Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 2. Filosofia de la ciencia

7,560 views

Published on

Filosofia de la ciència

Published in: Education
 • Login to see the comments

Tema 2. Filosofia de la ciencia

 1. 1. Què és la ciència? El saber científic
 2. 2. 1. Evolució de la ciència En grec «ciència» es deia “epistéme”, que podem traduir per «coneixement» o «ciència». S’oposa a “doxa”: opinió. Pels grecs només hi ha ciència del que és estable, necessari i universal. La ciència moderna apareix al Renaixement amb Galileu. Ell contribueix a la revolució científica. Característiques de la ciència moderna: Experimenta Empra les matemàtiques
 3. 3. Definició de la ciència Pàgines 23 i 24 del llibre de text
 4. 4. Ciència i filosofia Pàgina 26 del llibre de text
 5. 5. l2. Tipus de ciències
 6. 6. Ciències aplicades i pseudociències Ciències aplicades Pseudociències Tecnologia Nutrició Medicina Biomedicina Veterinària Odontologia Logopèdia Fisioteràpia Ufologia Ciències Ocultes Alquímia Astrologia Psicoanàlisi Frenologia Criptozoologia
 7. 7. 3. Els mètodes científics 3.1 Ciències formals: deductiu Ciències naturals: 3.2 Inductiu 3.3 Hipotèticodeductiu 3.3 Ciències socials Hermenèutica
 8. 8. lMètodes científics DEDUCTIU INDUCTIU HIPOTÈTICDEDUCTIU GENERAL PARTICULAR PARTICULAR GENERAL 1.OBSERVACIÓ PARTICULAR 2.HIPÒTESI 3.DEDUCCIÓ 4.EXPERIMENTACIÓ 5.LLEI GENERAL
 9. 9. 3.1 Mètode deductiu Usat per les ciències formals: matemàtiques i lògica. Raonament que permet derivar d'una o diverses premisses una conclusió lògica i necessària. Va d'allò més general a allò més particular. Passar d’un enunciat universal (“Tots...”) a un enunciat particular (“Alguns/Aquest/Un...”): Enunciat general: "Tots els planetes tenen òrbites el·líptiques" Deducció: "Júpiter té una òrbita el·líptica" Premissa: "Tota sal de sodi, exposada a la flama d'un encenedor Bunsen, fa prendre a la flama un color groc" Premissa: "Aquest tros de mineral és una sal de sodi" Deducció: "Aquest tros de mineral, quan se li apliqui la flama de l'encenedor Bunsen, farà prendre a la flama un color groc" Criteri de verificació: coherència i absència de contradicció.
 10. 10. Mètode inductiu •Usat (incorrectament) per les ciències de la natura •Consisteix en: a partir de l'observació d'un nombre concret de fets particulars, formular una llei general. •Dos tipus: Inducció completa (es poden controlar tots els elements a estudiar) i inducció incompleta (no es poden comprovar tots els elements, només alguns). •Exemples •Problemes que comporta el mètode inductiu: •No hi ha cap observació pura, tota observació pressuposa una teoria. •Lògicament és incorrecte. No es pot passar d'un cas particular a una llei general. •Exemple de Bertrand Russell: l'indiot de Nadal.
 11. 11. L’indiot de Nadal de Russell Aquest és el famós exemple que utilitzava Bertrand Russell per criticar el mètode inductiu en les ciències empíriques: "Aquest indiot va descobrir que, en el seu primer matí a la granja avícola, menjava a les 9 del matí. No obstant, com que era un bon inductivista, no va treure conclusions precipitades. Va esperar a recollir una gran quantitat d'observacions del fet que menjava a les 9 del matí i va fer aquestes observacions en una gran varietat de circumstàncies, en dimecres i en dijous, en dies freds i en dies calurosos, en dies de pluja i en dies assolejats. Cada dia afegia un nou enunciat observacional a la seva llista. Al final, la seva consciència inductivista es va sentir satisfeta i va efectuar una inferència inductiva per concloure: 'Sempre menjo a les 9 del matí'. Però, ai! es va demostrar de manera indubtable que aquesta conclusió era falsa quan, el dia abans de Nadal, enlloc de donar-li de menjar, li varen tallar el coll. Una inferència inductiva amb premisses vertaderes ha conduït a una conclusió falsa."
 12. 12. lMètode hipoteticodeductiu
 13. 13. Nivells del mètode Enunciats: expressen fets del món comprovables empíricament. Exemple: “les pilotes suspeses a l’espai cauen”. Lleis: enunciat universal que expressa la relació constant, regular i invariable, d’alguns fenòmens. Exemple: “totes les masses de l’univers s’atreuen recíprocament amb una força que és directament proporcional al seu producte i inversament proporcional al quadrat de les seves distàncies”. Teories: conjunt d’enunciats universal dels quals poden deduir-se totes les lleis d’una ciència. Exemple: la teoria de la relativitat.
 14. 14. Mètode de les ciències socials  Si les ciències naturals busquen sobretot una explicació dels fenòmens que estudien, és a dir, establir una relació entre els fets, les ciències socials busquen sobretot una comprensió. Comprendre el sentit de les accions humanes, els motius, les intencions.  Les ciències socials no poden experimentar, no poden establir lleis sobre la humanitat, no poden fer prediccions fiables.  Exemple: “per què algunes religions prohibeixen menjar carn de porc?” (Veure resposta de Marvin Harris a Vacas, cerdos, guerras y brujas.)
 15. 15. l2.2 És ciència la filosofia? lEn sentit estricte, NO: lLa filosofia no experimenta lNo empra les matemàtiques lTenen en comú: lSón racionals lSón sistemàtiques lCerquen la veritat

×