Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทที่ 1 แนะนา Game Design และ Kodu Game labกิจกรรมที่ 1.1 แนะนาตัวเองกิจกรรมที่ 1.2 แนะนา Kodu Game Labกิจกรรมที่ 1.3 เกมค...
บทนาKodu Game Lab คือโปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรมมิงที่ชวยให้ คณสร้ างเกมสามมิติ (3D) ได้ เอง แม้ จะไม่มีพื ้นความรู้เรื่ องการ...
บทที่ 1แนะนา Game Design และ Kodu Game labกิจกรรมที่ 1.1 แนะนาตัวเองใช้ กิจกรรมนี ้เพื่อให้ สมาชิกในกลุมทาความรู้จกกัน ใช้...
กิจกรรมที่ 1.2 แนะนา Kodu Game Labประเด็นสาคัญ:   Kodu เหมาะสาหรับการพัฒนาเกมแบบเร่งด่วน โดยใช้ อินเทอร์ เฟสและภาษาที่ง...
ในกิจกรรมนี ้ เราจะมาดูกนว่าจะสร้ างเกมขึ ้นได้ อย่างไร            ัเขียนเกม 5 อย่างทีคณชอบเล่น        ...
“หากคุณเคยเขียน Software Subroutine แล้ วพบว่าต้ องเจอ arguments มากกว่า 10 arguments ลองกลับไปดูอีกที คุณ        ...
สารวจเกมที่คุณชอบชื่อเกม:      _________________________________________________________________________วัตถุประสงค์...
บทที่ 2พืนฐานโปรแกรมมิ่ง ้กิจกรรมที่ 2.1 แนะนาภาษาโปรแกรมมิ่งของ Koduในกิจกรรมนี ้เราจะเขียนโปรแกรมแรกโดยใช้ Kodu Game La...
3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar โดยจะมีหน้ าตาแบบนี ้4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวาหรื อเลือก Y บนแปน g...
8. เลือก move9. เลือก towardsจากนัน code จะปรากฎเป็ น   ้9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด     สองครังบนแปน game pad)...
การแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 2วัตถุประสงค์: เราต้ องการ reprogram ตัว cycle bot เพื่อให้ มนสามารถกระโดดข้ ามแม่น ้าได้   ...
6.. เพิ่มกรอบคาสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน         ่                ตรงตาแหน่งขวามือของกรอบคาสัง Do...
9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด       สองครังบนแปน gamepad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิงและกลับสูหน้ าจอ      ...
6. เพิ่มกรอบคาสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน        ่               ตรงตาแหน่งขวามือของกรอบคาสัง Do (ห...
กิจกรรมที่ 2.3 ทาความรู้จักกับ Bot และ Objectในกิจกรรมนี ้เป็ นการจะสารวจ bot และ object ต่างๆ ทีมีใน Kodu Game Lab เราจะเ...
บันทึก:___________________________________________________________________________________________________________________...
Bot อัจฉริยะ (AI Bot)ลองดูวาเราสามารถโปรแกรม bot ต่างๆ ที่ต้องปฏิสมพันธ์กบ bot ของผู้เล่นได้ อย่างไร   ่        ...
การแสดง physical action ต่างๆBot และ object มีคา setting ที่กาหนด attribute บางตัว ที่ควบคุมให้ พวกมันแสดงออกและปรากฏตัวขึ...
บันทึก:___________________________________________________________________________________________________________________...
บทที่ 3กระบวนการออกแบบอย่ างไม่ เป็ นทางการกิจกรรมที่ 3.1 ระดมสมองลองไอเดียสอบถามในกลุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกม...
ชื่อเกม:          _________________________________________________________________________วัตถุประสงค์ :    ...
21
บทที่ 4การสร้ าง Game Worldกิจกรรมที่ 4.1 การออกแบบ Game Spaceกิจกรรมนี ้สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องของการพิจารณาใช้ ทรัพยา...
บันทึก:___________________________________________________________________________________________________________________...
ใช้ Ground Brush เพื่อเพิมและลบ ground กดปุ่ ม right trigger             ่                  ...
ในตอนที่กาลังแก้ ไข world อยูนน ให้ กด F3 เพื่อเปิ ดฟั งก์ชน Snap to Grid เพื่อล็อคขนาดของ brush size ให้ คงที่ ตัวcursor ...
เลือก Object Group และจากนันเลือก path type ที่คณต้ องการ (เช่นพื ้นเรี ยบ (Plain), ถนน (Road) กาแพง (Wall) หรื อ     ...
Recipe: Side Scrollingปกติแล้ ว Path จะเป็ นสิงที่ดีที่สดในการสร้ าง side scrolling game แต่คณสามารถสร้ าง land ก็ได้ เช่น...
บันทึก:___________________________________________________________________________________________________________________...
เกมต่างๆ อย่างเช่น PacKodu เป็ นตัวอย่างที่ดี ประเด็นสาคัญ : เหมาะสาหรับการเล่นด้ วยผู้เล่นหลายๆ คนบันทึก:________________...
บทที่ 5ใช้ งาน Game Design Patternsกิจกรรมที่ 5.1 Game Progress Patternsกิจกรรมนี ้ อธิบายแนวคิดของการเขียนโปรแกรมมิงโดยใช...
Design Pattern: ScoresScore หรื อคะแนนคือการแสดงตัวเลขทีชี ้วัดความสาเร็ จของผู้เล่น เราสามารถเพิม Point เข้ าไปที่ Score ...
บันทึก:___________________________________________________________________________________________________________________...
Pattern: HealthHealth ของ bot ของผู้เล่นคือสิงที่ระบุความก้ าวหน้ าของผู้เล่นในเกม health bar แสดงสถานะปั จจุบนของคาแรคเตอ...
Pattern: Save PointsSave Point หรื อที่เรี ยกว่า Check Points คือค่า point ที่ช่วยให้ ผ้ เู ล่นมีความสะดวกในการเล่นเกม ส่ว...
5. ยังไม่มี code สาหรับ page 3 ของ save points  6. ใช้ setting ของ save point เพื่อลดการฟั งลงให้ เหลือเป็ นค่าต่าสุดเพื...
36
การเพิม save point อย่างต่อเนืองต้ องทาให้ black point เหล่านี ้เพิ่มขึ ้นทีละหนึง   ่            ่     ...
Design Pattern: Multi Levelsการที่มี level หลายๆ level ในเกม คือวิธีที่ดในการทาให้ ผ้ เู ล่นรู้สกว่าตนเองมีความก้ าวหน้ าใ...
จุด starting point บน level 1จุด finishing point บน level 1                 39
ตัว Stickbot: จุด Starting point บน level 2ตัว Stickbot: จุด Finishing point บน level 2กิจกรรมที่ 5.2 Game Play PatternsPa...
Power-up แก้ ไขปั ญหาของการที่ต้องทางานต่างๆ ให้ สาเร็ จในระดับความยากที่แตกต่างกัน เพราะผู้เล่นจะเพิ่มระดับความสามารถของต...
