Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Педагогічна рада в дошкільному закладі

1,523 views

Published on

Педагогічна рада в дошкільному закладі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Педагогічна рада в дошкільному закладі

 1. 1. Педагогічна рада в дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовка та проведення „Сила педагогічного колективу, - підкреслював В. О. Сухомлинський, - в колективній думці, в обговоренні, у народженні і втіленні задумів”
 2. 2. Педагогічна рада колегіальний постійнодіючий орган управління дошкільним навчальним закладом, порядок створення, склад та повноваження якого визначено Законом України “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими документами
 3. 3. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  управлінська;  методична;  виховна;  соціально-педагогічна
 4. 4. ВИДИ, МОДЕЛІ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ в дошкільному навчальному закладі
 5. 5. ВИДИ ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
 6. 6. Класифікація видів та форм засідань педагогічної ради За терміном За цільовим спрямуванням За складом учасників За формою організації планові науково-педагогічні сталі традиційні позапланові психолого-педагогічні розширені модифіковані тематичні об’єднані нетрадиційні проблемні малі підсумкові настановні комбіновані
 7. 7. Сталі – це засідання, на яких присутні педагоги дошкільного навчального закладу. Малі – спрямовані на розв’язання однієї проблеми із залученням тільки педагогів, причетних до поставленого питання. Розширені – в яких беруть участь запрошені особи, зокрема пред- ставники батьківського комітету, піклувальної ради, різних організа- цій, а також батьки або особи, які їх замінюють. Об’єднані – засідання, на якому об’єднують зусилля педагогів із різних навчальних закладів задля спільного розв’язання загальних для них проблем, ЗА СКЛАДОМ УЧАСНИКІВ
 8. 8. ЗА ФОРМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ Традиційне засідання – проводять згідно з порядком денним, з чітким дотриманням регламенту всіх обговорюваних питань і ухваленням рішення по кожному з них Нетрадиційне засідання педагогічної ради проводять у формі ділової гри, конференції круглого столу, презентації, творчого звіту, дискусії, диспуту, дебатів, аукціону ідей, колоквіуму, конференції, методичного дня, педагогічного консиліуму тощо Модифікована форма проведення засідання педагогічної ради будується за моделлю проведення традиційного засідання, але з використанням під час доповідей, виступів та обговорень методів активізації педагогів: педагогічні ребуси, ситуативні завдання, моделювання, робота в парах, трійках тощо
 9. 9. ПЛАНУВАННЯ ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
 10. 10. Моделі планування засідань педагогічної ради Локально-модульна (1 рік) Середньоперспективна (3 роки) Стратегічна (5 років)
 11. 11. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
 12. 12.  П’ять етапів організації засідань педагогічної ради  Теоретичний – перспектива у плануванні засідань педагогічної ради; складання плану проведення конкретного засідання педагогічної ради.  Організаційний – організація роботи динамічної групи; здійснення методичних заходів.  Моніторинговий – збирання та аналіз інформації про питання, що вивчається, контроль.  Практичний – безпосереднє проведення засідання педагогічної ради й ухвалення рішення (за потреби можливе видання наказу).  Аналітико-регулювальний – аналіз ефективності роботи педагогічної ради; робота щодо виконання ухвалених рішень; контроль за виконанням рішення педагогічної ради.
 13. 13. Шість основних складових підготовки до засідання педагогічної ради 1. Оформлення стенда “Педагогічна рада” 2. Самоосвіта педагогів із теоретичних основ питань, що винесені на засідання педагогічної ради. Надання допомоги педагогам, які виступатимуть на засіданні. 3. Проведення циклу методичних заходів із педагогами за визначеним річним завданням (відповідно до тематики засідання) 4. Організація короткотривалих творчих груп 5. Проведення тематичного контролю (підсумкового або комплексного) 6. Підготовка проекту рішення педагогічної ради
 14. 14. Оформлення стенда “Педагогічна рада”
