Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing društvenih medija

907 views

Published on

Prezentacija "Marketing društvenih medija" koju je Barbara Gligorijević održala na biZbuZZ konferenciji 30. oktobra 2009. godine u Nišu.

 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I can advise you this service - ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Bought essay here. No problem.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Marketing društvenih medija

 1. 1. Marketing društvenihmedija<br />BizBuzzkonferencija<br />Korporativniaspektidruštvenihmedija<br />Niš, oktobar 2009<br />Barbara Gligorijević<br />Doktorant<br /> Queensland University of Technology<br />Istraživač<br />Smart Services <br />Cooperative Research Centre <br />
 2. 2. Marketinškikoncept - razlike<br />Masmediji<br />Internet marketing<br /><ul><li>Prodajaprostoraiciljnihgrupa</li></ul>Nižecene<br />Bržipovraćajuloženognovca<br />Prilagođenareklama<br />Ranirezultatiučinkakampanje<br /><ul><li>Prodajaprostoraivremena
 3. 3. Visokecene
 4. 4. Nesigurnipovraćajuloženognovca
 5. 5. Generičkareklama
 6. 6. Otežanopraćenjeučinkareklamnekampanje</li></ul>BizBuzz 2009<br />
 7. 7. Dalisuzaistarazličiti?<br />BizBuzz 2009<br />
 8. 8. Online reklamiranje<br /> USA<br />Srbija<br />BizBuzz 2009<br />Izvor: eMarketer, Sweeney et al. 3G Marketing on the Internet (7thed) <br />Izvor: AGB Nielsen Media Research<br />
 9. 9. Internet društvenimedij<br />Društvenemreže<br />Društvenikapital<br />Specifičansistemvrednosti<br />Novi predstavnicijavnogmišljenja<br />Pretraživanje, buzz, viralnost,WOM marketing<br />BizBuzz 2009<br />
 10. 10. Pouzdanostinformacijena Web-u<br />BizBuzz 2009<br />Edelman Trust Barometer, 2009<br />
 11. 11. Marketing društvenihmedija<br />Povećanjesaobraćaja<br />Povećanoznanje o brendu<br />Boljerangiranjenapretraživačima<br />Povećanaprodajaproizvodailiusluga<br />Weinberg, T. (2009) New Community Rules Marketing on the Social Web<br />BizBuzz 2009<br />
 12. 12. Potencijalidruštvenihmedija<br />3,5 milijarderazgovora (WOM) dnevno se obavi u svetu.<br /> 2 od 3 razgovora se odnosenabrendove, proizvodeiliusluge.<br />76% razgovora - lice u lice.<br />17% prekotelefona.<br />7% online.<br /><ul><li>3% putem e-maila.
 13. 13. 3% putem SMS-a.
 14. 14. 1% u blogovimailichatovima.</li></ul>Keller Fay Group, Talk Track report 2009<br />Evans, D. (2008) Social Media Marketing<br />BizBuzz 2009<br />
 15. 15. Trend razvojadruštvenihsajtova<br />Mikro-blogovi & lifestream<br />Razgovorizmedjukorisnika<br />Aktivnoučestvovanje<br />BizBuzz 2009<br />
 16. 16. WOM Marketing!?<br />Razgovor 1 na 1<br />Telefonskirazgovori<br />Tekstualneporuke,<br />Elektronskapošta,<br />Blogovanje,<br />Profilisani web sajtovi (forumi, chat sobe, diskusije…) <br />“Čin u komekorisniciproizvodailiuslugadajuinformacijudrugimkorisnicima “<br />BizBuzz 2009<br />
 17. 17. Tipovi Word of Mouth marketinga<br />Buzz Marketing<br />Viral Marketing<br />Community Marketing<br />Grassroots Marketing<br />Evangelist Marketing<br />Product Seeding<br />Influencer Marketing<br />Cause Marketing<br />Conversation Creation<br />Brand Blogging<br />Referral Programs<br />BizBuzz 2009<br />
 18. 18. Buzz marketing<br />Zabavnisadržajili vest koji se koristeda bi se zainteresovaliljudidapričaju o odredjenombrendu.<br />Viral marketing <br />Stvara se zabavnailiinformativnaporukakoja se daljeprosledjujevelikombrojuprijateljaipoznanicima.<br />Community marketing <br />Formiranjeilipodržavanjenišazajednicakoje dele zajedničkiinteres o brenduobezbedjujućiimalatke, sadržajeiliinformacijeda bi se takvezajedniceodržale.<br />BizBuzz 2009<br />