42
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)

29,915 views

Published on

คู่มือ KODU Game Lab (ภาษาไทย)

Published in: Education

คู่มือ Kodu Game Lab (ภาษาไทย)

 1. 1. บทที่ 1 แนะนา Game Design และ Kodu Game labกิจกรรมที่ 1.1 แนะนาตัวเองกิจกรรมที่ 1.2 แนะนา Kodu Game Labกิจกรรมที่ 1.3 เกมคืออะไรกิจกรรมที่ 1.4 Kodu Gameบทที่ 2 พืนฐานโปรแกรมมิ่ง ้กิจกรรมที่ 2.1 แนะนาภาษาโปรแกรมมิ่งของ Koduกิจกรรมที่ 2.2 การแก้ ไข Tutorial 2 และ 3กิจกรรมที่ 2.3 ทาความรู้จกกับ Bot และ Object ักิจกรรมที่ 2.4 การใช้ Programming Botsกิจกรรมที่ 2.4 การสร้ าง bot สองตัวบทที่ 3 กระบวนการออกแบบอย่ างไม่ เป็ นทางการกิจกรรมที่ 3.1 ระดมสมองลองไอเดียกิจกรรมที่ 3.2 ไอเดียดีๆ สาหรับเกมกิจกรรมที่ 3.3 ตัวอย่ างของโรงเรียน และกรณีตัวอย่ างบทที่ 4 การสร้ าง Game Worldกิจกรรมที่ 4.1 การออกแบบ Game Spaceกิจกรรมที่ 4.2 การสร้ าง Design Pattern และ Recipeกิจกรรมที่ 4.3 ทาความรู้จกกับ Game Space Patterns ับทที่ 5 ใช้ งาน Game Design Patternsกิจกรรมที่ 5.1 Game Progress Patternsกิจกรรมที่ 5.2 Game Play Patternsกิจกรรมที่ 5.3 Game Information Design Patternsบทที่ 6 ใช้ งาน Game Design Approachกิจกรรมที่ 6.1กิจกรรมที่ 6.2บทที่ 7 ขันต่ อไป ้
 2. 2. บทนาKodu Game Lab คือโปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรมมิงที่ชวยให้ คณสร้ างเกมสามมิติ (3D) ได้ เอง แม้ จะไม่มีพื ้นความรู้เรื่ องการ ่ ่ ุเขียนโปรแกรมเลยก็ตาม Kodu มีไอคอนที่คอยควบคุมคาแรคเตอร์ (Character) และอ็อปเจค (Object) ต่างๆ ด้ วยการสังให้ ่คาแรคเตอร์ แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบทีจบต้ องได้ ่ัคอร์ สนี ้ออกแบบมาเพื่อให้ ครูที่ต้องการนาวิชา Game Design มาใช้ กบกิจกรรมในห้ องเรียน หลังการอบรม ผู้เรี ยนจะได้ ร้ ูจกกับ ั ัKodu Game Lab และสาธิตให้ นกเรี ยนของตนเองเข้ าใจว่าใครๆ ก็สามารถสร้ างเกมที่นาตื่นตาตืนใจได้ ั ่ ่คอร์ สนี ้ครอบคลุมทักษะที่ต้องใช้ ในการออกแบบ สร้ างโลกสมมติและเกมด้ วย Kodu Game Lab รวมทังสามารถวิเคราะห์ ้หรื อติดตามกระบวนการออกแบบ ตลอดจนแนะนาว่าครูผ้ สอนสามารถนา Kodu ไปใช้ กบหลักสูตรของโรงเรียนได้ อย่างไรด้ วย ู ัด้ วยความสามารถในการออกแบบและสร้ างเกมได้ ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสามารถสร้ างเกมที่นาสนใจและมีความดึงดูดผู้เล่นได้ ่ด้ วยการใช้ เทคนิคง่ายๆ เพียงไม่กี่ขนตอนของโปรแกรมนี ้ ั้ประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับจากหลักสูตรนี ้  ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนโปรแกรมสังการให้ แก่คาแรคเตอร์ และอ็อปเจคได้ ่  ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างโลกสามมิติได้  แนะนาองค์ประกอบหลักของการออกแบบเกมได้  มอบตัวอย่างของ code ที่มีหลากหลายรูปแบบ  มอบตัวอย่าง game play ที่มีหลากหลายรูปแบบ  สร้ างตัวอย่างการใช้ Kodu Game Lab ในโรงเรี ยนได้  มอบความช่วยเหลือได้ ตรงเวลาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมันใจในการใช้ งาน Kodu Game Lab ่หมายเหตุKodu Game Lab ยังเป็ นโปรแกรมที่กาลังพัฒนาอยู่ ตัวอย่างต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้จะต้ องใช้ งานบนเวอร์ ชน 1.48 ซึงเป็ น ั่ ่เวอร์ ชนล่าสุดของ Kodu Game Lab ในขณะนี ้ หากคุณใช้ งานเวอร์ ชนอื่นที่ต่ากว่า โปรดตรวจสอบที่ ั่ ั่http://media.planetKodu.com/workshop/resources.html เพื่ออัพเดตและเรี ยกดูเอกสารประกอบการอบรมเอกสารฉบับนีมีไว้ สาหรับผู้ให้ การอบรมนักเรียน ผู้สอนจะมีบันทึกย่ อปรากฏในกรอบโดยตลอด แต่ กรอบนีจะไม่ ้ ้ปรากฏในเอกสารฉบับผู้เรียน 1
 3. 3. บทที่ 1แนะนา Game Design และ Kodu Game labกิจกรรมที่ 1.1 แนะนาตัวเองใช้ กิจกรรมนี ้เพื่อให้ สมาชิกในกลุมทาความรู้จกกัน ใช้ เวลา 10 นาทีเพื่อให้ แต่ละคนสร้ างคาแรคเตอร์ ของตัวเองและใช้ เวลาอีก ่ ั10 นาทีเพื่อให้ แต่ละคนแบ่งปั นคาแรคเตอร์ กบคนอื่นๆ ในกลุม ั ่สมมติวาคุณเป็ นคาแรคเตอร์ ในเกม (Game Character) คุณต้ องการให้ คาแรคเตอร์ มีลกษณะอย่างไร ่ ัชื่อ ________________________________________________________________พาวเวอร์ (Power) ________________________________________________________________ระบุลักษณะพิเศษของคาแรคเตอร์ ของคุณ 3 อย่ าง:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________วาดภาพคาแรคเตอร์ ของคุณลงในกรอบ 2
 4. 4. กิจกรรมที่ 1.2 แนะนา Kodu Game Labประเด็นสาคัญ:  Kodu เหมาะสาหรับการพัฒนาเกมแบบเร่งด่วน โดยใช้ อินเทอร์ เฟสและภาษาที่งายต่อการใช้ งาน ่  Kodu ใช้ ภาษาโปรแกรมมิ่งทีเ่ ป็ นรูปไอคอนหรื อสัญลักษณ์ให้ เข้ าใจได้ ง่ายๆ  Kodu เหมาะสาหรับเกมขนาดเล็กในกิจกรรมนี ้ เราจะลองสารวจ Kodu Game Lab กันก่อน ในเรื่ องของวัตถุประสงค์และสิงที่ได้ พฒนาเอาไว้ ให้ ในโปรแกรม ใช้ ่ ัเนื ้อที่ด้านล่างต่อไปนี ้เพื่อบันทึกรายละเอียดสาคัญเกี่ยวกับ Kodu Game Lab________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 1.3 เกมคืออะไรถามสมาชิกในกลุมว่าชอบเล่นเกมอะไรมากที่สด 5 เกม แนะให้ พวกเขาเขียนรายชื่อเกมในแต่ละหมวดที่แตกต่างกัน ่ ุตัวอย่างเช่น เกมประเภท Sport Game เกมประเภท Board Game หรื อ เกมประเภท Computer Game เป็ นต้ น เมื่อแต่ละคนได้ เขียนรายชื่อแล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนหาคาตอบว่าแต่ละเกมมีอะไรที่เหมือนกัน และอะไรที่ทาให้ เกมเหล่านี ้ทางานได้ ใช้ Diamond 9เพื่อแสดงปั จจัยสาคัญเกี่ยวกับสิงที่สร้ างเกม โดยปั จจัยสาคัญจะอยูตาแหน่งบนสุด ่ ่ควรแลกเปลียนความคิดเห็นกันเมื่อจบกิจกรรมนี ้ ่ประเด็นสาคัญ:  เกมเน้ นที่ความสนุกสนาน  เกมต้ องมีกฎ  เกมต้ องมีวตถุประสงค์ / เกมต้ องมีผ้ ชนะและผู้แพ้ ั ู  ผู้เล่นเกมต้ องตัดสินใจและต้ องมีทกษะอย่างใดอย่างหนึงเพื่อเล่นเกม ั ่  เกมคือประสบการณ์ 3
