Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

642 views

Published on

Birgit Morlion - Program Office Zorg Proeftuinen
Mark Leys - KIO
Alain Thielemans - IWT
Jo Vandeurzen - Flanders' Care

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 1. 1. #zorgproe(uinen       login:  Area4219   wachtwoord:  Zorgproe(uinen  
 2. 2. Dr., ir. Directeur Zorg Innovatie iMinds Birgit Morlion Program Office Zorg Proeftuinen
 3. 3. Platformen en eerste projecten Living & Care Lab LiCalab Regio Turnhout Actief Zorgzame Buurt in Grootstedelijk Gebied AzoB Antwerpen-Brussel Ageing in Place Aalst AIPA Regio Aalst Thuislevering van geneesmiddelen Casemanagement en trajectbegeleiding binnen een lokaal woonzorgnetwerk PRO DOMO: Woningvormen Time2Care Topshake Ouderen wonen passend (OPA) Ontwikkelen van informele buurtzorgnetwerken Integrale Ouderentoets: Screening door Ouderen van Stad InnovAGE Regio Leuven Diabetesmanagement voor woonzorgcentra bewoners Therapietrouw en medicatieveiligheid 4
 4. 4. Experimenteerruimte KLANKBORDCOMMISSIE PROGRAM OFFICE PO WETENSCHAPPELIJKE CONSORTIUM KIO GEBRUIKERSCOMMISSIE GEBRUIKERSCOMMISSIE PROEFTUINPLATFORM 1 PROJECT PROJECT PROEFTUINPLATFORM 2 PROJECT ... PROJECT 5
 5. 5. PROGRAM OFFICE - PO Centraal aanspreekpunt Proeftuinmethodologie Ondersteuning platformen 6
 6. 6. Zorginnovatie regio Vlaanderen •  SPOC •  zorgproeftuinen@iminds.be •  www.zorgproeftuinen.be - www.carelivinglabs.eu •  Europese connecties 7
 7. 7. Kruisbestuiving •  Brugfunctie tussen alle actoren •  Informatiedoorstroming, events, kennisdeling, doorverwijsfunctie •  Opvolgen trends en opportuniteiten binnen en buiten Vlaanderen 8
 8. 8. PROGRAM OFFICE - PO Centraal aanspreekpunt Proeftuinmethodologie Ondersteuning platformen 9
 9. 9. Ingrediënten mature proeftuin
 10. 10. Samenwerking PO & KIO Ontwikkeling indicatorenset Coördinatie dataverzameling & onderzoek Faciliteren ervaringsuitwisseling Optimalisatie proeftuinmethodologie in de zorg Beleidsaanbevelingen formuleren 11
 11. 11. PROGRAM OFFICE - PO Centraal aanspreekpunt Proeftuinmethodologie Ondersteuning platformen 12
 12. 12. Coaching & Tools HANDS ON WORKSHOPS
 13. 13. Team PO Birgit Morlion An Jacobs Director Health Innovation Methodoloog Liason KIO vanuit PO Koen De Vos Living Lab Operations Manager Karen Willems Onderzoeker Proeftuinmethodologie in zorg Katleen Boschmans Bram Lievens Coördinator Zorg Proeftuinen Proeftuinmethodoloog
 14. 14. Contact www.zorgproeftuinen.be zorgproeftuinen@iminds.be
 15. 15. Prof. Dr. Vrije Universiteit Brussel vakgroep MESO Mark Leys Wetenschappelijk Consortium Zorg Proeftuinen - KIO
 16. 16. Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg KIO WETENSCHAPPELIJK CONSORTIUM - KIO Ondersteuning platformen door wetenschappelijk consortium Wetenschappelijke analyse en evaluatie zorgproeftuinen Communicatie wetenschappelijke inzichten 17
 17. 17. Consortium •  OPIH, VUB •  Ceso, KUL •  Gerontologie, VUB •  Icher, UGent-VUB •  ETRO, VUB 18
 18. 18. Doelstellingen •  Wetenschappelijke kennis en inzichten verzamelen over de platformen en projecten •  een sociaal-wetenschappelijke evaluatieonderzoeksmethode (‘realist evaluation’) van complexe interventies •  Platformen en projecten inhoudelijk ondersteunen (evidencebased) •  Verspreiden van wetenschappelijke kennis over de innovaties •  Formuleren van beleidsaanbevelingen 19
 19. 19. ouderen Kenmerken doelgroepen Behoeften Ouderen en participatie Active ageing doel Wonen en woonondersteuning Maatschappelijke en ethische vragen Context van innovatie en samenwerken Intersectorale samenwerking Cultuur Regelgeving beleidscontexten Organisatie van zorg Arbeidsdeling en coördinatie Kwaliteit van arbeid Financiering en kostenstructuur Non-profit sector Betaalbaarheid ouderen Productontwikkeling en technologie Product ontwerp     Technologiestandaard Monitoring: indicatorensets Management consortium coördinatiemodel met iMinds (programmacoördinator) Impact: Proces en outcome-evaluatie Wetenschappelijke onderbouw, Kennistransfer en methodische ondersteuning Kenmerken van innovatie
