Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paglakas ng europe bourgeoisie

140,767 views

Published on

 • Login to see the comments

Paglakas ng europe bourgeoisie

 1. 1. Bakit lumakas angEurope? ng mga bourgeoisie1. Paglakas
 2. 2. Bakit lumakas angEurope? ng merkantilismo2. Pagsilang
 3. 3. Bakit lumakas angEurope? ng national3. Pagtatatagmonarchy
 4. 4. Bakit lumakas angEurope?4. impluwensiya ng Simbahan
 5. 5. Bakit lumakas angEurope? ng Repormasyon5. Pagsisimula
 6. 6. BOURGEOISIE Gitnang uri
 7. 7. BOURGEOISIE Gitnang uri Nagmula sa mga mangangalakal at banker
 8. 8. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE Dahil sa lakas ng kita
 9. 9. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE Dahil sa lakas ng kita Sila ay may impluwensiya sa _________________________
 10. 10. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE 1. pamahalaan
 11. 11. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE 2. paggawa at pagpapatupad ng mga patakaran
 12. 12. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE 3. kultura
 13. 13. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE 3. kultura mga nobelista at mga manunulata. Jean Jacques Rousseau
 14. 14. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE 3. kultura mga nobelista at mga manunulata. Jean Jacques Rousseaub. Voltaire
 15. 15. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE 3. kultura mga nobelista at mga manunulata. Jean Jacques Rousseaub. Voltairec. Denis Diderot
 16. 16. IMPLUWENSIYA NGBOURGEOISIE 4. pinamunuan nila ang mga pagbabago sa mga bayan at lungsod.
 17. 17. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Siglo 18 – naging makapangyarihan at masalapi ang bourgeoisie sa Western Europe lalo na sa Netherlands, Britain at France
 18. 18. YAMAN NG MGABOURGEOISIE 1688 – 9% ng lipunan ang mga bourgeoisie sa England 1800 – 15% ng lipunan ang mga bourgeoisie.
 19. 19. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Nakilala sa France ang mga bourgeoisie noong panahon ni King Loius XIV
 20. 20. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Dalawang pangkat ng bourgeoisie sa Europe
 21. 21. YAMAN NG MGABOURGEOISIEDalawang pangkat ng bourgeoisie sa Europe1. mangangalakal at banker
 22. 22. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Dalawang pangkat ng bourgeoisie sa Europe1.mangangalakal at banker2.propesyonal
 23. 23. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Siglo 18 – lumaki ang impluwensiya sa publiko ng mga bourgeoisie.
 24. 24. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Siglo 18 – lumaki ang impluwensiya sa publiko ng mga bourgeoisie. Ginamit nila ang kanilang propesyon at panulat upang makagawa ng reporma sa pamahalaan.
 25. 25. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Marami rito ang nagtatag ng rebolusyon sa France.
 26. 26. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Marami rito ang nagtatag ng rebolusyon sa France. Tumulong din ang mga bourgeoisie sa pagpapalaganap ng kultura ng bansa.
 27. 27. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Sila ang nasa likod ng mga pagbabago sa bayan.
 28. 28. YAMAN NG MGABOURGEOISIE Sa paglaki ng populasyon ng mga bourgeoisie sa France noong 1789, sila ang naging maimpluwensiyang tao sa pamahalaan
 29. 29. LIMITASYON NG MGABOURGEOISIE Nanatiling agraryo o pagsasaka ang pamumuhay at napanatili ang kapangyarihan ng mga maharlika
 30. 30. LIMITASYON NG MGABOURGEOISIE Kulang sa impluwensiya kaagapay ng pagiging maharlika Hindi maaaring maging mataas na pinuno ng pamahalaan, militar at Simbahan
 31. 31. LIMITASYON NG MGABOURGEOISIE Naakit sila sa kaisipan ng Enlightenment na nag- aalinlangan sa mga kaisipang awtokratiko ng lumang rehimen.
 32. 32. LIMITASYON NG MGABOURGEOISIE Binigyang-diin dito ang mga kaisipang tulad ng pagkakapantay-pantay at kalayaan na sumiklab na tulad ng apoy sa maraming bansa sa Europe.
 33. 33. REFERENCEwww.wikipedia.orgwww.yahoo.com/imagesKasaysayan ng Daigdig, pp. 159 - 161
 34. 34. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 35. 35. all is well
 36. 36. all is well,all is well,
 37. 37. all is well,all is well,all is well
 38. 38. THANK YOU VERY MUCH!PREPARED:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIIOctober 24 - 26, 2012

×