 5. 5. ในกิจกรรมนี ้ เราจะมาดูกนว่าจะสร้ างเกมขึ ้นได้ อย่างไร ัเขียนเกม 5 อย่างทีคณชอบเล่น ่ ุ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ลองคิดเกี่ยวกับเกมที่คณได้ เขียนไว้ แล้ วระบุปัจจัยสาคัญในการสร้ างเกมเหล่านันขึ ้นมาได้ ใช้ กราฟ Diamond 9 ต่อไปนี ้เพื่อ ุ ้จัดระเบียบความคิดของคุณ โดยที่ปัจจัยแรกที่สาคัญที่สดต้ องอยูในกรอบบนสุดของ Diamond ุ ่ 4
 6. 6. “หากคุณเคยเขียน Software Subroutine แล้ วพบว่าต้ องเจอ arguments มากกว่า 10 arguments ลองกลับไปดูอีกที คุณ อาจจะลืมอะไรบางอย่างไป” Alan Kay “เกมคือกิจกรรมแก้ ปัญหา ที่ซงเข้ าถึงได้ ด้วยความคิดที่สนุกสนาน” ึ่ Jesse Schellกิจกรรมที่ 1.4 Kodu Gamesกิจกรรมนี ้ออกแบบมาเพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ ค้นพบรูปแบบต่างๆ ของเกมที่สามารถสร้ างขึ ้นด้ วย Kodu Game Lab และระบุได้ วา ่อะไรที่ทาให้ เกมเหล่านี ้มีความสนุกสนาน ใช้ เวลา 15 นาที สาหรับการเล่นเกม และอีก 5 นาทีสาหรับบันทึกผลการเล่น จากนัน ้ใช้ เวลา 10 นาทีสาหรับการอภิปรายซักถาม ใช้ “Kodu Game” PowerPoint เพื่อแสดงเกมบางอย่างที่สร้ างจาก Xbox Koducommunityเนื่องจากตัวอย่างมี quick play ของ Bonk Out 18 และอภิปรายวัตถุประสงค์ กฎ และเหตุผลว่าทาไมเกมถึงสนุกสนานไว้ แล้ วKodu Game Lab มีโลกสมมติ (World) ที่รวมเกมเอาไว้ อยูประมาณ 50 แห่ง ในกิจกรรมนี ้ เราจะสารวจ world เหล่านี ้และ ่เกมต่างๆ เพื่อเรี ยนรู้วาอะไรที่ Kodu Game Lab สามารถสร้ างได้ และเราต้ องใช้ อะไรบ้ างเพื่อสร้ างเกมขึ ้นมาโดยใช้ โปรแกรม ่Kodu Game Labตัวอย่ างการสารวจเกมชื่อเกม: Bonk-Out v18วัตถุประสงค์ : ทาลายปราสาทในขณะที่ปกปองไม้ (Stick) ของคุณไว้ ้กฎ: ใช้ ปมใดปุ่ มหนึงเพื่อปล่อยจักร หรื อใช้ Push Bot เพื่อปล่อยได้ เช่นกัน กงจักรจะทาลายทุกอย่าง ุ่ ่ ยกเว้ นตัวผู้เล่น ผู้เล่นสามารถควบคุมให้ จกรพุงไปตรงไหนก็ได้ โดยควบคุมทิศทางการเด้ งของจักร ั ่ทาไมจึงสนุก: เกมนี ้ง่ายต่อการเข้ าใจเพราะมีพื ้นฐานเหมือนกับเกมBreakout ที่คนส่วนใหญ่ร้ ูจก เกมนี ้มีความ ั สนุกตรงที่เป็ นเกมทีเ่ คลือนไหวอย่างรวดเร็ ว และจะสนุกมากขึ ้น เมื่อเล่นไปนานๆ ่ 5
 7. 7. สารวจเกมที่คุณชอบชื่อเกม: _________________________________________________________________________วัตถุประสงค์ : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________กฎ: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ทาไมจึงสนุก: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6
 8. 8. บทที่ 2พืนฐานโปรแกรมมิ่ง ้กิจกรรมที่ 2.1 แนะนาภาษาโปรแกรมมิ่งของ Koduในกิจกรรมนี ้เราจะเขียนโปรแกรมแรกโดยใช้ Kodu Game Lab กัน Kodu Game Lab มี Tutorial พื ้นฐานอยู่ 3 อย่างและเราจะเรี ยนรู้ทงหมดในกิจกรรมนี ้ ั้สาธิต Tutorial 1 และวิธีการแก้ ไขปั ญหาประเด็นสาคัญ:การแสดงด้ วยสัญลักษณ์ และบอกว่าเมื่อไรควรต้ องใช้ ข้อความเพื่อนิยามค่าของภาษาโปรแกรมมิ่งไฮไลต์ตรงเมนู Help ที่อยูในเกม ซึงแสดงให้ เห็นว่ามี Key และ button ใดบ้ างที่สามารถใช้ เพื่อสังการโปรแกรมและเข้ าถึง ่ ่ ่หน้ าจอและ toolbar ต่างๆ ได้บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ใช้ งาน Tutorial 11. เปิ ด Tutorial 1 worldKodu Bot จะบอกคุณว่า “I want to visit the castle.”2. กด ESC บนแปนคีย์บอร์ ดหรื อปุ่ ม Start บน controller เพื่อแก้ ไข world ้ 7
 9. 9. 3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar โดยจะมีหน้ าตาแบบนี ้4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวาหรื อเลือก Y บนแปน gamepad จากนันคาแรคเตอร์ จะเรื องแสงเป็ นสีเหลืองและจะปรากฏ ้ ้editing menu ขึ ้นมา5. คลิก ProgramBots code จะปรากฏขึ ้นมา และคุณจะมีทางเลือก 2 ทางในการแก้ ไข line 1 บน code ที่มีอยู่ หรื อ เพิ่ม line ใหม่เข้ าไปบนcode นัน ในกิจกรรมนี ้เราจะแก้ ไข line แรก แต่การเพิม line ใหม่เข้ าไปก็สามารถทาได้ ้ ่Line แรกจะอ่านได้ ดงนี ้ ัแต่เราต้ องเปลียนให้ เป็ นดัง ่นี ้6. เอากรอบคาสัง (Tile) ที่ชื่อ express และ heart ออก โดยคลิกขวาบนกรอบคาสังเหล่านันหรื อกด ่ ่ ้ บนแปน gamepad ้7. เพิ่มกรอบคาสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน ่ ตรงตาแหน่งขวามือของกรอบคาสัง Do (หรื อกด ่ บนแปน gamepad) ้ 8