 20. 20. Contact www.zorgproeftuinen.be zorgproeftuinen@iminds.be
 21. 21. Adviseur IWT Alain Thielemans
 22. 22. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen 2de fase: bijkomende oproep proeftuinprojecten Alain Thielemans
 23. 23. 2de fase bijkomende oproep proeftuinprojecten 10 M€ 8M€ 2M€ Bijkomende projecten  24  
 24. 24. Agenda • Algemeen • Inhoudelijke focus • Aanvragers • Projecttiming • Begroting / subsidie • Aanvraag • Procedure  25  
 25. 25. Inhoudelijke focus Proeftuinprojecten: = uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op één van de platformen om te komen tot ‘userdriven’ innovatieve concepten, processen en producten die de ouderenzorg betaalbaar houden en/of de kwaliteit van ouderenzorg verhogen.  26  
 26. 26. Aanvragers Anvragers Mogelijke aanvragers: 1.  Steden en gemeenten uit het Vlaams Gewest 2.  Organisaties met rechtspersoonlijkheid die geen onderzoeksinstelling zijn: q  Bedrijven Ø met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest q  Social profit organisaties Ø Uit Vlaams Gewest Ø Uit Brussels Hoofdstedelijk Gewest: enkel indien het uni-communautaire Nederlandstalige zorgactoren zijn Ø Onderzoeksinstellingen kunnen enkel als onderaannemer deelnemen aan een project  27  
 27. 27. Onderaannemers §  §  §  voor de uitvoering van welbepaalde taken ontvangen geen rechtstreekse subsidie van IWT, maar worden vergoed door de aanvrager(s) geen restricties op de aard van de onderaannemers: bedrijven, social profit actoren, onderzoeksinstellingen,…  28  
 28. 28. projecttiming 2013 Q1 Q2 Q3 2014 Q4 Q1 Q2 Q3 2015 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 Q4 Q1 Q2 Q3 Platform: max 3 jaar subsidie Platformen Projecten Project: binnen loopduur platform Start ten vroegste 1/1/2014  29   Q4
 29. 29. Opmaak begroting Zie richtlijnen in het IWT-kostenmodel (beschikbaar op iwt-website). -  personeelskosten: §  = de directe loonkost van de personen die bij de aanvrager het project/platform uitvoeren -  overige kosten: §  directe kosten + indirecte kosten o  Directe kosten: werkingskosten en afschrijvingen voor apparatuur (geen gebouwen en gronden) o  Indirecte kosten: algemene kosten, niet direct toewijsbaar aan het project §  worden berekend als een standaardkost per VTE. -  grote onderaannemingen (> € 8.500): §  te staven via offerte of gemotiveerde raming  30  
 30. 30. Subsidiepercentage • Let op: steun% ≠100%! Elke aanvrager zal zelf een deel moeten financieren. • Subsidiepercentages: •  Steden & gemeenten (besturen): 80% •  Organisaties: 35-70% ü  Basis%: 35% ü  Extra steuntoelagen: •  +15% voor substantiële samenwerking tussen 2 organisaties, waarvan minstens 1 kmo •  +10% voor middelgrote organisaties •  +20% voor kleine organisaties  31  
 31. 31. Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten op de resultaten behoren in principe toe aan de begunstigden. Duidelijke afspraken rond IPR te maken: § Tussen de begunstigden onderling § Met de gebruikers van het platform  32  
 32. 32. Inhoud van de aanvraag Algemeen: • Zie template voor project (beschikbaar via de IWTwebsite) • Inhoud (overzicht): q Samenstelling aanvragend consortium q Kadering project, link met platform q Innovatiedoel q Aanpak + werkprogramma q Valorisatie q Begroting q Algemene gegevens aanvragers q Verklaringen  33  
 33. 33. Procedure  34  
