Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media สำหรับ SMEs

9,899 views

Published on

ความเห็นที่มีต่อแนวทางการใช้ Social Media ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย หรือ SMEs ในประเทศไทย

Published in: Social Media

Social media สำหรับ SMEs

 1. 1. Social Media สำหรับธุรกิจขนำดเล็ก จักรพงษ์ คงมาลัย @jakrapong
 2. 2. มำรู้จักกันก่อน ประวัตการทางาน ิ เนือหา ้ เรื่ องราว สื่อสารมวลชน ธุรกิจ การตลาด 2536 สถานีวิทยุ Boom Radio 90 FM, 89 Pirate Rock, Get 102.5 และคอลัมนิสต์นิตยสาร 2541 นักข่าวออนไลน์รุ่นบุกเบิกเว็บข่าวอันดับ 1 ของไทย manager.co.th 2543 เว็บมาสเตอร์ aussietip.com 2545 เว็บมาสเตอร์ ของนิตยสารผู้ชาย mars 2547 นักการตลาดผลิตภัณฑ์ YellowPages.co.th 2550 ผู้จดการชุมชน และผลิตภัณฑ์ Yahoo! (Flickr, ั Yahoo! Answers, Yahoo! Group) และผู้ดแลเว็บไซต์ ู singtip.com 2553 บรรณาธิการเว็บไซต์ ข่าวและบทความธุรกิจดิจตอล ิ thumbsup.in.th และคอลัมนิสต์นิตยสาร Positioning 2554 ผู้จดการฝ่ าย Social Media – Thai Samsung ั Electronics 2555 Accredited Trainer Econsultancy (Thailand) 2556 ผู้จดการฝ่ าย Content Marketing – Thai ั Samsung Electronics
 3. 3. วันนี้มีเรื่องอะไรบ้ำง? • ภาพใหญ่อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย • ทาไมต้ อง Social Media? Social Media จะช่วยอะไร SME ได้ บ้าง? • แนวทางการทา Social Media สาหรับ SME • บทสรุป และคาถาม
 4. 4. ภำพใหญ่อินเทอร์เน็ตไทย - | 5 ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตไทยทะลุหลัก 25 ล้ านคน Thailand’s mobile market had reached 89.1 million subscribers in Q2 2013 (AIS 37.7%, DTAC 30.5%, Truemove 20.4%, AWN 4.4%, Truemove H 4.3%, CAT 2.1%, TOT 0.3%) 63.28% of revenue still come from Voice. Non-voice service 24.02% (but growing and we can expect Non-voice revenue due to 3G rollout in Q2 2013) High-speed Internet users 4.5M ( True Internet 36.7%, TOT 32.1%, 3BB 28.50%) Fix line telephone 6.2M (TOT 60%, True 28.62%, TT&T 11.3%) Source: National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) Q2 2013
 5. 5. Audience Demographic | 6 Source: truehits
 6. 6. Total value of Digital advertising in Thailand - 100,000 millions baht is total advertising value in Thailand - 2,005 millions baht  2,968 millions baht - +48.03% Growth - Digital advertising 2.74% of advertising value | 7 Source: DAAT
 7. 7. World Record by Thai | 8 Bangkok is the world’s No.1 Facebook city with 12.7M accounts from 18.3M. We beat Jakarta in 2012 Image: http://bk.asia-city.com/city-living/article/why-bangkok-global-social-media-
 8. 8. Countries that viewed “Gangnam Style” on YouTube the most 1.) USA 2.) Thailand 3.) South Korea | 9 Sources: Zocialrank.com, Socialbaker.com, web.stagram.com, truehits.net, We Are Social Singapore, Thaitrend, YouTube
 9. 9. Summary about Thai Internet users • The biggest Thai internet user groups are 12-17 years old (31.67%), 18 – 23 years old (23.67%), 24-35 (22.75%) Most of them are Digital natives • 31% from Bangkok & Territory. Central 20%, Northeast 18%, South 12%, North 10%, East 9% • The most popular reason for Net surfing are Entertainment & Gaming • Thai people is very social addicted. 23M people are on Facebook • 2.8M is number of Thai SME Source: truehits, SocialBakers | 10
 10. 10. แต่ธุรกิจ SME มีเงิน 100,000 ล้านบาทโฆษณาไหม?
 11. 11. สำหรับ SME ไทย ผมเสนอดังนี้ 1. สร้ างเว็บด้ วยเว็บสาเร็จรูปก่อน เช่น TARAD, WeLoveShopping, Lnwshop, Bentoweb ฯลฯ 2. สร้ าง Social Media (เช่น Facebook Page, Twitter Account, Instagram Account) 3. เรี ยนรู้นิสยคนบนโลกออนไลน์ ั 4. เรี ยนรู้วิธีการทาการตลาดผ่าน Social Media 5. มุงเน้ นที่การสร้ างความน่าเชื่อถือ การเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพ การ ่ ติดต่อสื่อสารที่วองไว สร้ างการซื ้อซ ้า สร้ างแฟนประจาของสินค้ าและ ่ บริการของเรา ด้ วยต้ นทุนที่ต่าและได้ ประโยชน์สง ู
 12. 12. Q: ทำไมต้อง Social Media? A: เพรำะเทคโนโลยี social เข้ำมำ เปลี่ยนแปลงวิธีกำรสื่อสำรของคน แล้ว