 10. 10. 8. เลือก move9. เลือก towardsจากนัน code จะปรากฎเป็ น ้9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน game pad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิ่งและกลับสูหน้ าจอ ้ ้ ่toolbar10. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม11. Kodu Bot ควรจะสามารถเดินไปยังปราสาทได้ แล้ วในตอนนี ้กิจกรรมที่ 2.2 การแก้ ไข Tutorial 2 และ 3ในกิจกรรมนี ้เราจะมาแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 2 และ 3 กัน วิธีแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้นันมีอธิบายในส่วนต่อจากนี ้ไป แต่ขอให้ ้พยายามแก้ ไขปั ญาด้ วยตนเองก่อนเสมอ และดูวิธีแก้ ไขปั ญหาเมือจาเป็ นเท่านัน ่ ้ถามสมาชิกในกลุมว่าจะแก้ ไข Tutorial 2 และ 3 อย่างไร สนับสนุนให้ พวกเขาใช้ วิธีแก้ ไขปั ญหาได้ หากจาเป็ น ่บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9
 11. 11. การแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 2วัตถุประสงค์: เราต้ องการ reprogram ตัว cycle bot เพื่อให้ มนสามารถกระโดดข้ ามแม่น ้าได้ ั1. เปิ ด Tutorial 22. กด ESC บนคีย์บอร์ ดหรื อ Start บน controller เพื่อแก้ ไข world3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวา หรื อย้ าย cursor รูป ด้ วย gamepad จากนันจะเรื องแสงเป็ นสีเหลืองและหน้ าเมนู ้editing menu จะปรากฏขึ ้นมา5. คลิกซ้ ายเลือก Program หรื อกดปุ่ ม บน gamepadจากนันจะปรากฏ bots code ขึ ้นมา และคุณจะมีทางเลือก 2 ทางในการแก้ ไข line 3 และ 4 บน code ที่มีอยู่ หรื อ เพิ่ม line ้ใหม่ๆ เข้ าไปบน code นัน ในกิจกรรมนี ้เราจะแก้ ไข line แรก แต่การเพิ่ม line ใหม่เข้ าไปก็สามารถทาได้ ้ณ ตอนนี ้ line ปรากฎเป็ นแต่เราจะเปลียนให้ ปรากฎเป็ น ่ 10
 12. 12. 6.. เพิ่มกรอบคาสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน ่ ตรงตาแหน่งขวามือของกรอบคาสัง Do (หรื อกด ่ บนแปน ้gamepad)7. เลือกกรอบคาสัง ่ โดยคลิกซ้ ายบนเม้ าส์ หรื อกด บนแปน gamepad ้หมายเหตุ: คลิกบน action ที่เป็ นรูป คุณก็จะพบกรอบคาสัง ่ ได้ เช่นกันจากนัน code จะปรากฎเป็ น ้ 11
 13. 13. 9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน gamepad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิงและกลับสูหน้ าจอ ้ ้ ่ ่toolbar10. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม11. Kodu Bot ควรจะสามารถกระโดดได้ ด้วยการกด spacebar หรื อการกดปุ่ มการแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 3วัตถุประสงค์: เราต้ องการสังให้ ตว cycle bot สามารถหยิบแอปเปิ ลได้ ่ ั ้1. เปิ ด Tutorial 32. กด ESC บนคีย์บอร์ ดหรื อ Start บน controller เพื่อแก้ ไข world3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวาบนคาแรคเตอร์ หรื อย้ าย cursor รูป ด้ วย gamepad จากนันจะเรืองแสงเป็ นสี ้เหลืองและหน้ าเมนู editing จะปรากฏขึ ้นมา5. คลิกซ้ ายเลือก Program หรื อกดปุ่ ม บน gamepadณ ตอนนี ้ line ที่ 2 ของ code จะปรากฏเป็ นแต่เราต้ องการเปลียนให้ เป็ นดังต่อไปนี ้ ่ 12
 14. 14. 6. เพิ่มกรอบคาสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน ่ ตรงตาแหน่งขวามือของกรอบคาสัง Do (หรื อกด ่ บนแปน ้gamepad)7. เลือกกรอบคาสัง ่ โดยคลิกซ้ ายบนเม้ าส์ หรื อกด บนแปน gamepad ้หมายเหตุ: คลิกบน holding group ที่เป็ นรูป คุณก็จะพบกรอบคาสัง ่ ได้ เช่นกันจากนัน code จะปรากฏเป็ น ้9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน gamepad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิงและกลับสูหน้ าจอ ้ ้ ่ ่toolbar10. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม11. Kodu Bot ควรจะสามารถเก็บผลแอปเปิ ลที่กาลังเรื องแสงได้ และสามารถข้ ามสะพานได้ ด้วย ้ 13
 15. 15. กิจกรรมที่ 2.3 ทาความรู้จักกับ Bot และ Objectในกิจกรรมนี ้เป็ นการจะสารวจ bot และ object ต่างๆ ทีมีใน Kodu Game Lab เราจะเรี ยนรู้วาต้ องใช้ attribute และ ability ่ ่ของ bot ต่างๆ อย่างไรด้ วยใช้ Bots and Objects World เพื่อสาธิตให้ เห็นตัว bot ต่างๆ ที่มใน Kodu Game Lab ีประเด็นสาคัญ:1. ตัว bot ต่างๆ จะมี attribute และ ability ที่แตกต่างกัน2. ใช้ สเี พื่อแยกแยะ character role ให้ แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วงกลมสีแดง หรื อ วงกลมสีดา3. bot และ object ทุกตัวมีคา setting ที่สามารถตังค่าในตอนที่สร้ างเกม แต่ไม่สามารถตังค่าในช่วงที่เกมกาลังดาเนินอยูได้ ่ ้ ้ ่ 14
 16. 16. บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 2.4 การใช้ Programming BotsBot ที่ควบคุมโดยผู้เล่ น (Player Controlled bots)เมื่อเราได้ ผานการทา Tutorial มาแล้ ว เราจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ ควบคุม bot ได้ ด้ วยการใช้ คย์บอร์ ดหรื อ Xbox ่ ีController เรายังสามารถทาการจับคู่ action ต่างๆ เช่น การจับคูการกระโดดเข้ ากับคีย์บางตัวบนคีย์บอร์ ดหรื อบน gamepad ่ได้ 15
 17. 17. Bot อัจฉริยะ (AI Bot)ลองดูวาเราสามารถโปรแกรม bot ต่างๆ ที่ต้องปฏิสมพันธ์กบ bot ของผู้เล่นได้ อย่างไร ่ ั ัหรื อ เราสามารถใช้ see แทน hear ในหลายกรณีเช่นกันหากเราต้ องการให้ bot เคลือนที่ไปมากกว่าการเดินตาม เราสามารถใช้ กรอบคาสังต่อไปนี ้ ่ ่และเมื่อมี Physical Sensors:ประเด็นสาคัญ:1. Physical action คือกิริยาอาการที่ต้องการให้ bot หรื อ object ทา เช่น see, hear, got, bump, shot hit, health, held by, on land และ on water2. External action เช่น timer, scored, gamepad, keyboard และ mouse คือสิงที่ bot หรื อ object สามารถตอบสนองได้ ่3. bot และ object แสดง action ได้ ไม่เหมือนกันทุกตัว 16
