020398 7.75 7 9.80 43.80Vâ Minh NguyÖn 0 020352 5.50 7.25 8.20 35.20Vâ TÊn Viªn 1 020665 7 5.50 5 31.50Vâ Thµnh Ly 1 020296 6 6.50 2.40 29.90Vâ Thµnh Tu©n 1 020621 5.50 4.25 3.60 24.60Vâ ThÕ M¹nh 1 020305 6.75 4 7.80 31.80Vâ ThÞ B¶o Khuyªn 0 020237 7.50 5.50 9.20 36.70Vâ ThÞ Dµng 0 020043 6.25 5.50 5.60 30.60Vâ ThÞ Hång Nhung 0 020385 5.75 7 5.80 32.80Vâ ThÞ Hång Th­ 0 020544 7 2.25 3.80 23.80Vâ ThÞ Hång Tiªn 0 020557 8 8.50 9 43.50Vâ ThÞ HuÖ 0 020174 6.25 5 2.80 26.80Vâ ThÞ HuyÒn 0 020187 7.75 5.75 8.20 36.70Vâ ThÞ KiÒu Oanh 0 020399 6.75 9.75 9 42.00Vâ ThÞ Lª 0 020252 8.50 3.75 3.80 29.80Vâ ThÞ Minh HuÖ 0 020175 8 7 8.40 39.90Vâ ThÞ Na Na 0 020325 7.75 8.50 7.80 41.80Vâ ThÞ Nh­ Ph­¬ng 0 020413 8 3.50 3.60 28.10Vâ ThÞ Nh· 0 020361 7.75 5 9.20 36.20Vâ ThÞ Phè Ch©u 0 020028 8.50 2.50 4.80 28.30Vâ ThÞ Sang 0 020465 8.25 9 7.40 43.40Vâ ThÞ Th­¬ng 0 020550 7 5.75 3.40 30.40
 12. 12. Vâ ThÞ Th¶o Quyªn 0 020443 8.50 5 5 36.50Vâ ThÞ Thóy 0 020530 7.25 4.50 5 30.00Vâ ThÞ Thu Thïy 0 020535 5.75 4 6.40 27.40Vâ ThÞ Thuý Uyªn 0 020646 7.25 5.25 5.60 32.10Vâ ThÞ Trang 0 020591 7.50 4.75 8.80 34.80Vâ ThÞ Tróc Ph­¬ng 0 020414 7.75 5.75 7.60 36.10Vâ ThÞ VÜ 0 020681 6 3.25 3.60 23.60Vâ V¨n Ph¸t 1 020401 6.25 5.50 2.20 27.20Vâ V¨n Th¾ng 1 020504 6.75 4.25 5.60 30.10Vò §×nh H­ng 1 020201 6.50 4.75 3.20 27.20Vò Hoµng V­¬ng 0 020691 6 8.25 9.60 39.60Vò Th¸i Sang 1 020466 5.75 7 7.20 34.20Vò V¨n Qu©n 1 020427 6.25 5.25 8.80 33.30

×