 19. 19. Grassroots marketing<br />Organizovanjeimotivacijavolonteradašireinformacije u krugupoznanikailisvojojlokalnojzajednici.<br />Evangelists marketing<br />Obučavanjepropovednika, advokata, ilivolonterakojipreuzimajuuliderskuulogu u aktivnomširenjuinformacije, u imenečijeime.<br />Product seeding<br />Stavljanjepravogproizvoda u praveruke u pravovreme, obezbedjivanjeinformacijeilideljenjeuzorkauticajnimosobama u društvenojzajednici. <br />BizBuzz 2009<br />
 20. 20. Influencer marketing<br />Identifikovanjeključnihzajednicaiuticajnihpojedinacakojiimajumoćdautičunamišljenjeistavovedrugih, a voljnisudapričaju o nekomproizvodu.<br />Cause marketing<br />Podržavanjesocijalnihciljevada bi se zaradilopoštovanje u podrškaosobakoje se bavetimciljevimailisuimnaklonjeni.<br />Conversation creation<br />Interesantneilizabavnereklame, e-mailovi, fraze, zabavniilipromotivnisadržajikreiranidazapočnuširenjepriče o nekomproizvoduilibrendu.<br />BizBuzz 2009<br />
 21. 21. Brand blogging <br />Kreiranjeblogovaiučestvovanje u blogo-sferi, u duhuotvorenetransparentnekomunikacije; širenjeinformacijekoja je važnazaodredjenu blog zajednicui o čemućeda se priča u okvirunje.<br />Referral programs<br />Kreiranjealatapomoćukojihzadovoljnemušterijeupućujusvojeprijateljenanekiproizvodiliuslugu.<br />Word of Mouth Marketing Association (WOMMA)<br />BizBuzz 2009<br />
 22. 22. Popularnostsajtovaiweb aktivnosti u Srbiji<br />BizBuzz 2009<br />Izvor: IstraživanjeeWOM marketing u Srbiji<br />Izvor: Google Analytics<br />
 23. 23. KakofunkcioniseeWOM<br />BizBuzz 2009<br />
 24. 24. eWOMkaofaktorpridonošenjuodluke o kupovini<br />BizBuzz 2009<br />
 25. 25. Preporukezauspešnovodjenjemarketinga u društvenimmedijimana web-u<br />Kakomeritiipratitiuspešnostkampanjanawebu?<br />Kakopenetrirati online grupepotrošača?<br />PozicioniranjebrendauzpomoćeWOM.<br />Identitetna web-u ipoverenjepotrošača.<br />Marketing društvenihmedijakrozstrategijskipristup.<br />BizBuzz 2009<br />
 26. 26. Kompanijetrebada…<br />Monitorišuforume / diskusije.<br />Kompanijetrebada se uključe u “razgovor”.<br />Koristiti buzz koji se inicirauspešnomreklamom. <br />Uveki u svakojprilici se predstavitipunimidentitetom.<br />Gajedobreodnosesa online društvenimzajednicama. <br />BizBuzz 2009<br />
 27. 27. Merenjeučinka…<br />Praćenjepominjanjabrandailikompanijeposlesvakereklamnekampanje.<br />Specijalantretman “obožavalaca” brenda.<br />Negativnopominjanjebrendamožeimatineverovatnerazmereako se ne zaustavinavreme.<br />Off line imidžbrenda se lakoprenosi u online okruženje – podsetnik. <br />Brendovimorajuda prate trendove.<br />BizBuzz 2009<br />
 28. 28. Društvenimedijiigrupepotrošača…<br />GrupenaWebu se klasterišupointeresovanjima.<br />Pripremitirazličitustrategijuzasvakuinteresnugrupu.<br />Pratitiistaknutepojedince “market mavens”.<br />Osluškivatištapotrošačižele.<br />BizBuzz 2009<br />
 29. 29. Identitetna web-u ipoverenjepotrošača<br />Nikada ne prikrivatiidentitet.<br />Uvek se predstavitiizkojefirme, pozicija u firmičakikadaniste u zvaničnoj “misiji”.<br />Nikada se ne upuštati u “astroturfing” ili “sock puppeting”. <br />BizBuzz 2009<br />
 30. 30. Strateškipristupdruštvenimmedijima<br />Prisustvo u društvenimmrežamatrebada je deo marketing mix-a svakefirme.<br />Zaposlenitrebadabuduedukovanikakoda se ponašaju u online okruženju. <br />Firme ne smejunikadadirektnodapropagirajuiliprodajuproizvode u društvenimmrežama.<br />BizBuzz 2009<br />
 31. 31. Marketing strategijana web-u<br />Regrutovati “advokate” medjupotrošačima. <br />Angažovatistručnjakedadajusvojenezavisnomišljenje. <br />Javnopredstavljatistrategiju, golove, proizvode, uslugeibrendove.<br />Koristitiviralni marketing organizovanommetodom.<br />BizBuzz 2009<br />
 32. 32. Pitanjekojemuči marketing strategiste…<br />Hej, kako to da me nisi uključionalistuprijateljanaMyspace?<br />Druže, zar nisi video moj Tweet? <br />JasamsadanaFacebook-u <br />BizBuzz 2009<br />
 33. 33. Hvala! <br />BizBuzz 2009<br />Barbara Gligorijević<br />E-mail adresa:<br />barbara@promocija.com<br />Društvenemreže: Facebook, LinkedIn, Xing<br />

×