 18. 18. การแสดง physical action ต่างๆBot และ object มีคา setting ที่กาหนด attribute บางตัว ที่ควบคุมให้ พวกมันแสดงออกและปรากฏตัวขึ ้นมาในเกม การ ่โปรแกรมมิ่งไม่สามารถแก้ ไขค่า setting เหล่านี ้ได้ ในขณะที่เกมยังดาเนินอยู่ และต้ องทาในช่วงของการออกแบบเท่านัน ้ 17
 19. 19. บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 2.4 การสร้ าง bot สองตัวกิจกรรมนี ้จะสอนการสร้ าง bot ในเกมขึ ้นมาสองตัว เช่น tag หรื อ similarกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการสอนการสร้ าง bot อย่างง่ายๆ เกมจึงไม่ควรซับซ้ อนแต่ควรเป็ นเกมที่สามารถเล่นให้ ชนะในระยะเวลาอันสันได้ ไม่ยากนัก ้1. เปิ ด Small World with Water2. กด ESC บนคีย์บอร์ ดหรื อ Start บน controller เพื่อแก้ ไข world3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar4. เพิ่มคาแรคเตอร์ โดยคลิกซ้ ายที่คาแรคเตอร์ กดปุ่ ม บน gamepad จากนันเลือก bot หรื อ object ที่คณต้ องการ ้ ุ5. เพื่อสังการ bot หรื อ object ให้ คลิกซ้ ายเลือก Program หรื อกดปุ่ ม ่ บน gamepad6. เพิ่ม code ที่คณต้ องการลงไป ุ7.กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน game pad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิงและกลับสูหน้ าจอ ้ ้ ่ ่toolbar8. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม9. ทาแบบเดิมอีกครังหากต้ องการเพิ่ม bot ตัวที่สอง ้บันทึก:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
 20. 20. บทที่ 3กระบวนการออกแบบอย่ างไม่ เป็ นทางการกิจกรรมที่ 3.1 ระดมสมองลองไอเดียสอบถามในกลุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมที่พวกเขาได้ สร้ างขึ ้นมาหรื อที่กาลังพัฒนาขึ ้น และคิดด้ วยว่าจะทา ่อย่างไรให้ เกมของพวกเขามีความน่าสนใจยิ่งขึ ้นเขียนรายการสิ่งที่คุณอยากทาเพื่อพัฒนาเกมให้ ดูน่าสนใจยิ่งขึน: ้______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 3.2 ไอเดียดีๆ สาหรับเกมในกิจกรรมนี ้เราจะสร้ างไอเดียสาหรับเกมที่สร้ างโดย Kodu Game Labลองเขียนไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับเกมที่คณมี ุตัวอย่างชื่อเกม Duck-Outวัตถุประสงค์ เกมนี ้คล้ ายกับ Bonk-out แต่แทนที่จะมีปราสาทและ stick bot จะมีเรื อและเต่าแทน และเกมนี ้มี ฉากที่เล่นบนน ้า เต่าจะสามารถดาลงไปใต้ น ้าได้ สองวินาทีเพื่อหลบก้ อนหินกฎ ผู้เล่นต้ องควบคุมปลา ปลาต้ องปกปองเต่าสามตัวจากก้ อนหินทีบินมา ผู้เล่น สามารถทาให้ เต่า ้ ่ หลบลงใต้ น ้าได้ ชวคราวเพื่อหลบก้ อนหินที่บินมา ั่Bot ที่ใช้ เรื อ เต่า ปลา และ ก้ อนหินบิน 19
 21. 21. ชื่อเกม: _________________________________________________________________________วัตถุประสงค์ : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________กฎ: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________Bot ที่ใช้ : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 3.3 ตัวอย่ างของโรงเรียน และกรณีตัวอย่ างในกิจกรรมนี ้ เราจะเริ่ มคิดกันเกี่ยวกับเกมและสารวจดูวาโรงเรี ยนต่างๆ ทีเ่ คยใช้ Kodu Game Lab เขาใช้ ประกอบหลักสูตร ่การเรี ยนรู้ของโรงเรียนอย่างไรกันบ้ างบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20
 22. 22. 21
 23. 23. บทที่ 4การสร้ าง Game Worldกิจกรรมที่ 4.1 การออกแบบ Game Spaceกิจกรรมนี ้สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องของการพิจารณาใช้ ทรัพยากรต่างๆ การตังค่า World Setting และการตังค่ากล้ อง World ้ ้Large กิจกรรมนี ้ใช้ ทรัพยากรจานวนมากแต่ก็ต้องใช้ land ให้ น้อยที่สดเท่าทีจะเป็ นไปได้ ุ ่เปิ ดวิดีโอของ Tavish Hill ใน PowerPoint ให้ สมาชิกในกลุม ่บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 4.2 การสร้ าง Design Pattern และ RecipeDesign Pattern และ Recipe ช่วยให้ โปรแกรมเมอร์ มีกระบวนการที่ง่ายในการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องโปรแกรมมิ่ง กิจกรรมนี ้จะอธิบายว่า Game Design Pattern จะสามารถช่วยให้ นกออกแบบเกมสามารถทดสอบ pattern เพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ าน Game ัDesign ได้ อย่างไร รวมทังอธิบายเรื่ องของคอนเซปต์การใช้ Code Recipe ซึงเป็ นโซลูชนด้ านภาษาที่เหมาะกับปั ญหาด้ าน ้ ่ ั่โปรแกรมมิ่งทัวๆ ไป ่กิจกรรมนี ้จะแนะนาแนวคิดของ design pattern และ code recipe ที่เราจะใช้ ในหลักสูตรนี ้PowerPoint : สนับสนุนให้ สมาชิกในกลุมถามคาถามเมื่อต้ องการ ่ประเด็นสาคัญ: Design pattern เป็ นโซลูชนมาตรฐานสาหรับเอกสารที่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ได้ ั่Recipe คือตัวอย่างของ code ที่เหมาะกับการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องโปรแกรมมิ่งโดยเฉพาะ 22
