Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foresight

620 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Foresight

 1. 1. Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 www.sse.krakow.pl Kraków, 16.06.2009
 2. 2. Misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski
 3. 3. Sfera działania Gospodarka regionalna Gospodarka Szkoły wyższe i sektor B+R Administracja publiczna Gospodarka Administracja publiczna świat region Szkoły wyższe i sektor B+R
 4. 4. www.sse.krakow.pl Udziałowcy
 5. 5. <ul><li>zaplecze logistyczno-administracyjne dla inicjatyw firm, instytucji, uczelni </li></ul><ul><li>pomoc w identyfikacji optymalnych źródeł finansowania projektów </li></ul><ul><li>instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości akademickiej </li></ul><ul><li>usługi doradczo-konsultacyjne, szkolenia specjalistyczne dla firm nowoczesnej gospodarki </li></ul><ul><li>pakiet pomocy publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej </li></ul><ul><li>tereny inwestycyjne </li></ul><ul><li>powierzchnie biurowe do wynajęcia </li></ul><ul><li>kompleksowa obsługa inwestorów </li></ul>Oferta KPT
 6. 6. www.sse.krakow.pl Krakowska specjalna strefa ekonomiczna <ul><li>założona w 1997 r. </li></ul><ul><li>działanie co najmniej do końca 2020 r. </li></ul><ul><li>19 podstref w 17 gminach </li></ul><ul><li>całkowita powierzchnia - 528 ha </li></ul><ul><li>72 zezwolenia na działalność w strefie </li></ul><ul><li>firmy w sse: Motorola, Comarch, Sabre, HCL, MAN </li></ul><ul><li>zadeklarowane nakłady inwestycyjne - 1,6 mld zł </li></ul><ul><li>nowe miejsca pracy - 9,5 tys. </li></ul>
 7. 7. Kluczowe projekty <ul><li>Inkubator technologiczny </li></ul><ul><li>Małopolski Park Technologii Informacyjnych </li></ul><ul><li>Plan wspierania klastrów </li></ul><ul><li>Fundusz zalążkowy Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Business in Małopolska </li></ul><ul><li>Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 </li></ul>
 8. 8. Perspektywa Technologiczna Kraków–Małopolska 2020 <ul><li>projekt naukowo-badawczy realizowany metodą foresight finansowany z PO IG Działanie 1.1.1 </li></ul><ul><li>budżet projektu – 1,9 mln zł </li></ul><ul><li>Instytucja Wdrażająca – Ośrodek Przetwarzania Informacji </li></ul><ul><li>czas trwania: kwiecień 2009 – wrzesień 2010 </li></ul><ul><li>cele projektu: </li></ul><ul><ul><li>określenie 10 priorytetowych technologii przyszłości </li></ul></ul><ul><ul><li>określenie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych na najbliższe 12 lat </li></ul></ul><ul><ul><li>wytypowanie kluczowych ścieżek postępowania ułatwiających współpracę między sferą badawczo-rozwojową i sferą gospodarczą </li></ul></ul><ul><ul><li>koncentracja wsparcia ze środków publicznych na priorytetowych zastosowaniach technologicznych </li></ul></ul>
 9. 9. Założenia projektu <ul><li>Analiza 56 technologii RAND-u oraz potencjału lokalnego </li></ul><ul><li>Wybór 20 technologii (15 RAND + 5 naszych) </li></ul><ul><li>Analiza 20 (panele SWOT) </li></ul><ul><li>Wybór 10 wiodących technologii </li></ul><ul><li>Opracowanie strategii rozwoju wybranych technologii </li></ul><ul><li>Raport końcowy </li></ul><ul><li>Monitoring – Obserwatorium Technologiczne przy KPT </li></ul>
 10. 10. Kluczowe zastosowania technologiczne <ul><li>t ania energia słoneczna </li></ul><ul><li>b ezprzewodowe technologie komunikacyjne </li></ul><ul><li>u rz ą dzenia komunikacji multimedialnej </li></ul><ul><li>s zybkie próbki do wykrywania substancji biologicznych </li></ul><ul><li>f iltry i katalizatory do oczyszczania wody </li></ul><ul><li>l eki miejscowo niszcz ą ce nowotwory i patogeny </li></ul><ul><li>t anie budownictwo samowystarczalne energetycznie </li></ul><ul><li>p rodukcja ekologiczna </li></ul><ul><li>s ystem kontroli przep ł ywu produktów i osób </li></ul><ul><li>p ojazdy hybrydowe </li></ul><ul><li>c zujniki rozproszone </li></ul><ul><li>i n ż ynieria tkankowa </li></ul><ul><li>z aawansowane metody diagnostyki i chirurgii </li></ul><ul><li>k omputery wkomponowane w ubranie </li></ul><ul><li>k ryptografia kwantowa </li></ul><ul><li>ż ywno ść modyfikowana genetycznie </li></ul>
 11. 11. Metoda foresight <ul><li>Założenia : </li></ul><ul><li>przewidywanie i konstruowanie prognoz rozwoju i kształtowania się potrzeb społecznych i rynkowych </li></ul><ul><li>organizowanie debat badawczych, tworzenie analiz przewidujących </li></ul><ul><li>tworzenie sieci społecznych wspierających osiągnięcie zamierzonych rezultatów </li></ul><ul><li>nacisk na wymiar praktyczny przez zapewnienie balansu między przedstawicielem nauki, biznesu i administracji </li></ul>
 12. 12. Instytucje wspierające Administracja: Wojewoda Małopolski Prezydent Miasta Krakowa Województwo Małopolskie Uczelnie wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Krakowska Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Jagielloński Izby gospodarcze: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Brytyjsko-Polska Izba Handlowa Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 13. 13. Oczekiwane rezultaty <ul><li>zainicjowanie debaty społecznej o przyszłości gospodarczej regionu </li></ul><ul><li>zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski co do znaczenia rozwoju potencjału technologicznego regionu </li></ul><ul><li>stworzenie trwałego mechanizmu monitorowania, popularyzowania i aktualizacji rezultatów projektu </li></ul><ul><li>praktyczne wykorzystanie wyników projektu </li></ul><ul><ul><li>koncentracja wsparcia środkami publicznymi na priorytetowych zastosowaniach technologicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>uwzględnienie wyników projektu przy tworzeniu/modyfikowaniu programów kształcenia </li></ul></ul>
 14. 14. Dziękuję za uwagę Sławomir Kopeć [email_address]

×