 13. 13. นี่คือบริษัทของคุณ. . .
 14. 14. . . . และนี่คือลูกค้ำของคุณในวันนี้ เค้ าพูดอะไรกันน่ะ? สุดยอดไปเลยซาร่า! ห่วยแตกมากๆ เลยจอร์ จ! Forums, Facebook, Twitter, Foursquare, LINE Group, YouTube etc.
 15. 15. นี่คือคุณ และ ลูกค้ำของคุณในวันนี้ ขอบคุณที่พดถึงเรานะครับ เออ ู เรามีอะไรจะให้ ครับ! ผมว่า Galaxy S4 สี ใหม่นี่มนแจ่มแมวมักๆ ั ่ JOIN จริงเหรอคะ ซาร่าก็ว่าดีนะ แต่ไม่เคยลอง Android ซักที!
 16. 16. ถือเป็นควำมเสี่ยงไหม?
 17. 17. กำรเมืองก็ใช้ Social Media
 18. 18. ไม่ใช่แค่กำรเมือง
 19. 19. ลำมมำถึง Entertainment Flood donation, Nonnoi TV, Sing for Japan, Save South Side
 20. 20. พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป เล่น Social มำกขึ้น | 22 Source: Nielsenwire 2011
 21. 21. Internet Meme | 23
 22. 22. แล้วคนสมัยนี้คิดอะไรกัน?
 23. 23. ต้องกำรคนฟัง http://www.pantip.com/cafe/mbk/topic/T12195761/T12195761.html
 24. 24. ต้ องการสื่อความต้ องการของตัวเองกับ Brand | 28
 25. 25. ต้องกำรได้ยิน “story” ก่อนขำย จริงๆ เราไม่ได้ ชื่อมาก เราชื่อ มาร์ ค …แต่ daddy กลับ United States ไปแล้ ว 44.2M คือยอดผู้ชม YouTube ก่อน “พี่มากฯ” จะสร้ างรายได้ ถึง 1,000 ล้ านบาท
 26. 26. เรื่องรำวของ SME ดังๆ มีหลำยคน ก๋วยเตี๋ยวของชาว Social หมูทอดของชาว Social รายได้ ก้าวเข้ าสู่ 100 ล้ าน บาท / 1.2 ล้ าน Fans
 27. 27. คนสมัยนี้มีทำงเลือกเยอะ และมีวิธีเลือกสินค้ำและบริกำรที่ดีขึ้น
 28. 28. เรำชอบ “Check” ก่อนซื้อ เราค้ นหา รีวิวสินค้ า บริการ จาก บทความใน Blog, คลิป YouTube, Facebook, ความเห็นของคนบน Webboard, ตามดูรูปสวยๆ บน Instagram
 29. 29. “เสื้อผ้ำนำเข้ำจำกเกำหลี” บน Google
 30. 30. “เสื้อผ้ำนำเข้ำจำกเกำหลี” Facebook
 31. 31. “เสื้อผ้ำนำเข้ำจำกเกำหลี” Twitter
 32. 32. แล้วไง?
 33. 33. Facebook Page ปี ที่แล้ ว 142,029 fans 8,458 Talking about this (10% is average value ) ปี นี ้ 920,000 fans 30,000 Talking about this (3.2%)
 34. 34. แฟนเรำคือใคร?
 35. 35. Social Posting
 36. 36. แล้ว Twitter ล่ะ? http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o | |
 37. 37. เรำทำอะไรกับ Twitter ได้บ้ำง? • • • • สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างเครือข่ายคนที่ติดตามเรา ให้บริการตอบคาถามและดูแลลูกค้า ใช้เป็นเครื่องมือการตลาด www.cotweet.com www.tweepdiff.com www.trendistic.com | 45
 38. 38. แล้วบริษัทต่ำงๆ ใช้ Twitter ทำอะไร | 46 Source: Econsultancy Social Media And Online PR Report 2010
 39. 39. https://business.twitter.com/en/basics/best-practices/ | 47
 40. 40. | | 48
 41. 41. | | 49
 42. 42. | | 50
 43. 43. | | 51
 44. 44. 10 Online Customer Support
 45. 45. Sample e-Loyalty Online Reputation September 2012 http://www.pantip.com/cafe/mbk/topic/T12685938/T12685938.html#2
 46. 46. Sample e-Loyalty ตัวอย่างข้ อความที่แสดงให้ เห็นว่า ลูกค้ าเริ่ม เข้ ามาปกป้อง Brand Samsung Mobile
 47. 47. บทสรุป • ผู้บริโภคสมัยใหม่ ต้ องการให้ เราฟั งเขา ต้ องการเป็ นส่ วนหนึ่ง ของแบรนด์ และต้ องการฟั งเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณ • ผู้บริโภคสมัยใหม่ จะ Search หาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและ บริการก่ อนซือผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องใช้ เครื่องมือยุค ้ Digital ในการเข้ าถึงลูกค้ า ดังต่ อไปนี….. ้
 48. 48. กว่ำคนจะซื้อของในโลกออนไลน์ ลูกค้ ามองหา สินค้ าและ บริการ Influencers
 49. 49. สำหรับ SME ไทย ผมเสนอดังนี้ (อีกที) 1. สร้ างเว็บด้ วยเว็บสาเร็ จรูปก่อน TARAD, WeLoveShopping, Lnwshop, Bentoweb ฯลฯ 2. สร้ าง Social Media (Facebook Page, Twitter Account, Instagram Account) 3. เรี ยนรู้นิสยคนบนโลกออนไลน์ ั 4. เรี ยนรู้วิธีการทาการตลาดผ่าน Website, Mobile site, Search Engine Marketing, Social Media, YouTube, Blog, Forum, Email marketing 5. มุ่งเน้ นที่การสร้ างความน่าเชื่อถือ การเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพ การ ติดต่อสื่อสารที่วองไว สร้ างการซื ้อซ ้า สร้ างแฟนประจาของสินค้ าและ ่ บริ การของเรา ด้ วยต้ นทุนที่ต่าและได้ ประโยชน์สง ู
 50. 50. Samsung GALAXY for SME
 51. 51. Q&A @jakrapong jakrapong@gmail.com

×