 24. 24. บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 4.3 ทาความรู้จักกับ Game Space Patternsกิจกรรมนี ้จะแนะนารูปแบบของ Game World Design Pattern ต่างๆ แต่ละ pattern มีคาอธิบายที่แตกต่างกันตามที่ได้อธิบายใน PowerPoint และยังมีเกมสาธิตให้ ชมอีกหนึงเกมด้ วย ่Design Pattern : Open Worldเกมทีใช้ open world design pattern จะช่วยให้ ผ้ เู ล่น เดินทางไปไหนก็ได้ ตามที่ต้องการ Open world game มักเกี่ยวข้ องกับ ่เกมประเภท non-linear game ที่ผ้ เู ล่นสามารถเลือก sequence ที่ต้องการจะเริ่มเล่นก่อนได้ กล้ องจะติดตามตัวผู้เล่น (ซึงเป็ น ่ค่าตังต้ นของ Kodu Game Lab อยูแล้ ว) และดังนัน open world game จึงเหมาะสมมากกว่าสาหรับเกมที่ต้องใช้ ผ้ เู ล่นเพียง ้ ่ ้คนเดียวประเด็นสาคัญ : Open world สนับสนุนการเล่นเกมแบบ open game play เกมบางเกมไม่มีสวนของการเล่นบนพื ้นดิน ่(land) และ open world เหมาะกับเกมประเภท strategy game มากกว่า และเหมาะกับเกมที่การเล่นแบบ non-linearบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 23
 25. 25. ใช้ Ground Brush เพื่อเพิมและลบ ground กดปุ่ ม right trigger ่ หรื อคลิกซ้ ายบนเม้ าส์เพื่อเพิ่ม ground และกด left trigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อลบ groundมีแปรงอยูหลายรูปแบบและหลายขนาด โดยสามารถปรับเปลียนได้ เพื่อเพิ่มขนาดของ land area ่ ่แต่จะทาให้ design มีความซับซ้ อนมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน สีของพื ้นดินสามารถเลือกได้ จากตัวเลือกต่างๆ ทีต้องการ ่ใช้ Up/Down Brush เพื่อสร้ างภูเขาและทิวเขากดปุ่ ม หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อทาให้ หน้ าดินเรี ยบแปรงที่มีหลายขนาดและหลายรูปแบบนันสามารถนามาใช้ เพื่อสร้ าง effect ที่แตกต่างกันได้ ้ใช้ Water Brush เพื่อเพิ่ม ลบ หรื อเพิ่มสีให้ น ้ากด right trigger หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อเพิ่มระดับของน ้าใน world ให้ สงขึ ้นและกด left ูtrigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อลดระดับของพื ้นน ้าใช้ Flatten Brush เพื่อสร้ างพื ้นทีเ่ รี ยบและเนินเขาเอียงๆกด right trigger หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อเพิ่มระดับของเนินและกด left trigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อทาให้ หน้ าดินเรี ยบใช้ Roughen Brush เพื่อสร้ างพื ้นที่ที่เป็ นเนินสูงๆ ตาๆ ่กด right trigger หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อเพิ่มระดับของเนินให้ มีความสูงชันสลับกันและกดleft trigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อทาให้ พื ้นทีตรงนันเป็ นแบบเนินเขาเหมือนคลืนเบาๆ ่ ้ ่ใช้ Delete Tool เพื่อลบ bot และ object จาก world ของคุณ 24
 26. 26. ในตอนที่กาลังแก้ ไข world อยูนน ให้ กด F3 เพื่อเปิ ดฟั งก์ชน Snap to Grid เพื่อล็อคขนาดของ brush size ให้ คงที่ ตัวcursor ่ ั้ ั่จะคอยเคลือนตามในมุมซ้ ายล่างของจอ ่กด และ หรื อหมุน mouse scroll เพื่อซูมเข้ าหรื อซูมออก การซูมเข้ าจะช่วยหา cursor ง่ายขึ ้น ซึงอาจถูกซ่อนอยู่ ่หลัง landหมายเหตุ: ขณะสร้ าง world ควรระวังไม่ให้ วาง world ในพื ้นที่สแดง (Red Area) เรื่ องนี ้สาคัญมากเมื่อต้ องสร้ าง large open ีworldรูปแบบของ Design Pattern : Raceเกมประเภท racing game ต้ องให้ ผ้ เู ล่นแข่งกันบนเส้ นวิ่งหรื อพื ้นที่ที่กาหนดไว้ แล้ ว หลายกรณีมีจดที่ต้องเข้ าไปทา ุcheckpoints เมื่อเปาหมายคือการโจมตีศตรูหรื อแข่งกันว่าใครถึงเร็ วที่สด เกมประเภทนี ้คล้ ายกับการแข่งขันในความเป็ นจริง ้ ั ุและดังนันจึงมี pattern ทีเข้ าใจง่ายและไม่ยากเกินไปนัก ้ ่สาธิต Pure Plasma Racing game ให้ ผ้ เู รี ยนชมประเด็นสาคัญ: ใช้ Path เพื่อสร้ างถนนสาหรับ AI Characterบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: การแข่ งขันกับฝ่ ายตรงเข้ า (Racing track opponents)หากต้ องการโปรแกรมให้ bot ของผู้เล่นแข่งกัน คุณเพียงแค่สร้ าง Path และจากนันสร้ าง โปรแกรม ให้ bot เดินทางตาม path ้ที่วางไว้สาหรับผู้ที่ใช้ Xbox controller คุณต้ องสร้ าง Path ด้ วย Object Toolสาหรับผู้ที่ใช้ คีย์บอร์ ดและเม้ าส์ ให้ ใช้ Add Path button บนเมนู tool 25
 27. 27. เลือก Object Group และจากนันเลือก path type ที่คณต้ องการ (เช่นพื ้นเรี ยบ (Plain), ถนน (Road) กาแพง (Wall) หรื อ ้ ุต้ นไม้ (Flora)) ใช้ ปม ุ่ button เพือเพิ่ม node แล้ วย้ าย cursor ไปยังจุดที่ต้องการต่อไป และจากนันกด เพื่อเพิม node ่ ้ ่อีก หากเส้ นทางสาหรับวิ่งนันจะมีลกษณะเป็ นวง (loop) ที่ซงจะทาให้ เกิดการวิงทับเส้ นกันได้ ดังนันจึงต้ องวาง node สุดท้ าย ้ ั ึ่ ่ ้ไว้ บน node แรก จากนันกด ้ เพื่อจบกระบวนการวาง bot ไว้ บน path จากนันใช้ recipe ต่ อไปนี ้ ้Design Pattern : เกมประเภท Side Scrolling GamePlatform game คือเกมที่ผ้ เู ล่นสามารถเคลือนทีในลักษณะ 2 มิติ หรื อเรี ยกว่า side scroller เกมประเภท Side Scrolling ่ ่game มักให้ ผ้ เู ล่นกระโดด ข้ ามช่องว่าง หรื อ ข้ ามสิงกีดขวางที่อาจหรื ออาจจะเคลือนที่ไปมาได้ เกมประเภทนี ้เป็ นที่นิยมมาก ่ ่ในยุค 1980 และทาให้ ร้ ูสกเหมือนได้ ย้อนยุคทุกครังเวลาที่ได้ เล่นเกมประเภทนี ้ ึ ้สาธิตเกม Coins and Platform Cycleประเด็นสาคัญ:1. ใช้ East/West constraint กับการเคลือนไหว ่2. ปรับกล้ องให้ เป็ น offset ใน world setting (เป็ นประโยชน์มาก)บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 26