 15. 15. рієнтовний план підготовки до засідання педагогічної ради з теми «--» Зміст роботи Термін Виконавці Видання наказу або розпорядження «Про підготовку до засідання педагогічної ради». Січень 2016 Завідувач Сформувати творчу групу для підготовки педагогічної ради Січень 2016 Завідувач Підготувати перелік питань для обговорення на педагогічній раді Січень 2016 Члени динамічної групи Розробити бібліографічний покажчик літератури та матеріалів періодичної преси, інших інформаційних джерел Січень 2016 Вихователь-методист Оформити тематичну виставку літератури з теми в методичному кабінеті Січень 2016 Члени динамічної групи Розробити пакет діагностичного інструментарію (анкет, опитувальників для анкетування педагогів) Січень 2016 Практичний психолог Узагальнити матеріали анкетування, підготувати мультимедійну презентацію за результатами анкетування Січень 2016 Практичний психолог Вивчити систему роботи педагогів із питань педагогічної ради, узагальнити матеріали вивчення Січень 2016 Вихователь-методист Підготувати та обладнати приміщення для проведення педагогічної ради Лютий 2016 Члени динамічної групи Підготувати проект рішення педагогічної ради Лютий 2016 Члени динамічної групи, вихователь-методист Розглянути питання про готовність до засідання педагогічної ради на адміністративній нараді Лютий 2016 Завідувач
 16. 16. Алгоритм засідання педагогічної ради
 17. 17.  Орієнтовний алгоритм ведення засідання педагогічної ради Організаційна частина  Крок 1 - повідомлення голови педагогічної ради про те, що колектив зібрався на чергове засідання, повідомляє про кількість присутніх, відсутніх, причини відсутності.  Крок 2 – оголошення порядку денного та регламенту засідання педагогічної ради.  Крок 3 – голова педагогічної ради відкритим голосуванням затверджує порядок денний засідання педагогічно ради та регламент (за потреби).  Крок 4 – голова педагогічної ради повідомляє сам або надає слово для інформації про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. Актуалізація проблеми  Крок 5 – надає слово доповідачам та тим, хто хоче виступити (доповідь, співдоповідь).
 18. 18.  Орієнтовний алгоритм ведення засідання педагогічної ради  Крок 6 – після обговорення доповідачеві надається заключне слово. Колективна робота  Крок 7 – надання слова промовцям за порядком денним, може бути ділова гра тощо.  Крок 8 – оголошення проекту рішення, внесення до проекту рішень доповнень, змін, уточнень щодо змісту пунктів, термінів виконання, відповідальних. Оголошення рішення із внесеними змінами, з урахуванням пропозицій. Рішення ухвалюють відкритим голосуванням. Голова повідомляє результати голосування. Підсумки роботи Крок 9 – повідомлення теми наступного засідання педради.  Заключна частина  Крок 10 – оголошення про закриття засідання педагогічної ради.
 19. 19. Контроль за виконанням рішень педагогічної ради Пункт ухвали Необхідно зробити Виконавець Термін виконання Відмітка про виконання 1.Роботу дошкільного навчального закладу з питань трудового виховання вважати задовільною Спланувати та провести семінар- практикум із питання методики проведення художньої праці Токар Н. М., вихователь-методист До _ Виконано вчасно Виконано частково або виконано з запізненням Не виконано
 20. 20.   Систему контролю можна відстежити, якщо:  у щомісячному чи тижневому плануванні діяльності закладу зазначені очікувані дати виконання рішень відповідно до протоколу засідання;  керівник або вихователь-методист шляхом оперативного контролю вивчає якість виконання ухвал;  результати виконання рішень розглядають на адміністративних нарадах при завідувачу;  у кожному протоколі засідань фіксують інформацію про виконання рішень попереднього (їх) засідання (нь).
 21. 21. Пам’ятка організаторам педагогічних рад Педагогічна рада - це рада педагогів. Проводьте педраду в найбільш зручний час і у зручному приміщенні (столи рядами – монолог; столи навпроти – дебати, дискусія; столи по колу – круглий стіл). Вчасно розпочинайте та завершуйте засідання педради. Бажана тривалість педагогічної ради не більше 1, 5 години. Будьте уважними і тактовними до тих, хто виступає. Підтримуйте ініціативи колег.
 22. 22. Причини пасивності учасників педагогічної ради Педагог не цікавиться порушеною проблемою. Низький рівень взаємин у колективі. Втома педагогів. Голова педагогічної ради не володіє вмінням вести діалог, аудиторією. Поставлене питання на засіданні або надто рано пропонується або надто пізно. Педагог втрачає “смак” до виступів і тоді, коли висловлені ним думки залишаються без уваги.

×