 34. 34. Procedure 1.  Voorbereiding   okt.  -­‐  dec.  2013   2.  Indiening   24  dec.  2013     3.  Ontvankelijkheid   medio  jan.  2014     4.  EvaluaLe  en   beslissing   feb.  –  apr.  2014    35  
 35. 35. Procedure 1.  Voorbereiding/consortiumvorming: §  Assistentie via de innovatie-adviseurs zorg van de innovatiecentra 2.  Indiening: §  §  Deadline voor indiening: 24 december 2013 12h s’middags Elektronisch via CD-ROM of via e-mail naar proeftuinzorg@iwt.be (max 10 MB)  36  
 36. 36. Procedure 3.  Ontvankelijkheid: •  •  •  •  •  •  •  •  Tijdig ingediend? Volgens aanvraagtemplate ingediend? Aanvragend consortium volgens de vereisten? Vereiste verklaringen aanvragers ondertekend? Verklaring platform? Co-financieringscapaciteit aanvragers OK? Fit met de doelstellingen van de oproep OK? Werking gebruikerscommissie duidelijk?  37  
 37. 37. Procedure 4.  Evaluatie en Beslissing Evaluatieprocedure: §  Gesprek met IWT-adviseur (15 - 29 januari 2014) §  Mogelijkheid tot aanvullingen (ca 12 werkdagen) §  Evaluatiecollege met externe deskundigen (zonder aanwezigheid aanvragers) Beslissing medio april 2013 §  beslissing door IWT  38  
 38. 38. Procedure Evaluatiecriteria: Bereik van de doelgroep Fit Plan van uitvoering Expertise Toegevoegde waarde Valorisatieplan ...  39  
 39. 39. Procedure 5.  Na de beslissing: §  overeenkomst tussen begunstigden en IWT samenwerkingsovereenkomst tussen begunstigden afsprakennota met het platform §  §  §  dagelijkse opvolging: door programme office jaarlijks verslag te bezorgen aan IWT betaling door IWT in zesmaandelijkse schijven §  §   40  
 40. 40. Contactgegevens IWT proeftuinzorg@iwt.be Adviseur en programmaverantwoordelijke -  Alain Thielemans (at@iwt.be) Verantwoordelijke directeur - Maarten Sileghem  41  
 41. 41. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 bus 16 B-1030 Brussel Tel.: +32 (0)2 432 42 00 Fax.: +32 (0)2 432 43 99 E-mail: info@iwt.be www.iwt.be
 42. 42. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
 43. 43. Flanders’ Care klankbordcommissie! Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin! Jo Vandeurzen – 19 september!
 44. 44. Flanders’ Care! "
 45. 45. Missie" Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.!
 46. 46. Gezamenlijk initiatief" Jo Vandeurzen! Ingrid Lieten! Minister Welzijn," Volksgezondheid & Gezin" Minister Innovatie" & Onderzoek" Philippe Muyters! Minister Van Werk" Kris Peeters! Minister Economie" & Buitenlandse Zaken"
 47. 47. Werkwijze" Kennisinstellingen Industrie Zorgactoren
 48. 48. Thema’s en doelgroepen" •  Thema’s! •  Innovatieve technologieën en diensten! •  Gegevensdeling in de zorg" •  Zorg voor talent" ! •  THEMA’S" Doelgroepen! •  Thuiszorg" •  Ouderen" •  Personen met een beperking" DOELGROEPEN"
 49. 49. Innovatieve technologieën en diensten!
 50. 50. Over de hele innovatiecyclus"             DEMONSTRATIE         ONDERZOEK  & ONTWIKKELING                               IMPLEMENTATIE INTERNATIONALE   VALORISATIE Contactpunt  voor   Ondernemers  in  de  Zorg InnovaLecentrum IWT  R&D  fondsen   DemonstraLeprojecten FC  Invest  (PMV) Zorgproe9uin AccreditaLe MIC FIT
 51. 51. Flanders’ Care label! Visualiseren van een Netwerk! Uitdragen van het Flanders’ Care verhaal!
 52. 52. Klankbordcommissie!
 53. 53. WIE" o  Zorggebruikers! o  Zorgactoren/ Zelfstandige Zorgverleners! ! o  Kennisinstelling! ! o  Ondernemingen! o  Beleidsmedewerkers!
 54. 54. OPDRACHT" • Aansluiting met het werkveld bewerkstelligen" ONDERNEMINGEN KENNISINSTELLING" • Initiator van nieuwe ideeën" ZORGACTOREN – " OVERHEID"
 55. 55. BELANG" o  Interactie met beleid ! o  => door 6e staatshervorming wordt ouderenbeleid een homogene bevoegdheid van de Gemeenschappen! o  => Proeftuin werking zal belangrijk zijn om nieuwe opties uit te testen.!

×