 28. 28. Recipe: Side Scrollingปกติแล้ ว Path จะเป็ นสิงที่ดีที่สดในการสร้ าง side scrolling game แต่คณสามารถสร้ าง land ก็ได้ เช่นกัน ่ ุ ุเราต้ องจัดให้ กล้ องติดตามตัวคาแรคเตอร์ ของผู้เล่นจากข้ างๆ ในการทาแบบนี ้ เราจะตัง้ camera mode ให้ อยูที่ fixed offset ่1. คลิก World Settings2. เลือก Camera Mode: เป็ น Fixed Offset3. กดปุ่ ม เพื่อวางกล้ องในจุดเริ่ มต้ น และกดปุ่ ม เพื่อตังตาแหน่งทีต้องการ ้ ่รูปแบบ Design Pattern: Mazeใช้ maze เมื่อต้ องสร้ างเกมประเภท puzzle ที่ต้องการให้ ผ้ เู ล่นใช้ ทกษะในการหาเส้ นทางที่ถกต้ อง maze หรื อเขาวงกตบาง ั ูอันมีเส้ นทางออกเพียงเส้ นทางเดียว แต่หลายๆ maze มีทางออกได้ มากกว่า 1 ทางประเด็นสาคัญ:1. สาธิตการใช้ กล้ องในตาแหน่งจุดเริ่ มต้ น 27
 29. 29. บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Maze Gameในการสร้ างเขาวงกต ต้ องเริ่ มจากการสร้ างพื ้นที่เขาวงกตของทังหมดก่อน จากนันให้ ลดเขาวงกตลงไปให้ อยูระหว่างกาแพง ้ ้ ่การยกกาแพงของเขาวงกตนันเป็ นเรื่ องที่ยากกว่ามาก ้สาหรับเกมนี ้ ควรต้ องตังกล้ องให้ เป็ น Fixed offset (เหมือนที่ทากับ side scrolling game) หลังตัว bot ของผู้เล่น หรื ออาจเซ็ต ้ให้ กล้ องเล็งไปที่ตว first person ในการเซ็ตกล้ องไปที่ first person ให้ ใช้ recipe ต่อไปนี ้ ัรูปแบบของ Design Pattern : Fixed Game Boardเกมบางเกมมีพื ้นที่เล่นอยูบนพื ้นที่ที่ลอคไว้ ตายตัว game space เหล่านี ้เหมาะกับการเล่นหลายคนโดยที่ไม่ต้องแยกฟั งก์ชน ่ ็ ั่ของจอออกจากกัน ด้ วยการที่มีพื ้นที่ที่ลอคไว้ ตายตัวและการมี fixed camera ผู้เล่นทุกคนก็จะมีมมมองจากทีเ่ ดียวกัน ็ ุ 28
 30. 30. เกมต่างๆ อย่างเช่น PacKodu เป็ นตัวอย่างที่ดี ประเด็นสาคัญ : เหมาะสาหรับการเล่นด้ วยผู้เล่นหลายๆ คนบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Fixed Game Boardเราต้ องตังให้ กล้ องอยูในตาแหน่งเดิมตลอดเวลาตลอดทังเกม ในการทาเช่นนี ้เราต้ องตัง้ camera mode ให้ อยูในตาแหน่ง ้ ่ ้ ่fixed position1. คลิก World Settings2. เลือก Camera Mode: เป็ น Fixed Position3. กดปุ่ ม เพื่อวางกล้ องในจุดเริ่ มต้ น และกดปุ่ ม เพื่อตังตาแหน่งทีต้องการ ้ ่ 29
 31. 31. บทที่ 5ใช้ งาน Game Design Patternsกิจกรรมที่ 5.1 Game Progress Patternsกิจกรรมนี ้ อธิบายแนวคิดของการเขียนโปรแกรมมิงโดยใช้ Kodu แบบขันสูง อย่างเช่น การสร้ างตาราง การสร้ างเพจ และการ ่ ้ใช้ score เพื่อเป็ น variable เป็ นต้ นDesign Pattern: Time LimitsTime Limits ต้ องการให้ ผ้ เู ล่นแสดงอาการบางอย่างหรื อมุงมันฝ่ าฟั นให้ ถึงเปาหมายหรื อตังเวลาให้ ผ้ เู ล่นต้ องรักษาระดับอยูใน ่ ่ ้ ้ ่ด่านนันจนครบเวลาเพื่อให้ ชนะและผ่านด่านนันได้ นาฬิกาจับเวลาจะแสดงหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อบอกให้ ผ้ เู ล่นรู้วาจะต้ องรี บทา ้ ้ ่เวลาให้ ทน บางเกมมีฟีเจอรี่ ให้ Time Bonus ที่จะได้ เมื่อผู้เล่นทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงจนสาเร็จได้ ั ่บันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kode Recipe: Time Limitบันทึกย่ อ1. แน่ใจว่าคุณติด game timer ไว้ ที่ bot หรื อ object ที่ไม่สามารถถูกทาลายได้ ในช่วงของการเล่นเกม2. เลือกสีเพื่อใช้ เป็ น timer ของคุณเป็ นระยะเวลา 30 วินาที และห้ ามใช้ color score สาหรับอย่างอื่น3. ตัวอย่างของ recipe นี ้จะตังเวลาไว้ 30 วินาที และใช้ สดาเพื่อเป็ นตัวกาหนดเวลา หรื อ timer ้ ี4. อ้ างอิงถึงเกม Wack-a-Lama เพื่อดูวา recipe นี ้ใช้ อย่างไร ่ 30
 32. 32. Design Pattern: ScoresScore หรื อคะแนนคือการแสดงตัวเลขทีชี ้วัดความสาเร็ จของผู้เล่น เราสามารถเพิม Point เข้ าไปที่ Score ได้ เมื่อผู้เล่นได้ ผาน ่ ่ ่ด่านแต่ละด่านแล้ วหรื อสามารถหัก point ออกได้ หากล้ มเหลวในการฝ่ าฟั นอุปสรรคในด่านนัน score ของผู้เล่นมักจะถูกแสดง ้ขึ ้นมาเป็ นแบบ overlay เมื่อผู้เล่นสาเร็ จด่านแต่ละด่าน เพื่อทาให้ ผ้ เู ล่นรู้สกถึงความภูมใจที่ได้ ชนะด่านนัน ึ ิ ้ 31
 33. 33. บันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kode Recipe: Scoresบันทึกย่อ:1. Recipe นี ้เพิ่ม point จานวน 1 point เข้ าไปที่ blue score ในแต่ละครังที่การยิงได้ ยิงโดนเปาล่อ และเพิ่ม 10 point เมื่อยิง ้ ้ ถูกจานร่อนในแต่ละครัง เมื่อ score มีคามากกว่า 100 ผู้เล่นจะชนะเกมทันที ้ ่2. เพิ่ม recipe นี ้เข้ าไปที่ bot ที่ต้องเป็ นตัวยิงเปา ้3. Recipe นี ้ทางานได้ กบทังคีย์บอร์ ดและ gamepad ั ้4. อ้ างอิงถึง Xevon v06 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ recipe นี ้ 32
 34. 34. Pattern: HealthHealth ของ bot ของผู้เล่นคือสิงที่ระบุความก้ าวหน้ าของผู้เล่นในเกม health bar แสดงสถานะปั จจุบนของคาแรคเตอร์ นน ่ ั ั้และทาให้ ตวผู้เล่นรับรู้วาตัวเองมีกาลังมากแค่ไหนในเกม ั ่บันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Healthบันทึกย่อ1. เมื่อ bot สัมผัสเหรี ยญ จะถูกหักคะแนน 10 point จาก health ของ bot และเหรี ยญก็จะหายไป2. เมื่อ bot สัมผัสและกินแอปเปิ ล ก็จะได้ คะแนน 10 point เพิ่มเข้ าไปใน health ของ bot ้3. เมื่อ health ของ bot ถึงระดับ 0 เกมจะจบทันที4. จานวนของ Hit Point (ระดับของ health) ที่ bot เริ่ มมีตงแต่ต้นนัน ถูกเซ็ตไว้ setting ของตัว bot นัน จะมีคาจะอยูตงแต่ 0 ั้ ้ ้ ่ ่ ั้ ถึง 1,000 โดยสามารถเซ็ตให้ เพิมเพิ่มได้ ทีละ 5 คะแนนได้ ่ 33
 35. 35. Pattern: Save PointsSave Point หรื อที่เรี ยกว่า Check Points คือค่า point ที่ช่วยให้ ผ้ เู ล่นมีความสะดวกในการเล่นเกม ส่วนมากมักจะได้ หลังจากที่ชนะด่านทียากๆ ไปแล้ ว และเป็ นจุดที่เกมจะเซฟข้ อมูลไว้ แบบอัตโนมัติหรื อผู้เล่นถูกร้ องขอโดยระบบให้ เซฟเก็บไว้ เมื่อได้ ่point นันแล้ ว หากผู้เล่นไม่สามารถผ่านไปยังด่านถัดไปได้ เกมจะเริ่ มต้ นใหม่จากจุด save point มากกว่าย้ อนกลับไปเริ่ มต้ น ้ใหม่ การทาแบบนี ้จะให้ กาจัดปั ญหาของผู้เล่นที่ต้องการเล่นด่านที่ง่ายแบบซ ้าไปซ ้ามาเพื่อเก็บคะแนนเอาไว้ มากๆบันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Save Points 1. Cycle bot ซึงเป็ นคาแรคเตอร์ ทควบคุมโดยตัวผู้เล่นเอง และสามารถสร้ างขึ ้นมาได้ ่ ี่ 2. Red score ใช้ เพื่อคอยติดตามค่าชีวตของผู้เล่น ค่า 1 บอกว่าผู้เล่นยังมีชีวิตอยูในเกม และกาลังเล่น ในขณะที่ 0 ิ ่ บอกว่า bot ของผู้เล่นต้ องการการฟื นฟู ้ 3. Black score มีไว้ เพื่อบันทึกค่า save point ค่า 0 บอกว่า ผู้เล่นยังอยูในช่วงต้ นของเกม และค่า 1 บอกว่าผู้เล่นได้ เก็บ ่ ค่า save point ที่ 1 แล้ ว และกาลังจะเก็บต่อไป 4. ต้ องสร้ าง Bot และต้ องโปรแกรมไว้ ในแต่ละ save point เกิดขึ ้น ในตัวอย่างนี ้ เราได้ ใช้ stick bot แต่รูปแบบ (Type) ของ bot ไม่ใช่ปัญหาในกรณีนี ้ คุณจะใช้ type ใดก็ได้ 34
 36. 36. 5. ยังไม่มี code สาหรับ page 3 ของ save points 6. ใช้ setting ของ save point เพื่อลดการฟั งลงให้ เหลือเป็ นค่าต่าสุดเพื่อว่า stick bot จะได้ ยินแค่ cycle bot เมื่อมันอยู่ ใกล้ กนเท่านัน ั ้ 7. Color score ที่ตางกันจะนามาใช้ เพื่อติดตามและจากัดจานวนของชีวตใหม่ที่ยอมให้ ผ้ เู ริ่ มขอเล่นใหม่ได้ แต่จะไม่ ่ ิ แสดงเทคนิคนี ้ใน recipe นี ้Bot ควบคุมโดยผู้เล่น เป็ น bot ที่สามารถสร้ างได้ เสมอจุด starting point (Save point มีค่าเป็ น 0) 35
 37. 37. 36
 38. 38. การเพิม save point อย่างต่อเนืองต้ องทาให้ black point เหล่านี ้เพิ่มขึ ้นทีละหนึง ่ ่ ่ 37
 39. 39. Design Pattern: Multi Levelsการที่มี level หลายๆ level ในเกม คือวิธีที่ดในการทาให้ ผ้ เู ล่นรู้สกว่าตนเองมีความก้ าวหน้ าในการเล่นเกม เกมมักใช้ level ใน ี ึการเพิมความยากและ/หรื อสอดแทรกกลไกใหม่ๆ เข้ าไป ่ตัวอย่างของการใช้ หลายๆ level คือเกม Dualและ Portal ของ halox ทังสองเกมสามารถดูได้ บน Youtube ้ประเด็นสาคัญ: ตัวอย่างนี ้เป็ นตัวอย่างที่เป็ นขันสูง ไม่ใช่สาหรับคนที่ยงไม่กล้ าพอ ! ้ ับันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Multiple Levelsบันทึกย่อ 1. Black score จะใช้ เพื่อเก็บบันทึกว่าผู้เล่นเล่นไปถึง level ใดแล้ ว 2. Bot ของผู้เล่นนันสามารถสร้ างได้ และดังนันจึงต้ องสร้ างไว้ ตงแต่เริ่ มต้ นเล่นเกม ้ ้ ั้ 3. Level ต่อๆ มาสามารถสร้ างได้ โดยใช้ การ copy ตรง start point และ end point ของ level 2 และด้ วยการเพิมค่า ่ ของ black score เข้ าไปใน code 4. ตังค่าให้ black score เป็ น Off ้Bot ที่ควบคุมโดยผู้เล่นและสามารถสร้ างได้ เอง 38
 40. 40. จุด starting point บน level 1จุด finishing point บน level 1 39
 41. 41. ตัว Stickbot: จุด Starting point บน level 2ตัว Stickbot: จุด Finishing point บน level 2กิจกรรมที่ 5.2 Game Play PatternsPattern: Power UpsPower-up คือประโยชน์สาหรับผู้เล่น แต่ต้องรี บใช้ ภายในเวลาทีกาหนดและต้ องทาการ activate เพื่อใช้ มน ผู้เล่นต้ องทาการ ่ ัตัดสินใจว่าเมื่อไรที่จาเป็ นต้ องใช้ Power-up และเมื่อไรที่ต้องหาเพิ่มหรื อต้ องใช้ เวลาเพื่อทาการ recharge 40
 42. 42. Power-up แก้ ไขปั ญหาของการที่ต้องทางานต่างๆ ให้ สาเร็ จในระดับความยากที่แตกต่างกัน เพราะผู้เล่นจะเพิ่มระดับความสามารถของตัวเองขึ ้นเรื่ อยๆ และจะต้ องพบกับความท้ าท้ ายมากขึ ้น โดยจะไม่มีโอกาสได้ เจอด่านที่งายกว่าเดิม (หากไม่ ่ใช้ power-up ช่วยในด่านที่ยาก)ตัวอย่างเช่น คาแรคเตอร์ อาจจะไม่สามารถเคลือนไหวได้ เร็ วขึ ้นสักระยะหลังจากที่เก็บ item หรื อหลังจากที่กด key บางตัว ่sound effect หรื อ visual effect จะนามาใช้ เพื่อบอกว่าผู้เล่นได้ รับการ power up แล้ วหรื อ power up กาลังจะหมดลงประเด็นสาคัญ: recipe นี ้แสดงการใช้ งาน pages และ timerบันทึก____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Power Upบันทึกย่อ: recipe นี ้จะทาการโปรแกรมให้ bot ที่ถกควบคุมโดยผู้เล่น ต้ องแพ้ ในเกมเมื่อถูกชนโดย red cycle bot เมื่อ bot ูของผู้เล่น เอาตัวเองไปกระแทก bot อื่น หรื อกินแอปเปิ ล ก็จะได้ รับ power up แล้ วจะสามารถาลาย red cycle bot ได้ Power ้up จะสามารถแสดงพลังได้ นาน 5 วินาที และจากนัน bot ของผู้เล่นจะย้ อนกลับไปยังสภาพเดิม ้1.สังเกตการใช้ ฉันและเจ้ าตัวนัน (Notice the use of me and it.) ้ 41
 43. 43. 42

×